ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
2
บรรจุวันที่ 9 กันยายน 2562
3
ที่รายชื่อโรงเรียน
อำเภอ
วิชาเอก
เลขที่ตำแหน่ง
หมายเหตุ
4
1
นางสาวนัชชา ปัญญากรพิวัฒน์
บ้านม่วงชุมฝางปฐมวัย7482
5
2
นางสาวกรรณิการ์ โชติมลทิน
บ้านเวียงฝางฝางปฐมวัย6168
6
3
นางสาวพยุงทอง ต้นสัสดี
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ฝางปฐมวัย3730
7
4
นางจาริเพ็ญ อินทิรา
บ้านห้วยงูกลาง
ฝางปฐมวัย2292
8
5
นางสาวปาลิตา ลุงศร
บ้านแม่สาว
แม่อาย
ปฐมวัย4091
9
6
นางสาวสิตางศุ์ ชมภูระย้า
บ้านปางต้นเดื่อ
แม่อาย
ปฐมวัย5145
10
7
นางสาวชลธิชา ใจอารี
ชุมชนบ้านคาย
แม่อาย
ปฐมวัย3867
11
8
นางสาววนิดา ศรีเพชร
บ้านม่วงป็อก
เวียงแหง
ปฐมวัย5148
12
9
นายเฉลิมพล แซ่เฒ่า
ชุมชนบ้านเมืองงาย
เชียงดาว
ประถมศึกษา
467
13
10
นางสาวอรพิมพ์ เครือแดง
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
ประถมศึกษา
6231
14
11
นายอารัญ ดำรงวงศ์งาม
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
ประถมศึกษา
6307
15
12
นางสาวชนิตา พนมไพร
บ้านอ่าย
ไชยปราการ
ประถมศึกษา
6035
16
13
นางสาวพรสุดา จะหลู
เจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์1
ฝาง
ประถมศึกษา
4909
17
14
นางสาวพัชรินทร์ จันทร์ต๊ะ
บ้านหัวนาฝาง
ประถมศึกษา
4904
18
15
นายรังสรรค์ พรมมา
บ้านขอบด้งฝางพลศึกษา6727
19
16นายอนุสรณ์ มีบุญ
รัฐราษฏร์อุปถัมภ์
เวียงแหง
พลศึกษา5176
20
17
นายสาวิทย์ แก้วโมลา
เทพศิรินทร์ 9 ในพระบรมราชูปถัมภ์
ฝางภาษาจีน1930(ส)
21
18
นางสาวเกศริน เลิศวงศ์ร่มเย็น
บ้านใหม่
เชียงดาว
ภาษาไทย3236
22
19
นางสาวศิรินันท์ ลินดา
บ้านห้วยหมากเลี่ยม
ฝางภาษาไทย3806
23
20
นางสาวเจนจิรา คำบุญเรือง
ชุมชนบ้านแม่ฮ่าง
แม่อาย
ภาษาไทย5477
24
21
นางสุวพรรณ ไชยศรี
บ้านป่างิ้ว
ไชยปราการ
ภาษาอังกฤษ
6299
25
22
นางสาวปภัสรัญชน์ ปินธง
บ้านแม่สาว
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
7382
26
23
นายอาทิตย์ แขมภูเขียว
เพียงหลวง 1 (บ้านท่าตอน) ฯ
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
7368
27
24
นางสาวรัชนีวรรณ สุวรรณประสิทธิ์
บ้านสันปอธง
แม่อาย
ภาษาอังกฤษ
5077
28
25
นายอธินันท์ บุตรเปา
บ้านเวียงแหง
เวียงแหง
ภาษาอังกฤษ
7685
29
26
นางสาวธันญ์ชนก ก้อนคำ
แกน้อยศึกษา
เชียงดาว
วิทยาศาสตร์
5251
30
27
นายญาติชนม์ บัวส้ม
บ้านอรุโณทัย
เชียงดาว
สังคมศึกษา
6284
31
28
นางสาวเจนจิรา ไชยวงค์สิงห์
บ้านเชียงดาว
เชียงดาว
สังคมศึกษา
1582
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100