รุ่น 1แบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
แบบตอบรับการเข้าร่วมบบตอบรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 1
2
ลำดับที่Timestampคำนำหน้าชื่อชื่อ - นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯสถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
8
624/03/2017 09:35:17ผศ.ดร.ศุภเดช สุจินพรัหมรองคณบดีฝ่ายการศึกษากศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์)กศ.ม.(ฟิสิกส์)ปร.ด.(ฟิสิกส์)ฟิสิกส์ ตัวนำยวดยิ่ง การเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี47ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557กรรมการวท.บ.(คณิตศาสตร์ประยุกต์)โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน081-818-8433supphadate.s@ku.ac.thทั่วไป
28
2627/03/2017 13:57:08อ.ดร.พัฃนี วิชิตพันธุ์-วท.บ. (ชีววิทยา)-Ph.D. (Entomology)Ecology, Behavior, Integrated Pest Management, Biological Control, Arachnology,คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา1 หลักสูตร + หลักสูตรยืมอีก 2 วิทยาเขตไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558-ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน819826500faaspnv@ku.ac.thทั่วไป ไม่หวาน
56
5405/04/2017 11:06:32ผศ.ดร.เครือมาศ สมัครการ-วท.บ. (ชีววิทยา)วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม)วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นทะเบียนผู้ประเมินใหม่-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559กรรมการวท.บ. วิทยาศาสตร์ชีวภาพภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม818501655faaskms@ku.ac.thไม่เผ็ด
64
หากจำนวนเกิน 60 คน สำนักงานประกันขอสงวนสิทธิลำดับถัดไปเป็นสำรองลำดับที่ 1 ตามลำดับ
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
Loading...
 
 
 
Form responses 1