ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
Effektmål
2
Effekt A Alla känner sig välkomna och trygga i Team Sverok
3
Effekt BAlla kan vara delaktiga på lika villkor i Team Sverok
4
Grönt = BraGult = HalvbraRött = Dåligt
5
DelmålÅtgärdAnsvarigMedhjälpareStatusDeadlineKommentarResurserUtvärderas
6
TidResurserKvalitetAv vemNär
7
A:1Alla i TeamSverok ska kunna ta upp ämnen som de vill ta upp och ingen ska känna sig exkluderad eller kränkt på grund av sin ålder, könsidentitet/könsuttryck, etniska tillhörighet, sexuell läggning, religion/trosuppfattning, socioekonomiska status eller funktionsnedsättning.
8
A:1 KLIMAT bskapa utrymme i slutet av möten för att utvärdera klimatetKanslichefenLöpandeDet finns utrymme i samband med jargongombudets rapport. -KanslichefenNovember
9
A:1 UTBILDA avarje ny förbundsstyrelse ska tillsammans med kansliet ha en övergripande utbildning om normer, makt och mångfald.
OrdförandenKanslichefenLöpandeHar genomförts varje år med samma upplägg och innehåll (fram till 2015)Arbetstid mångfaldskoordinatorKanslichefenNovember
10
A:1 KLIMAT cutse en person vars uppgift är att under större möten (förbundsstyrelsemöten, samverkansmöten) har extra koll på jargongen och ev. förekommande exkluderande språkbruk. Personens observationer ska lyftas fram i utvärderingen på varje förbundsstyrelse/samverkansgruppsmöte.KanslichefenOrdförandeLöpandeFinns i dagordningsmallen-Kanslichefen, ordförandeNovember
11
A:1 KLIMAT d1utse en person som förtroendevalda och anställda kan vända sig till ifall de skulle känna sig kränkta, diskriminerade, utanför eller illa tills mods och ifall att de inte vill/kan ta upp det med hela förbundsstyrelsen.KanslichefenLöpandeAnställd personal ska vända sig till kanslichefen eller om det inte är möjligt till personalansvarig i styrelsen och i sista hand till förbundssekreteraren
- arvoderad personal ska vända sig till kanslichefen eller om det inte är möjligt till personalansvarig i styrelsen och i sista hand till revisorerna
- övriga i styrelsen och ideella på förbundsnivå (arbetsgrupper etc) ska vända sig till förbundsekreteraren eller om det inte är möjligt till personalansvarig i styrelsen och i sista hand till revisorerna
-Kanslichef och ordförandeNovember
12
A:1 KLIMAT ata fram en gemensam definition av önskat klimatKanslichefenLöpandeSkyddsombudet för personalens del har redan instruktioner. För styrelsens del bedöms att det inte behövs instruktioner. Finns ett styrdokument som heter "orättvist behandlad" som berör detta-KanslichefenNovember
15
A:1 TYDLIGHET cvar tydligt med vad Sverok står för genom att gå igenom likabehandlingsplanen med alla nyvalda och nyanställdaKanslichefen, ordförandeQ3Inlagt i checklistan för nyanställdaTid på mötenKanslichefen, ordförandenNovember
16
A:1 KLIMAT einkludera en pronomenrunda vid möten där man presenterar sig för varandra; ta med denna åtgärd som en punkt i en ”checklista för tillgängliga evenemang och möten”KanslichefenMilenaLöpande-Kanslichefen, ordföranden
17
Delmål A:2: Alla som söker en tjänst hos Sverok ska ha lika förutsättningar i rekryteringsprocessen och sökande med olika bakgrunder och erfarenheter uppmuntras.
18
A:2 aGranska rekryteringsmaterial utifrån ett antidiskriminerings- och mångfaldsperspektiv och lämnar därefter ett förslag som inkludera dessaMilena KraftKanslichefenLöpandeArbetsmetoden för rektyreringar har förändrats, avkodade ansökningar-KanslichefenNovember
20
Delmål B:1: Ingen ska uteslutas från informella sammanhang på grund av av att lokalen/aktiviteten inte är tillgänglig för personen på grund av personens funktionsnedsättning eller socioekonomiska situation.
21
B:1Göra det till en rutin att höra sig för särskilda behov och önskemål i god tid för att kunna ta hänsyn till dessa i planeringen av aktiviteten.KanslichefenBra stämningsgruppen
LöpandeDet finns med i rutinen och den måste följasTid för kanslichef och bra stämningsgruppenKanslichefenNovember
22
Delmål B:2: Skrift- och talspråket ska kunna förstås av alla som har grundläggande kunskap i svenska.
23
B:2Utbilda oss i att skriva lättläst, alternativt utbilda en/två av TeamSverok som kan vidareförmedla tips och råd om att lära sig skriva lättläst.Verksamhetsutvecklare och kommunikatörLöpandeVerksamhetsutvecklare och kommunikatör har utbildats och kan föra den kompetensen vidare-KanslichefenNovember
24
B:2fortsätt jobba för att medvetandegöra exkluderande språk, till exempel genom jargong-spelet eller utse person enligt A1CBra stämningsgruppenLöpandeSker-KanslichefenNovember
25
Delmål B:3: Ingen ska behöva känna sig tvungen att spendera mer pengar än vad man har råd med eller vill spendera när det gäller aktiviteter som sker i samband med jobbet/ förbundsstyrelsearbetet.
26
B:3ha fortsatt dialog kring kostnader i samband med jobbet/förbundsstyrelsearbete och om hur dessa bör och kan hanterasKanslichefenBra stämningsgruppenLöpandeBra stämningsgruppen Tid för bra stämningsgruppenKanslichefenNovember
27
28