ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจำแนกตามปีปฏิทิน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHJKLMNOPQR
1
ลำดับเดือนแหล่งทุนเลขที่สัญญาเรื่องวิจัยผู้วิจัยผู้ร่วมวิจัยคณะสัญญาเริ่มต้นสัญญาสิ้นสุด ยอดเงิน งวดที่ 1งวดที่2งวดที่ 3งวดที่ 4ปีที่เสร็จสิ้นตีพิมพ์เผยแพร่
2
101-มกราคมทุน วช.มรภ.(วช)07/2560การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในภาคใต้ของประเทศไทยดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริญ นายสมชาย ไชโคตคณะวิทยาการจัดการ3/1/25602/1/2560957,100.005822761780
3
204-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.01/2560การพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กเร่ร่อนในจังหวัดภูเก็ตดร.สุนันทา คันธานนท์-คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์1/4/256031/3/2561139,480.0064742
4
304-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.02/2560การพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬากอล์ฟในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันนางสาวปาริชาต ประกอบมาศ-คณะครุศาสตร์1/4/256031/3/2561112,250.006463971956
5
404-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.03/2560การพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์เพื่อการสอนของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดนางสาวสุดาทิพย์ หาญเชิงชัย-คณะครุศาสตร์1/4/256031/3/256188,000.006461671959
6
504-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.04/2560การพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดนางสาวจุฬาลักษณ์ ใจอ่อน-คณะครุศาสตร์1/4/256031/3/256195,000.0064615
7
604-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.05/2560การบริหารจัดการรูปแบบเทศบาลอย่างยั่งยืนในจังหวัดภูเก็ตนางสาวดวงใจ พานิชเจริญกิจ-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1/4/256031/3/256199,000.006474171958
8
704-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.06/2560การวิเคราะห์หาปริมาณคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านการส่งสารและศักยภาพการนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษไปใช้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตนางสาวศุภิกา นิรัติศัย-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1/4/256031/3/256146,000.0065403
9
804-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.07/2560แบบจำลองการแพร่ระบาดสำหรับการติดเชื้อซ้ำของไวรัสเดงกีในประเทศไทยดร.รัตติยา ซังซาสิทธิ์-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1/4/256031/3/256174,300.0065427
10
904-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.08/2560การศึกษากลุ่มชนพื้นเมือง กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ สู่งานสร้างสรรค์ระบำชาติพันธุ์อันดามันรศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1/4/256031/3/2561148,100.0064740
11
1004-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.09/2560การเปรียบเทียบกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาอังกฤษและกลยุทธ์ในการสื่อสารภาษาจีนของนักศึกษาไทยสาขาวิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสารที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแตกต่างกันดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย-คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์1/4/256031/3/256186,240.0064612
12
1104-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.10/2560การเพิ่มประสิทธิภาพทางการยศาสตร์ในกระบวนการนึ่งก้อนเชื้อเห็ด กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์ บ้านลิพอน หัวหาร บ่อแร่นางสาวจารุวรรณ พรหมเงินนายสมศักดิ์ ลิ่มวงศกร, นายหาญพล มิตรวงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1/4/256031/3/256191,300.006461471957
13
1204-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.11/2560ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมเกมพลศึกษาที่มีต่อการเห็นคุณค่าตนเองทางกายของนักเรียนระดับประถมศึกษาดร.ณัฐวุฒิ สิทธิชัย-คณะครุศาสตร์1/4/256031/3/256187,780.006463871960
14
1304-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.12/2560แนวทางการนำอัตลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โปรตุกีสมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบโฮลเทล กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ตน.ส.พัชราวรรณ เก๊อะเจริญ-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1/4/256031/3/256156,100.0065404
15
1404-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.13/2560ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในธุรกิจโรงแรมจังหวัดภูเก็ตนายณัฐวุฒิ เหมาะประมาณ-คณะวิทยาการจัดการ1/4/256031/3/256167,100.0064739
16
1504-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.14/2560การประเมินความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์หลังจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในธุรกิจโรงแรม ตำบลป่าตอง อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ตนายเดชา สีดูกานางสาวรุ่งนภา อริยะพลปัญญาคณะวิทยาการจัดการ1/4/256031/3/256172,287.0064738
17
1604-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.15/2560ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทที่พักแรมและบริการด้านอาหารในจังหวัดภูเก็ตดร.อนุศรา สาวังชัยผศ.นภดล จันระวัง, ผศ.วนิดา หาญเจริญ, อ.ปรารถนา ทศานนท์คณะวิทยาการจัดการ1/4/256031/3/2561173,800.0065405
18
1704-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.16/2560ผลฉับพลันของการใช้แรงต้านด้วยยางยืดผสมผสานกับน้ำหนักที่มีต่อการไหลของเลือดผ่านการขยายตัวของหลอดเลือดในนิสิตชายดร.กัมปนาท ประดิษฐ์เสรีดร.วิทิต มิตรานันท์คณะครุศาสตร์1/4/256031/3/2561132,000.0065406
19
1804-เมษายนกองทุนวิจัยมรภ.17/2560การประยุกต์ใช้หลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ในการพัฒนานกศึกษาบทม.593 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตผศ.จิรวัฒน์ ทิพยรส-คณะวิทยาการจัดการ1/4/256031/3/256130,000.0064613
20
1904-เมษายนทุน วช.มรภ.(วช)09/2560องค์ประกอบที่มีผลต่อความพึงพอใจลุกค้าและความภักดีต่อตราสินค้าของโรงแรมแบบบูติกนายนิมิต ซุ้นสั้น-คณะวิทยาการจัดการ4/4/25603/4/2561260,400.0064954
22
2105-พฤษภาคมกองทุนวิจัยมรภ.18/2560การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้คำแนะนำญาติผู้ดูแลในด้านอารมณ์จิตใจผู้สูงอายุที่บ้านในเขตพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ตผศ.ดร.ชญานิศ ลือวานิช-คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1/5/256030/4/256150,000.0065428
23
2205-พฤษภาคมอบจ.มรภ(ภน).1/2560โครงการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2560ผศ.รัฐพล พรหมสะอาดคณะครุศาสตร์102,000.00
24
2306-มิถุนายนสกว./สกอ.MRG6080147การแยกองค์ประกอบทางเคมี และศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากลำต้นพริกนกหมอคาร์ดร.อับดุลวาหาบ สาแล๊ะน.ส.อุ่นฤทัย ภู่ประเสริฐ นางสาวอรัญญาณี คุ่ยจันทร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1/3/25602/3/2560598,000.00เบิกจ่ายผ่านแหล่งทุน
25
2407-กรกฎาคมกองทุนวิจัยมรภ.19/2560การใช้ใบมะม่วงหิมพานต์ป่น (Anacardium occiedntale) เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตทดแทนโปรตีนในอาหารปลาหมอนางอัจฉริยา สุวรรณสังข์คณะเทคโนโลยีการเกษตร1/8/256031/7/2561192,500.00
26
2507-กรกฎาคมกองทุนวิจัยมรภ.20/2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสารสกัดใบมะม่วงหิมพานต์นางสาวปาวลี ศรีสุขสมวงศ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1/8/256031/7/2561150,000.0068480
27
2607-กรกฎาคมกองทุนวิจัยมรภ.21/2560แนวทางการเพิ่มคุณค่างานเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเจนเนอเรชั่นวายโรงแรมระดับ 4 ดาว จังหวัดภูก็ตนางสาวจุรีรัตน์ ว่องปลูกศิลป์คณะวิทยาการจัดการ1/8/256031/7/256192,200.00
28
2707-กรกฎาคมกองทุนวิจัยมรภ.22/2560องค์ประกอบของสำนักงานบัญชี ที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเลือกใช้บริการ ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ตนางปิยวรรณ คำกลัดคณะวิทยาการจัดการ1/8/256031/7/256150,000.00
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Loading...
 
 
 
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
list