2_พ สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.2/พ โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
เด็กชายกรวิชญ์ เพชรสัมฤทธิ์
1 19 1 2548 30 5 2561 76 160
15
2
เด็กชายกิตติภัทร บัวบาง
1 30 4 2548 30 5 2561 53 168
16
3
เด็กชายกุลเทพ โฉมนาจ
1 29 12 2547 30 5 2561 47 150
17
4
เด็กชายฐปณพงศ์ พวงมาลี
1 21 3 2548 30 5 2561 75 165
18
5
เด็กชายณภัทร อิสริยภานันท์
1 24 4 2548 30 5 2561 72 174
19
6
เด็กชายทัตพงศ์ เดชมา
1 11 6 2547 30 5 2561 50 170
20
7
เด็กชายธนกร ธรรมศักดิ์ชัย
1 9 8 2547 30 5 2561 46 157
21
8
เด็กชายธนกร จำนงประโคน
1 3 8 2548 30 5 2561 80 170
22
9
เด็กชายธนลภย์ วัตถุสินธ์
1 4 4 2548 30 5 2561 49 170
23
10
เด็กชายนโม โดดเจ็ดริ้ว
1 11 2 2548 30 5 2561 67 164
24
11
เด็กชายนรภัทร คุณะพันธ์
1 14 6 2548 30 5 2561 42 155
25
12
เด็กชายนันท์ธร จี่พิมาย
1 14 9 2547 30 5 2561 45 165
26
13
เด็กชายนันทิพัฒน์ เชียงสอน
1 8 8 2547 30 5 2561 50 152
27
14
เด็กชายพงศกร สมคุณ
1 16 2 2548 30 5 2561 57 172
28
15
เด็กชายพศวีร์ วุฒิเดชกำจร
1 6 4 2547 30 5 2561 62 168
29
16
เด็กชายพีรพัฒน์ สิงห์ดี
1 30 11 2547 30 5 2561 49 156
30
17
เด็กชายพุฒิพงศ์ อิ่มกรุง
1 25 9 2546 30 5 2561 45 164
31
18
เด็กชายศุภวิชญ์ แก้ววานิช
1 6 1 2548 30 5 2561 58 156
32
19
เด็กชายสิรวิชญ์ มั่นปาน
1 19 5 2548 30 5 2561 29 147
33
20
เด็กชายสุภณัฐ กวางแก้ว
1 5 10 2547 30 5 2561 50 163
34
21
เด็กหญิงสิรพัทร์ ต้นพงศ์พัฒนกุล
2 4 9 2547 30 5 2561 37 155
35
22
เด็กหญิงชนิสรา เมทางสุเวช
2 20 9 2547 30 5 2561 47 166
36
23
เด็กหญิงชมพูนุช เชาว์โต
2 19 10 2547 30 5 2561 49 163
37
24
เด็กหญิงชวัลรัตน์ ธูปอ่อน
2 29 11 2547 30 5 2561 33 148
38
25
เด็กหญิงชัญญา ยงศิริวรรณ
2 3 9 2547 30 5 2561 44 160
39
26
เด็กหญิงชุติกาญจน์ จันทร์เจริญ
2 25 2 2548 30 5 2561 60 160
40
27
เด็กหญิงชุติมณฑน์ ช้างพาลี
2 18 6 2547 30 5 2561 42 161
41
28
เด็กหญิงชุติรดา สุทธิบุตร
2 12 4 2548 30 5 2561 65 170
42
29
เด็กหญิงณัฐธิดา มณฑา
2 7 2 2548 30 5 2561 38.5 155
43
30
เด็กหญิงธนนันท์ สังข์ประเสริฐ
2 11 10 2547 30 5 2561 48 164
44
31
เด็กหญิงธัญชนก สุนทรวิภาค
2 18 4 2547 30 5 2561 40 150
45
32
เด็กหญิงปิยะภัทร์ รัตนเลขา
2 1 8 2547 30 5 2561 60 168
46
33
เด็กหญิงภัคธีมา ป้อมเดช
2 11 6 2547 30 5 2561 71 164
47
34
เด็กหญิงภัทรมน อินทร์วัน
2 28 2 2548 30 5 2561 39.5 154
48
35
เด็กหญิงภัทรมน ข้องน้อย
2 13 7 2547 30 5 2561 57 151
49
36
เด็กหญิงรดา ยอดเกวียน
2 28 6 2548 30 5 2561 32 150
50
37
เด็กหญิงวศวดี ภู่สอน
2 21 7 2547 30 5 2561 48 155
51
38
เด็กหญิงวิลาวรรณ เต็มสวัสดิ์
2 27 5 2547 30 5 2561 44 155
52
39
เด็กหญิงอภิญญา ชูชื่น
2 17 9 2547 30 5 2561 50 165
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
PrintMenu
87
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
88
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
89
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
90
{branch \0}
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Loading...
Main menu