ม.1/1
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ผู้ประเมิน 1. ...นางสาวอมรรัตน์ สีแสด 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
เด็กชายจีพาสิฎ พลพัชระเสฎฐ
4434344444443.83ดีมาก
8
2
เด็กชายเจษฎาภรณ์ รูปแข็ง
4434344444443.83ดีมาก
9
3
เด็กชายชนัยชนม์ ไพเราะ
4433344444443.75ดีมาก
10
4
เด็กชายชวรัตน์ ศรีษา
4433344444443.75ดีมาก
11
5
เด็กชายทัศน์พล ปกครอง
4433344444443.75ดีมาก
12
6
เด็กชายธนดล พิมพ์ทอง
4433344444443.75ดีมาก
13
7
เด็กชายธนัท ต่ายธานี
4434344444443.83ดีมาก
14
8
เด็กชายบุณกฤติ นะวะพิศ
4433344444443.75ดีมาก
15
9
เด็กชายพงศธร เจริญชัย
4433344444443.75ดีมาก
16
10
เด็กชายพัฒนโชค สงวนสิน
4433344444443.75ดีมาก
17
11
เด็กชายภาคิน จูมพะบุตร
4433344444443.75ดีมาก
18
12
เด็กชายภานุเดช หงสนันท์
4432344344433.50ดี
19
13
เด็กชายยศปกรณ์ เรืองแสน
4433344444443.75ดีมาก
20
14
เด็กชายรชานนท์ หมู่ใหญ่
4433344444433.67ดีมาก
21
15
เด็กชายรัชชานนท์ จันทร์แก้ว
4433344444433.67ดีมาก
22
16
เด็กชายศิริวัฒน์ บุญครบ
4433344444443.75ดีมาก
23
17
เด็กชายศุภวิชญ์ สนใจ
4433344444443.75ดีมาก
24
18
เด็กชายสิงหา คำวงค์ษา
4433344444433.67ดีมาก
25
19
เด็กชายอดิษฐ ปุณณไพเราะ
4433344444443.75ดีมาก
26
20
เด็กชายอภิรักษ์ อรพันธ์
4433344444443.75ดีมาก
27
21
เด็กหญิงกนกอร นามรัตน์
4322344444433.42ดี
28
22
เด็กหญิงกมลวรรณ ทับถนน
4434344444443.83ดีมาก
29
23
เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทป
4434344444443.83ดีมาก
30
24
เด็กหญิงกัลยาภรณ์ ถิ่นขาม
4434344444443.83ดีมาก
31
25
เด็กหญิงกิตยาภรณ์ หงวนศรีไทย
4333344444433.58ดีมาก
32
26
เด็กหญิงจินตนา แซ่จ๋าว
4434344444443.83ดีมาก
33
27
เด็กหญิงชลิดา จำปาพันธ์
4222344444433.33ดี
34
28
เด็กหญิงณัฏฐชา พันธ์โบ
4434344444443.83ดีมาก
35
29
เด็กหญิงดวงพร นรินทร
4222344444433.33ดี
36
30
เด็กหญิงตุลยดา แสงแก้ว
4444344444443.92ดีมาก
37
31
เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญชม
4222344444433.33ดี
38
32
เด็กหญิงธัญสรณ์ ตุลารักษ์
4334344444433.67ดีมาก
39
33
เด็กหญิงพรพิมล คงคุด
4334344444433.67ดีมาก
40
34
เด็กหญิงรัญชิตา ธรรมสัตย์
4334344444433.67ดีมาก
41
35
เด็กหญิงศิริกัญญา เทียนแก้ว
4334344444433.67ดีมาก
42
36
เด็กหญิงศุภนิดา สาลี
4334344444433.67ดีมาก
43
37
เด็กหญิงเสาวนิตย์ ศรีจันทร์
4344344444443.83ดีมาก
44
38
เด็กหญิงอรอุมา ชัยวัสดี
4344344444443.83ดีมาก
45
39
เด็กหญิงอรีนันท์ วัชรพิชิตศักดิ์
4344344444443.83ดีมาก
46
47
144.673.709401709
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1