ตัวชี้วัด_p52c3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
เลขที่ชื่อ
คะแนนตัวชีวัด
คะแนนรวมแบบฝึกท้ายบท
2
33030
3
1เด็กชายนฤพนธ์ สายมะณี188
4
2เด็กชายณัฐนนท์ สุขทัศน์22424
5
3เด็กชายณัฐสรณ์ สุพัฒน์21818
6
4
เด็กชายธนายุตม์ ฉิมแว่นธัญสิริ
21515
7
5เด็กชายภวัต สวนสอน21818
8
6เด็กชายณภัทร สุนทรวุฒิ32525
9
7เด็กชายณัฐชานนท์ นามวงศ์22323
10
8เด็กชายจิรทีปต์ น้อยเคลือบ21717
11
9เด็กชายกษิดิศ เจศรีชัย21818
12
10เด็กชายจิรภัทร วัฒนกนกธรรม11212
13
11เด็กชายพัลลภ เติมลาภ199
14
12
เด็กชายธนดล ชินศักดิ์สมบูรณ์
21717
15
13เด็กชายชลกันต์ โคตจักร์22222
16
14เด็กชายกีรติ มุทาวัน11414
17
15เด็กชายกรวิชญ์ เกตุแพร22222
18
16เด็กชายวงศกร โพธิ์รุ้ง11414
19
17เด็กชายจักรกฤษณ์ เชยอักษร21616
20
18เด็กชายนราธิป แสงแผน177
21
19เด็กชายสุภณพัฒน์ คงแสง21818
22
20เด็กชายนราวิทย์ ยายา21919
23
21เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ โพธิ์ศรี11111
24
22เด็กชายกิตติพันธุ์ โสภณ22020
25
23เด็กชายรัชชานนท์ ฟักเจริญ21616
26
24เด็กชายกุลเดช พรมเทศ22222
27
25เด็กหญิงประภัสสร สุขศรี21717
28
26เด็กหญิงศราลี มีภู่เพ็ง22020
29
27เด็กหญิงวาสนา ยาสุด22222
30
28
เด็กหญิงมัฐสิกาญจน์ ช้อยเครือ
21717
31
29
เด็กหญิงกุหลาบ จันทร์เครือยิ้ม
22020
32
30เด็กหญิงธัญวรัตน์ ภู่คง32525
33
31เด็กหญิงกัญญาณัฐ วัดแก้ว22323
34
32เด็กหญิงกานนภัส พวงแก้ว22020
35
33
เด็กหญิงอัญชิษฐา ศรีประเสริฐ
21818
36
34เด็กหญิงจิดาภา อรรคคะ32525
37
35เด็กหญิงกรพินธ์ ใจวัง21515
38
36เด็กหญิงบุญฑริก สังข์แสง21919
39
37เด็กหญิงกัญญาณัฐ สมจุ้ย22121
40
38เด็กหญิงสุพิชญา อยู่มีคง22323
41
39เด็กหญิงอุมากร โตจริง32525
42
40เด็กหญิงธิตยา แจ่มสว่าง22323
43
41เด็กหญิงชนาภา ขาวเอี่ยม22121
44
42เด็กหญิงณัฐฐิฏา ไทยเจริญ22121
45
43
เด็กหญิงพนิตนันท์ ทองประดิษฐ์
21919
46
44เด็กหญิงณัฐธิดา ศรีศักดิ์ดา22121
47
45เด็กหญิงรพีพร สนองคุณ22323
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...