ลงชื่อเข้าร่วมการจัดทำแผนปฎิบัติการ สสอ.ขุขันธ์ ปี 2559 ระหว่างวันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2558 ณ คลองทรายรีสอร์ท
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJK
1
รายชื่อผู้เดินทางเรียงตามตัวอักษร
จำนวนผู้เดินทางแยกราย รพ.สต.
จำนวนผู้เดินทางแยกตามตำแหน่ง
แยกตามเพศ
2
0000
3
กอบศักดิ์ พิมานแพง148 โคกโพน3จพ.ทันตสาธารณสุข5น.ส.14
4
ครรชิต ชูกลิ่น149 ตะเคียนบังอิง 2จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน3นาง26
5
ครรชิต วงค์วาน150 จะกง 4
จพ.ทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน
1นาย44
6
คลาย อาจสาลี151 ใจดี2จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน6ผลรวม84
7
จันทรา บุญศักดิ์152 กันจาน 2จพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน2
8
จินตนา อาจศิริ153 อาวอย3นวก.สาธารณสุขชำนาญการ17
9
จีรนันท์ ศรีบริบูรณ์154 หนองคล้า2นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ5
10
ชญานิญย์ แก่นกาญจน์155 ขนุน2ผอ.รพ.สต.25
11
ชฎาทิพย์ เพชรล้วน156 ปรือใหญ่3
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
2
12
ชนากานต์ นามโคตร1
57 ปรือคันตะวันออก
4ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย2
13
ชยพล เสนาภักดิ์158 ทับทิมฯ 062
ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอขุขันธ์
1
14
ชูพงษ์ ชวดพงษ์159 หนองลุง3พนักงานกระทรวงสาธารณสุข4
15
เชียรชัย นอกไธสง160 สมบูรณ์3พยาบาลวิชาชีพ3
16
ฐิตาภรณ์ ศรีบริบูรณ์161 หัวเสือ3พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ5
17
ฐิติญา จาตูม1
62 ตะเคียนช่างเหล็ก
3พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2
18
ณัฎฐา ใชยมาศ163 กวางขาว3สาธารณสุขอำเภอ2
19
ณัฐธิดา สารภาพ164 คลองกลาง3ผลรวม84
20
ดรุณี สารศรี165 โคกเพชร3
21
ดารณี คำนึง166 ปราสาท3
22
ถนอมศรี อินทนนท์167 บ่อทอง3
23
ธรรมรัฐ เตียนสิงห์168 สำโรงตาเจ็น1
24
ธานินทร์ สัมพุทธานนท์169 นาก๊อก3
25
นพดล ศรีอินทร์170 กฤษณา3
26
นรา กุลวุฒิ171 วิทย์2
27
นันท์นภัส ลีลา172 ตรอย2
28
นายฐาปกรณ์ พลอยพันธ์173 นิคมซอยกลาง1
29
นายวีรวัฒน์ รัศมี174 โนน3
30
นายศรายุทธ สารภาพ2สสอ.ขุขันธ์13
31
นายศุภกฤต ยุทธเลิศ1ผลรวม84
32
นายสมศักดิ์ ทวีพันธ์1
33
นิธินารถ ทุนนาน1
34
บริญญา รัตนพันธ์1
35
บุญมา พรมแพน1
36
ปณิตา ไชยา1
37
ประกอบกิจ ศิลาโชติ1
38
ปริวัฒน์ กอสุระ2
39
ปาริฉัตร ดวงมณี1
40
ปิ่น นันทะเสน1
41
พนมกร อินทนนท์1
42
พีรภา จินดาวงษ์1
43
พีรศิลป์ นิลวรรณ1
44
เพ็ญทิวา. สารบุตร1
45
มนัชญา สุขทองสา1
46
มยุรี นามวิลัย1
47
ยุทธชัย ต้นเกตุ1
48
รณรงค์ ยกพล2
49
รัฐธนินท์ บุญใส1
50
รุจิรา อำพันธ์1
51
ฤทธาธร ดอกพอง1
52
ฤทธิรงค์ โนนใหญ่1
53
ลมเย็น ศรีผุย1
54
วรรณภา บุญมา1
55
วิชัย. ย่อมมี1
56
วินิจ มนทอง1
57
ศรายุทธ สารภาพ1
58
ศศิภรณ์ สารแสง1
59
ศิริพร กัญญาโพธิ์1
60
ศิริวัฒน์ ชมเมือง1
61
สมนึก นิยมหาญ2
62
สมสนอง พันธ์จันทร์1
63
สมัย จำปา1
64
สร้อยสุดา บุตรชาติ1
65
สังวาล ทองประไพ1
66
สิทธิชัย แพงอก1
67
สิริพร ศรีอินทร์1
68
สิริลักษณ์ พูลเพิ่ม1
69
สุกัญญา คำศรี1
70
สุเด่น วิลัยเลิศ1
71
สุทธิรักษ์ จงราช1
72
สุทิศา นิลเพชร1
73
สุธี จาตุม1
74
สุพรรษา ศุภนิมิตวงศ์1
75
สุพัฒน์ ในทอง1
76
สุพิทยา โมฆะศิริ1
77
สุเพียร คำวงศ์1
78
สุวรรณี ชัยพงษ์1
79
เสมือน อายุวงษ์1
80
เสาวลักษณ์ เพชรล้วน1
81
อนุชา โพธิืกระสังข์1
82
อภิชญา ดอกพอง1
83
อภิปราย สุขกาย1
84
อริยพร ืบุญมา1
85
อิทธิกร เรืองอมรวิวัฒน์1
86
เอ็นธนู สะอาด1
87
ผลรวม88
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu