แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน หลักสูตร IB
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนพัฒนาตามข้อแสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
3
ข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบกิจกรรม
วันแล้วเสร็จ
ผลลัพธ์ที่ได้
เอกสารหลักฐาน
หมายเหตุ
4
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
5
การเตรียมความพร้อม เช่น การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น การกำหนดเป้าหมายและวิธีการติดตามผลเพื่อให้ทราบผลลัพธ์จากการพัฒนาอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม ส่งผลให้หลักสูตรสามารถประเมินระบบและกลไก กระบวนการด้านการเตรียมความพร้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือไม่
อ.เอกสิทธิ์
ประธานสหกิจศึกษาและฝึกงาน
ริเริ่มให้มีการเก็บฐานข้อมูลคะแนนภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นในทุกชั้นปี และจัดให้มีโครงการพี่ติวน้อง จัดให้มีรางวัลสำหรับกลุ่มพี่ติวน้องที่มีพัฒนาการดีที่สุดมิ.ย. 2562
6
ควรนำเสนอรายงานลักษณะของการเชื่อมโยง Learning Outcome กับกระบวนการพัฒนานักศึกษาอาจใช้เป็นรูปแบบของตารางเปรียบเทียบ (Matrix) ระหว่างกิจกรรมต่างๆ กับ Learning Outcome 5 ด้าน
อ.เอกสิทธิ์์
ประธานหลักสูตร
ปรับปรุงวิธีการเขียน มคอ.7 ให้เข้าใจง่าย สามารถอธิบายกิจกรรมที่เชื่อมโยงกับ Learning Outcome ของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นมิ.ย. 2562
7
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
8
หลักสูตรควรนำระบบการจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้ให้อาจารย์เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากยิ่งขึ้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนจัดให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมหลักสูตร ทุก ๆ 2 เดือนครั้ง
ทุก ๆ 2 เดือน
9
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
10
การรายงานผลการดำเนินงานของกระบวนการจัดการเรียนการสอน ควรเป็นผลจากกระบวนการที่ดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ผลที่ดำเนินงานที่รายงานในเล่มน่าจะเป็นผลจากการดำเนินงานในองค์ประกอบอื่น)
อ.เอกสิทธิ์
ประธานหลักสูตร
ปรับปรุงวิธีการเขียน มคอ.7 ที่เน้นผลจากกระบวนการที่ดำเนินตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นมิ.ย. 2562
11
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
12
ควรมีการจัดทำแผนจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงโอกาสที่นักศึกษาจะได้รับการจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างทั่วถึง เช่น การศึกษาดูงานของนักศึกษา
อ.เอกสิทธิ์
ประธานหลักสูตร
เพิ่มแผนการทัศนศึกษาอย่างเป็นระบบ และวางแผนในการจัดซื้อโปรแกรมการเรียนรู้ ERP เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ด้านต่าง ๆ เข้าด้วยกันมิ.ย. 2562
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu