ABCDEFGHIJKLMNOPQRS
1
ประทับเวลาเพศอายุระดับการศึกษาสูงสุดอาชีพเรื่องที่ขอรับบริการ
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ [1.1 เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย]
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ [1.2 เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามด้วยความชัดเจน]
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนให้บริการ [2.1 ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน]
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนให้บริการ [2.2 ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็ว]
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [3.1 การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม]
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก [3.2 อาคารสถานที่มีความสะอาด เป็นระเบียบ]
2
2/4/2020, 9:19:10ชาย33
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
คนงานทั่วไปมาก (4)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
3
2/4/2020, 9:22:52ชาย24
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
พนักงานบริษัท
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์, การยื่นร้องทุกข์/ร้องเรียน
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)
4
2/4/2020, 9:24:16ชาย28
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
5
2/4/2020, 9:25:22ชาย58มัธยมศึกษาตอนต้นเกษตรกรรม
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
6
2/4/2020, 9:25:50หญิง42มัธยมศึกษาตอนต้น
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
7
2/4/2020, 9:26:32ชาย45ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร, การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
8
2/4/2020, 9:27:02หญิง65ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
9
2/4/2020, 9:27:30ชาย35
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
10
2/4/2020, 9:27:57ชาย37
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
รับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)
11
2/4/2020, 9:28:04หญิง60ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)
12
2/4/2020, 9:28:33ชาย55ประถมศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)
13
2/4/2020, 9:29:29ชาย35
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
14
2/4/2020, 9:29:56ชาย44มัธยมศึกษาตอนต้นรับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)มาก (4)
15
2/4/2020, 9:30:33หญิง39
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
16
2/4/2020, 9:31:15หญิง60ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
17
2/4/2020, 9:31:41ชาย55ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
18
2/4/2020, 14:09:26หญิง29
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
รับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)
19
2/4/2020, 14:10:04ชาย34มัธยมศึกษาตอนต้นรับจ้างทั่วไป
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
20
2/4/2020, 14:10:39หญิง25
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
พนักงานบริษัท
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
21
2/4/2020, 14:11:08หญิง28มัธยมศึกษาตอนต้นพนักงานบริษัท
การยื่นร้องทุกข์/ร้องเรียน
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
22
2/4/2020, 14:12:18หญิง42
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
พนักงานบริษัท
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
23
2/4/2020, 14:13:00หญิง30ปวส./อนุปริญญาพนักงานบริษัท
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
24
2/4/2020, 14:14:58หญิง38มัธยมศึกษาตอนปลายพนักงานบริษัท
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
25
2/4/2020, 14:15:31หญิง60มัธยมศึกษาตอนต้นรับจ้างทั่วไป
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
26
2/4/2020, 14:16:46หญิง43ประถมศึกษาพนักงานบริษัท
การยื่นร้องทุกข์/ร้องเรียน
มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)
27
2/4/2020, 14:17:29หญิง28ปวส./อนุปริญญาพนักงานบริษัท
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
28
2/4/2020, 14:18:04หญิง45
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
รับราชการ
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
29
2/4/2020, 14:18:43หญิง35มัธยมศึกษาตอนต้นรับจ้างทั่วไป
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
30
2/4/2020, 14:19:10หญิง55ประถมศึกษารับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มาก (4)
31
2/4/2020, 14:19:40หญิง38ปวส./อนุปริญญา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
32
2/4/2020, 14:20:11หญิง53ประถมศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
33
2/4/2020, 14:20:48หญิง49ประถมศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
34
2/4/2020, 14:21:25หญิง52มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
35
2/4/2020, 14:22:16หญิง30ปวส./อนุปริญญา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)ปานกลาง (3)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
36
2/4/2020, 14:23:13หญิง28ปวส./อนุปริญญารับราชการ
การยื่นร้องทุกข์/ร้องเรียน
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
37
2/4/2020, 14:23:49หญิง70ประถมศึกษารับจ้างทั่วไป
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
38
2/4/2020, 14:24:35หญิง56มัธยมศึกษาตอนต้นรับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
39
3/4/2020, 8:57:22หญิง48ปวส./อนุปริญญา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
40
3/4/2020, 8:59:31ชาย60ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
41
3/4/2020, 8:59:58ชาย74ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
42
3/4/2020, 9:00:20ชาย65ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
43
3/4/2020, 9:00:45ชาย76ประถมศึกษารับจ้างทั่วไป
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
44
3/4/2020, 9:01:12ชาย47
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)
45
3/4/2020, 9:01:41ชาย32
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
รับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
46
3/4/2020, 9:02:16ชาย65ประถมศึกษารับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
47
3/4/2020, 9:02:42ชาย35ปวส./อนุปริญญา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
48
3/4/2020, 9:04:10ชาย73มัธยมศึกษาตอนต้นเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
49
3/4/2020, 9:05:02ชาย66ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
50
3/4/2020, 9:06:10ชาย73ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
51
3/4/2020, 9:06:35ชาย67มัธยมศึกษาตอนต้นเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
52
3/4/2020, 9:06:57ชาย52ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การยื่นร้องทุกข์/ร้องเรียน
มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
53
3/4/2020, 9:07:44ชาย32
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
เกษตรกรรม
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร, การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่, การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
54
3/4/2020, 9:08:25ชาย23มัธยมศึกษาตอนปลายรับจ้างทั่วไปลงทะเบียนเด็กแรกเกิดมากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
55
3/4/2020, 9:08:47ชาย66มัธยมศึกษาตอนต้นเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
56
3/4/2020, 9:09:18ชาย61ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
57
3/4/2020, 9:09:54ชาย35
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอข้อมูลทางราชการ, การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
58
3/4/2020, 9:10:23ชาย45ปวส./อนุปริญญา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)ปานกลาง (3)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
59
3/4/2020, 9:13:31ชาย34
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
60
3/4/2020, 9:14:06ชาย73ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
61
3/4/2020, 9:14:31ชาย65มัธยมศึกษาตอนต้นเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
62
3/4/2020, 9:16:56ชาย66ประถมศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอข้อมูลทางราชการ, การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
63
3/4/2020, 9:48:08ชาย65ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
64
3/4/2020, 9:48:49ชาย56มัธยมศึกษาตอนต้น
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
65
3/4/2020, 9:49:38ชาย38มัธยมศึกษาตอนปลายเกษตรกรรม
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
66
3/4/2020, 9:50:02ชาย45มัธยมศึกษาตอนต้น
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
67
3/4/2020, 9:50:28ชาย38ปวส./อนุปริญญา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอข้อมูลทางราชการมาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
68
3/4/2020, 9:50:50ชาย25ปวส./อนุปริญญาพนักงานบริษัท
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
69
3/4/2020, 9:51:18ชาย50มัธยมศึกษาตอนต้น
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขออณุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
70
3/4/2020, 9:52:11ชาย20
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอข้อมูลทางราชการมาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
71
3/4/2020, 9:52:41ชาย45
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
รับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
72
3/4/2020, 9:53:13ชาย30ปวส./อนุปริญญารับจ้างทั่วไป
การขออนุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มาก (4)มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
73
3/4/2020, 9:53:35ชาย35ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขออนุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
74
3/4/2020, 9:53:56ชาย36ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
75
3/4/2020, 9:54:19ชาย38ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
76
3/4/2020, 9:55:07ชาย68ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
77
3/4/2020, 9:56:34ชาย70ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
78
3/4/2020, 9:57:09ชาย30
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
รับจ้างทั่วไป
การยื่นร้องทุกข์/ร้องเรียน, การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
79
3/4/2020, 9:57:48ชาย50ประถมศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขออนุญาติปลูกสร้าง/รื้อถอนอาคาร
มากที่สุด (5)ปานกลาง (3)ปานกลาง (3)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
80
3/4/2020, 9:58:14หญิง40ประถมศึกษาเกษตรกรรม, รับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
81
3/4/2020, 9:58:44หญิง16มัธยมศึกษาตอนปลายนักเรียน/นักศึกษาการขอข้อมูลทางราชการมากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
82
3/4/2020, 9:59:06หญิง27
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอข้อมูลทางราชการมาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
83
3/4/2020, 9:59:34หญิง61ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
84
3/4/2020, 10:00:11หญิง39
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มาก (4)
85
3/4/2020, 10:00:40หญิง64มัธยมศึกษาตอนต้นรับจ้างทั่วไป
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
86
3/4/2020, 10:01:05หญิง35
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
87
3/4/2020, 10:43:54หญิง28ปวส./อนุปริญญา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การยื่นร้องทุกข์/ร้องเรียน, การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)มาก (4)
88
3/4/2020, 10:44:17หญิง25
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
รับจ้างทั่วไป
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
89
3/4/2020, 10:44:49หญิง23
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
พนักงานบริษัท
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
90
3/4/2020, 10:45:13หญิง40ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การยื่นร้องทุกข์/ร้องเรียน
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
91
3/4/2020, 10:45:32หญิง28ปวส./อนุปริญญา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การสมัครเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
92
3/4/2020, 10:45:54หญิง31ปวส./อนุปริญญา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอข้อมูลทางราชการมากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
93
3/4/2020, 10:46:15หญิง61ประถมศึกษาเกษตรกรรม
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
94
3/4/2020, 10:46:34หญิง62ประถมศึกษา
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
95
3/4/2020, 11:14:32หญิง45มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
96
3/4/2020, 11:14:55หญิง24
ปริญญาตรี/เทียบเท่า หรือสูงกว่า
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอข้อมูลทางราชการมากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
97
3/4/2020, 11:15:18หญิง45มัธยมศึกษาตอนต้น
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่
มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
98
3/4/2020, 11:15:53หญิง23ประถมศึกษาติดต่อเด็กแรกกิดการขอข้อมูลทางราชการมากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)
99
13/8/2020, 14:30:46หญิง61มัธยมศึกษาตอนปลาย
เกษตรกรรม, ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอข้อมูลทางราชการมาก (4)ปานกลาง (3)ปานกลาง (3)ปานกลาง (3)ปานกลาง (3)มาก (4)
100
13/8/2020, 14:31:15ชาย29มัธยมศึกษาตอนปลาย
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/กิจการส่วนตัว
การขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่ายเอดส์
มาก (4)มาก (4)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)มากที่สุด (5)