ABDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Riktlinje nr
LänkNamn Beskrivning Prio Princip(er)
Status 1-5
Kommentar
2
1http://webbriktlinjer.se/r/1-utga-fran-wcag-2-0-niva-aa/Följ WCAG 2.0 nivå AA
Följ Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) för att göra webbplatsen, innehållet och era tjänster tillgängliga för en bred mottagargrupp, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Detta maximerar värdet på de resurser ni lägger på webbutveckling och ökar samtidigt möjligheten för alla att delta i samhället på lika villkor.
1Tillgänglig
3
WCAG 1.1
Textalternativ: Tillhandahåll alternativ i form av text till allt icke-textbaserat innehåll så att det kan konverteras till format som användarna behöver, till exempel stor stil, punktskrift, tal, symboler eller enklare språk.
1Tillgänglig
4
WCAG 1.2
Tidsberoende media: Tillhandahåll alternativ till tidsberoende media.
1Tillgänglig
5
WCAG 1.3
Anpassningsbart: Skapa innehåll som kan presenteras på olika sätt (exempelvis med enklare layout) utan att information eller struktur går förlorad.
1Tillgänglig
6
WCAG 1.4
Urskiljbart: Gör det enklare för användarna att se och höra innehåll, bland annat genom att skilja förgrund från bakgrund.
1Tillgänglig
7
WCAG 2.1
Tillgängligt via tangentbord: All funktionalitet ska gå att komma åt med ett tangentbord.
1Tillgänglig
8
WCAG 2.2
Tillräckligt med tid: Ge användaren tillräckligt med tid för att läsa och använda innehållet.
1Tillgänglig
9
WCAG 2.3
Epileptiska krampanfall: Designa inte innehåll på ett sätt som kan orsaka krampanfall.
1Tillgänglig
10
WCAG 2.4
Navigerbart: Hjälp användarna att navigera, hitta innehåll och avgöra var på webbplatsen de befinner sig.
1Tillgänglig
11
WCAG 3.1Läsbart: Gör textinnehåll läsbart och begripligt.1Tillgänglig
12
WCAG 3.2
Förutsägbart: Säkerställ att webbsidor presenteras och fungerar på ett förutsägbart sätt.
1Tillgänglig
13
WCAG 3.3
Inmatningsstöd: Hjälp användare att undvika och rätta till misstag.
1Tillgänglig
14
WCAG 4.1
Kompatibelt: Maximera kompatibiliteten med nuvarande och framtida användarprogram, inklusive hjälpmedel.
1Tillgänglig
15
10
http://webbriktlinjer.se/r/10-ge-all-information-pa-begriplig-svenska/
Ge all information på begriplig svenska
All information på webbplatsen ska skrivas på begriplig svenska. Målet är att så många personer som möjligt ska kunna tillgodogöra sig innehållet, även personer med funktionsnedsättningar och personer med svenska som andraspråk.
1Användbar, Tillgänglig
16
24
http://webbriktlinjer.se/r/24-tydliggor-om-informationen-ar-inaktuell/
Ange tydligt om viss information är inaktuell
Gör det tydligt för användarna om det finns innehåll på webbplatsen som inte längre är giltigt. Ett exempel är om ni i referenssyfte har kvar tidigare riktlinjer eller juridisk information, som har blivit ersatta av nyare material.
1
Användbar, Förtroendeingivande
17
34
http://webbriktlinjer.se/r/34-gor-lankar-och-klickbara-ytor-enkla-att-anvanda-for-alla/
Gör länkar, klickbara ytor och menyer användbara för alla
Klickbara ytor, till exempel textlänkar, bildobjekt och knappar, spelar en viktig roll på webben. Användarna behöver lätt kunna förstå vad som är klickbart. Se därför till att markera samma typ av länkar på samma sätt över hela webbplatsen.
1Användbar, Tillgänglig
18
51http://webbriktlinjer.se/r/51-lyft-fram-det-viktigaste/Lyft fram det viktigaste i texten
Se till att det viktigaste i varje text och avsnitt lyfts upp och lyfts fram tydligt. Se till att texter inte är onödigt långa, och att de inte har viktigt innehåll längre ner. Risken är att användarna missar det viktiga, eller får lägga onödigt lång tid på att hitta det.
1Användbar
19
61
http://webbriktlinjer.se/r/61-skriv-tydliga-och-berattande-rubriker/
Skriv tydliga och informativa rubriker
Bra rubriker hjälper läsaren att hitta i texten. Rubrikerna är särskilt viktiga för personer som använder skärmläsare, som kan läsa upp en lista över rubrikerna på en sida. Rubrikerna ska vara lagom långa och sammanfatta vad sidan eller avsnittet handlar om. Alltför korta och allmänna rubriker ger inte användarna så mycket hjälp, till exempel ”Inledning” eller ”Aktiviteter”.
1Användbar, Tillgänglig
20
80http://webbriktlinjer.se/r/80-folj-standarder/Följ standarder
Använd standarder så långt som möjligt. Ett skäl till att webben har blivit så användbar är att den bygger på öppna standarder. Tack vare detta kan vi utveckla och använda webben med verktyg från olika leverantörer. Öppna standarder möjliggör konkurrens, underlättar innovationer och är ett skydd mot att en eller ett fåtal aktörer tar över och kontrollerar webben.
1
Tekniskt oberoende, Åtkomlig över tid
21
91http://webbriktlinjer.se/r/91-skapa-en-flexibel-layout/Skapa en flexibel layout
Formge webbplatsen så att den är flexibel, och anpassar sig efter användarnas förutsättningar och önskemål. Att använda responsiv webbdesign med hjälp av css ”media queries” är oftast en bra grund, men även mellan brytpunkterna mellan de olika skärmstorlekarna kan en viss flexibilitet behövas. Undvik att göra en låst layout.
1Användbar
22
105
http://webbriktlinjer.se/r/105-skapa-rubriker-med-h-element/
Skapa rubriker med h-element
Märk upp rubriker med h1, h2 och så vidare. Undvik att särskilja en rubrik från brödtext enbart genom formgivning. Det gör det nämligen svårare för personer med vissa hjälpmedel att navigera på sidan, och svårare för sökmotorer att avgöra vad sidan handlar om.
1Tillgänglig
23
109
http://webbriktlinjer.se/r/109-testa-utvardera-designforslag/
Testa och utvärdera designförslagDen tredje fasen i det användarcentrerade arbetssättet är att testa och utvärdera designförslagen. Ordna helst tester och utvärderingar flera gånger under er arbetsprocess, allt eftersom ni utvecklar designen. _x000D_
Med test menar vi användningstest, där användare testar en prototyp, genom att utföra en eller flera uppgifter. Med utvärdering menar vi att man presenterar ett designförslag för någon, som ger synpunkter. Det kan vara en användbarhetsexpert som gör en expertutvärdering, eller en fokusgrupp som har synpunkter på förslaget i en workshop._x000D_
1Användbar
24
111http://webbriktlinjer.se/r/111-anpassa-for-sma-skarmar/Anpassa webbplatsen även för små skärmar
Allt fler använder mobilen eller andra enheter med små skärmar för att besöka webbplatser och använda tjänster och program. Anpassa därför information, funktioner och gränssnitt för alla typer av skärmar.
1
Användbar, Tekniskt oberoende
25
2http://webbriktlinjer.se/r/2-ge-begripliga-felmeddelanden/Ge begripliga felmeddelanden
Hjälp dina användare när det blir fel. Väl formulerade felmeddelanden ger användarna möjlighet att fylla i så felfria data som möjligt i formulären. De minskar också risken för att användarna ska bli irriterade när systemet inte förstår eller kan tolka den felaktigt inmatade informationen.
2
Användbar, Förtroendeingivande, Tillgänglig
26
4
http://webbriktlinjer.se/r/4-informera-om-myndighetens-kontaktvagar/
Gör det lätt att komma i kontakt med er
Många besöker en webbplats för att få reda på organisationens adress, telefonnummer, öppettider. Många vill också fråga något eller framföra klagomål. Gör det därför lätt för användarna att komma i kontakt med eller besöka er.
2
Effektiv, Förtroendeingivande
27
5http://webbriktlinjer.se/r/5-skriv-tydliga-lankar/Skriv tydliga länkar
Skriv länkarna så att användarna förstår vart länken leder även när den är lyft ur sitt sammanhang. På webben skummar vi ofta igenom information och blicken fastnar på avvikelser såsom rubriker, markerade ord och länkar. Tydliga och informativa länkar gör att besökarna snabbare hittar den information de söker.
2Användbar, Tillgänglig
28
7
http://webbriktlinjer.se/r/7-anvand-alltid-en-krypterad-kanal-for-webbaserade-e-tjanster/
Använd en krypterad anslutning för e-tjänster
Använd en krypterad anslutning, https, till alla webbaserade e-tjänster för att minimera risken att användarnas information avlyssnas.
2Förtroendeingivande
29
8
http://webbriktlinjer.se/r/8-bestam-malgrupp-syfte-och-sammanhang-for-din-text/
Bestäm målgrupper och syften för webbtexterna
Bestäm vilka användare ni främst vänder er till i webbtexterna, och vad användarna ska göra efter att ha läst varje text. Anpassa texten till de som ska läsa den, så att de uppfattar att de har kommit rätt, och så att de effektivt kan göra det de kom dit för.
2Användbar, Tillgänglig
30
11
http://webbriktlinjer.se/r/11-kombinera-skrift-med-ljud-bild-och-film/
Kombinera skrift med ljud, bild och film
Kombinera skriven text med ljud, bild och film för att göra informationen mer tillgänglig och lättare för alla att förstå. Särskilt viktigt är detta för personer med olika typer av lässvårigheter. Personer med synnedsättning behöver information i talad form.
2Användbar, Tillgänglig
31
13
http://webbriktlinjer.se/r/13-ge-information-pa-svenskt-teckensprak/
Ge information på svenskt teckenspråk
Många döva och hörselskadade har svenskt teckenspråk som förstaspråk och svenska som andraspråk. Teckenspråkiga personer behöver få information på sitt förstaspråk, på samma sätt som andra minoritetsgrupper.
2Tillgänglig
32
14
http://webbriktlinjer.se/r/14-ge-information-pa-de-nationella-minoritetsspraken/
Ge information på de nationella minoritetsspråken
Personer som talar något av våra fem nationella minoritetsspråk har särskilda rättigheter till sina språk. Minoritetsspråkstalare ska till exempel kunna använda sitt modersmål i kontakt med myndigheter. De nationella minoritetsspråken i Sverige är finska, samiska, meänkieli, romska (romani chib) och jiddisch.
2Användbar, Tillgänglig
33
18
http://webbriktlinjer.se/r/18-folj-msbs-riktlinjer-for-krisinformation-pa-webben/
Följ MSB:s riktlinjer för krisinformation på webben
Hanteringen av information är av grundläggande betydelse för en god krishanteringsförmåga. För att informationen på webbplatsen lätt ska kunna anpassas utifrån krisens natur och utveckling, krävs god beredskap inom teknik, information och organisation. Webben ökar möjligheterna till en snabb och samordnad kriskommunikation.
2Förtroendeingivande
34
20
http://webbriktlinjer.se/r/20-upplys-hur-juridisk-information-och-kakor-hanteras/
Upplys hur juridisk information och kakor (cookies) hanteras
Myndigheter är enligt lag skyldiga att lämna viss information på sina webbplatser, till exempel hur personuppgifter och kakor hanteras på webbplatsen.
2Förtroendeingivande
35
23
http://webbriktlinjer.se/r/23-ange-nar-informationen-granskades/
Ange när webbsidorna har publicerats eller uppdaterats
Gör det tydligt hur pass aktuell informationen på webbplatsen är genom att ange ett datum på sidan. I vissa fall är det också relevant att ange ett klockslag.
2
Användbar, Förtroendeingivande, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
36
26
http://webbriktlinjer.se/r/26-uppdatera-webbplatsens-innehall-och-lankar-regelbundet/
Uppdatera webbplatsens innehåll och länkar regelbundet
Skapa tydliga rutiner för hur innehållet på webbplatsen ska uppdateras och gallras. Se till att borttagna sidor inte längre indexeras av sökmotorerna.
2
Användbar, Förtroendeingivande, Tillgänglig
37
29
http://webbriktlinjer.se/r/29-var-konsekvent-i-navigation-struktur-och-utformning/
Var konsekvent i navigation, struktur och utformning
Konsekvens är mycket viktigt för att användarna ska förstå hur webbplatsen fungerar. Det betyder inte att alla sidor måste se likadana ut, men liknande uppgifter ska utföras på samma sätt oavsett var på webbplatsen man befinner sig.
2Användbar, Tillgänglig
38
39
http://webbriktlinjer.se/r/39-ge-webbplatsen-en-god-lasbarhet/
Ge webbplatsen en god läsbarhet
Typsnittet och luftigheten i texten påverkar webbplatsens läsbarhet. Texten bör vara så stor att den är bekväm att läsa. Alltför liten text, stora textmassor och många olika typsnitt gör texterna svårlästa. Begränsa därför antalet typsnitt på webbplatsen och använd alltid flexibla måttenheter, till exempel em eller procent, så att det går att att påverka storleken på texten med webbläsarens inbyggda funktionalitet.
2Användbar, Tillgänglig
39
45
http://webbriktlinjer.se/r/45-planera-for-langsiktigt-bevarande-redan-vid-utveckling-av-webbplatsen/
Planera för långsiktigt bevarande redan vid utveckling av webbplatsen
Planera redan i utvecklingsfasen för att bevara och göra informationen på webbplatsen tillgänglig över tid. Det kan innebära lägre kostnad och högre effektivitet för verksamheten.
2Åtkomlig över tid
40
54
http://webbriktlinjer.se/r/54-optimera-webbplatsen-for-basta-prestanda/
Optimera webbplatsen för bästa prestandaOptimera webbplatsen eller e-tjänsten så att den kräver så få HTTP-anslutningar som möjligt och levererar så lite data som möjligt._x000D_
Bra prestanda är särskilt märkbart över långsamma anslutningar, men det kan också betyda lägre kostnader för användare med exempelvis mobilabonnemang där varje nedladdad megabyte kostar pengar. För er innebär det mindre belastning på servrarna, vilket kan ge lägre kostnader för hårdvara och bandbredd.
2Användbar, Effektiv
41
55
http://webbriktlinjer.se/r/55-skapa-tydliga-och-klickbara-faltetiketter/
Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
För varje fält i ett formulär där användarna ska fylla i information, skapa en tydlig fältetikett (label) som förklarar fältets funktion.
2Användbar, Tillgänglig
42
56
http://webbriktlinjer.se/r/56-lat-inte-en-webbadress-sluta-fungera/
Låt inte en webbadress sluta fungera
Det finns ett stort värde i de länkar som leder till er webbplats, både för användarna som vill kunna hitta den, och för er i sökmotorernas rankning. Se därför till att länkarna fortsätter att fungera även på lång sikt. De ska inte sluta fungera om ni byter publiceringsverktyg.
2
Effektiv, Förtroendeingivande, Åtkomlig över tid
43
60
http://webbriktlinjer.se/r/60-anvand-knappar-pa-ett-andamalsenligt-satt/
Gör tydliga användbara knappar
Se till att knappar är lätta att förstå och använda. Namnge knapparna tydligt, och på vedertagna sätt.
2Användbar, Tillgänglig
44
64http://webbriktlinjer.se/r/64-anpassa-spraket-till-lasaren/Skriv lättbegripliga texter
Texter på webbplatser bör skrivas på ett så enkelt och begripligt språk som möjligt, för att vara effektiva att läsa, och för att kunna förstås av ett stort antal läsare.
2Användbar, Tillgänglig
45
77
http://webbriktlinjer.se/r/77-notifiera-och-ge-anvandaren-aterkoppling/
Ge tydlig återkoppling i e-tjänster
Ge tydlig återkoppling till användarna i ärenden som utförs via webben och e-tjänster. Vanliga automatiserade funktioner för kommunikation är meddelande, granskning, kvittens och mottagningsbevis.
2Effektiv
46
81
http://webbriktlinjer.se/r/81-utveckla-webbplatsen-enligt-en-standard-snarare-an-for-en-webblasare/
Utveckla webbplatsen enligt en standard, snarare än för en webbläsare
Följ en webbstandard när ni utvecklar er webbplats, så kan ni vara mer säkra på att koden kommer att fungera även i kommande webbläsare. Samtidigt underlättar ni för dem som använder webbplatsen med andra verktyg än de vanligaste.
2
Tekniskt oberoende, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
47
82
http://webbriktlinjer.se/r/82-separera-innehall-fran-design-anvand-externa-stilmallar-for-att-styra-presentation-och-layout/
Använd stilmallar för att separera presentationen från innehållet
Använd stilmallar (cascading style sheets, css:er), där ni samlar alla regler för webbplatsens utseende: hur textelement ska se ut, var på sidan objekt ska placeras och hur objektens utseende ska justeras.
2
Tekniskt oberoende, Tillgänglig
48
84http://webbriktlinjer.se/r/84-testa-kodkvaliteten/Testa kodkvaliteten
Se till att er webbplats har sidmallar och stilmallar som har en god kodkvalitet och följer standarder. Det ökar chansen att alla användare kan komma åt informationen och tjänsterna på webbplatsen, oavsett vilka verktyg de använder.
2
Tekniskt oberoende, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
49
86
http://webbriktlinjer.se/r/86-basera-inte-viktig-funktionalitet-pa-format-som-kraver-insticksprogram/
Basera inte viktig funktionalitet på format som kräver insticksprogram
Flash, Quicktime och liknande ger ofta problem för de som använder hjälpmedel, eller som inte använder mus, även när webbläsaren har ett insticksprogram för att hantera dem. Låt därför ert viktigaste innehåll vara användbart även utan insticksprogram.
2
Användbar, Tekniskt oberoende, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
50
88
http://webbriktlinjer.se/r/88-publicera-i-forsta-hand-dokument-i-html/
Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er
Publicera dokument, som rapporter och utredningar, i webbplatsens standardformat (html). Andra format gör det svårare att komma åt informationen, eftersom de ofta kräver extra programvara. Om du ändå behöver lägga ut en pdf, se då till att göra den tillgänglig.
2
Tekniskt oberoende, Tillgänglig, Åtkomlig över tid
51
107http://webbriktlinjer.se/r/107-utfor-anvandningsanalys/Analysera hur webbplatsen kommer att användas, och av vem
Den första fasen i det användarcentrerade arbetssättet är att göra en användningsanalys, där ni kartlägger målgrupperna och behoven. Användningsanalysen är grunden för att ni ska kunna skapa en användbar webbplats med funktioner som blir använda.
2Användbar
52
108http://webbriktlinjer.se/r/108-ta-fram-ett-designforslag/Ta fram designförslag
Den andra fasen i det användarcentrerade arbetssättet är att ta fram designförslag som visar hur en målgrupp utför en viss uppgift. Ett designförslag består av en prototyp och en uppgiftsbeskrivning. Dessa utvecklas successivt. Börja med en konceptuell design. Förtydliga i en interaktionsdesign, som sedan ytterligare bearbetas till en detaljerad design.
2Användbar
53
6
http://webbriktlinjer.se/r/6-tillhandahall-e-tjanster-pa-en-webbadress-som-tillhor-myndigheten/
Tillhandahåll e-tjänster på en webbadress som ni kontrollerar
Underlätta för användare att kontrollera vilken organisation som står bakom tjänsten genom att t.ex. visa information om certifikat.
3Förtroendeingivande
54
12http://webbriktlinjer.se/r/12-ge-information-pa-lattlast/Ge information på lättläst svenska
Den som har lässvårigheter kan ha svårt att tillgodogöra sig texter, även om de är skrivna på ett klart och begripligt språk. Därför kan ni behöva ge information på lättläst svenska. Lättläst svenska är anpassad efter läsaren. Språket är enklare och texterna kortare, men all viktig information ska ändå finnas med. Även layout och bilder bör anpassas till läsaren.
3Användbar, Tillgänglig
55
17
http://webbriktlinjer.se/r/17-anpassa-webbplatsen-for-flersprakighet/
Anpassa webbplatsen för flerspråkighet
Flerspråkiga webbplatser behöver både tekniskt stöd och en bra struktur för att fungera optimalt. Riktlinjen sammanställer erfarenheter av hur webbplatser kan anpassas för flerspråkighet.
3Användbar
56
25
http://webbriktlinjer.se/r/25-forvaltningsorganisationen-och-dess-kunskap-ska-sta-i-proportion-till-webbplatsens-storlek-och-ambitioner/
Förvaltningsorganisationen och dess kunskap ska stå i proportion till webbplatsens storlek och ambitioner
Se till att ni har den tid och kunskap som krävs för att planera och samordna förvaltningen av webbplatsen. Det är en förutsättning för att det publicerade materialet ska kunna hålla en hög nivå av användbarhet och tillgänglighet.
3
Effektiv, Förtroendeingivande
57
27
http://webbriktlinjer.se/r/27-hjalp-anvandarna-forsta-var-de-ar-pa-webbplatsen/
Hjälp användarna att hitta på webbplatsen
Användarna behöver hjälp att förstå hur webbplatsens navigationsfunktioner används, så att de enkelt kan hitta den information de behöver. Gör det också tydligt visuellt var på webbplatsen man befinner sig.
3
Användbar, Effektiv, Tillgänglig
58
28
http://webbriktlinjer.se/r/28-det-viktigaste-ska-vara-enkelt-att-hitta/
Gör det lätt att hitta det viktigaste
Gör det lätt för användarna att hitta rätt på webbplatsen. Utgå från deras behov och perspektiv när ni strukturerar information och skriver rubriker, länkar och menyer.
3Användbar
59
37
http://webbriktlinjer.se/r/37-folj-upp-hur-webbplatsen-anvands/
Följ upp hur webbplatsen används
En förutsättning för att upprätthålla en bra webbplats med hög kvalité på funktionalitet och innehåll är att löpande följa upp och utvärdera hur den används. Några vanliga metoder för uppföljning är användningstester, expertutvärderingar, trafik- och sökordsanalys.
3Användbar, Effektiv
60
38
http://webbriktlinjer.se/r/38-ta-tillvara-synpunkter-och-onskemal-om-forandringar-pa-webbplatsen/
Möjliggör synpunkter, frågor och dialog
Ge användarna möjlighet att lämna förslag och rapportera in felaktigheter om er webbplats och verksamhet. Då får du värdefull information om hur webbplatsen kan förbättras, bygger förtroende och ger er möjlighet att utveckla verksamheten.
3
Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande
61
43
http://webbriktlinjer.se/r/43-mojliggor-sokning-i-register-och-databaser-med-publik-information/
Gör register och databaser med publik information sökbara
Användarna har ofta stor nytta av att själva kunna söka i publika register och databaser. Överväg därför att göra sådana sökbara, men ta hänsyn till vilka risker och behov som finns.
3
Effektiv, Förtroendeingivande
62
47
http://webbriktlinjer.se/r/47-undvik-oavsiktlig-gallring-vid-andringar-och-uppdateringar/
Undvik oavsiktlig gallring vid ändringar och uppdateringar
Innehåll på myndigheters webbplatser är allmänna handlingar som ska bevaras enligt arkivlagstiftningen. Man får ta bort information och gallra, men bara om det finns stöd i en författning.
3Åtkomlig över tid
63
48
http://webbriktlinjer.se/r/48-samla-in-informationen-regelbundet-for-att-sakerstalla-bevarandet/
Samla in informationen regelbundet för att säkerställa bevarandet
För att innehållet på webbplatsen ska kunna bevaras och finnas tillgängligt även på lång sikt måste det samlas in och sparas ner från webbplatsen regelbundet. Denna riktlinje är en av fem som gäller arkivering, och berör framför allt myndigheter.
3Åtkomlig över tid
64
49
http://webbriktlinjer.se/r/49-gor-det-mojligt-att-tillhandahalla-information-over-tid/
Gör det möjligt att få ut avpublicerat material
Om ni är en myndighet och publicerar något på webbplatsen upprättas allmänna handlingar. För att allmänhetens rätt till insyn ska kunna tillgodoses över tid krävs att ni kan tillhandahålla även den information som inte längre finns tillgänglig på den aktiva webbplatsen.
3
Tillgänglig, Åtkomlig över tid
65
50
http://webbriktlinjer.se/r/50-minimera-antal-falt-och-obligatoriska-falt-i-formular/
Minimera antalet fält i formulär
Använd så få fält som möjligt i formulär. Det ökar läsbarheten och användbarheten. Minimera särskilt antalet obligatoriska fält. Endast de som är absolut nödvändiga för att ni ska få in tillräckligt med uppgifter bör vara obligatoriska.
3Användbar, Effektiv
66
53http://webbriktlinjer.se/r/53-gruppera-formularets-falt/Gruppera formulärets fält
Formulär med många inmatningsfält blir tydligare och enklare att förstå om man delar upp dem i flera delar. Delarna kan antingen presenteras i olika grupper på en webbsida eller delas upp på flera sidor.
3Tillgänglig
67
57
http://webbriktlinjer.se/r/57-se-till-att-anvandaren-kan-fylla-i-informationen-pa-de-satt-som-ar-naturliga-for-anvandaren/
Låt användarna fylla i information i valfritt format
Användarna ska enkelt kunna fylla i information som efterfrågas på webbplatsen, utan att få upp felmeddelanden som går att undvika genom programmering. Ett vanligt exempel är alla de sätt man kan skriva ett personnummer, till exempel 630125-0000 eller 196301250000. Skapa funktioner som ger det ifyllda det format som systemet behöver.
3Användbar
68
62
http://webbriktlinjer.se/r/62-skapa-texter-som-ar-latta-att-overskada/
Gör texterna överskådliga
Ingångssidan och andra huvudsidor på webbplatsen bör vara relativt korta, för att ge användarna en överblick över innehållet. Undersidor kan innehålla lite längre texter.
3Användbar, Tillgänglig
69
63
http://webbriktlinjer.se/r/63-hjalp-anvandaren-att-forsta-var-hon-befinner-sig-i-en-process/
Visa var i en process användaren befinner sig
Visa användarna tydligt var de befinner sig, när de tar sig igenom en process, till exempel om de håller på att göra en anmälan eller beställning i flera steg. Risken är annars att de blir osäkra och frustrerade, och i värsta fall väljer att avbryta processen.
3
Användbar, Effektiv, Tillgänglig
70
65
http://webbriktlinjer.se/r/65-anvand-ord-och-termer-konsekvent/
Använd ord och termer konsekvent
Var konsekvent med hur ni använder ord och termer, för att undvika feltolkningar. Kontrollera konsekvensen i ert ordval på webbplatsen, både i texter och i navigation och funktioner.
3
Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande, Tillgänglig
71
67
http://webbriktlinjer.se/r/67-ta-reda-pa-konsekvenserna-av-att-anvanda-externa-tjanster-i-din-webblosning/
Ta reda på konsekvenserna av att använda externa tjänster i din webblösning
Det finns gott om gratistjänster som på ett enkelt sätt kan integreras i en webbplats idag. Sökning, kommentarsfunktionalitet, statistikloggning och automatisk översättning är några exempel på vanligt förekommande tjänster som i många fall kan skapa stor nytta för användarna av din webbplats till en låg kostnad._x000D_
_x000D_
Samtidigt är det viktigt att ta reda på konsekvenserna för användare av att införa ett sådant verktyg på din webbplats.
3
Förtroendeingivande, Tillgänglig
72
68
http://webbriktlinjer.se/r/68-skapa-snabbkommandon-for-viktiga-funktioner/
Skapa snabbkommandon vid behov
Ni kan använda snabbkommandon på er webbplats genom att koppla snabbkommandon till objekt, till exempel till en specifik sida, del av en sida eller en funktion. Snabbkommandon kan ibland göra att det går snabbare att navigera på webbplatsen, men bör användas med försiktighet.
3Tillgänglig
73
71http://webbriktlinjer.se/r/71-identifiering-och-signering/Bestäm om e-tjänsten behöver e-legitimation och signering
Om era webbtjänster hanterar personlig information, kan användarna behöva identifiera sig och signera med en e-legitimation. Ta beslut om det innan ni bestämmer hur flödet genom e-tjänsten ska se ut.
3
Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande
74
74
http://webbriktlinjer.se/r/74-presentera-externa-tjanster-pa-ett-enhetligt-satt/
Integrera externa tjänster så att de smälter in
Tjänster som utvecklas och driftas externt blir allt vanligare. Även tjänster som utvecklas internt utvecklas ofta i separata system, och är skilda från webbplatsen. Sträva efter att integrera dem på webbplatsen så pass mycket att användaren inte upplever att de är fristående och så att de inte ser märkbart annorlunda ut. De ska smälta in i det grafiska formspråket och inte ha andra interaktionsmönster än webbplatsen i övrigt. På så vis förbättrar ni användarupplevelsen och tillgängligheten på webbplatsen.
3
Användbar, Effektiv, Förtroendeingivande, Tillgänglig
75
76
http://webbriktlinjer.se/r/76-dop-e-tjanster-utifran-vad-de-gor-for-anvandaren/
Ge e-tjänster namn utifrån användarnas perspektiv
Fokusera på det användarna vill uppnå, och använd ord som anknyter till det, när du namnger en e-tjänst. Det gör det lättare för användarna att hitta till rätt tjänst.
3Användbar
76
87
http://webbriktlinjer.se/r/87-gor-det-mojligt-att-prenumerera-pa-information/
Gör det möjligt att prenumerera på information
Gör det möjligt att prenumerera på information från er webbplats. Då kan användarna enkelt hålla sig underrättade om vad som händer inom ert område.
3
Användbar, Effektiv, Tekniskt oberoende
77
89
http://webbriktlinjer.se/r/89-gor-det-mojligt-for-andra-att-ateranvanda-webbplatsens-innehall/
Gör det möjligt för andra att återanvända webbplatsens innehåll
Gör tjänster och information på er webbplats åtkomliga för andra system, så att andra kan återanvända ert innehåll. Överväg att själva syndikera och förädla material för att skapa större nytta åt era användare.
3
Effektiv, Åtkomlig över tid
78
93
http://webbriktlinjer.se/r/93-gor-inte-webbplatsen-beroende-av-javascript/
Använd Javascript för att öka tillgängligheten – inte tvärtom
Javascript ger ofta en god användbarhet, och kan bidra till ökad tillgänglighet och effektivitet. Men det finns användare som inte kan eller vill använda Javascript. Se därför till att det går att använda webbplatsens viktigaste funktioner även utan Javascript, och följ riktlinjer för tillgänglig Javascript.
3
Användbar, Tekniskt oberoende, Tillgänglig
79
94http://webbriktlinjer.se/r/94-anvand-inte-ramar/Använd inte ramar
Använd i första hand serverbaserade tekniker för att infoga innehåll i sidor. Använd inte ramar (frames) för att utforma webbplatsen. Det orsakar nämligen en rad problem med användbarhet och tillgänglighet.
3Användbar
80
95
http://webbriktlinjer.se/r/95-webbadresser-urler-ska-vara-bokmarkningsbara-i-webblasaren/
Gör webbadresser bokmärkningsbara
Se till att användare som gör bokmärken till sidor kommer tillbaka till rätt sida i framtiden.
3Användbar, Effektiv
81
97http://webbriktlinjer.se/r/97-lat-bakatknappen-fungera/Se till att bakåtknappen fungerar
Webbläsarens funktion för att backa är en av de mest använda funktionerna för att navigera på webben, både inom en webbplats och mellan webbplatser. Se därför till att den fungerar.
3Användbar, Tillgänglig
82
101
http://webbriktlinjer.se/r/101-markera-tydligt-vilka-falt-som-ar-obligatoriska/
Markera obligatoriska fält i formulär
Informera användaren om vilka fält i ett formulär som är obligatoriska, för att minska risken att onödig tid läggs på rättning av felaktigt eller ofullständigt ifyllda formulär.
3Användbar, Tillgänglig
83
106
http://webbriktlinjer.se/r/106-stryk-aldrig-under-text-som-inte-ar-lankad/
Stryk aldrig under text som inte är länkad
När text är understruken signalerar det till användarna att den är klickbar.
3Användbar, Tillgänglig
84
3
http://webbriktlinjer.se/r/3-informera-om-myndighetens-uppdrag/
Beskriv ert uppdrag eller er affärsidé
Informera om organisationens uppdrag eller företagets affärsidé och mål för att öka webbplatsens trovärdighet. Utgå från era prioriterade målgrupper och vad som är viktigast för dem att veta.
4
Användbar, Förtroendeingivande
85
9http://webbriktlinjer.se/r/9-ge-dokument-tydliga-filnamn/Ge dokument filnamn som beskriver innehållet
Se till att dokument du länkar till har så tydliga filnamn att man förstår av filnamnet vad dokumentet innehåller. Använd inte interna arbetsnamn som filnamn. Undvik att döpa dokument efter artikelnummer, diarienummer, blankettnummer eller liknande. Om artikel- eller blankettnumren är kända hos användarna bör de dock vara en del av filnamnet.
4Användbar, Tillgänglig
86
15
http://webbriktlinjer.se/r/15-ge-information-pa-engelska-och-andra-sprak/
Ge information på engelska och andra språk
Många som inte har svenska som modersmål behöver få information på sitt eget språk. Det är allra viktigast för personer som inte behärskar svenska alls, som nyanlända invandrare, men är ofta till stor hjälp även för den som kan lite svenska. Utöver kraven på <a title="Ge all information på begriplig svenska" href="http://webbriktlinjer.se/r/10-ge-all-information-pa-begriplig-svenska/">begriplig svenska för alla (se R10)</a> och <a title="Ge information på de nationella minoritetsspråken" href="http://webbriktlinjer.se/r/14-ge-information-pa-de-nationella-minoritetsspraken/">information på nationella minoritetsspråk (se R14)</a>, bör myndigheter och andra offentliga organ därför översätta delar av sin information till andra språk.
4Användbar, Tillgänglig
87
16
http://webbriktlinjer.se/r/16-hall-god-kvalitet-pa-oversattningarna/
Håll god kvalitet på översättningarna
Språklagens krav på vårdat, <a title="Ge all information på begriplig svenska" href="http://webbriktlinjer.se/r/10-ge-all-information-pa-begriplig-svenska/">enkelt och begripligt språk (se R10)</a> gäller alla språk som används i offentlig verksamhet. Här följer några råd med syfte att upprätthålla kraven på begriplighet också i översatta texter.
4Användbar
88
21
http://webbriktlinjer.se/r/21-ange-vem-som-ar-informationsansvarig/
Ange vem som är innehållssansvarig för varje sida
Informera om vem som har det övergripande ansvaret för webbplatsen, även om det inte finns en ansvarig utgivare. Ange även vem som har innehållsansvar för varje enskild sida och hur man tar kontakt med den personen.
4
Användbar, Förtroendeingivande
89
30
http://webbriktlinjer.se/r/30-anvand-startsidan-for-att-ge-en-introduktion-till-webbplatsen/
Använd startsidan för att ge en introduktion till webbplatsen
Startsidan används ofta av besökare som inte är bekanta med webbplatsen och som inte vet så mycket om hur organisationen är uppbyggd. Den är också en naturlig plats att återvända till om användarna gått vilse i strukturen. Se startsidan som en innehållsdeklaration, där de osäkra användarna får hjälp att hitta det de söker.
4Användbar, Tillgänglig
90
31
http://webbriktlinjer.se/r/31-alla-sidor-ska-ha-lankar-till-startsidan-och-andra-sidor-som-ar-viktiga-for-orienteringen/
Länka alla sidor till startsidan
Det går inte att förutse på vilken webbsida användarna börjar sina besök, eller när de behöver hjälp för att leta vidare. Se därför till att alla sidor på webbplatsen har länkar till sidor och funktioner som är viktiga för navigeringen.
4Användbar, Tillgänglig
91
32
http://webbriktlinjer.se/r/32-erbjud-besokaren-alternativa-orienteringsstod/
Erbjud användarna flera olika sätt att navigera
Användare har många olika strategier för att hitta på webbplatser. Erbjud därför fler sätt att navigera utöver sökfunktionen och den primära navigeringen/menyn.
4
Användbar, Effektiv, Tillgänglig
92
33
http://webbriktlinjer.se/r/33-genomgangssidor-ska-guida-anvandaren-till-innehallet/
Låt genomgångssidor orientera användarna
Genomgångssidor visas när användarna klickar i menyn och det går att navigera djupare i strukturen. De är alltså inte målet, utan ett steg på vägen mot det användarna vill göra. Innehållet på en genomgångssida ska därför ge en överblick av innehållet i avdelningen, och orientera användarna vidare.
4
Användbar, Effektiv, Tillgänglig
93
36
http://webbriktlinjer.se/r/36-kontrollera-regelbundet-besoksstatistik-och-sokbeteende/
Kontrollera besöksstatistiken och sökbeteendet regelbundet
Ju mer ni vet om era användares beteende, desto lättare kan ni anpassa innehållet till deras behov. Kontrollera vilka delar av webbplatsen som besöks mest respektive minst, och hur webbplatsens sökfunktion används.
4Effektiv
94
41http://webbriktlinjer.se/r/41-anvand-funktionsbrevlador/Använd funktionsbrevlådor
E-post är en vanlig och viktig kontaktväg för användare som vill kommunicera med organisationer. Skapa funktionsbrevlådor för era vanligaste kontaktvägar för att undvika problem när medarbetare slutar på arbetsplatsen eller är tillfälligt frånvarande.
4
Effektiv, Förtroendeingivande
95
42
http://webbriktlinjer.se/r/42-redovisa-vilka-register-som-myndigheten-for-och-vilka-regler-som-galler-for-tillgang-till-dem/
Redovisa vilka register som myndigheten för och vilka regler som gäller för tillgång till dem
I enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 26 §) ska information om register beskriva vilka typer av uppgifter som lagras, syften, användningsområden, varifrån uppgifterna kommer och i vilka fall informationen samkörs med andra organisationers register.
4
Effektiv, Förtroendeingivande
96
44
http://webbriktlinjer.se/r/44-gor-det-mojligt-att-lasa-och-soka-i-diariet/
Gör det möjligt att läsa och söka i diariet
Om din organisation har ett offentligt diarium kan ni öka er transparens genom att publicera diariet på webben. Innan ni gör diariet sökbart för användarna måste dock intresset av ökad insyn ställas mot skyddet av den personliga integriteten.
4
Effektiv, Förtroendeingivande
97
46
http://webbriktlinjer.se/r/46-publicera-i-format-som-ar-lampade-for-langsiktigt-bevarande/
Publicera i format som är lämpade för långsiktigt bevarande
Innehåll på myndigheters webbplatser är allmänna handlingar. Därför behöver de kunna bevaras under lång tid. Det gäller både text och bilder, ljud eller video.
4Åtkomlig över tid
98
52http://webbriktlinjer.se/r/52-forpopulera-formular/Fyll formulär med kända uppgifter
Gör det enkelt för användarna att fylla i formulär genom att i förväg fylla i de uppgifter du redan har.
4Användbar, Effektiv
99
58
http://webbriktlinjer.se/r/58-andra-inte-utseende-pa-formularelement/
Använd standardutseendet på formulärens element
Undvik att ändra utseende på formulärelement som textfält och kryssrutor, så att användarna lätt kan känna igen dem.
4Användbar, Tillgänglig
100
66
http://webbriktlinjer.se/r/66-skriv-datum-och-andra-sifferuppgifter-konsekvent/
Skriv datum och andra siffreruppgifter konsekvent
Använd ett konsekvent sätt att skriva datum och andra sifferuppgifter. Om datum presenteras på flera olika sätt kan det vara förvirrande för läsaren, särskilt för personer som får innehållet uppläst av ett hjälpmedel.
4Användbar