Toetusvõimalused_Eraisik
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
Toetuse maksjaMeetme nimiPiirkondTaotluse tähtaegToetatavad tegevusedKes saavad taodelda (oü, as, kov, mtü, SA jne)Max toetuse määr %Min. toetusesummaMax. toetusesummaTäpsem infoAbikõlbulikud kulud
2
RTKHajaasustuse programmKogu vald13/05/2019majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine, leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).Füüsiline isik67%-€6,500https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm
3
KIKEraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamine17.04.2020avatudToetatakse kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni väljaehitamist liitumispunktist hooneni ning kogumismahutite rajamist tiheasustuses (üle 2000 ie)Eraisikud67%-€2,500https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine
4
KredexVäikeelamute rekonstrueerimistoetusKogu valdavatudToetus on mõeldud füüsilistest isikutest väikeelamute omanikele, kes soovivad oma väikeelamu energiatõhusamaks muuta.

Toetuse objektiks saab olla üksikelamu, ridaelamu või kaksikelamu sektsioon, kahe korteriga elamu või ridaelamu, samuti suvila või aiamaja, mis rekonstrueeritakse käesoleva toetuse abil aastaringseks kasutamiseks ning mille kasutamise otstarve muudetakse ehitisregistris tööde lõppemisel üksikelamuks
Eraisikud30%-€15,000http://www.kredex.ee/toetus/eraisikule-2/vaikeelamute-rekonstrueerimistoetus/
5
TöötukassaEttevõtluse alustamise toetusKogu valdavatudEttevõtluse alustamise toetus on rahaline abi, mille eesmärk on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.Eraisikud (töötu või tööotsijana registreeritud mittetöötav vanaduspensioniealine inimene, kes:
on vähemalt 18-aastane ja
on läbinud ettevõtluskoolituse või
kellel on kutse- või kõrgharidus majanduse alal või ettevõtluskogemus.)
100%-€4,474https://www.tootukassa.ee/content/teenused/ettevotluse-alustamise-toetus
6
ErametsakeskusMetsa uuendamise toetusKogu vald01/06/19 (I voor) 02/12/19 (II voor)Toetatakse metsataimede soetamist ja istutamist, metsamaapinna ettevalmistamist ning metsauuenduse hooldamist, kui metsas on tehtud raie või mets on hukkunud. Tööd peavad olema tehtud enne taotluse esitamist.metsaühistu ja erametsaomanik. Metsaühistu kaudu toetust küsides on toetuse määrad kaks korda suuremad.--Toetuse määrad, kui taotluse esitab metsaühistu:
1) maapinna ettevalmistamine kuni 96 eurot hektari kohta;
2) metsataimede soetamine ja istutamine kuni 400 eurot hektari kohta;
3) metsauuenduse hooldamine kuni 96 eurot hektari kohta.

Toetuse määrad, kui taotluse esitab erametsaomanik:
1) maapinna ettevalmistamine kuni 48 eurot hektari kohta;
2) metsataimede soetamine ja istutamine kuni 200 eurot hektari kohta;
3) metsauuenduse hooldamine kuni 48 eurot hektari kohta.
http://www.eramets.ee/toetused/metsa-uuendamise-toetus/
7
ErametsakeskusMetsa inventeerimise toetusKogu vald16/12/19Toetatakse metsamajandamiskava kokkupanemiseks vajalike inventeerimisandmete koostamist. Inventeerimisandmed peavad olema koostatud ja kantud metsaregistrisse enne taotluse esitamist.Erametsaomanik läbi metsaühistu--Metsa inventeerimise kuluhttp://www.eramets.ee/toetused/metsa-inventeerimise-toetus/
8
KredexKodutoetus lasterikastele peredeleKogu vald11/06/2020Toetusskeemi sihtgrupiks on madala sissetulekuga leibkonnad, kellel puudub kas leibkonna vajadustele vastav eluase või olemasolev eluase ei vasta elementaarsetele elamistingimustele, sealjuures puudub vee- ja kanalisatsioonisüsteem või pesemisvõimalus, katus ei ole vettpidav või küttekolded ei taga eluaseme optimaalset siseõhu temperatuuri.Eraisikud100%-€8,000http://www.kredex.ee/eraisik/eraisiku-laenud-ja-teenused/kodutoetus-lasterikastele-peredele-2/
9
ErametsakeskusNatura metsa toetusKogu vald01/04/2019Hüvitatakse looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.Erametsaomanik (füüsiline ja juriidiline isik)--kuni 110€/ha aastashttp://www.eramets.ee/toetused/natura-metsa-toetus/
10
ErametsakeskusMetsameede (hooldusraied, laasimine, ulukikahjustuste ennetamine)Kogu vald01/06/2019Metsaala arengu ja metsade elujõulisuse parandamise investeeringutoetust saab 2018. aastal küsida hooldusraieks kuni 30aastases puistus, kasvavate puude laasimiseks ja ulukikahjustuste ennetamiseks. Metsaühistud saavad toetuse abil soetada metsatöödeks vajalikke seadmeid ja tarvikuid.metsaühistu, mikoettevõtja (sh FIE) (vähem kui 10 töötajat ja aastakäibe ja/või aastabilansi maht ei ületa 2 miljonit eurot), füüsiline isik.50%-159€/hahttp://www.eramets.ee/toetused/metsameede/
11
ErametsakeskusPärandkultuuri säilitamise ja eksponeerimise toetusKogu vald01/06/2019Toetatakse erametsamaal paikneva pärandkultuuri objekti korrastamist, hooldamist, säilitamist, tähistamist, sellele avaliku juurdepääsu tagamist, eksponeerimist, kaardistamist ja arhiivimaterjalide kogumist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.metsaühistu ja erametsaomanik (füüsiline isik ja juriidiline isik)80%-€3,196http://www.eramets.ee/toetused/parandkultuuri-sailitamise-toetus/1) Eesti Looduse Infosüsteemi pärandkultuuri objektide nimekirjas oleva ja erametsamaal paikneva lisas 3 nimetatud pärandkultuuriobjekti korrastamise, hooldamise, säilitamise, tähistamise, sellele avaliku juurdepääsu tagamise, eksponeerimise, kaardistamise ja arhiivimaterjalide kogumise kulud;
2) omatöö;
3) konsulendi hinnang pärandkultuuriobjekti toetamise ja tehtavate tööde vajalikkuse, mahu ja maksumuse kohta;
4) konsulendi hinnang tehtud tööde kvaliteedile.
12
ErametsakeskusMetsamaaparandustööde toetusKogu vald02/09/2019Toetus on mõeldud olemasoleva maaparandussüsteemi uuendamiseks. Toetatakse olemasolevate kuivenduskraavide ja eesvoolu puhastamist settest, voolunõva rajamist ja truubi asendamist. Töödega võib alustada pärast taotluse esitamist.metsaühistu ja erametsaomanik (füüsiline isik ja juriidiline isik)--€10,000http://www.eramets.ee/toetused/metsamaaparandustoode-toetus/
13
ErametsakeskusVääriselupaiga kaitseks lepingu sõlmimineKogu valdselleks aastaks lõppenudVääriselupaik on ala, kus on suur tõenäosus kitsalt kohastunud, ohustatud, ohualdiste või haruldaste liikide esinemiseks. Tegemist on väljaspool kaitstavat loodusobjekti asuva alaga. Sellise ala kaitseks saab erametsaomanik sõlmida Erametsakeskusega lepingu, kes hüvitab metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahjud ja kuluderametsaomaniku liik: füüsiline isik, juriidiline isik--metsakasutuse kitsendustega põhjustatud kahjud ja kuludhttp://www.eramets.ee/toetused/vaariselupaiga-kaitseks-lepingu-solmimine/
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...