รุ่นที่ 1 แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ลำดับTimestampคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลตำแหน่งบริหาร (ถ้ามี)คุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญสังกัด คณะวิชาระดับหลักสูตรที่ท่านรับผิดชอบประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน (หลักสูตร)ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตร ภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน (หลักสูตร)คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการอบรมสำหรับผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 โปรดระบุตำแหน่งที่ท่านได้รับทาบทามชื่อหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯ (ภายใน มก.)ชื่อหลักสูตรที่ท่านได้รับทาบทามเป็นคณะกรรมการประเมินฯ (ภายนอก มก.)สถานที่ติดต่อได้ (ที่ทำงาน)เบอร์โทรศัพท์มือถือE-mailอาหาร
2
107/02/2019 13:30:51อ.ดร.มนต์ชัย สุระรัตน์ชัยไม่มีวศ.บ. (เครื่องกล)Mastere (Aeronautical Maintenance and Production)
DEA (Mechanical Engineer)
Ph.D. (Mechanical Engineer)Aircraft Maintenance and Production
Fatigue of materials
คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ)ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
50 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กทม
10900
0815538988monchai.s@ku.thทั่วไป
3
211/02/2019 16:12:51ผศ.ดร.ฐิติกร พัตนพิบูลผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)M.Eng (Design and Manufacturing Engineering)D.Eng (Industrial and Manufacturing Engineering)Design and Development of Automation, Additive Manufacturingคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรี30ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ1. วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ)
2. วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา089-767-4234thittikorn@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
4
311/02/2019 16:19:13ผศ.ดร.สุชาติ เหลืองประเสริฐหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมวท.บ. (สุขาภิบาล)วศ.ม. (โยธา)Ph.D.วิศวกรรมของเสียอันตราย การจัดการขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรม การบำบัดน้ำเสียโรงงานอุตสาหกรรม การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่ได้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการวศ.บ. (โยธา)
วศ.ม. (โยธา)
ไม่มีภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 109000867887079fengscl@ku.ac.thทั่วไป
5
411/02/2019 17:33:42อ.ดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ-พบ.บ (พยาบาล) ม.มหิดลวท.ม. (สุขศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา) ม.เกษตรศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีสุขภาพ การพยาบาลผู้สูงอายุคณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการ1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน
3. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์
4. ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจ และคอมพิวเตอร์
-คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์081 999 4182ืnuttakrittta.s@ku.th, nuttakritta@gmail.comทั่วไป
6
511/02/2019 18:16:38รศ.ดร.เกียรติยุทธ กวีญาณไม่มีวศ.บ.(วิศวกรรมไฟฟ้า)M.S.(Electrical Engineering)Ph.D.วิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ประธานกรรมการวท.ม.(วิทยาศาสตร์การอาหาร)
วศ.ม.(การจัดการวิศวกรรม)
วศ.ม.(วิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม)
วศ.บ.(วิศวกรรมคอมพิวเตอรฺ์)
วศ.บ.(วิศวกรรมซอฟ์แวรฺ์และควาทรู้)
ภาควิชาวิษศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
089-122-0868fengkyk@ku.ac.thทั่วไป
7
612/02/2019 09:17:26ผศ.ดร.สมภพ จรุงธรรมโชติไม่มีวศ.บ.(วิศวกรรมเครื่องกล)วศ.ม.(วิศวกรรมเครื่องกลD.Eng.(Energy)อนุรักษณ์พลังงาน, การถ่ายโอนความร้อนคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรี5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวศ.ม. สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตศรีราชา)
วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิทยาเขตศรีราชา)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 199 หมู่ 6 ถ. สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230089-446-8216sompop@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
8
712/02/2019 10:53:40ผศ.ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณรองหัวหน้าภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตรศษ.บ.,ค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา,คอมพิวเตอร์ศึกษา)กศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)เทคโนโลยีการศึกษา ,ส่งเสริมการเกษตร และนิเทศศาสตร์เกษตรคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็นตอนปี 59 3หลักสูตร ปี60 ป่วยไม่ได้เป็นได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
หลักสุูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมีการเกษตร
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ตึกจรัดฯ ชั้น 4
0896906208agrstsw@ku.ac.thทั่วไป
9
812/02/2019 14:28:03ผศ.ดร.จุฬารัตน์ วัฒนะหัวหน้าภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์วท.บ. (ศึกษาศาสตร์-เกษตร)วท.ม. (ครุศาสตร์เกษตร)Ph.D. (Agricultural education)การศึกษานอกระบบเพื่อพัฒนาสังคม , อาชีวศึกษา, ศึกษาศาสตร์-เกษตรคณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560--ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์081-909-8159fedujrw@ku.ac.thทั่วไป
10
912/02/2019 16:08:38รศ.ดร.สุรศักดิ์ เชียงกา-วท.บ. (ฟิสิกส์)วท.ม. (ฟิสิกส์)Dr.rer.nat. (Physics)ฟิสิกส์ทั่วไป ทัศนศาสตร์ควอนตัม สารสนเทศเชิงควอนตัม การคำนวณเชิงควอนตัมคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการ1. ปร.ด. สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
2. วท.บ. เคมีอุตสาหกรรม
3. ปร.ด. วัสดุศาสตร์
-ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์087-717-2486fscissc@ku.ac.thทั่วไป
11
1012/02/2019 21:08:50ผศ.ดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)M.S. (Electrical Engineering)Ph.D. (Electrical Engineering)Power Systemsคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์083-559-9145dulpichet.r@ku.ac.thทั่วไป
12
1112/02/2019 21:37:04ผศ.ดร.คมสันต์ หงษ์สมบัติไม่มีวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า)Ph.D. (Electrical Engineering)ไฟฟ้ากำลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรี40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาความปลอดภัยไม่มีภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์0955299956fengksh@ku.ac.thทั่วไป
13
1212/02/2019 22:22:38รศ.ดร.เอกชัย ไพศาลกิตติสกุล-วศ.บM.EngPh.D In Electrical EngineeringMachine learning and Deep learningคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวศ.เครื่องกลภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 50 ถ. งามวงศ์วาน เขต จตุจักร กรุงเทพฯ0855053755fengecp@ku.ac.thทั่วไป
14
1313/02/2019 08:43:49อ.ดร.อนุวัฒน์ อรรถไชยวุฒิ-Bachelor of Engineering (Structural Engineering)Master of Engineering (Structural Engineering)Doctor of Engineering (Civil Engineering)Concrete and Structural Engineeringคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการ1. วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ศรีราชา)
2. วิศวกรรมเครื่องกลและการออกแบบ (ศรีราชา)
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เลขที่ 199 ถ.สุขุมวิท ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
094-489-9639anuwat@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
15
1413/02/2019 11:29:59อ.ดร.ยอดมนี​ เทพานนท์รษก. ผช. ประกันคุณภาพ​
หนภ​ วิชา
ศศ. บ. ภาษาไทยMS (recreation management & tourism)Ph. D. (hospitality & tourism management) การจัดการการบริการ, การท่องเที่ยวการโรงแรม, อาหารและเครื่องดื่ม, คณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการวศ. คอมพิวเตอร์​
วศ.​ IT
บธ. บ. ท่องเที่ยว
บธ.บ. การจัดการการบิน
ภาควิชาการจัดการการผลิต​ คณะบริหารธุรกิจ

50 ถนนงามวงศ์วาน​ จตุจักร​ กรุงเทพ​ 10900
086-773-9113yodmanee.t@ku.th ทั่วไป
16
1513/02/2019 11:45:22อ.ดร.กนิษฐา เชาว์วัฒนกุล-ศษ.บ.(การสอนคณิตศาสตร์)ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์-การสอนคณิตศาสตร์)ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)หลักสูตรและการสอน
การสอนคณิตศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี60ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140
0899189082ทั่วไป
17
1613/02/2019 14:01:37ผศ.ดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง-รบ. (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)MA. (International Studies)Ph.D. (Political Science)International relations, International political economyคณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561คณะสังคมศาสตร์083 197 9400fsocknc@ku.ac.thมังสวิรัต
18
1713/02/2019 21:13:21รศ.ดร.อรทัย จงประทีป -B.S. (Materials Science and Engineering)M.S. (Materials Science and Engineering)Ph.D. (Materials Science and Engineering)วัสดุศาสตร์, เซรามิก, การสังเคราะห์ผงขนาดนาโนคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์0846452900fengotj@ku.ac.thทั่วไป
19
1813/02/2019 23:01:40อ.ดร.ศรันยา คุณะดิลกหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์วท.บ.(คหกรรมศาสตร์)คศ.ม.Ph.D. (Tropical Agriculture)สิ่งทอ
สีย้อมธรรมชาติ
คณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษา51ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 081-566-5333agrsyp@ku.ac.thทั่วไป
20
1913/02/2019 23:06:28อ.ดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร-วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)ปร.ด. (โภชนศาสตร์)โภชนศาสตร์คลินิก
โภชนศาสตร์สัตว์
คณะเกษตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา50ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะะเกษตร 089-110-6299techaboy@yahoo.comทั่วไป
21
2014/02/2019 08:12:28ผศ.รสดา เวษฎาพันธุ์-วท.บ.(เศรษฐศาสตร์)วท.ม.(เศรษฐศาสตร์)-เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี4ไม่ได้เป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560หลักสูตรวท.บ.(ธุรกิจเกษตร)
หลักสูตรวท.บ.(เศรษฐศาสตร์เกษตร)
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
-ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900081-917-0919rosadaves@gmail.comทั่วไป
22
2114/02/2019 10:43:57ผศ.ดร.สมบูรณ์ สาระพัด-บธ.บ. (การบัญชี) เกียรตินิยมอันดับ 1บช.ม.Ph.D. (Business Administration)การบัญชี และ บริหารธุรกิจคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว)199 หมู่ 6 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 202300804628289somboonsaraphat@gmail.com;fmssbs@ku.ac.thทั่วไป
23
2214/02/2019 13:00:08รศ.ดร.อภิญญา หิรัญวงษ์รองหนภวท.บ.(สถิติ)สต.ม.ศศด(อาชีวศึกษา)สถิติคณะวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวทม(คณิตศาสตร์)
วทบ(เทคโนโลยีชีวภาพ)
-ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มก.089-587-2820fsciaph@ku.ac.thทั่วไป
24
2314/02/2019 13:32:18อ.ดร.ทัศนีย์ จันติยะ-ศษ.บ.(ภาษาอังกฤษ-มัธยม)ศษ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ)ปร.ด.(หลักสูตรและการสอน)การสอนภาษาอังกฤษ/หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการบิน-ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาและพัฒนศาสตร์ มก.กพส.0953916252puikaset28@gmail.comทั่วไป
25
2414/02/2019 13:51:53ผศ.ดร.ศิริรักษ์​ จันทครุไม่มีสพ. บ. MS.c (biomedical science) Ph. D(Biomedical Science) Embryology. anatomy.คณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท. ม. ความปลอดภัยอดภัยของอาหาร
วศ.บ​สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วศ.ม. สาขาวิศวกรมสิ่งแวดล้อม
วท.ม. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
ปร.ด. สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
ไม่มีภาควิชากายวิภาคศาสตร์​ ​คณะสัตวแพทยศาสตร์​ ชั้น2อาคารเรียนและปฏิบัติการ0890456964Sirirak.c@ku.th ทั่วไป
26
2514/02/2019 13:57:37ผศ.ดร.สุนทรี แสงจันทร์-วท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(ฟิสิกส์)วท.ด.(วัสดุศาสตร์)การประยุกต์ใช้วัสดุทางด้านการเกษตรและการกำจัดมลพิษสิ่งแวดล้อมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี40ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรชีวผลิตภัณฑ์
หลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์
-โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน0909953209faasstp@ku.ac.thทั่วไป
27
2614/02/2019 14:01:35ผศ.ดร.ฤดีรัตน์ สันตะโก-วท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(วัสดุศาสตร์)วท.ด.(วัสดุศาสตร์)วัสดุศาสตร์ฟิสิกส์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาตรี51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการนิติวิทยาศาสตร์-โครงการจัดตั้งภาควิชาฟิสิกส์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน097-278-0845faasrrs@ku.ac.thทั่วไป
28
2714/02/2019 15:04:23อ.ดร.พงศ์ภัค บานชื่น-วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)M.E. (Integrated Logistics Management)PhD.Logistics and Supply Chain Managementคณะวิทยาการจัดการระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0998954691pongpak.b@ku.thทั่วไป
29
2814/02/2019 15:08:19ผศ.วารุณี​ ตันติวงศ์วาณิชรองคณบดีศศบ.​(ภาษาอังกฤษ)​บธ.ม​-การตลาดคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการบริหารธุรกิจ​บัณฑิต​ (การจัดการ)​ บริหารธุรกิจ​ (การตลาด)​ หลักสูตร​ International.program_คณะวิทยาการจัดการ​ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ วิทยาเขตศรีราชา
109​ หมู่​ 6​ ต.บางพึ่ง
อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ​ 10130
0816967002Warunee.src@gmail.comทั่วไป
30
2914/02/2019 15:27:33อ.ดร.ศศิประภา รัตนดิลก ณ ภูเก็ตประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์วท.บ. (ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์)M.S. (polymer Science)Ph.D. (polymer Science)สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
พอลิเมอร์และวัสดุชีวภาพ
คณะเกษตรระดับปริญญาตรี1ไม่ได้เป็นขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
081-929-1474, 088-264-9088agrsspp@ku.ac.th, sasi_ph@yahoo.comทั่วไป
31
3015/02/2019 11:32:38ผศ.ดร.ธารินทร์ ก้านเหลืองผู้ช่วยอธิการบดี (ฝ่ายกิจการนิสิต กีฬา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนศิลปศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร์-พลศึกษา) ศิลปมหาศาสตรบัณฑิต (สาขาพลศึกษา)ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
1. พลศึกษาและก๊ฬา
2. วิทยาศาสตร์การกีฬา
3. นันทนาการ
คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ระดับปริญญาตรี3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
-ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
081-480-1131fedutrklk@ku.ac.thทั่วไป
32
3115/02/2019 11:42:29รศ.ดร.สร้อยสุดา ณ ระนองรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายการศึกษานานาชาติภาษาญี่ปุ่นJapanese LiteratureArea of Culture Studies (Japanese)ภาษาญี่ปุ่น การสอนภาษาญี่ปุ่น ญี่ปุ่นศึกษา วัฒนธรรมญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินประเมินปีการศึกษา 2558-2559 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
089-200-7254soysudan@gmail.comทั่วไป
33
3215/02/2019 13:23:08รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี-วท.บ. (เทคนิคการแพทย์)M.Sc. (Water&Wastewater Engineering)D.Tech.Sc.(Environmental Technology&Management)Environmental Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าไม่มีภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บางเขน กทม
081-145-9797Fengwlc@ku.ac.thทั่วไป
34
3315/02/2019 13:44:24อ.ดร.ธวัชชัย ทะราศรี-ศน.บ.(ภาษาอังกฤษ)M.A.(Pali@Buddhist Studies)Ph.D.(Pali@Buddhist Studies)พุทธศาสตร์
มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์
ภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี33ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มก.0854179999Fhumtct@ku.ac.thทั่วไป
35
3415/02/2019 15:01:15อ.ดร.ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัยไม่มีวท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬา)นศ.ม.(สื่อสารการแสดง)ค.ด.(การศึกษานอกระบบ)การศึกษานอกระบบ การศึกษาตลอดชีวิต การฝึกอบรม ผู้สูงอายุ การวิจัยทางสังคมศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการการสอนคณิตศาสตร์ระดับปริญญาตรี โท เอกภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์097-021-2927feducsu@ku.ac.thทั่วไป
36
3515/02/2019 15:21:44ผศ.ดร.ทิพวรรณ ดวงปัญญาประธานฝ่ายประกันคุณภาพระดับภาควิชาฯพย.บ(พยาบาลและผดุงครรภ์)คศ.ม.(พัฒนาการครอบครัวและเด็ก)กศ.ด.(การศึกษาปฐมวัย)ปฐมวัย/พัฒนาการเด็ก/สุขภาพคณะเกษตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา52ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการภาควิชาคหกรรมศาสตร์. คณะเกษตร0988299113agrtwd@ku.ac.thทั่วไป
37
3615/02/2019 15:35:15ผศ.ดร.น้องนุช ศิริวงศ์รองหัวหน้าภาควิชาคหกรรมศาสตร์
ประธานหลักสูตร ปรด. (คหกรรมศาสตร์)
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ)วท.ม.(เทคโนโลยีชีวเคมี)ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวเคมี)แป้ง ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง และกล้วยคณะเกษตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร 081-923-3910nongnuch.si@ku.thทั่วไป
38
3715/02/2019 15:53:46รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุลประธานหลักสูตร จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาคพิเศษค.บ.( ครุศาสตรบัณฑิต) จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว และการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยM.Ed. (Master of Education) – Counseling and Student Services, University of North Texas, USAEd.D.(Doctor of Education - Curriculum and Instruction specialize in Students with Learning Disabilities), University of Central Florida, USAแนะแนวอาชีพ พุทธจิตวิทยา นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเรียน แนะแนว จิตวิทยาการศึกษา เด็กปฐมวัย การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

Teacher Trainer Certificate for Teaching Teachers for Students with Learning Disabilities, Kansas University, USA, พ.ศ. 2537
คณะศึกษาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา12ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มก ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 20 ก.ค. 61 เป็น คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 6 มิ.ย. 61 เป็น คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 มิ.ย. 61 เป็น ประธาน คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน097-989-2991fedujnb@ku.ac.thทั่วไป
39
3815/02/2019 16:19:21ศ.ดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติผู้จัดการสำนักพิมพ์ มก.วท.บ. (ฟิสิกส์)วศ.ม. (นิวเคลียร์เทคโนโลยี)วท.ด. (ปฐพีวิทยา)วิทยาศาสตร์ เกษตร สิ่งแวดล้อม ข้าราชการบำนาญระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา62ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.บ. (พฤกษศาสตร)
วท.ด. (พฤกษศาสตร)
วท.ด. (ปฐพีวิทยา)
สำนักพิมพ์ มก. ชั้น 3 ตึกวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจักร์ กรุงเทพ 10900
0862510766nualchavee@gmail.comทั่วไป
40
3915/02/2019 16:22:49รศ.ดร.พัชราภรณ์ ญาณภิรัตรองคณบดีฝ่ายวางแผนและควบคุม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน
B.Sc.(Economics)M.Sc. (Industrial Engineering & Management)D.Tech.Sc. (Industrial Engineering)วิศวกรรมอุตสาหการคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรน้ำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน081-682-2692fengppy@ku.ac.thทั่วไป
41
4015/02/2019 18:37:30ผศ.ดร.อำไพ ทองธีรภาพ-วท.บ. (เกษตร)วท.ม. (สถิติ)Ph.D (Applied Stat. & Research Methods)Sampling
Experiment Design
คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วท.ม. (คณิตศาสตร์)
-ภาควิชาสถิติ มก. 086-715-3759fsciamu@ku.ac.thทั่วไป
42
4116/02/2019 07:08:34ผศ.วัฒนา อนันตผลหัวหน้าภาควิชาภาษาต่งประเทศกศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)-ภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี3-ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560--ภาควิชาภาษาต่างประเทศ08-1208-0106fhumwna@gmail.com ทั่วไป
43
4216/02/2019 08:10:04ผศ.กิริยา กุลชนะรัตน์-วท.บ. (สถิติ)M.M.I.S.-สถิติธุรกิจ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ระบบงานทางธุรกิจ
คณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี21ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการเศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มก.0813717143kiriya.k@ku.thทั่วไป
44
4316/02/2019 09:28:17ผศ.ดร.อภิชาติ พงศ์สุพัฒน์-บช.บ. (การต้นทุน)บธ.ม. (การเงิน)
M.M. (Financial Services)
Dr.rer.soc.oec. (Finance)Corporate Finance
Financial Analysis
คณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี42ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการศศ.บ. (สหกรณ์)ภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ
02-942-8777 ต่อ 1203
08-0004-5115apichat.p@ku.thทั่วไป
45
4416/02/2019 09:42:37อ.ดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล-B Sc (Computer Science)M Sc ( Advanced Computing) Ph D ( Management)การจัดการสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจระดับปริญญาตรี12ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการภาควิชาการจัดการ
คณะบรืหารธุรกิจ
085-165-4611ekanong.t@ku.thทั่วไป
46
4516/02/2019 11:42:43อ.ดร.สายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล-วม.บ. (จิตวิทยา)วท.ม. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)ปร.ด. (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ)จิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ คณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์ยังไม่ได้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการวท.ม. นันทนาการคณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0896614894saitib.l@ku.th ทั่วไป
47
4616/02/2019 14:56:35ผศ.ดร.ยุพกา ฟูกุชิม่าไม่มีศิลปศาสตบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่น)Master of Arts (Linguistics)Doctor of Philosophy (Japanese Language Education)ภาษาญี่ปุ่น การออกเสียงภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา1ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0841484362fhumykf@ku.ac.thทั่วไป
48
4718/02/2019 10:50:48อ.ผุสดี แซ่ลิ่มหัวหน้าภาควิชาวท.บ. (วัสดุศาสตร์)วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งทอและพอลิเมอร์ประยุกต์)-1. อุตสาหกรรมสิ่งทอและอุตสาหกรรม (Textile and Product industry)
2. วิทยาศาสตร์เส้นใยและผ้า (Fiber and Fabric Science)
3. วิทยาศาสตร์ของสีและการวัดสี (Color Science and Color Measurement)
4. กระบวนการผลิตผ้าไหม (Silk fabric production process)
5. เส้นใยธรรมชาติ (Natural Fibers)
คณะอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี32ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร081-658-0508fagipdl@ku.ac.thทั่วไป
49
4818/02/2019 12:36:24รศ.ดร.รองลาภ สุขมาสรวงหัวหน้าภาควิชาชีวิทยาป่าไม้วท.บ (วนศาสตร์)วท.ม. วนศาสตร์ สาขาชีววิทยาป่าไม้วท.ด. นิเวศวิทยาป่าไม้นิเวศวิทยาป่าไม้ ชีววิทยาป่าไม้คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวท.ม. วิศวกรรมป่าไม้
วท.ม. การจัดการศัตรูพืช
วท.ม. กีฏวิทยา
วท.ม. อุทยานและนันทนาการ
วท.ด. อุทยานและรันทนาการ
ภาควิชาชีวิทยาป่าไม้
คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
0817853076mronglarp@gmail.comทั่วไป
50
4918/02/2019 15:30:51อ.ดร.เสรี พงศ์พันธุ์ภาณีรองหัวหน้าภาควท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(ฟิสิกส์)PhD (Functional Molecular Science)Liquid state theory, Computational biological physics, Selective ion channels คณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา4-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวท.บ. สถิติ
วท.บ. เคมีบูรณาการ
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์0873460777fscisrph@ku.ac.thทั่วไป
51
5019/02/2019 09:26:23ผศ.ดร.ชื่นจิต แก้วกัญญา-วท.บ.(เกษตรศาสตร์)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)ปร.ด.(พืชไร่นา)การผลิตพืชไร่คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรระดับปริญญาตรี3ไม่มีประสบการณ์ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการ2 หลักสูตร ในระดับปริญาตรี คือ การรเงิน และรัฐศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระกียรติ จังหวัดสกลนคร อ.เมืองสกลคร จ.สกลนคร 47000O87-886-7798csncjk@ku.ac.thทั่วไป
52
5119/02/2019 10:31:33ผศ.ดร.อรอนงค์ ผิวนิลหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวท.บ. (เคมีการเกษตร) วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการปร.ด.(เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม)
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อมมก.0818248649onanong8649@gmail.comทั่วไป
53
5220/02/2019 09:49:27ผศ.ดร.ไพบูลย์ เงินมีศรีรองหัวหน้าภาควิชาเคมีB.S. (Chemistry)-Ph.D. (Chemistry)Organic Synthesisคณะวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สัตววิทยา)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)
-ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0845292527fscipbn@ku.ac.thทั่วไป
54
5320/02/2019 12:23:32ผศ.ดร.ณัฐดนัย​ ตัณฑวิรุฬห์​-วิศวกรรมศาสตร​บัณฑิต​ (เครื่องกล)​วิศวกรรมศาสตรมหา​บัณฑิต​ (เครื่องกล)​วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต​ (เครื่องกล)​หุ่นยนต์​ ระบบควบคุม​อัตโนมัติ​ เครื่องจักร​กลการ​เกษตร​ ระบบอัตโนมัติ​ในอุตสาหกรรม​คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษา3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวิศวกรรมศาสตรดุษฎี​บัณฑิต​ (วิศวกรรมเครื่องกล)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต​ (วิศวกรรมชลประทาน)
​วิศวกรรมศาสตรดุษฎี​บัณฑิต​ (วิศวกรรมชลประทาน)​
-มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​วิทยาเขต​กำแพง​แสน​ คณะ​วิศวกรรม​ศาสตร์​กำแพง​แสน​ ภาควิชา​วิศวกรรม​เครื่องกล​ โทร.034355310 มือถือ​ 08189058060818905806fengndn@ku.ac.thทั่วไป
55
5420/02/2019 13:23:55ผศ.ดร.วาทินี สวนผกา-วท.บ. (วนศาสตร์)วท.ม. (วนศาสตร์)ปร.ด. (วนศาสตร์)วนวัฒนวิทยา การปรับปรุงพันธุ์พืช วนเกษตร คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา6ไม่ได้เป็นผู้ประเมินได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์0819719789wathinee.s@ku.ac.thทั่วไป
56
5520/02/2019 14:50:47อ.ดร.ธนิศร์ ปัทมพิฑูร1) ผู้ช่วยคณบดี
2) เลขาฯ ภาควิชา
วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วท.ม. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)1) Environmental Microbiology
2) Wastewater Treatment (Biological Treatment)
3) Environmental Management
คณะสิ่งแวดล้อมระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ--ชั้น 3 ห้อง 316
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตร
0804554242thanitku58@gmail.comทั่วไป
57
5620/02/2019 14:52:08อ.ดร.วัชรพงษ์ วาระรัมย์-วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)วท.ม.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)ปร.ด.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)มลพิษสิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อมระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการ--ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม 089-720-7920Watcharapong.WKU@gmail.comทั่วไป
58
5720/02/2019 15:04:02รศ.ดร.ภาคภูมิ รัตนโรจนากุล-
กศ.บ.(พลศึกษา)กศ.ม.(พลศึกษา)ปร.ด.(การบริหารจัดการทางการกีฬา)พลศึกษา การบริหารจัดการการกีฬาคณะพลศึกษา มศว.ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา21ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา-มหาวิทยาลัย มศว. ซอยสุขุมวิท 23 ถ.สุขุมวิท ต.คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110pewparkpoom@yahoo.comทั่วไป
59
5820/02/2019 16:15:04รศ.ดร.วีระเกษตร สวนผกาประธานโครงการเปิดสอนป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษและผู้ช่วยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วศ.บ.(วิศวกรรมโยธา)วศ.ม.(วิศวกรรมโยธา)D.Eng(RS&GIS)วิศวกรรมศาสตร์ ,REMOTE SENSING,ผังเมือง, การขนส่ง , computerคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา51ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมโยธา ม.เทคโนโลยี ราชมงคลธัญญะบุรีโครงการเปิดสอนป.ตรีวิศวกรรมศาสตร์ภาคพิเศษ081-950-0085weerakaset.s@ku.ac.thทั่วไป
60
5912/02/2019 15:27:22อ.ดร.ศุภาภาส คำโตนดรองคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกิจการพิเศษศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ประยุกต์)ปร.ด. (ภาษาศาสตร์)ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา50ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวิศวกรรมความปลอดภัยและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
คณะวิทยาการจัดการ วิทยาเขตศรีราชา081-6178814Supapask@gmail.comทั่วไป
61
6021/02/2019 11:20:25อ.ดร.ชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรืองประธานสาขาพัฒนาสังคมว.บ. (วิทยุโทรทัศน์)ศศ.ม. (พัฒนาสังคม)สส.ด. (การบริหารสังคม)การพัฒนาสังคม นโยบายสาธารณะ การปกครองท้องถิ่นคณะสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา20ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการสาขาพัฒนาสังคม คณะสังคมศาสตร์ อาคารบรรเจิดคติการ ม.เกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 109000839835606wchairat@hotmail.comทั่วไป
62
6121/02/2019 13:22:47ผศ.ดร.วัฒนชัย ตาเสนเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะวนศาสตร์วท.บ.วนศาสตร์ วท.ม.วนศาสตร์Ph.D.(Agricultural Science)กีฏวิทยาป่าไม้, นิเวศวิทยาป่าไม้คณะวนศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา2ไม่มีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม / นิเวศวิทยาป่าไม้-ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์0922805988fforwct@ku.ac.thทั่วไป
63
6221/02/2019 14:16:17รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์คณบดีวท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์M.Sc.(Marine Biochemistry), Kagawa University, JapanPh.D. (Marine Biological Chemistry), Ehime University, JapanMarine environmentคณะประมงระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-354-4596ffisspm@ku.ac.thทั่วไป
64
6321/02/2019 14:44:06อ.ดร.นิภาวรรณ กุลสุวรรณ-วศ.บ.(วิศวกรรมชลประทาน)M.Eng.(Transportation and Infrastructure Engineering)Ph.D.(Engineering)Infrastructure maintenance management, Water supply system, Drainage system and Human securityคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี1ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร-ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน086-787-1454fengnpw@ku.ac.thทั่วไป
65
6422/02/2019 10:51:53ผศ.ดร.ธนา สมพรเสริมรองหัวหน้าภาค ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาบธ.บ. (การเงินและการธนาคาร)M.B.A. (Finance), M.A.(Economics)Ph.D. (Economics)เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงินระหว่างประเทศคณะเศรษฐศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการ, กรรมการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์086-688-5428Thana.sompornserm@gmail.comทั่วไป
66
6522/02/2019 11:59:05อ.ดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์ไม่มีวศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการMSc Engineering ManagementPhD. Manufacturing Engineering and Operations ManagementSupply Chain Collaboration and Allianceคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน (ผ่านการสังเกตการณ์ปี2560)0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา199 หมู่ 6 ต. ทุ่งสุขลา อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 202300972981474jiraporn@eng.src.ku.ac.thทั่วไป
67
66ผศ.ดร.เบญญา กสานติกุลไม่มีวศ.บ. (เครื่องกล)Dipl.Ing. (Global Production Engineering)
DEA (Mechanical Engineer)
D.Eng (Mechanical Engineer)Mechanical Enginerringคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรี/โท57ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธาน/กรรมการวศ.บ. /วศ.ม./วศ.ด.(วิศวกรรมเครื่องกล)วศ.บ. /วศ.ม.(วิศวกรรมไฟฟ้า) ม.ศิลปการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน089-6109911benya.k@ku.thทั่วไป
68
6715/03/2019 13:18:53อ.ดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุลไม่มีวท.บ.เคมีวท.ม.เคมีอินทรีย์ปร.ด.เคมีอินทรีย์เคมี, นิติวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมินไม่เคยเป็นผู้ประเมินขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์0993321144gedsirin@gmail.comทั่วไป
69
6822/03/2019 13:41:29ผศ.ดร.เมธี แก้วเนินไม่มีวท.บ. (ประมง)วท.ม. (วิทยาศาสตร์การประมง)D.Tech.Sc. (Aquaculture and Aquatic Resources Management)การจัดการประมง การจัดการรัพยากรประมง คณะประมงระดับบัณฑิตศึกษา41ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ, กรรมการวท.ม. ผลิตภัณฑ์ประมง วท.ม. วิทยาศาสตร์การประมง วท.ด. ผลิตภัณฑืประมง วท.ด. วิทยาศาสตร์การประมงภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง ม. เกษตรศาสตร์ 50 ถ. งามวงศ์วาน จตุจักร กทม. 109000819040184ffismtk@ku.ac.thทั่วไป
70
6925/03/2019 08:41:02ผศ.ดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียรรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตสพ.บ.(สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต)-ปร.ด.(เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)วิทยาศาสตร์สุขภาพคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา5ไม่เคยได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการสัตวศาสตร์-ภ.เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ กำแพงแสน081-856-8977Fvetkkw@ku.ac.thทั่วไป
71
7025/03/2019 08:55:18อ.ดร.ปริญทิพย์ วงศ์ไทยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตMSc. (Anatomy)Ph.D. (Medicine)Aquatic Medicineคณะสัตวแพทยศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา3ไม่ได้ตรวจได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ไม่ได้รับการทาบทามคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 081-847-9099Wongthai4@hotamil.comทั่วไป
72
7126/03/2019 11:14:31รศ.ดร.ชลิดา เล็กสมบูรณ์รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพวท.บ.(ศึกษาศาสตร์-เกษตร)วท.ม.(เกษตรศาสตร์)วท.ด.(โรคพืช)โรคพืชที่เกิดจากแบคทีเรียและการจัดการโรคพืชแบบยั่งยืนคณะเกษตร กำแพงแสนระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561ประธานกรรมการวท.บ. ของคณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน084-120-0878 agrchl@ku.ac.thทั่วไป
73
7227/03/2019 13:43:03อ.ตติยาภรณ์ ศิริศักดากุล-Bachelor of Arts in Entrepreneurial EconomicsEconomic and finance-Economic and financeคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี1ยังไม่เคยเป็นผู้ประเมินฯระดับหลักสูตร ภายนอก มก.ปีการศึกษา 2560ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ-คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 59/6 ม.1 ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร 47000092-558-8836best.tati@hotmail.comทั่วไป
74
7312/02/2019 22:06:55ผศ.ดร.ศรินยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา-วศ.บ.วิศวกรรมทรัพยากรน้ำวศ.ม.วิศวกรรมโยธา (แหล่งน้ำ)Ph.D.Civil and Environmental Engineering วิศวกรรมชายฝั่งและการจัดการ การจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำใต้ดิน คณะพาณิชยนาวีนานาชาติระดับปริญญาตรี5-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมเครื่องกลการผลิต
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ0804411890sarinya.san@ku.thทั่วไป
75
7418/03/2019 13:07:41อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์-วท.บ.(ชีววิทยา)-Ph.D.(Entomology)Ecology
Biological Control
Behavior
Integrated pest management
Biodiversity
Arachnology
Environmental Science and Technology
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษา10ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการ1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ ฉบับ พ.ศ. 2560
2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพันธุวิศวกรรมและชีวสารสนเทศ ฉบับ พ.ศ. 2560
-ภาควิชาวิทยาศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสน
อ.กำแพงแสน จ. นครปฐม 73140
0819826500faaspnv@ku.ac.thทั่วไป ไม่หวาน
76
7501/04/2019 17:57:14รศ.ดร.พีระยศ แสนโภชน์ไม่มีวศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)M.S. (EE: Systems), M.S. (Systems Science and Mathematics)D.Sc. (Systems Science and Mathematics)Electrical Control, Automationคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ได้เป็นผู้ประเมิน0ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวศ.บ. (ไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต)วศ.ไฟฟ้า เกษตร บางเขน089-897-5334peerayot.s@ku.ac.thทั่วไป
77
76รศ.ดร.วิภาวรรณ อยู่เย็น-ศษ.บ.(การสอนภาษาไทย)ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์ฯ)อ.ด.(ภาษาไทย)ภาษาไทย
ภาษาศาสตร์
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ข้าราชการบำนาญ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา34ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการหลักสูตรปริญญาเอกภาษาอังกฤษหลักสูตรปริญญาตรี และโท ภาษาไทย มศก.คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จตุจักร กทม.10900086-518-5712wanyooyen@hotmail.comทั่วไป
78
77ผศ.ดร.สมบัติ อ่อนศิริหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาวท.บ (ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา)กศ.ม (พลศึกษา)Ph.D (Exercise and Sport sciences)Exercise physiology , Physical Fitness,Physical Activityคณะศึกษาศาสตร์ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์099-1962955Fedusbo@ku.ac.thทั่วไป
79
7804/04/2019 15:15:13อ.มุขสุดา พูลสวัสดิ์-บธบ. การจัดการโรงแรมละท่องเที่ยวบธม. การจัดการโรงแรมละท่องเที่ยว-การจัดการโรงแรมละท่องเที่ยวคณะวิทยาการจัดการระดับปริญญาตรี1ไมมีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการสาขาการจัดการการเงิน-คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุุรี081-553-5144muksuda@yahoo.comทั่วไป
80
7919/04/2019 15:27:04อ.รัตนพล ชื่นค้าผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมอ.บ. (ภาษาไทย)อ.ม. (ภาษาไทย)-ภาษาไทย วรรณคดี คติชนวิทยาคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี31ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาตะวันออก) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ดนตรี)
-ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์080-604-1031rattanaphon.arts@gmail.comทั่วไป
81
8006/03/2019 22:29:55อ.ดลลักษณ์ มานพ-วท.บ.(ฟิสิกส์)วท.ม.(ฟิสิกส์)-ฟิสิกส์ของวัสดุคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรี3-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561กรรมการวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
199 หมู่ 6 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
089-0106898dhonluck@hotmail.comทั่วไป
82
8123/04/2019 09:09:23ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญไม่มีอบ.(ภาษาไทย)อม.(ภาษาไทย)-ภาษาและวรรณคดีไทยคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน-ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561กรรมการศิลปศาสตรบัณฑิต(นิเทศศาสตร์)-ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์0818393653Lekwatchara@hotmail.comทั่วไป
83
8209/04/2019 09:53:53อ.จารุวรรณ สุระเสียง-วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)-เทคโนโลยีสารสนเทศ,วิศวกรรมซอฟต์แวร์คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชาระดับปริญญาตรี2ไม่มีได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560กรรมการวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์-ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 199 ม.ุ ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี0815774493yaprak.jaruwan@gmail.comทั่วไป
84
8301/05/2019 11:38:02อ.ปริญญา พัฒนวสันต์พรวศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการวศ.ม. วิศวกรรมการจัดการ-วิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสนระดับปริญญาตรีไม่ได้เป็นผู้ประเมิน1ได้รับการทาบทามจากหลักสูตรให้เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2561, ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี 2560ประธานกรรมการ-1) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
2) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 2301 โทรสาร 056-882731
กรุณาส่ง
อาจารย์ปริญญา พัฒนวสันต์พร
เลขที่ 1 ม. 6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม
73140
0959494970
0959494970parinya.pa@ku.th, Blue_ienu@hotmail.com  ทั่วไป
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...