รุ่น 1แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
แบบตอบรับการเข้าร่วมบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1
2
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
3
123/03/2017 15:28:07ผศ.ดร.อัครนันท์ คิดสมรษก รองคณบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิตเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิคPhD (Economics)เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจคณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี11ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการปรด บริหารธุรกิจบัณฑิตภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์879332675akidsom@gmail.comไม่เผ็ด แพ้พริก
4
223/03/2017 16:18:45ผศ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรงรบ.MA. International StudiesPh.D. Political ScienceInternational political economyคณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการภาควิชารัฐศาสตร์ฯ คณะสังคมศาสตร์083-197-9400fsocknc@ku.ac.thทั่วไป
5
323/03/2017 18:28:42อ.ดร.ณภัทร กำธรสิริวิมลวศ.บ.( วิศวกรรมเกษตร)M.Sc.(Agricultural Sciences)Ph.D. (Agricultural Sciences)วิศวกรรมเกษตร, วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, เมคคาทรอนิกส์เกษตรคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา32ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.บ. สัตวศาสตร์
วท.บ.พฤกษศาสตร์
วท.ม วิจัยและพัฒนา
ปร.ด. วิจัยและพัฒนา
ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตรกำแพงแสน090-139-8008pjunkwon@hotmail.comทั่วไป
6
423/03/2017 19:16:02อ.สุมิดา อังศวานนท์ประธานหลักสูตรอ.บ. (ภาษาอังกฤษ)M.M. (Master of Music)-ดนตรีตะวันตกคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี22ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการศศ. บ. (ดนตรีไทย)
ศศ. บ. (ภาษาฝรั่งเศส)
ศศ. บ. (ภาษาเยอรมัน)
ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์061-424-5644asumida@gmail.comทั่วไป
7
523/03/2017 19:19:24รศ.ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิชวท.บ.(ชีววิทยา) สาขาจุลชีววิทยาวท.ม.(จุลชีววิทยา)Dr. of Eng.( Fermentation Technology)จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีการหมักและเอนไซม์คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา24ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการวท ม/ปรด (วัสดุศาสตร์)
ศศบ วิทยาศาสตร์ศึกษา
ภาควิชาจุลชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์081-9282372fsciwck@yahoo.comทั่วไป
8
624/03/2017 09:35:17ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหมรองคณบดีฝ่ายการศึกษากศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)กศ.ม.(ฟิสิกส์)ปร.ด.(ฟิสิกส์)ฟิสิกส์ ตัวนำยวดยิ่ง การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี47ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน081-818-8433supphadate.s@ku.ac.thทั่วไป
9
724/03/2017 10:10:02อ.ดร.กิตติชัย ดวงมาลย์รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกายภาพวท.บ.(เคมีการเกษตร)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การจัดการลุ่มน้ำ เสียง สั่นสะเทือนคณะสิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวิศวะกรรมศาสตร์ทรัพยากรน้ำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม081-639-8184kittichai.d@ku.ac.thทั่วไป
10
824/03/2017 10:16:29อ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริตรองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพสพ.บ-ปร.ด.(พันธุวิศวกรรม)พิษวิทยาคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา71ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ5 หลักสูตรของคณะสัตวแพทยศาสตร์
1 หลักสูตรของคณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์086-331-2996cvtsms@ku.ac.thทั่วไป
11
924/03/2017 11:26:13ผศ.ดร.มณฑล ฐานุตตมวงศ์รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการวศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)M.Eng. (Environmental Engineering)Ph.D. (Environmental Engineering)Water Treatment Technology คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา102ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559ประธานกรรมการ, กรรมการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม089-896-4753monthon.t@ku.ac.thทั่วไป
12
1024/03/2017 12:48:27อ.ดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทันศศบ. ประวัติศาสตร์MS.Hospitality AdministrationPH.D. Integrated Tourism Managementการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี65ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการบัณฑิตศึกษา ภาควิชาปรัชาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์5795566-8 ต่อ 4604869924416s_prasongthan@hotmail.comทั่วไป
13
1124/03/2017 12:48:41อ.รภัส ศิลป์ศรีกุลหัวหน้าภาควิชาศิลปาชีพศศ.บ. (การโรงแรม)MSc (International Management)-การโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี22ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 02575566-8 ต่อ 4603918725666fhumrbs@ku.ac.thทั่วไป
14
1224/03/2017 14:00:02ผศ.ดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุลค.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา),ทล.บ.(เทคโนโลยีสารสนเทศทาวธุรกิจ),ศษ.บ.(การวัดและประเมินผล)ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ),ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ค.ด.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)การศึกษา, คอมพิวเตอร์, ICT, เทคโนโลยีการศึกษา, บริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา1520ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา089-8955099Fedustt@ku.ac.thทั่วไป
15
1324/03/2017 14:44:53ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติ-วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)D.Eng.(Energy)อุณหพลศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรี41ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี089-4468216sompop@eng.src.ku.ac.thแพ้อาหารทะเล
16
1424/03/2017 15:10:27ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิลหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวท.บ. (เคมีการเกษตร) เกียรตินิยมวท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตศึกษา43ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการปร.ด. (เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร)
วท.ม. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
ปร.ด. (การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
วท.ม. (การจัดการป่าไม้)
25793878818248649onanong8649@gmail.comทั่วไป
17
1524/03/2017 15:32:36ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณรองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรศษ.บ.(เทคโนโลยีการศึกษา)กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)เทคโนโลยีการศึกษา,ส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ทางทะเล ป.โท ป.เอก
หลักสูตรวิทยาศาสตร์พืชไร่ ป.โท ป.เอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต เคมีการเกษตร
02 5791025089-6906208agrstsw@ku.ac.thทั่วไป
18
1624/03/2017 15:45:36รศ.ดร.พัฒนา สุขประเสริฐผู้รับผิดชอบหลักสูตรวทบ. (เกษตรศาสตร์)วทม. (ส่งเสริมการเกษตร)ศศด(อาชีวศึกษา)การฝึกอบรมคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา1ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเครื่องกล02-5791025 ,02-5613477081-7523478patanapom@hotmail.comทั่วไป
19
1724/03/2017 16:15:51อ.ดร.นพวรรณ เสมวิมล-วท.บ. (วิทยาศาสตร์วัสดุศาสตร์)วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)การใช้ประโยชน์และจัดการของเสียคณะสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน2ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม863457905semvimol@gmail.comทั่วไป
20
1824/03/2017 16:18:55อ.ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม และพืชบำบัดคณะสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี22ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม897207920watcharapong.wku@gmail.comทั่วไป
21
1924/03/2017 16:21:12อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูรผู้ช่วยคณบดีวท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีธรรมชาติคณะสิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตศึกษา42ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวท.ม. (ชีววิทยา)ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม)804554242thanitku58@gmail.comทั่วไป
22
2024/03/2017 17:11:20อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกรวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)ปร.ด. (โภชนศาสตร์)โภชนศาสตร์เชิงคลีนิคคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา60ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
ปร.ด. (โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์)
วท.ม. (วิทยาการสิ่งทอ)
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์891106299techaboy@yahoo.comทั่วไป
23
2124/03/2017 17:22:05อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลกหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์วท.บ. (คหกรรมศาสตร์)คศ.ม. (คหกรรมศาสตร์)Ph.D. (Tropical Agriculture)สิ่งทอคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา100ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ.(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ)
วท.ม. (พืชสวน)
ปร.ด. (พืชสวน)
ศษ.ม. (พัฒนอาชีวศึกษา)
ศษ.ม. (บริหารธุรกิจศึกษา)
ศษ.ม. (การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม)
ศษ.ม. (คหกรรมศาสตรศึกษา)
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์815665333agrsyp@ku.ac.thทั่วไป
24
2224/03/2017 18:32:47ผศ.ดร.หฤทัย นำประเสริฐชัยรองคณบดีนบ.MBA (General Administration)Ph.D. (International Business)Management, negotiationคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา44ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวท.บ. การจัดการการบินฯ
วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ปร.ด.การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะบริหารธุรกิจ082-355-8888haruthai.p@ku.ac.thทั่วไป
25
2324/03/2017 20:29:18รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์รองหัวหน้าภาควทบ(สถิติ)สตม(สถิติ)ศศด(อาชีวศึกษา)สถิติคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา10ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวทม(คณิตศาสตร์)ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์089-579-2820fsciaph@ku.ac.thทั่วไป
26
2427/03/2017 10:47:53ผศ.วัฒนา อนันตผลรักษาการรองคณบดีฝ่ายบริหารวิชาการและวิเทศสัมพันธ์การศึกษาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)ศศม.(ภาษาศาสตรประยุกต์)-การสอนภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี2ไม่รับประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการ1. ศศบ.(นวัตกรรมการท่องเที่ยว) (หลักและยืม)
2. ศศบ. (การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ)
ภาควิชาภาษาต่างประเทศ โทร.1441 ต่อ1336081-2080106fhumwna@gmail.comทั่วไป
27
2527/03/2017 12:56:47ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาวท.บ. (เคมี)วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)วท.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพ)เคมี,ฟิสิกส์,นิวเคลียร์เทคโนโลยี,เทคโนโลยีอาหาร,เทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน18ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการเคมี39/1 ถนนรัชดาภิเษก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900081-713-4828cdulsamphan@yahoo.comทั่วไป
28
2627/03/2017 13:57:08อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์-วท.บ. (ชีววิทยา)-Ph.D. (Entomology)Ecology, Behavior, Integrated Pest Management, Biological Control, Arachnology,คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา1 หลักสูตร + หลักสูตรยืมอีก 2 วิทยาเขตไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558-ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน819826500faaspnv@ku.ac.thทั่วไป ไม่หวาน
29
2727/03/2017 15:28:47รศ.ดร.วิพักตร์ จินตนา-วท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม.(วนศาสตร์)Ph.D. (Forest Ecology)นิเวศวิทยาและการจัดการป่าชายเลน, วนเกษตร, วนศาสตร์ชุมชนคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4noneได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการปร.ด. (การจัดการประมง)
ปร.ด. (สัตวชีววิทยา)
วท.ม. (สัตวชีววิทยา)
วท.ม. (การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม)
ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081 909 4885fforvij@ku.ac.thทั่วไป
30
2827/03/2017 15:49:47ดร.รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรมวท.บ.(เกษตรศาสตร์)-ปร.ด. ปฐพีวิทยาความอุดมสมบูรณ์ของดินคณะเกษตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา1-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559ประธานกรรมการระดับบัณฑิตศึกษา(ปริญญาโท) ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900084-005-8569agrrrp@ku.ac.thทั่วไป
31
2927/03/2017 16:06:49ผศ.ดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์วท.บ. (ฟิสิกส์)M.Sc. (Energy Technology)Dr.rer.nat. (Physics)ฟิสิกส์ พลังงานคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา8ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการป.ตรี (สถิติ อุตสาหกรรมเกษตร สิ่งแวดล้อม รังสีฯ)
ป.โท (วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม)
ป.เอก (วัสดุศาสตร์ สิ่งแวดล้อม)
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์831776550sutharat@gmail.comทั่วไป
32
3027/03/2017 17:22:31รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณวศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)MS(Electrical Engineering)Ph.D.(Electrical Engineering)Electrical Power System คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
คณะวิศวกรรมศาสตร์086-122-0868fengkyk@ku.ac.thทั่วไป
33
3127/03/2017 20:13:32รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาB.Sc.(Economics)M.Sc. (Industrial Engineering & Management)D.Tech.Sc.(Industrial Engineering)วิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา32ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ภาคพิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 816822692fengppy@ku.ac.thทั่วไป
34
3228/03/2017 06:43:37ผศ.ดร.มณฑล อนงค์พรยศกุลวท.บ (ฟิสิกส์)M.Sc. (Agricultural engineering)Ph.D.(Marine science)แบบจำลองเชิงตัวเลข, สมุทรศาสตร์, พลังงานทดแทน, อุทกศาสตร์คณะประมงระดับบัณฑิตศึกษา15ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์090-197-1030ffismta@ku.ac.thทั่วไป
35
3328/03/2017 09:11:09อ.ดร.ชัยณรงค์ สกุลแถวหัวหน้าภาควิชาเทคนิคการสัตวแพทย์วท.บ.(เคมี)วท.ม.(เคมี)Ph.D. (Natural Resource Sciences)Environmental Chemistry, Remediation Technology, Analytical Chemistry, Residue Analysisคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ระดับปริญญาตรี1ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์
สูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
สูตรระดับปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ คณะเกษตร กำแพงแสน
คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900089-706-4869cvtcns@ku.ac.thทั่วไป
36
3428/03/2017 10:46:46ผศ.ดร.จินตนา สและน้อยรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม.(เทคโนโลยีชีวภาพ)วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)สารสี เอนไซม์ เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลคณะประมงระดับปริญญาตรี101ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการ- มหาบัณฑิต (ชีววิทยาประมง)
- ดุษฏีบัณฑิต (-ประมง)
- บัณฑิตศึกษา (จุลชีววิทยา)
- มหาบัณฑิต นานาชาติ (ประมง)
- ดุษฏีบัณฑิต นานาชาติ (ประมง)
- มหาบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
- ดุษฏีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
- มหาบัณฑิต (การจัดการประมง)
- ดุษฏีบัณฑิต (เทคนิคการสัตว์แพทย์)
- บัณฑิตศึกษา (วิศวไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081-2070050ffisjid@ku.ac.thอิสลาม
37
3528/03/2017 11:30:18ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงามหัวหน้าภาควิชา, ประธานหลักสูตรวท.บ. (เกษตรศาสตร์)วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วท.ด. (วนศาสตร์)การจัดการลุ่มน้ำ, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, อุตุ-อุทกวิทยาคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาประมาณ 13 หลักสูตรไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ด. (วนศาสตร์)
วท.ม. (วิศวกรรมป่าไม้)
วท.ม. (ชีววิทยาป่าไม้)
วท.ม. (เทคโนโลยีวนวัฒน์)
วท.ม. (วิศวกรรมป่าไม้)
เกษตรเขตร้อน จำนวน 3 หลักสูตร
Tropical forestry
สิ่งแวดล้อม
ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มก.085-120-0063fforsmp@ku.ac.thมังสวิรัต
38
3628/03/2017 16:44:12ผศ.ดร.แสงสรรค์ ภูมิสถานรองหัวหน้าภาควิชาอนุรักษวิทยาวม.บ. (วนศาสตร์) วม.ม. (อุทยานและนันทนาการ)Ph.D. (Recreation, Parks, and Tourism Sciences)Tourism Impact, Tourism in Protected Areaคณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์084-936-6994fforssp@ku.ac.thทั่วไป
39
3728/03/2017 17:29:17รศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจหัวหน้าภาควิชาวศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)M. Eng. (Civil Engineering)D. Eng. (International Engineering Development)การบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก การเสื่อมสภาพของโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ความคงทนของคอนกรีตคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา42ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการวศ.ม. (วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ)
วศ.ด. (วิศวกรรมการจัดการ)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ. งามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 10900086-796-5650fengwcy@ku.ac.thทั่วไป
40
3829/03/2017 08:01:43รศ.ดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัชรองคณบดีฝ่ายวิชาการวท บ วิทยาการคอมพิวเตอร์MSc. Computer Scienceปรด วิศวกรรมคอมพิวเตอรฺ์Data Mining, AIคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์081-9282461fscinws@ku.ac.thทั่วไป
41
3929/03/2017 15:35:25อ.ดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์A.B. (Biology)-Ph.D. (Integrative Biology)Ecology and Evolutionคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ภาควิชาพฤกษศาสตร์​ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยเกษตรศาสตร์098-256-2151fsciepk@ku.ac.thทั่วไป
42
4029/03/2017 20:44:47ผศ.ดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวท.บ. (วัสดุศาสตร์)M.S. (Polymer Science)D. Eng. (Biotechnology and Life Science)Biopolymers, Functional polymersคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา71ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม (นานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์087-094-3030fengarl@ku.ac.thทั่วไป
43
4130/03/2017 16:17:28อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุลศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์)ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอนคณิตศาสตร์)ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)การสอนคณิตศาสตร์,หลักสูตรและการสอนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี54ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559ประธานกรรมการ, กรรมการศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์)
ศษ.ม.(การสอนคณิตศาสตร์)
ศษ.ม.(สุขศึกษา)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน089-918-9082aj.kanitha@gmail.comมังสวิรัต
44
4230/03/2017 16:19:34ดร.ทัศนีย์ จันติยะศษ.บ (ภาษาอังกฤษ)ศษ.ม (การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)ปร.ด (หลักสูตรและการสอน)การสอนภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี11ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตภาควิชาครุศึกษา 095-391-6252puikaset28@gmail.comทั่วไป
45
4330/03/2017 16:23:05ผศ.ดร.พินดา วราสุนันท์ศษ.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ค.ม.(วิจัยทางการศึกษา)ค.ด.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)วิจัย,การวัดและประเมินผลคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี28ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการศษ.บ.(คณิตศาสตร์ศึกษา) มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์
ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์)
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน085-914-2645doypinda@hotmail.comทั่วไป
46
4430/03/2017 20:20:22อ.ดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุลวท.บ.(เทคโนโลยีอาหาร)M.Sc.Food, Agricultural, and Resource EconomicsPh.D.Food, Agricultural, and Resource Economicsเทคโนโลยีอาหารม, การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรคณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา70ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร898989599fagiayl@ku.ac.thทั่วไป
47
4530/03/2017 20:52:40ผศ.ดร.อรอุมา เพียซ้ายรองหัวหน้าภาควิชาวท.บ (เคมีการเกษตร)-วท.ด(สาขาวิชาโรคพืช)ความหลากหลายของเชื้อราคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.ม(กีฏวิทยา)
วท.ด.(กีฏวิทยา)
วท.ด.(พกฤษศาสตร์)

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร084-6996871agromj@ku.ac.thทั่วไป
48
4631/03/2017 11:26:46ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรีสื่อสารมวลชนสื่อสารมวลชนนิเทศศาสตร์นิเทศศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
55
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
กรรมการ
ปร.ด.ภาษาไทย
ศศ.ม.ภาษาไทย
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
อาคารมนุษยศาสตร์3802361444natchuda_44@live.comทั่วไป
49
4731/03/2017 22:41:40ผศ.ธารินทร์ ก้านเหลืองรักษาการผู้ช่วยอธิการบดีศศ.บ(ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา)ศศ.ม.(พลศึกษา)กำลังศึกษาอยู่พลศึกษาและกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี11ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์814801131frdutrkl@ku.ac.thทั่วไป
50
4801/04/2017 10:59:33ผศ.ทรรศนะ ใจชุ่มชื่นวท.บ.(จิตวิทยา)วท.ม.(จิตวิทยาอุตสาหกรรม)-จิตวิทยาคณะสังคมศาสตร์ระดับปริญญาตรี31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
กลักสูตรร่วม 3 วิทยาเขต
ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์896070940passsta@hotmail.comทั่วไป
51
4903/04/2017 10:02:11ผศ.ดร.ณัฎฐา เสนีวาสวท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (พฤกษศาสตร์)Ph.D. (Biotechnology)Plant Morphology, Algaeคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558กรรมการวท.ม. สาขารังสีประยุกต์และไอโซโทปภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน081-612-5603fscintsv@ku.ac.thทั่วไป
52
5003/04/2017 14:03:23อ.ดร.ยอดมนี เทพานนท์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ, หัวหน้าภาควิชาการจัดการการผลิตศศ.บ (ภาษาไทย)MS (Recreation Management and Tourism)Ph.D. (Hospitality and Tourism Management)การจัดการการบริการ การท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม คณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี82ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการบธ.บ. การตลาด, ศศ.บ. เศรษฐศาสตร์, บธ.บ. การโรงแรมและการท่องเที่ยว, วศ.ม. วิศวอัคคีภัยภาควิชาการจัดการการผลิต คณะบริหารธุรกิจ มก บางเขน867739113yodmanee.t@ku.ac.thทั่วไป
53
5104/04/2017 10:07:18รศ.ดร.พิษณุ-ตุลยกุลรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตM Sc.Ph.D.Veterinary Public Healthคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุขศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคนิคการสัตวแพทย์
หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน เบอร์ติดต่อภายใน 1307868941333fvetpnt@ku.ac.thทั่วไป
54
5204/04/2017 18:06:53อ.ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองว.บ. (วิทยุและโทรทัศน์)ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)สส.ด. (การบริหารสังคม)การพัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ การปกครองท้องถิ่นคณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการศิลปศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์สาขาพัฒนาสังคม อาคารบรรเจิดคติการ คณะสังคมศาสตร์839835606wchairat@hotmail.comทั่วไป
55
5305/04/2017 11:06:32ผศ.ดร.เครือมาศ สมัครการ-วท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นทะเบียนผู้ประเมินใหม่-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม818501655faaskms@ku.ac.thไม่เผ็ด
56
5405/04/2017 15:43:06ผศ.ดร.เฉลิมพล ภูมิไชย์รองหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (พืชสวน)วท.ม. (เกษตรศาสตร์)Ph.D.molecular breedingคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา2-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์867742509chalermpol.ph@ku.thทั่วไป
57
5508/04/2017 22:13:30อ.ดร.ทิมทอง ดรุณสนธยาวท.บ. เกษตรศาสตร์ (ปฐพีวิทยา)-ปร.ด. ปฐพีวิทยาแร่ในดิน ธาตุอาหารโพแทสเซียมในดินคณะเกษตรระดับปริญญาตรี50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557วท.ม เทคโนโลยีระบบเกษตร
วท.ม. พืชสวน
ปรด. พืชสวน (หลักสูตรยืม)
วท.บ เกษตรศาสตร์ (กำแพงแสน)
ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร086-112-4213fagrttd@ku.ac.thทั่วไป
58
5610/04/2017 11:29:43อ.ดร.ปัฐวิภา สงกุมารไม่มีวท.บ.(จุลชีววิทยา)วท. ม.(จุลชีววิทยา)Ph.D. (Plant Pathology)เชื้อราก่อโรคพืช, อันตรกิริยาระหว่างพืชและเชื้อก่อโรคคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์ จำนวน 2 หลักสูตร ในปีการศึกษา 2558ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเกษตร
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน086-394-5367fagrpps@ku.ac.thทั่วไป
59
5711/04/2017 13:26:00ผศ.ดร.ฉัตรชัย เงินแสงสรวยหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)ปร.ด. (พฤกษศาสตร์)อนุกรมวิธานพืชคณะวิทยาศาสตร์
ระดับบัณฑิตศึกษา
5
ไม่ได้เป็นผู้ประเมิน
ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559
กรรมการ
คณิตศาสตร์
รังสีประยุกต์และไอโทป
ฟิสิกส์
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มก.
819140580fsciccn@ku.ac.thทั่วไป
60
5828/03/2017 10:51:28ผศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณผช.คณบดีฝ่ายวิจัยวท.บ. วัสดุศาสตร์ (เซรามิก)Ph.D. Materials Science and EngineeringCeramics, Glass, Glass-ceramics, Biomaterials, Cement and Geopolymerคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา90 ปี 2557 มี 1 หลักสูตร ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ประธานกรรมการ, กรรมการประธานกรรมการ ได้แก่ 1) วท.ม.สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2) ปรด.สาขาวิชาวิทยาการวัสดุนาโน วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

กรรมการ ได้แก่ 1) วศ.ม.โยธา 2) วศ.บ.การบินและอวกาศ 3) ปรด.วศ.สิ่งแวดลอม 4) วศ.บ.อุตสาหการ
ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์085-112-9929fengddc@ku.ac.thทั่วไป
61
5918/04/2017 18:23:54อ.ดร.อมลิน ต้องกระโทกอาจารย์วศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกล)วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)ความร้อน-ของไหลคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีสังเกตการณ์ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ 813376745kaset.amarin@gmail.comทั่วไป
62
6020/04/2017 19:45:55รศ.ดร.จตุพร หนูสุดรองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพสพ.บ., สบ., บธ.บ.-ปร.ด., อนุมัตรบัตร สาขาอายุรกรรมสัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา สัตววิทยา พันธุวิศวกรรม สัตวบาล เกษตรคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557ภ. เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถ.งามวงศ์วาน บางเขน จตุจักร กทม. 10900 863539063fvetjpn@ku.ac.thทั่วไป
63
หากจำนวนเกิน 60 คน สำนักงานประกันขอสงวนสิทธิลำดับถัดไปเป็นสำรองลำดับที่ 1 ตามลำดับ
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Form responses 1