รายงานข้อมูลศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
สาขาวิชา
รหัสประจำตัวนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
2
นาฏศิลป์การละคร15422824นาย กรวิชญ์ ม่วงลาย
3
นาฏศิลป์การละคร 15422251นางสาว ณัฐชา ชิงชัย
4
นาฏศิลป์การละคร 15422252นางสาว ณัฐมน ชัยภักดี
5
นาฏศิลป์การละคร 15422253นาย ทศพร ผดุงทรง
6
นาฏศิลป์การละคร 15422255นางสาว นฤชา มงคลอรรถ
7
นาฏศิลป์การละคร 15422385นางสาว ณัฐนรินทร์ สุขีสืบ
8
นิเทศน์วรสาร 15222337นางสาว ชนกนาฎ ธรรมโอรส
9
นิเทศน์วรสาร 15222338นางสาว ทิพย์วิภา ศรีสำราญ
10
นิเทศน์วรสาร 15222340นางสาว สุภาพร เสมสมาน
11
นิเทศน์วรสาร 15222360นาย ธีรวัฒน์ ขำเลิศ
12
นิเทศน์วรสาร 15222361นางสาว อมรรัฏน์ รัตนา
13
ภาษาอังกฤษธุรกิจ15222165นางสาว สายสุรีย์ ไชยสุทธิ์
14
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 15222167นางสาว โสรญา ดีประเสริฐ
15
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222140นาง กรกช พึ่งทรัพย์
16
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222141นาย กิตติเชษฐ์ สว่างแสง
17
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222142นาย เกชา ทองนวล
18
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222001
นางสาว พิมพ์ชนก เข็มพันธุ์
19
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222143นาง จำลอง เกตุงาม
20
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222002นาย โกศล ทิมบ่อแร่
21
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222003นางสาว จิตตรา เอมสมุทร
22
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222144นางสาว จินดา สุขทวี
23
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222004นาง จินตนา เชาวลิต
24
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222005นาง จินตนา ปิยะสุวรรณ
25
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222006นางสาว จิราพร แย้มสาหร่าย
26
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222146
นางสาว จิราภรณ์ ปิ่นสวัสดิ์
27
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222007นาง จุฑามาศ สบาย
28
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222008นาง ชนกานต์ วงษ์บุญ
29
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222147นาย ฉัตรมงคล คัมภิรานนท์
30
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222009นาย ณรงค์ชัย ช่วงฉ่ำ
31
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222010นาง ทองสิริ สมุทรวานิช
32
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222148นาย ชยากร กิจนพศรี
33
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222011 นาง ทัศนีย์ ศรีสุวรรณ
34
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222012นาย ธงชัย พัวตระกูล
35
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222151นาย เชิดศักดิ์ วงศ์นพหิรัญ
36
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222013นางสาว นฤมล ชูเอี่ยม
37
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222153นาย ธนกฤต หวังวีระ
38
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222014นางสาว นลินรัตน์ สุขมังสา
39
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222015นาง บุญเรือง เกษมเนตร
40
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222154นาง ธาริษตรี ฉัตร์จันทร์
41
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222016นาย ประทวน บุญช่วย
42
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222155นาง นาตยา จันทผล
43
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222017นาย ประสิทธิ์ ทองโชติ
44
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222156นาง นารี วงศ์สิงห์
45
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222017นาย ประสิทธิ์ ทองโชติ
46
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222018นาง พันธุ์วดี พูลสวัสดิ์
47
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222157นาง บุญเชิด สิงห์ห่วง
48
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222019นาย ไพรัช อินทร์เอี่ยม
49
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222158นาย ประดิษฐ พึ่งเสือ
50
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222020นางสาว มนฤดี เซ็งแซ่
51
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222159นางสาว ประภาศรี ไวยอรรถ
52
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222021นาย ยงยันต์ เรไร
53
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222022นางสาว รัติยา มีเสมอ
54
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222023
นาย วชิระพล จิตต์สวัสดิ์ไทย
55
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222160นาง ประยูร บุญมี
56
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222024นางสาว วลีรัตน์ มุขโต
57
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222162นางสาว ปาริกชาติ ศรีสุทธิ์
58
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222025นางสาว วิไลวัลย์ อ่องสอาด
59
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222026นาย วิเศษ สำลีอ่อน
60
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222162นางสาว ปาริกชาติ ศรีสุทธิ์
61
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222027นาย วีระ ใยบัว
62
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222028
นางสาว ศิริกาญจน์ มีชูทิพย์
63
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222166นาย มาโนช พรหมโคตร์
64
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222030นาย สมทรง นิลพันธ์
65
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222167นาง มาเรีย วันพนม
66
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222031นาย สมศักดิ์ คุณวัชระกิจ
67
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222168นาย ยุทธนา กว้างทะเล
68
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222032นาง สุกัญญา ซอหมัด
69
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222033นางสาว สุจินตนา กันยะ
70
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222169นางสาว นันท์นภัส ญาณกิจ
71
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222034นาง สุนันทา สุขรักขินี
72
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222170นาง เรณู แก้วศรีเทียน
73
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222035 นางสาว สุปราณี อินคำนึง
74
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222036นางสาว สุปราณี เอาบุญ
75
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222171นาง ลัดดา แก้วกระจาย
76
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222037นางสาว สุภาพรรณ ถินจันทร์
77
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222038นางสาว สุมาลี แคนหนอง
78
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222172นาย ปริญธัช เด่นดวง
79
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222039นาย สุรวุฒิ ผาสุข
80
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222040นางสาว สุระณา ยิ้มเพ็ง
81
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222175นาย วิชัย นาชะวี
82
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222041นาย อธิราช เกรงขาม
83
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222042นาย อนุชา พันธ์นิยม
84
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222176
นาง วิเชียร ทรัพย์สุทธิภาสน์
85
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222043
นางสาว อัญชรินทร์ จันทร์เหลา
86
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222177นาย วิเชียร ขันธศักดิ์
87
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222178นาย วิเชียร ขันธธน
88
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222179นาย วินัย พุ่มพวง
89
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222180นาย ศิวพล บานแย้ม
90
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222181
นาย ศุภกิจธนพัฒน์ พัฒน์ธนกิจ
91
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222182นาย สมใจ บัวบุศย์
92
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222183นาย สมบัติ เมฆย้อย
93
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222184นางสาว สุทธินี ผึ้งทอง
94
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222185นาย สุนทร ปานทอง
95
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25222189นาง อัมพร จูปรางค์
96
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25322005นาย ชัชวาล สุขสวัสดิ์
97
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25322020นางสาว พิมพ์ชนก แจ่มแจ้ง
98
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25322024นางสาว รัชนี ไวยราพี
99
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25322025นาย ราเมศ ภาคีพันธ์
100
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น25322027นาย วรพงษ์ ทองมาเอง
Loading...