โปรแกรม GSP
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
โปรดกรอกข้อมูล ฃื่อ - นามสกุล (ระบุคำนำหน้าชื่อ) และชั้นที่สอนคณิตศาสตร์ ของผู้ที่โรงเรียนคัดเลือก ให้เข้ารับการพัฒนา กิจกรรม "การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสามารถด้านการใช้โปรแกรม GSP. ในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ " วันที่ 4 -6 พฤษภาคม 2561
3
4
กลุ่มที่ชื่อกลุ่มโรงเรียนโรงเรียนชื่อ-สกุล ผู้เข้ารับการอบรมชั้นที่สอนคณิตศาสตร์
5
6
1สามกระทาย
1.บ้านสามกระทาย
7
2.บ้านสำโหรง
นางสาวบุญณิสา จิตพลีชีพป.6
8
3.สามแยกป่าถล่ม
9
4.บ้านดอนกลาง
นางสาวกัลยา ชำนาญพล และ นางชุตินันท์ คีรีนิล
ม.1 - ม.3 , ป.4 - ป.6
10
5.บ้านป่าถล่ม
นายดำรงค์ชัย เขียวไปรเวชป.4-ป.6
11
2หาดขาม
1.บ้านหนองเกด
นางสาวสุรีรัตน์ จันทโคป.4-ป.6
12
2.บ้านโป่งกะสัง
นายธนาวัฒน์ ชาตวิทยา, นางวงเดือน คชกฤษ
ป.4-ป.6
13
3.บ้านไร่บน
นางยุพิน รัตนาธรรมวัฒน์ป.1-3
14
4.บ้านหาดขาม
นายยุทธภูมิ เย็นมั่นป.4-6
15
5.บ้านรวมไทย
นายภัทณพันธ์ แสงรุ้งป.5-ป.6
16
6.บ้านยางชุม
นางสาวสุพัตรา เพชรประดับ
ป.5-ป.6
17
7.ดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์
นายสนิท มิตพันธ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6
18
3ดอนยายหนู
1.วัดดอนยายหนู
นางกนกวรรณ พรมสะอาดม.1-3
19
2.บ้านดอนมะขาม
นายเอกลักษณ์ คีรีนิล และ นางอำพร เเสงสว่าง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
20
3.บ้านหนองเตาปูน
นางสาวพรพิไร ตันติวรธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
21
4.บ้านหนองบัว
นางสาววไล แก้ววงษ์ล้อม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
22
5.บ้านเขาแดง
นางสาวมัลวิกา นิรันราย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
23
6.วัดทุ่งน้อย
นางสาวกาญจนา เครือแตง,นางสาวสุกัญญา อินพิวาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
24
7.บ้านดอนบ่อกุ่ม
25
4กุยบุรี
1.อนุบาลกุยบุรี
นายณัชพล มาทอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
26
2.อนุบาลกุยบุรี
นางสาวสุวารี สิงห์โตงาม
ชั้้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-5
27
3.วัดกุยบุรี
นางสาวพนิดา มีแสง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
28
4.บ้านหนองกระทิง
นายประเชิญ เพลินจิตต์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
29
5.บ้านบนนางสาวรัตนา แสงรุ้ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6
30
6.บ้านหนองหมู
นางสาวชนัฏฎา ริมเถื่อน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
31
7.บ้านปากเหมือง
นางอนงค์ พุ่มไสวป.4,ป.6
32
5สามร้อยยอด
1.บ้านพุน้อย
นางสาวสกุณา เรืองทิพย์ป.6 , ม.1-3
33
2.บ้านพุใหญ่
นางสาวภัคทิวาภรณ์ ธิบดีป.4 , ป.5
34
3.บ้านหัวตาลแถว
นายสมชาย คล้ายเพชรป.6
35
4.บ้านบางปู
นางสาวขนิษฐา อาจอ่ำป.6
36
5.บ้านใหม่นางสาวณิชารีย์ เชิญธงป.6
37
38
7.บ้านหนองข้าวเหนียว
นางอารียา ทองโปร่งป.3
39
6
ไร่เก่าศาลาลัย
1.บ้านสามร้อยยอด
นางสาวพิณทิพย์ พระเดโชม.1-ม.3
40
2.บ้านศาลาลัย
นางภณิดา วิศิษฏศักดิ์ม.1-ม.3
41
3.บ้านหนองเป่าปี่
นางสาวปรวรรณ อ่ำช่วยป.5
42
4.บ้านไร่เก่าสามร้อยยอด
นางสาวอนุสรา คล้ายแก้วป.5
43
5.บ้านหนองน้ำกลัด
44
6.บ้านเนินกรวด
นายทวีวัฒน์ จูมศิลป์ป.3-ป.6
45
7.บ้านหนองขาม
นายวรเทพ ม่วงไหมทอง
ป.1,ป.3,ป.4,ม.2
46
7ไร่ใหม่
1.บ้านหนองจิก
นายชนแดน หุ่นเก่าป.2 ป.3
47
2.อนุบาลสามร้อยยอด
นางสาววาสนา เต็มดวงป.1-ป.3
48
3.บ้านเกาะไผ่
นางสาวนฤมล จานนอกป.4-6
49
4.บ้านสิบสองหุ้น
นางสาวเสาวลักษณ์ ไทยเกิดป.5-6
50
5.บ้านหนองไทร
นางสาวกมลชนก เรียงเรียบป.4,5
51
6.บ้านนาวัลเปรียง
นางสาวสุชาดา พึ่งพระป.2
52
8ศิลาลอย
1.บ้านหนองคาง
นางสาววัสสิกา โสนาคม.1-ม.3
53
2.บ้านหนองหญ้าปล้อง
นายกรัณฑา นามทิพย์ม.1-ม.3
54
3.บ้านลาดวิถี
นางสุพัชรา อุดมเกษตรรัตน์
ม.1-ม.3
55
4.บ้านเขาโป่ง
นายอนุรักษ์ ฝีมือช่างป.5-6
56
5.บ้านเกาะนาน้อย
นางนรพร ถานันป4-5
57
6.วัดเกษตรกันทราราม
นางสาววริศรา นวมนิ่มป.4-6
58
9ปราณบุรี
1.บ้านปากน้ำปราณ
นางสาวอมรรัตน์ ข้อออ,นางสาวยุวดี ทองแผ่น
ป.4-6
59
3.บ้านปรือน้อย
นางสาวจันทร์สุดา สีทองป.1-4
60
4.บ้านหนองหอย
นายศักดิ์ชาย วงศ์วิศาลม.1-ม.3
61
5.บ้านหนองกา
นางสาววาสนา คุ้มเมืองป.4-6
62
6.วัดนาห้วย
นางสาวศรีสุดา นิลงามป.4
63
7.บ้านวังก์พง
นายเจษฎา นวชนป.2 , ป.4-6
64
8.บ้านวังยาว
นางสาวกรรณิกา เอี่ยมสะอาด
ป.4
65
10ตะนาวศรี
1.บ้านหนองยิงหมี
นางปิยะนันท์ เที่ยงทัน,นางสาวฐิตาภา แก้วคำ
ม.1-ม.3
66
2.บ้านตำหรุ
นางสาวอำไพ ชื่นอารมย์ม.1-ม.3
67
3.อนุบาลปราณบุรี
นางสาวจิตรี ประจวบศิลป์ป.2
68
4..อนุบาลปราณบุรี
นางสาวอรสา เลี่ยมปรีชาป.4-5
69
5.บ้านหนองตาเย็น
นางเอื้อมพร สงวนวงษ์ป.4-6
70
6.บ้านห้วยพลับ
นางพันธ์แพง สงชาติป.4-6
71
7.บ้านวังวน
นางสาวสุรัตน์ เพ็ชรกลึงป.4-6
72
8.ชลประทานปราณบุรี
นางสาวพัชราภา ภักดีเจริญป.3
73
9.ชลประทานปราณบุรี สาขาบ้านวังปลา
นายปรีชา บุญประสมป.4-6
74
11หินเหล็กไฟ
1.โรตารี่กรุงเทพ
นางสาวพาขวัญ กอวชิรพันธ์
ม.1 - ม.3
75
2.อนุบาลหัวหิน
นางสาวชญาณี จุนเจือป.4-6
76
3.บ้านหนองซอ
นางสาวพนิตา เมธาวิกุลป.4-6
77
4.บ้านหนองคร้า
นายปิติพงษ์ เพชรนิลป.4-6
78
5.บ้านหนองเหียง
นางสาวสุพรรณี ผ่องรัศมีเพ็ญ
ป.4-6
79
6.บ้านหนองตะเภา
นางนันท์นภัส ศรีพรหมทองป.4-6
80
7.บ้านวังโบสถ์
นางสาววรัตถ์หทัย ศรีภิญโญโชคป.4-6
81
12หนองพลับ
1.บ้านหนองพลับ
นางธิคำพร งามสิริศักดิ์
ป.1
82
2.อานันท์
นางสาวจิราภรณ์ ศิลปสธรรม
ม.1-3
83
3.บ้านหนองกระทุ่ม
นางสาววรัญญา นกแก้วป.3-ป.6
84
4.บ้านห้วยไทรงาม
นายพิทยา ถาวงษ์กลางป.2
85
5.บ้านคอกช้างพัฒนา
นางสาวสุพัตรา แสงอรุณป.4-ป.6
86
6.นเรศวรห้วยผึ้ง
นางสาวปรวีร์ธิดา อัครวิวัฒนกุล
ป.4
87
7.ละเมาะนางสาวทิพย์วรรณ ทองสุขป.5-ป.6
88
8.วไลยนส.อมรรัตน์ เผ่าเพ็งป.1-ป.2
89
9.บ้านห้วยไคร้
นางสาวอำภา คล้อยดีป.1-ป.3
90
13ทับใต้
1.บ้านทุ่งยาว
นางสาวอโนชา สุขผลป.4-ป.6
91
2.บ้านวังข่อย
นางรัชณี เสือเหลืองป.2 - ป.6
92
3.บ้านทับใต้
นางสาวไพลิน สุภาเมศม.1-ม.3
93
4.บ้านหนองไผ่
นางวิภาวรรณ ทะนนท์ป.4-6
94
5.บ้านห้วยมงคล
นางสาวบุญช่วย ใจสุขม.1-ม.3
95
6.บ้านเนินพยอม
นายมะคอลา แวฮูลูป.5 - ม.3
96
7.บ้านเนินพยอม สาขาบึงนคร
นายคณิต พูนขุนทดป.4 - ป.6
97
8.บ้านหนองพรานพุก
นายกันตพัศน์ สุขอยู่ ม.1-ม.3
98
รวม 92 คน
99
100
101
Loading...
 
 
 
Sheet1
แผ่น1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu