แบบบันทึกการวัดและประเมินผลวิชาออกแบบภาพเคลื่อนไหว ภาคเรียนที่ 3/2555
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBF
1
5idThai Name-Last nameเกรดgmail addressผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้บันทึกเวลาเรียนเข้าชั้นเรียน-กิจกรรมกิจกรรมการพัฒนา คุณธรรม-จริยธรรม บุคลิกภาพWeeklyreportHomework 1Homework 2Homework 3Homework 4Homework 5Google Site Self Knowledge ManagementFinal design project-issuuPractical Testรวมคะแนนเก็บ ระหว่างภาคเรียนMidterm TestFinal testTotalGradeสอบกลางภาคเรียนคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียนสอบปลายภาคเรียน
2
แบบบันทึกการวัดและประเมินผลการเรียนวิชา arti3322 (3-2-2-5)เฉลี่ยปัจจุบันที่อยู่อีเมล ให้ใช้ ชื่อจริง...@gmail.comการทดสอบก่อนและหลังการเรียนวิชาการออกแบบภาพเคลื่อนไหว : Animation Designความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน กาละเทศะReportเอกสาร แก้ไข-ส่งเอกสารphotoshop gif animationConclusionAnimation StoryboardGroup Workเว็บไซต์สรุป-แสดงการจัดการความรู้ที่ได้รับ จากการเรียนในรายวิชา arti3322 ส่วนบุคคลCharacter Design and Short Movie รวมเกรดสรุปบันทึกเพื่อสำเนาส่งคะแนน-บันทึกเกรดเข้าระบบออนไลน์
3
กลุ่ม101ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตรGradeprachid2009@gmail.compre-test2.5pos-test2.5E1-E2111111101111111115100.00PคะแนนคะแนนGdocGblogger gif bannerissuu.com/groups/animationdesignMoodboardReport PaperTrue Plookpanyahttp://animatedesign.blogspot.comResearch Expo contestpresentsคะแนนสอบกลางภาคเรียนคะแนนเก็บสอบปลายภาคเรียนสรุปผลการเรียน
4
สาขาวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมGPXhttp://artnet.chandra.ac.th2.52.5111111101111111113100.00P55213555510105651520100AStudent ID15%Student ID65%Student ID20%เกรดA2
5
14821302031 นายนรวิชญ์ วิชัยดิษฐ1.75 noravit48@gmail.com002.50010111100000533.33F00001.5http://arti3322-noravit.blogspot.com/0.5004.5004.5F4821302031048213020314.548213020310เกรดB+6
6
25021300917 นายสุริยา แก่นสุขะ2.15 suriya.kansuka@gmail.com00212.50010.50.51110.511119.563.33F03001.55405http://suriya-arti3322.blogspot.com/55438.57.51359D+50213009177.5502130091738.5502130091713เกรดB3
7
35111302203 นายกำพล ตันแดง 2.13 kumphol5111@gmail.com122.5132.511101011101111066.67F0501.755555http://arti3322-kumphol.blogspot.com/66548.7551063.75C51113022035511130220348.75511130220310เกรดC+3
8
45111313382 นายนพ สุขสงวนศรี2.02 nops511@gmail.com152.5222.511111011111111280.00P3501.55555http://arti3322-nop.blogspot.com/66.5557.510.51179B+511131338210.5511131338257.5511131338211เกรดC6
9
55121304348 นายธเนศ วุฒิกิจ 2.41 tanes001@gmail.com002.50.50.501110100000533.33F000http://arti3322-tanes.blogspot.com/06.50134017F5121304348751213043481351213043480เกรดD+5
10
65121304355 นายปรัชญ์ จันทร์รูปงาม2.09 pruch73@gmail.com002.50011110101000640.00F000http://arti3322-pruch.blogspot.com/05011.54015.5F51213043558512130435511.551213043550เกรดD1
11
75211300552 นายณัฐวุฒิ นุชนา 2.25 002.5000000000000000.00F000002.5002.5F5211300552052113005522.552113005520เกรดF8
12
85211301030 นายปราณันต์ ปานชนะ2.36 pranan.panchana34@gmail.com72.5202.511111111111111386.67P450.651.55405http://arti3322-pranan.blogspot.com/55443.653.513.560.65C52113010303.5521130103043.65521130103013.5เกรดI0
13
95211303127 นางสาวชมพูนุช ศรีมงคล 2.33 chompunuch100@gmail.com132.5222.511111111111111386.67P4501.55405http://arti3322-chompunuch.blogspot.com68.5451711.569.5B52113031277521130312751521130312711.5เกรดW0
14
105211304448 นางสาวหัตถวดี สังฆธรรม 2.59 hattawadee@gmail.com142.5202.511111111111111386.67P4501.55405http://arti3322-hattawadee.blogspot.com/675507.510.568C+52113044487.5521130444850521130444810.5เกรดFALSE0
15
115211304752 นางสาวภัสวรรณ อุดหนุน 2.66 patsawan52@gmail.com122.5222.511111111111111386.67P4501.55555http://arti3322-patsawan.blogspot.com/5547.579.564C52113047527521130475247.552113047529.534
16
125211306757 นางสาวกวินลักษณ์ กิติกรเศรษฐ์3.02 kawinruk@gmail.com72.5132.511111111111111386.67P4501.55405http://kawinruk3322.blogspot.com/67547.556.559D+52113067575521130675747.552113067576.5
17
135211307425 นางสาวเสาวภา ใจมนต์ 2.62 saowapajaimon@gmail.com192.5262.511111111111111386.67P4501.55555http://arti3322-saowapa.blogspot.com65519.51373.5B52113074259.5521130742551521130742513
18
145211309322 นายอรรถพล พลเยี่ยม2.42 attpol0708@gmail.com122.5142.511111111111111386.67P4501.55555http://arti3322-attpol.blogspot.com66554.5713.575B+52113093227521130932254.5521130932213.5
19
155211310064 นายนราภัทร บุญเทพ 2.70 narapatz@gmail.com 172.5232.511001111111111173.33F0501.55405http://arti3322-narapat.blogspot.com/565447.510.562C52113100647.5521131006444521131006410.5
20
165211310106 นายปกฉัตร อักษรกุล2.42 pokchart53@gmail.com162.5232.511011111111111280.00P3501.55555http://arti3322pokchat.blogspot.com6.56.75555.257.51476.75B+52113101067.5521131010655.25521131010614
21
175211311286 นางสาวพิมลรัตน์ แสงรูจีย์ 2.53 pimonratsang@gmail.com142.5222.511111111111111386.67P4501.55555http://arti3322-pimonratsang.blogspot.com/5.755548.752.5455.25D+52113112862.5521131128648.7552113112864
22
185211311336 นายอรรถวิทย์ วงษา 2.12 02.5000000000000000.00F00002.5002.5F5211311336052113113362.552113113360
23
195211312342 นางสาวณัฐณิชา อัครเดชะนันท์ 2.21 nathnicha.akkara@gmail.com202.5242.511111111011111280.00P3501.55555http://arti3322-nathnichaakkara.blogspot.com6.5549.58.51472B52113123428.5521131234249.5521131234214
24
205213000457 นายบุณยกร  จิราพงษ์  2.69 boonyakorn52@gmail.com122.5132.510111111111111280.00P350.651.55555http://arti3322-boonyakorn.blogspot.com66557.15101077.15B+521300045710521300045757.15521300045710
25
215213000499 นางสาวภนิดา บุญมี 2.85 panida.boonme@gmail.com182.5182.511110111111111280.00P350.751.55555http://arti3322-panida2.blogspot.com/67557.759.514.581.75A52130004999.5521300049957.75521300049914.5
26
225213000515 นางสาวพลอยไพรรินทร์  ปานมี  2.70 ploypairin36@gmail.com82.5162.511110111111111280.00P3501.55555http://arti3322-ploypairin.blogspot.com/685523.512.568C+52130005153.5521300051552521300051512.5
27
235321300062 นางสาวภรูรอง กตัญญตานุรักษ์ 3.20 02.5000000000000000.00F00002.5002.5F5321300062053213000622.553213000620
28
245321300088 นางสาววนัสนันท์ ผุดผ่อง 2.45 wanassanan.mint@gmail.com0132.50010.51011111119.563.33F0411.55555http://arti3322-wanassanan.blogspot.com/554171159D+53213000887532130008841532130008811
29
255321300112 นายกิตติพงษ์ วามนตรี3.19 kittipong.cru53@gmail.com172.5172.511111111111111386.67P450.7525555http://arti3322-kittipong.blogspot.com78.5559.757.51481.25A53213001127.5532130011259.75532130011214
30
265321300138 นายธนวัฒน์ เศรษฐกร 2.03 tanawat.cru53@gmail.com0202.500010.510.5111111960.00F0401.55555http://arti3322-tanawat.blogspot.com/55544613.563.5C53213001386532130013844532130013813.5
31
275321300179 นายปิติภัทร องกุนนะ 2.90 pitipat31@gmail.com122.5162.511110011111111173.33F0511.55555http://arti3322-pitipat.blogspot.com/67.5552610.568.5C+53213001796532130017952532130017910.5
32
285321300187 นายมุมินทร์ กอแล 1.90 moomin7474@gmail.com02.5100000000000016.67F00002.5002.5F5321300187053213001872.553213001870
33
295321300211 นายรินณพัส พงษ์ดี 2.98 rinnaphat77@gmail.com162.5192.511111111111111386.67P4511.55555http://arti3322-rinnaphat.blogspot.com55.5555811.574.5B+53213002118532130021155532130021111.5
34
305321300229 นายวงศกร สะยอวรรณ์ 2.03 wongsakorndesign@gmail.com102.5182.511011111011111173.33F050.71.55405http://arti3322-wongsakorn.blogspot.com/5437.76.59.553.7D53213002296.5532130022937.753213002299.5
35
315321300278 นายสุรีลักษณ์ กุฎีแดง 2.17 sureelak2528@gmail.com132.5242.511011101011111066.67F0401.55405http://arti-3322-sureelak.blogspot.com/554416.511.559D+53213002786.5532130027841532130027811.5
36
325321300286 นายอาหมัดอัสรี ตะโละมีแย 1.87 asree.arti3322@gmail.com122.52.51100110100000533.33F000http://arti3322-ahamadasrere.blogspot.com09.54.5014F53213002864.553213002869.553213002860
37
335111311642 นายฐิติวัชร พงษ์ศักดิ์2.48thitiwajarapongsak@gmail.com172.5222.51110.510.50.510111110.570.00F0501.55405http://thitiwajara-arti3322.blogspot.com/6.57.5549.51015.575B+511131164210511131164249.5511131164215.5
38
345213000531นางสาวศิริจันทร์ ศรีรักษา2.26Sirichan4000@gmail.com52.5142.51110.501110111110.570.00F0401.55555http://sirrchan-arti3322.blogspot.com/65547.56760.5C52130005316521300053147.552130005317
39
40
eLearning URL: http://art.chandra.ac.th/efront25.523.523242525.5253020.526262626000
41
หมายเหตุสีแดง หมายถึง หมดสิทธิ์สอบเพราะขาดเรียน แล้ว 3 ครั้ง และเวลาเรียนไม่ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่แจ้งเหตุผล หรือมีใบลา-เอกสารแสดง คำแนะนำ ให้ติดต่อผู้สอนด่วน หากพ้นกำหนดสอบกลางภาคเรียนแล้วแนะนำให้ไปถอนวิชาเพราะเมื่อประเมินแล้วต้องได้เกรด F ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลตรวจ-ตัดเกรดเสร็จเวลา 15.00 น. 19/5/2556
42
ตรวจ-บันทึกครั้งที่1 วันที่ 23/12/53
43
ตรวจ-บันทึกครั้งที่2 วันที่ 17/2/54
44
กลุ่มเผยแพร่ที่ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สู่สังคม
45
4trueplookpanya.comhttp://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24672-036582/หนูมาลีช่างสงสัย
46
พี่หมีtrueplookpanya.comhttp://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24627-036558/เชฟพี่หมี
47
frogtrueplookpanya.comhttp://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24665-036575/วงจรชีวิตกบ
48
6monstertrueplookpanya.comhttp://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24637-036564/ต่างดาวเจ้าปัญหา
49
artbraintrueplookpanya.comhttp://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24625-036557/Zoo
50
trueplookpanya.comhttp://www.trueplookpanya.com/new/cms_detail/knowledge/24678-036585/พี่หมวยภาษาจีน
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu