ตารางไปราชการ อบรม สัมนา ปีการศึกษา60 กรอกข้อมูลการนำไปใช้
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการไปราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดงขุยวิทยาคม
ปีการศึกษา 2560
2
ที่หนังสืออ้างถึงหนังสืออ้างถึง
ลงวันที่
คำสั่งที่/
หนังสือรับเลขที่
ลงวันที่เรื่องหน่วยงานที่จัดว/ด/ปสถานที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปราชการหมายเหตุ
3
1สพม.40113/256028 เม.ย.60อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 401-2 พ.ค. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นายปิ่นโมฬี จันทสิงห์
นางรัชดา ผูกพยนต์
นายสมนึก ศรีปิ่น
นายดิเรก ผูกพยนต์
ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี
นายสลัก สุขไพโรจน์
นางสาวนฤมล จันทิมา
นางดุจฤดี หอมหวล
นางสาววราภรณื บุญเมฆ
นายพงศ์ธร ฟักฟูม
4
2ศธ 04270.28/
ว712
25 เม.ย. 60114/256028 เม.ย.60เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู เพื่อการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 401-2 พ.ค. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
5
3ศธ 04270/
1389
11 เม.ย. 60116/25602 พ.ค. 60ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 404 พ.ค. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นางรุดดา จันทสิงห์
6
4หนังสือรับ
สพม.40
6 พ.ค. 6074912 พ.ค. 60อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเน้นการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนคณะศิลปศาสตร์
มหวิทยาลัยนเรศวร
6-7 พ.ค. 60วังจันทร์ ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกนางสมวงษ์ รังสีวงษ์
7
5หนังสือรับ
สพม.40
13 พ.ค. 6075014 พ.ค. 60เป็นวิทยากรในการอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์
17-19 พ.ค. 60โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
นางนิดดา จันทร์ตรี
นายไพฑูรย์ เนืองนาม
8
6ศธ 04270.01/
ว425
9 พ.ค. 60126/256016 พ.ค. 60ประชุมรับฟังแนวทางการดำเนินงานขยายผลองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดซื้ออุปกรณ์ฯโรงเรียนเพชรพิทยาคม17 พ.ค. 60ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเพชรพิทยาคม
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี
นางสาวสุภาพ นวลจันทร์
9
7ศธ 04270/
1791
15 พ.ค. 60127/256016 พ.ค. 60อบรมเชิงปฏิบัติการระบบคลาวด์ เพื่อการศึกษา office 365 education ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการศึกษา Thailand Partners in Learningสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4017 พ.ค. 60โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อำเภอเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
นางเกศินีนาฏ แย้มนิล
10
8โรงเรียนดงขุยวิทยาคม19 พ.ค. 60133/256019 พ.ค. 60การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
โรงเรียนดงขุยวิทยาคม22-26 พ.ค. 60บ้านนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์คณะครูทุกท่าน
11
9ศธ 04270.19/
ว161
8 พ.ค. 60134/256019 พ.ค. 60ร่วมเป็นเกียรติการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
อำเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์
22 พ.ค. 60โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม
อำเภอหล่มเก่า
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นางเกื้อกูล เพชรนา
นายสมนึก ศรีปิ่น
นางสาวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม
นางสาวอาริยา ภิรมศรี
นางพจณี คำแท่ง
นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์
นายชัย สุวรรณสุข
12
10ศธ 04270/
1830
17 พ.ค. 60135/256019 พ.ค. 60ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4023 พ.ค. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
13
11ศธ 04270/
1884
19 พ.ค. 60142/256025 พ.ค. 60ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษบกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4027-28 พ.ค. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์
นางสาวโศภนิศ ชั้นเจริญ
14
12ศธ 04270/
1689
4 พ.ค. 60143/256026 พ.ค. 60เข้าร่วมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2560สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4029 พ.ค. 60ห้องประชุมนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์นางนิดดา จันทร์ตรี
นายไพฑูรย์ เนืองนาม
นายสลัก สุขไพโรจน์
นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
15
13พช 0518/
ว2025
25 พ.ค. 60148/256027 พ.ค. 60ประชุมปรึกษาหารือ
โครงการนายอำเภอแหวนเพชร
อำเภอชนแดน29 พ.ค. 60โรงเรียนชนแดน อำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
นางรัชดา ผูกพยนต์
16
14สพม.40149/256029 พ.ค. 60ประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4030 พ.ค. 60ห้องประชุม สพม. 40
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
17
15ศธ 04270/
1996
29 พ.ค. 60150/256030 พ.ค. 60ขอเชิญประชุมผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 401-2 มิ.ย. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
18
16ศธ 04270/
ว1943
25 พ.ค. 60151/256030 พ.ค. 60การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปี 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4031 พ.ค. 60ห้องประชุม
อาคารสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นางสาวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม
นายมณูญรักษ์ จันทร์ขาว
19
17พช 0518/
ว2006
24 พ.ค. 60153/256031 พ.ค. 60ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ 6/2560
อำเภอชนแดน1 มิ.ย. 60ห้องประชุมอำเภอชนแดน
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
20
18ศธ 04270/ 196725 พ.ค. 60156/25601 มิ.ย. 60ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 403 มิ.ย. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นายสมหวัง แก้วบท
ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี
21
19ศธ 04270.01/
ว504
24 พ.ค. 60157/25601 มิ.ย. 60การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคม3-4 มิ.ย. 60หอประชุม
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นางรัชดา ผูกพยนต์
นางพรพิลาศ วานิช
นายกำธร ชาติอุดม
นางสาวสุภาพ นวลจันทร์
นางสาวนฤมล จันทิมา
นายธวัชชัย ช่วงวิไล
นางสาวชวนพิศ เหล็กใหล
นางสาววรารัตน์ ปานดารา
นางสาววิมลรัตน์ รูปแก้ว
22
20พช 0518/
ว2025
25 พ.ค. 60160/25602 มิ.ย. 60จัดนิทรรศการ การประเมินโครงการนายอำเภอแหวนเพชรอำเภอชนแดน3-4 มิ.ย. 60หอประชุม
อำเภอชนแดน
นายกันต์ธีร์ จันทร์ตา
23
21พช 0518/
ว2019
25 พ.ค. 60161/25602 มิ.ย. 60จัดนิทรรศการ การประเมินโครงการนายอำเภอแหวนเพชรอำเภอชนแดน5 มิ.ย. 60หอประชุม
อำเภอชนแดน
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นางรัชดา ผูกพยนต์
นายสมหวัง แก้วบท
นางวิสุทธิ์ ตันมี
นางนิดดา จันทร์ตรี
นายไพฑูรย์ เรืองนาม
นายสมนึก ศรีปิ่น
นายสลัก สุขไพโรจน์
นางอัญชลี คงเมือง
24
นางเกศินีนาฏ แย้มนิล
นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร
นายกันต์ธีร์ จันทร์ตา
นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
นางสาวชวนพิศ เหล็กใหล
นางสาวทิพย์สุดา ทิพวรรณ
นางสาวพิชญา วีระคำ
นายชัย สุวรรณสุข
25
22ส.บ.ม.ท.74/ ว008/25603 มิ.ย. 60162/25605 มิ.ย. 60ขอเชิญประชุม ส.บ.ม.ท.สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย6 มิ.ย. 60ห้องประชุมกุหลาบ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
26
23โรงเรียนดงขุยวิทยาคม163/25605 มิ.ย. 60ดำเนินการทำ VISAโรงเรียนดงขุยวิทยาคม6 มิ.ย. 60สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
นางทองใส เขียวดี
Mr. Jail Mariano Daniel
Miss Berntle Lucio Colte
นายรัตนชัย ยศปัญญา
27
24ศธ 04010/
ว1827
28 พ.ค. 60164/25605 มิ.ย. 60เดินทางไปรับครูอาสาสมัครชาจีน และพาไปรายงานตัวสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน6-7 มิ.ย. 60โรงเรียนวิทยานุกูลนารี และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์นางสาวทิพย์สุดา ทิพวรรณ
28
25ศธ 04270/
2025
31 พ.ค. 60165/25606 มิ.ย. 60การอบรมพัฒนาค่ายทักษะชีวิต
แบบบูรณาการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4010-11 มิ.ย. 60โรงเรียนวิทยานุกูลนารี นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
นายรัตนชัย ยศปัญญา
29
26กห 0483.70.419 พ.ค. 60167/25607 มิ.ย. 60ประชุมหารือการรับสมัคร และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2560หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 368 มิ.ย. 60ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 36ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี
30
27พช 0032.003/
ว2370
30 พ.ค. 60169/25607 มิ.ย. 60ประชุมเตรียมความพร้อมการประกวดจังหวัด/TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2560ศาสากลาง จังหวัดเพชรบูรณ์8 มิ.ย. 60ห้องประชุมนครบาล โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์นางนิดดา จันทร์ตรี
31
28ศธ 04270/
2100
6 มิ.ย. 60170/25609 มิ.ย. 60โครงการพัฒนาคุณธรรมและวินัยให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4010 มิ.ย. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นางมยุรี มูลเดช
32
29ศธ 04270/
2047
1 มิ.ย. 60171/256012 มิ.ย. 60นำรายชื่อนักเรียนธรรมศึกษา ระดับชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ส่ง สพม.40สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4012 มิ.ย. 60สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40นางนันทพร ยอดพันคำ
นางสาวสุกัญญา เลิศล่อง
33
30ศธ 04270.02/
(สห)09
1 มิ.ย. 60173/256013 มิ.ย. 60นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการจัดค่ายเพิ่มเวลารู้ (กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต)ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา14-15 มิ.ย. 60สระว่ายน้ำสถาบันพลศึกษา
วิทยาเขตเพชรบูรณ์
นายมนูญรักษ์ จันทร์ขาว
34
31พช 0518/
ว2211
12 มิ.ย. 60174/256013 มิ.ย. 60ประชุมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนอำเภอชนแดน14 มิ.ย. 60เทศบาลตำบลดงขุยนางรัชดา ผูกพยนต์
35
32ศธ 04270/
1915
24 พ.ค. 60175/256013 มิ.ย. 60นำนักเรียนแข่งขันทักษะภาษาไทย
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย17 มิ.ย. 60โรงเรียนหล่มสักวิทยาคมนายสมหวัง แก้วบท
นางกรรณิกา พงศ์ศิริวรรณ
นางศิริวิณี แก้วบท
36
33พช 0032.003/
ว2024
9 มิ.ย. 60177/256014 มิ.ย. 60นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมมวลชน
TO BE NUMBER ONE
กรมสุขภาพจิต และกระทรวงสาธารณสุข20 มิ.ย. 60หอประชุมศูนย์ราชการ
จังหวัดเพชรบูรณ์
นางนิดดา จันทร์ตรี
นางสาวนฤมล จันทิมา
นายชัย สุวรรณสุข
37
34ศธ 04270/
ว2254
13 มิ.ย. 60178/256014 มิ.ย. 60อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประเภท Live Videoสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน29 มิ.ย. 60
-
3 ก.ค. 60
โรงแรมเชียงใหม่ออคิด
จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวเกศินีนาฏ แย้มนิล
38
35ศธ 04270/
2195
12 มิ.ย. 60179/256014 มิ.ย. 60อบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตาม Roadmap ของรัฐบาล และศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบโรงเรียนปลอดขยะ ( Zero Waste School )จังหวัดเพชรบูรณ์22-24 มิ.ย. 60โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่
จังหวัดสกลนคร
นายเศรษฐา บุญเสม
39
36ศธ 04270/
ว2165
12 มิ.ย. 60180/256015 มิ.ย. 60ประชุมวิชาการ และศึกษาดูงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4013-14 ก.ค. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40 และ เขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ สพม.32
จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดบุรีรัมย์
นายสมหวัง แก้วบท
40
37หนังสือรับ
สพม.40
7 มิ.ย. 60103119 มิ.ย. 60เดินทางไปรับคณะครู และนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมโรงเรียนดงขุยวิทยาคม10-11 มิ.ย. 60สนามบินนานาชาติดอนเมือง
กรุงเทพมหานครฯ
นางรัชดา ผูกพยนต์
นางจิรัชญา อิ่มอินทร์
นายรัตนชัย ยศปัญญา
41
38หนังสือรับ
สพม.40
19 มิ.ย. 60103720 มิ.ย. 60เดินทางไปส่งคณะครู และนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศเวียดนาม เพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมโรงเรียนดงขุยวิทยาคม20 มิ.ย. 60สนามบินนานาชาติดอนเมือง
กรุงเทพมหานครฯ
นางสมวงษ์ รังสีวงษ์
นางสาวปณิตตรา จันทราพรหม
นางสาวศริญญ หมื่นจงใจดี
นางฐิติมา ก้อนเพ็ชร
นายรัตนชัย ยศปัญญา
42
39โรงเรียนดงขุยวิทยาคม181/256020 มิ.ย. 60ดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ ถังใส่น้ำดื่ม พร้อมแก้วน้ำโรงเรียนดงขุยวิทยาคม20 มิ.ย. 60ห้างสรรพสินค้า แมคโคร
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายธวัชชัย ช่วงวิไล
43
40โรงเรียนดงขุยวิทยาคม183/256016 มิ.ย. 60นำคณะครูและนักเรียน จากประเทศเวียนนาม พร้อมด้วย ครูชาวจีน เดินทางชม ตามรอยอารยธรรมโบราณ ของจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนดงขุยวิทยาคม17-18 มิ.ย. 60อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูณณ์
นายปิ่นโมฬี จันทสิงห์
นางรุดดา จันทสิงห์
นางมยุรี มูลเดช
นายกันต์ธีร์ จันทร์ตา
นางสาวทิพย์สุดา ทิพวรรณ
นางสาวพิชญา วีระคำ
นางสาววราภรณ์ บุญเมฆ
44
41ศธ 04270/
ว2296
15 มิ.ย. 60184/256019 มิ.ย. 60ประชุมคณะทำงานอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผล DLIT ไปสู่โรงเรียนในสังกัด สพม.40 ในระบบ Online และ Offlineสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4026 มิ.ย. 60ห้องประชุมเรือนจักจั่น
สพม. 40
นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
45
42ศธ 04270/
2327
20 มิ.ย. 60185/256020 มิ.ย. 60ประชุมจัดทำข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (10 มิ.ย. 60) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4022 มิ.ย. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นางวิสุทธิ์ ตันมี
นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร
46
43ศธ 04270/
ว2295
15 มิ.ย. 60186/256020 มิ.ย. 60อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ในรูปแบบ DLIT Portable Classroomสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4027 มิ.ย. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
47
44พช 51003/
ว139
14 มิ.ย. 60190/256022 มิ.ย. 60นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราปรามยาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์27 มิ.ย. 60หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นายไพฑูรย์ เรืองนาม
48
45ศธ 04270.01/
ว600
19 มิ.ย. 60193/256026 มิ.ย. 60การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2 สำหรับครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพฐ จังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนเพชรพิทยาคม1-2 ก.ค. 60หอประชุมเพชร
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
นางสาวสุภาพ นวลจันทร์
นางสาวนฤมล จันทิมา
นายธวัชชัย ช่วงวิไล
นางสาวชวนพิศ เหล็กใหล
นางวรารัตน์ ปานดารา
นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล
นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
นายกิตติ จันทร์ประทาษ
49
46ศธ 04270.02/
452
23 มิ.ย. 60194/256027 มิ.ย. 60ประชุมหารือเรื่องการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ระดับเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ28 มิ.ย. 60ห้องโสตทัศนศึกษา 4
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นางสาวปณิตตรา จันทราพรหม
50
47ศธ 042720/
2404
23 มิ.ย. 60195/256027 มิ.ย. 60โครงการฝึกอบรมการจัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 402 ก.ค. 60ห้องประชุมพระราชปริญัติบัณฑิต สพม. 40นางรัชดา ผูกพยนต์
นางดุจฤดี หอมหวล
นางพจณี คำแท่ง
51
48ศธ 04270.10/
227
29 มิ.ย. 60198/256030 มิ.ย. 60เป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูเพื่อให้มีวิทยฐานะชำนาญการโรงเรียนวังโป่งศึกษา3 ก.ค. 60โรงเรียนวังโป่งศึกษานางเบญญาสิริ เหล่านภาพร
52
49พช 52004/
ว344
12 มิ.ย. 60201/25604 ก.ค. 60เข้าร่วมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์6 ก.ค. 60วัดเพชรวราราม
จังหวัดเพชรบูรณ์
นางนันทพร ยอดพันคำ
นายรัตนชัย ยศปัญญา
53
50หนังสือรับ
สพม.40
3 ก.ค. 6011735 ก.ค. 60เดินทางไปซื้อพันธุ์ไม้ ต้นไม้ เพื่อนำมาปลูกในสถานศึกษาตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนดงขุยวิทยาคม7 ก.ค. 60จังหวัดพิษณุโลกนายสมหวังแก้วบท
นายชัยโรจน์ ชูสิทธิ์
54
51หนังสือรับ
สพม.40
3 ก.ค. 6011745 ก.ค. 60อบรมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 เรื่อง "บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการดำเนินการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC ) สู่สถานศึกษา"สมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย11-14 ก.ค. 60โรงแรมโกเด้น ซิตี้ ระยอง
จังหวัดระยอง
นายปิ่นโมฬี จันทสิงห์
นางรัชด ผูกพยนต์
นายรัตนชัย ยศปัญญา
55
52ศธ 04270/
ว2601
5 ก.ค. 6011825 ก.ค. 60ศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ สพม.42สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4013-14 ก.ค. 60สพม.42 จังหวัดบุรีรัมย์นายสมหวัง แก้วบท
56
53ศธ 04270/
2610
6 ก.ค. 6011886 ก.ค. 60ศึกษาดูงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 407 ก.ค. 60โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
จังหวัดพิจิตร
นายไพฑูรย์ เรืองนาม
นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์
57
54ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม203/25606 ก.ค. 60นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 5 คน มพช. คัพ ครั้งที่ 1 ศิษย์เก่าโรงเรียนเพชรพิทยาคม8 ก.ค. 60สนามกีฬาโรงเรียนเมืองเพชรบูรณ์นายมนูญรักษ์ จันทร์ขาว
นายภูมินทร์ บุญขันธ์
นายศราวุธ จวงจันทร์
58
55ศธ 04270/
2532
30 มิ.ย. 60205/256011 ก.ค. 60ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4012 ก.ค. 60ห้องประชุมอาคารพฤกษศาสตร์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
59
56ศธ 04270.02/
(สห)11
4 ก.ค. 60207/256012 ก.ค. 60นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3สหวิทยาเขตเมือง - ชนแดน โรงเรียนวิทยานุกูลนารี13-14 ก.ค. 60หอประชุมโรงอาหาร
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นางสาววราภรณ์ บุญเมฆ
นางสาวสุกัญญา เลิศล่อง
นายชัย สุวรรณสุข
60
57ศธ 04270/
2657
11 ก.ค. 60209/256012 ก.ค. 60รับการประเมินความรู้ภาษาจีนภายใต้โครงการสำรวจศักยภาพด้านภาษาจีนของครูชาวไทยเพื่อพัฒนาต่อยอดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4015 ก.ค. 60ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต
สพม.40
นางสาวทิพย์สุดา ทิพวรรณ
นางสาวพิชญา วีระคำ
61
58ศธ 04270/
2627
6 ก.ค. 60211/256013 ก.ค. 60การพัฒนาศักยภาพครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) สู่เส้นทางครูมืออาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4016-17 ก.ค. 60โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์
รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์
นางพจณี คำแท่ง
นางสาววราภรณ์ บุญเมฆ
นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดี
นายพงศ์ธร ฟักฟูม
นางดุจฤดี หอมหวล
นางสาวนฤมล จันทิมา
นางสาวทิพย์สุดา ทิพวรรณ์
นางสาวพิชญา วีระคำ
62
59ศธ 04270/
2668
11 ก.ค. 60212/256013 ก.ค. 60การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคกการสอนภาษาอังกฤษศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ15-16ก.ค. 60ห้องประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษนางสมวงษ์ รังสีวงษ์
นางมยุรี มูลเดช
นางทองใส เขียวดี
นางสาวปณิตรา จันทราพรหม
นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดี
นางสาววราภรณ์ บุญเมฆ
นางสาวสุกัญญา เลิศล่อง
63
60ศธ 04270/
2627
6 ก.ค. 60213/256014 ก.ค. 60เข้าร่วมพิธีเปิดการพัฒนาศักยภาพครูบรรจุใหม่ (ครูผู้ช่วย) สู่เส้นทางครูมืออาชีพสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4016-17 ก.ค. 60โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์
รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
64
61ศธ 04270/
2668
11 ก.ค. 60214/256014 ก.ค. 60เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษฯศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
15 ก.ค. 60ห้องประชุมอาคารพฤกษศาสตร์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
65
62ศธ 04270/
2556
3 ก.ค. 60215/256017 ก.ค. 60การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4018 ก.ค. 60ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต
สพม.40
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นายกำธร ชาติอุดม
66
63ศธ 04270.01/
ว701
7 พ.ค. 60216/256019 ก.ค. 60การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
21-22 ก.ค. 60หอประชุมเพชร
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
นางสาวสุภาพ นวลจันทร์
นางวิสุทธิ์ ตันมี
นางสาวสุลีมาศ อยู่มา
นายกันต์ธีร์ จันทร์ตา
นางสาวนฤมล จันทิมา
นายธวัชชัย ช่วงวิไล
นางสาวชวนพิศ เหล็กใหล
นางวรารัตน์ ปานดารา
นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
67
64ศธ 04270.31/
ว351
14 ก.ค. 60217/256018 ก.ค. 60การพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ปรับกลยุทธ์เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
21 ก.ค. 60หอประชุมมรกตโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ว่าที่ร้อยตรีอมร ละอองศรี
นางสาวสุภักษร ทองสัตย์
68
65ศธ 04270
.23/2
13 ก.ค. 60220/256019 ก.ค. 60การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือ
ต้านภัยยาเสพติด
ศูนย์กิจกรรมนักเรียน
โรงเรียนหนองไผ่
21-23 ก.ค. 60ค่าลูกเสือชั่วคราว
โรงเรียนหนองไผ่
นายมนูญรักษ์ จันทร์ขาว
นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
69
66ศธ 04270.31/
ว351
14 ก.ค. 60221/256019 ก.ค. 60การพัฒนาครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ปรับกลยุทธ์เทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
22 ก.ค. 60หอประชุมมรกตโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์นายกำธร ชาติอุดม
นางพรพิลาศ วานิช
นางสาวสุจิตรา จันทร์มูล
70
67ส.บ.ม.ท.74/ ว010/256018 ก.ค. 60222/256019 ก.ค. 60ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรมสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย21-22 ก.ค. 60โรงเรียนเชียงคาน
จังหวัดเลย
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นายรัตนชัย ยศปัญญา
71
68ศธ 04270/
2559
3 ก.ค. 60223/256019 ก.ค. 60นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปี 2560ศูนย์พัฒนาวิชาการสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
22 ก.ค. 60โรงเรียนวิทยานุกูลนารีนางสมวงษ์ รังสีวงษ์
นางมยุรี มูลเดช
นางทองใส เขียวดี
นางสาวปณิตตรา จันทราพรหม
นางสาวศริญญา หมื่นจงใจดี
นางสาววราภรณ์ บุญเมฆ
นางสาวสุกัญญา เลิศล่อง
นางฐิติมา ก้อนเพ็ชร
Miss Brentle L. Colte
Miss Rayma C. Pingi
นายสมศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
72
69ศธ 04270/
2579
5 ก.ค. 60224/256020 ก.ค. 60อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันแก้ไข้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและโครงการตำรวจประสานโรงเรียน ( 1 ตำรวจ 1 โรงเรียน )ศอ.ปส.จ.พช.24-25 ก.ค. 60โรงแรมบูรพา
จังหวัดเพชรบูรณ์
นางรัชดา ผูกพยนต์
นายดิเรก ผูกพยนต์
นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
73
70ศธ 04270.11/
455
17 ก.ค. 60225/256020 ก.ค. 60ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทยศูนย์พัฒนาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
25-26ก.ค. 60หอประชุม
โรงเรียนหล่มสักวิทยาคม
นางนิดดา จันทร์ตรี
นายสมนึก ศรีปิ่น
นายสมหวัง แก้วบท
นางอัญชลี คงเมือง
นางศิริวิณี แก้วบท
นางกรรณิกา สารี
นายรัตนชัย ยศปัญญา
74
71ศธ 04270.16/
005
13 ก.ค. 60227/256020 ก.ค. 60การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวศูนย์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและแนะแนว
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
21-22 ก.ค. 60ห้องประชุมอาคารพฤกษศาสตร์
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
นางเกื้อกูล เพชรนา
75
72ศธ 04270/
2868
24 ก.ค. 60228/256026 ก.ค. 60เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 402-3 ส.ค. 60ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต
สพม.40
นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
76
73ศธ 04270/ 284121 ก.ค. 60229/256026 ก.ค. 60เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 402-3 ส.ค. 60ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต
สพม.40
นางเกศินีนาฏ แย้มนิล
นางพงศ์ธร ฟักฟูม
77
74ศธ 04270.23/
618
25 ก.ค. 60230/256026 ก.ค. 60การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ชุดสื่อหุ่นยนต์ LEGOโรงเรียนหนองไผ่1-2 ส.ค. 60ห้องประชุมพราวภัสสรโรงเรียนหนองไผ่
นางเบญญสิริ เหล่านภาพร
นายรัตนชัย ยศปัญญา
78
75หนังสือรับ
สพม.40
25 ก.ค. 60136527 ก.ค. 60อบรมพัฒนาศักยภาพครูวิทยากร
โรงเรียนปลอดบุหรี่
มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่29-31
ก.ค. 60
โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ด กรุงเทพมหานครนายไพฑูรย์ เรืองนาม
79
76หนังสือรับ
สพม.40
26 ก.ค. 60136627 ก.ค. 60อบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรครูยุคใหม่ใส่ใจจิตวิทยาแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนในศตวรรษที่ 21สาขาวิชาภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง5-6 ส.ค. 60ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา
เขต 2 จังหวัดพะเยา
นางสาวทิพย์สุดา ทิพวรรณ์
80
77หนังสือรับ
สพม.40
26 ก.ค. 60136727 ก.ค. 60เข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร18 ส.ค. 60โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษาบรมราชินีนาถ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางเกื้อกูล เพชรนา
นางอัญชลี คงเมือง
นายรัตนชัย ยศปัญญา
81
78หนังสือรับ
สพม.40
28 ก.ค. 60139631 ก.ค. 60ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนารูปแบบสถานศึกษาสู่
"มาตรฐานมัธยมไทย 4.0"
สำนักงานบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย14-16ส.ค. 60โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้
จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นายชัย สุวรรณสุข
82
79หนังสือรับ
สพม.40
28 ก.ค. 60139831 ก.ค. 60อบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรส่งเสริมสนับและสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่นโยบายประเทศไทย ยุด 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา26-27ส.ค. 60จังหวัดเลยนางสาวนฤมล จันทิมา
นางสาวพิชญา วีระคำ
83
80หนังสือรับ
สพม.40
28 ก.ค. 60139931 ก.ค. 60อบรมพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับทักษะพัฒนาการจัดการศึกษาในสื่อการเรียนการสอนให้มีคุณภาพสู่นโยบายประเทศไทย ยุด 4.0 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา26-27ส.ค. 60จังหวัดนครราชสีมานายธวัชชัย ช่วงวิไล
84
81โรงเรียนดงขุยวิทยาคม31 ก.ค. 60231/256031 ก.ค. 60ดำเนินการทำ VISA เพื่ออยู่ต่อในราชอาณาจักรไทยโรงเรียนดงขุยวิทยาคม1 ส.ค. 60สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
จังหวัดเพชรบูรณ์
นางทองใส เขียวดี
Mr.Jambay Gawa
85
82ศธ 04270.24/
ว330
26 ก.ค. 60232/256031 ก.ค. 60ร่วมเป็นเกียรติการตรวจราชการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคม1 ส.ค. 60โรงเรียนนาเฉลียงพิทยาคมนายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
นางรัชดา ผูกพยนต์
นายดิเรก ผูกพยนต์
นางเกื้อกูล เพชรนา
นางวิสุทธิ์ ตันมี
นายสมหวัง แก้วบท
นางนันทพร ยอดพันคำ
นายชัย สุวรรณสุข
86
83ศธ 04270.02/
ว81
18 ก.ค. 60234/25601 ส.ค. 60การแข่งขันภาษาจีนรอบคัดเลือกศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
6 ส.ค. 60โรงเรียนวิทยานุกูลนารีนางสาวพิชญา วีระคำ
Miss Yang Ying
นายรัตนชัย ยศปัญญา
87
84ศธ 04270.27/
ว893
17 ก.ค. 60237/25603 ส.ค. 60การพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
5 ส.ค. 60ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต
สพม.40
นางนันทพร ยอดพันคำ
นงาณัฐชยา บุญเรือง
นางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์
นางสาวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม
นางดุจฤดี หอมหวน
นายไพฑูรย์ เรืองนาม
88
85ศธ 04270.02/
ว82
18 ก.ค. 60238/25603 ส.ค. 60การแข่งขันภาษาจีนรอบคัดเลือกศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
7 ส.ค. 60โรงเรียนวิทยานุกูลนารีนางสาวทิพย์สุดา ทิพวรรณ์
นางสาวพิชญา วีระคำ
Miss Yang Ying
นายรัตนชัย ยศปัญญา
89
86ศย 306.018/
1336
20 ก.ค. 60239/25603 ส.ค. 60นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ 7 ส.ค. 60ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์นายไพฑูรย์ เรืองนาม
90
87ศธ 04270/
2963
26 ก.ค. 60240/25603 ส.ค. 60การประชุมดำเนินงานติดตามนักเรียนที่ออกกลางคัน ปีการศึกษา 2560สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 40 7 ส.ค. 60ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต
สพม.40
นายดิเรก ผูกพยนต์
นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
91
88หนังสือรับ
สพม.40
2 ส.ค. 6014283 ส.ค. 60การอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร "เทคนิคการสร้างนวัตกรรม GEN Z สำหรับครูมืออาชีพ"บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด26 ส.ค. 60กรุงเทพมหานครนางสาวพรพิลาศ วานิช
นางสาวมณีวรรณ เตชะกฤตวีโรดม
92
89หนังสือรับ
สพม.40
2 ส.ค. 6014293 ส.ค. 60การอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตร 5 อาชีพเสริมเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้เลยสมาคมธุรกิจSME รุ่นใหม่26-27 ส.ค. 60
จังหวัดนครสวรรค์
นางณัฐชยา บุญเรืองนางชนม์ณกานต์ อิ่มทรัพย์
นางนิดดา จันทร์ตรี
93
90ดขว.บค. 106/256014 ก.ค. 60241/25604 ส.ค. 60การอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรการให้คำปรึกษาแบบเหตุผล อารมณ์ และพฤติกรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยราชภฎเพชรบูรณ์ 25-27 ส.ค. 60มหาวิทยาลัยราชภฎเพชรบูรณ์นางวิสุทธิ์ ตันมี
94
91ศธ 04270.01/
ว5
31 ก.ค. 60243/25604 ส.ค. 60เป็นวิทยากรและเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานโดยใช้โปรแกรม Appsheetเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา
จังหวัดเพชรบูรณ์
7-8 ส.ค. 60หอประชุมเพชร
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
นางสาวจิรัชญา อิ่มอินทร์
นางเบญญาสิริ เหล่านภาพร
นางสาววราภรณ์ บุญเมฆ
95
92ศธ 04270/
2883
25 ก.ค. 60245/25604 ส.ค. 60อบรมขยายผลโครงการฯ/การรายงานสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเวบไซต์ ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 408 ส.ค. 60ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต
สพม.40
นายดิเรก ผูกพยนต์
นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
96
93หนังสือรับ
สพม.40
3 ส.ค. 6014334 ส.ค. 60การอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรโรคนี้ครูไม่ชอบสมาคมธุรกิจSME รุ่นใหม่26-27 ส.ค. 60
จังหวัดนครสวรรค์
นางดาพวัลย์ บุญมี
นางอัญชลี คงเมือง
นายสุบิน คงเมือง
นางอภิญญา กายถวาย
97
94หนังสือรับ
สพม.40
4 ส.ค. 6014467 ส.ค. 60การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการโรงเรียนศูนย์เครือข่ายในการขยายผลองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้ได้ระดับมาตรฐานสากลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน14-16 ส.ค. 60โรงแรมพักพิง อิงทาง บูติค
โฮเทล จังหวัดนนทบุรี
นางรัชดา ผูกพยนต์
98
95ศธ 04270/
2884
25 ก.ค. 60247/25607 ส.ค. 60ประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop ระบบรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษา การรายงานข้อมูลกำลังพล การใช้ระบบ CATAS Systemกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4010 ส.ค. 60ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนวิทยานุกูลนารี
จังหวัดเพชรบูรณ์
นายดิเรก ผูกพยนต์
นางวิมลรัตน์ รูปแก้ว
99
96ศธ 04270/
3117
7 ส.ค. 60250/25608 ส.ค. 60การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4010 ส.ค. 60ห้องประชุมพระปริยัติบัณฑิต
สพม.40
นายณัฐสิทธิ์ ชำนาญพันธ์
100
97หนังสือรับ
สพม.40
7 ส.ค. 6014608 ส.ค. 60การอบรมพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร หลักสูตรจิตแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
มหาวิทยาลัยนเรศวร
19-20 ส.ค. 60
มหาวิทยาลัยนเรศวร
นางเกื้อกูล เพชรนา
Loading...
Main menu