ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
2
3
โครงการ ...............................................................
4
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการ
5
แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
6
7
ลำดับรายการหน่วยปริมาณราคาต่อหน่วย (บาท)เป็นเงิน(รวม)พัสดุในประเทศพัสดุต่างประเทศ
8
ตัวอย่างร้อยละร้อยละ
9
1
เหล็กขนาด 3 นิ้ว
ท่อน3987296110.09
10
2
เหล็กขนาด 1 นิ้ว
ท่อน12790948032.31
11
3
เหล็กขนาด 2 นิ้ว
ท่อน208451690057.60
12
4
13
5
14
6
15
7
16
รวม2934189.9110.09
17
อัตราร้อยละ
1007030
18
19
ลงชื่อ
ผู้เสนอราคา
20
(.....................................................)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100