แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชา arti3314 กลุ่ม 201 ภาคเรียนที่ 3-2554
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBL
1
idThai Name-Last nameเกรดgmail addressผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้บันทึกเวลาเรียนเข้าชั้นเรียน-กิจกรรมกิจกรรมการพัฒนา คุณธรรม-จริยธรรม บุคลิกภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะการสื่อสารและการแบ่งปันความรู้WeeklyreportHomework 1Homework 2Homework 3Homework 4Homework 5 : workshop archivementblogspot:Student's Knowledge ManagementblogingFinal design project-issuuPractical Testรวมคะแนนเก็บ ระหว่างภาคเรียนMidterm TestFinal testTotalGradeสอบกลางภาคเรียนคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนสอบปลายภาคเรียน
2
แบบบันทึกการวัดและประเมินผลการเรียนวิชา arti3314(3-2-2-5) ภาคสมทบเฉลี่ยปัจจุบันที่อยู่อีเมล ให้ใช้ ชื่อจริง...@gmail.comการทดสอบก่อนและหลังการเรียนวิชาการออกแบบกราฟิกสำหรับบรรจุภัณฑ์ความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน กาละเทศะWeekly eNews ReportReport Digital Applications , Art & design SkillGroup Practice or Packaging Study - AnalysisFinal design Project product and packaging developmentเว็บไซต์ส่วนบุคคลสรุป-แสดงการจัดการความรู้ที่ได้รับจากการเรียนในรายวิชา arti3322 รวมเกรดสรุปบันทึกเพื่อสำเนาส่งคะแนน-บันทึกเกรดเข้าระบบออนไลน์
3
กลุ่ม101ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตรGradeprachid2009@gmail.compre-test2.5pos-test2.5E1-E212345678910111213141516รวม%P/Fคะแนนหัวข้อรายงานข่าวสารหน้าชั้นคะแนนmindmap-drawingSketchup CakeBoxArtwork logo designmood board 5/5นำเสนอ ส1.นำเสนอ ส2.นำเสนอ ส3.แสดงผลงานเอกสารสรุปhttp://sites.google.com/site/arti3314คะแนนสอบกลางภาคเรียนคะแนนเก็บสอบปลายภาคเรียนสรุปผลการเรียน%
4
สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมGPAhttp://artnet.chandra.ac.th2.52.5111111111111111116100.00P5523341022222http://arti3314.blogspot.com3.53.565651520100AStudent ID15%Student ID65%Student ID20%เกรดA00.00
5
14911406165 นางสาวปาริชาติ งามชมภู1.99 000100000000016.25F000000000000000000FALSE491140616504911406165049114061650เกรดA00.00
6
25011306346 นายเจษฎา นวลมีศรี2.47 Jedsada608@gmail.com112.5222.511111101111111111593.75P550.75103.25511.251.51.51.25http://jedsada608-arti3314.blogspot.com/1.634343.181263.1C50113063468501130634643.1501130634612เกรดB+00.00
7
35011307666 นางสาวตวงลักษณ์ ทราโพธิ์1.97 0000100000000016.25F0000000000000000000FALSE501130766605011307666050113076660เกรดB00.00
8
45011309803 นายแทนไทย กิตติธรทรัพย์2.54 tanthai7777@gmail.com82.5202.511111101111111111593.75P550.95102.5511.251.651.51.35http://tanthai9803-arti3314.blogspot.com/1.452.7553.7544.155655.15D+50113098035501130980344.1550113098036เกรดC+00.00
9
55011309886 นายภูมิบดี ใจสมัคร2.15 0000000000000000000.00F0000000000000000000FALSE501130988605011309886050113098860เกรดC415.38
10
65111302203 นายกำพล ตันแดง2.26 kumphol5111@gmail.com0001000000000000016.25F000000000000http://kumphol-arti3314.blogspot.com00000000FALSE511130220305111302203051113022030เกรดD+311.54
11
75111302310 นายบูรณา ศรีวกุล2.83 burana.nikon@gmail.com212.5242.5111111111110.5110.511593.75P550.751.2521.75511111.25http://burana-arti3314.blogspot.com1.151.7532.539.410.51261.9C511130231010.5511130231039.4511130231012เกรดD311.54
12
85111302492 นายสราวุฒิ อนุรักษ์2.12 sarawut511@gmail.com142.51110.511000.51101000956.25F0001000100http://sarawut-arti3314.blogspot.com/1.350005.858.5014.35F51113024928.551113024925.8551113024920เกรดF1142.31
13
95111302534 นางสาวชลีมาศ ร่มโพธิ์2.12 chaleemas18@gmail.com142.5152.51111110010.510110.511275.00F040000501110http://chaleemasarti3314.blogspot.com/0.520019.58.51038F51113025348.5511130253419.5511130253410เกรดI00.00
14
105111302658 นายณัฐพงศ์ ดังก้อง2.80 nattaphong51@gmail.com0000000000000100016.25F00000000000000000FALSE511130265805111302658051113026580เกรดW00.00
15
115111302716 นายพิชา งามเนตร2.14 Pichabandon@gmail.com0152.500.51111111110110.511381.25P350020501111http://picha511-arti3314.blogspot.com/0.251.2532.528.57.5844F51113027167.5511130271628.551113027168เกรดFALSE519.23
16
125111311626 นายกฤษฎา อุปทอง2.10 Kritsada.511@gmail.com00111110011001000850.00F00010000.500http://kritsada511-arti3314.blogspot.com10002.5204.5F5111311626251113116262.55111311626026100.00
17
135111311642 นายฐิติวัชร พงษ์ศักดิ์2.50 thitiwajarapongsak@gmail.com202.5232.5110.50.511111110.5110.511487.50P450.75022.75511111.5http://thitiwajara-arti3314.blogspot.com/1.32.532.539.3101160.3C511131164210511131164239.3511131164211
18
145111311733 นายประเสริฐ สิงห์ครุธ2.25 prasert.singkurt@gmail.com162.5192.51110.511111110.5110.5114.590.63P5511.2522.35511111http://prasert-arti3314.blogspot.com/1.3232.540.412.5759.9D+511131173312.5511131173340.451113117337
19
155111311816 นายวรวุฒิ คำเเหง2.04 woravut.2529@gmail.com82.51111111000001000850.00F00012011000http://woravut-arti3314.blogspot.com/1.35008.85008.85F5111311816051113118168.8551113118160
20
165111311998 นางสาวกนกพรรณ ดวงสุวรรณ2.67 kanokpan.duangsuwan@gmail.com00011111010001000743.75F0001.252001000http://kanokpan-arti3314.blogspot.com/1.45005.77012.7F5111311998751113119985.751113119980
21
175111312012 นางสาวกานษ์ธีรา คำปล้อง2.80 kantheera511@gmail.com192.5222.5111111001110110.5112.578.13F041.25100511111http://kanteera511-arti3314.blogspot.com/1.32.2542.531.391353.3D51113120129511131201231.3511131201213
22
185111312095 นางสาวมินตรา เหมวงศ์2.15 mintra.hemvong@gmail.com0202.500111111111011111381.25P330.751.1521.75511111http://mintra-arti3314.blogspot.com/1.252.253232.654.51350.15D51113120954.5511131209532.65511131209513
23
195111312616 นายเทอดพงศ์ พรหมพิทักษ์2.20 terdpong150@gmail.com122.5242.5111111111110.5110.511593.75P5501.1521.75511111.25http://terdpong-arti3314.blogspot.com1.42..2532.537.0591258.05D+51113126169511131261637.05511131261612
24
205111312699 นายสมณะ นรมิตร1.97 samana5113@gmail.com92.5192.5111011111100.5110.511381.25P350122.25511111http://samana-arti3314.blogspot.com/1.323236.557.5549.05F51113126997.5511131269936.5551113126995
25
215111313382 นายนพ สุขสงวนศรี2.10 nops511@gmail.com112.5172.51110.511111110110.511487.50P450.750.522.25511111.25http://nop-arti3314.blogspot.com/1.152.2532.538.65101260.65C511131338210511131338238.65511131338212
26
225111313390 นายนันทวัฒน์ พงศ์สุวรรณ2.52 nantawat5067@gmail.com112.51111110000001000743.75F00010001000http://nantawat-arti3314.blogspot.com/1.10005.6005.6F5111313390051113133905.651113133900
27
235011306494 นายอภิรมย์ ชมภูวงศ์2.34apirom50@gmail.com102.51111110110001000956.25F000102.501000http://apirom-arti-3314.blogspot.com/1.250008.257015.25F5011306494750113064948.2550113064940
28
245011309860นายพลกฤษณ์ แสงเมืองpolkritsang@gmail.com242.50111110.511111111114.590.63P5411.5230111.351.51http://polkritsang-arti-3314.blogspot.com/1.352.2533.7535.28.51154.7D50113098608.5501130986035.2501130986011
29
255011316238นายอานุภาพ โรจน์สุanupap666@gmail.com0111110100000000637.50F000001.75000http://anupap-arti-3314.blogspot.com/00001.75001.75F5011316238050113162381.7550113162380
30
265021300917นายสุริยา แก่นสุขะsuriya.kansuka@gmail.com0011110000000000425.00F0001.1500010http://suriya-arti3314.blogspot.com/10003.15003.15F5021300917050213009173.1550213009170
31
รวม1417.522.519212110.51316.514.5135.520138.513
32
eLearning URL: http://art.chandra.ac.th/clarolineยุติการตรวจให้โอกาสแก้ไขเพิ่มเติมภาระงาน และส่งเกรดแล้วเมื่อ 6-10-54 เวลา 19.19 นสิ้นสุดการบันทึกเกรด วันที่ 21/5/2555 เวลา 17.20 น.
33
หมายเหตุสีแดง หมายถึง หมดสิทธิ์สอบเพราะขาดเรียน แล้ว 3 ครั้ง และเวลาเรียนไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่แจ้งเหตุผล หรือมีใบลา-เอกสารแสดง คำแนะนำ ให้ติดต่อผู้สอนด่วน หากพ้นกำหนดสอบกลางภาคเรียนแล้วแนะนำให้ไปถอนวิชาเพราะเมื่อประเมินแล้วต้องได้เกรด F ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลโดยจะไม่รับพิจารณาตรวจรับ-ส่งงานที่เกินกำหนดเวลา ยกเว้นกรณีพิเศษและมีเอกสารประกอบหรือชี้แจงก่อนหรือใช้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วยเหตุอันควร
34
ตรวจ-บันทึกครั้งที่1แล้ว วันที่ 24/4/2555 18.00
35
จะตรวจ-บันทึกครั้งที่2 ในวันที่ 15/พ.ค/2555
36
เมื่อตรวจ ลงคะแนนแล้วจะไม่มีการแก้ไขหรือส่งงานอีก
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
arti3314-201
TEST
character design
stopmotion
เกณฑ์-การประเมินผลงานกลุ่ม
Grade arti3322 group201-3-2553