ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจำแนกตามปีปฏิทิน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHJKLMNOPQR
1
ลำดับเดือนแหล่งทุนเลขที่สัญญาเรื่องวิจัยผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัยคณะสัญญาเริ่มต้นสัญญาสิ้นสุด ยอดเงิน งวดที่ 1งวดที่2งวดที่ 3งวดที่ 4ปีที่เสร็จสิ้นตีพิมพ์เผยแพร่
2
103-มีนาคมองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมรภ.ภน.01/2561โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชุาชนในจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อการบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 ผศ.รัฐพล พรหมสะอาดดร.พรรณวดี ขำจริง อ.อักษราภัค หงส์ขาว คณะครุศาสตร์26/3/201819/11/2018116,050.0034,81558,02523,210
3
205-พฤษภาคมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมรภ.ภน.02/2561โครงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์คณะวิทยาการจัดการ2017-08-012018-06-30273,000.00
4
305-พฤษภาคมสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติมรภ.ภน.03/2561โครงการประเมินศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และการประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9ดร.ศิรวิทย์ ศิริรักษ์คณะวิทยาการจัดการ2017-07-312018-03-30274,440.00
5
401-มกราคมสำนักงานเทศบาลเมืองป่าตองมรภ.ภน.04/2561การดำเนินโครงการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองป่าตองนางสาวกชพร ชื่นจันทรน์ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ ผศ.จิรพร ประสารการ ผศ.นงเยาว์ ประสมทอง ผศ.ดร.อุษณีย์ ศิริสุนทรไพบูลย์คณะวิทยาการจัดการ19/1/201822/8/201899,000.00
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
12
14
13
15
14
16
15
17
16
18
17
19
18
20
19
22
21
23
22
24
23
25
24
26
25
27
26
28
27
29
28
30
29
31
30
32
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
Main menu