รายชื่อผู้แข่งขันย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 13
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
รายชื่อผู้สมัครแข่งขันหมากล้อม ย่าโมโอเพ่น ครั้งที่ 13 ประเภทดั้ง
2
3
ลำดับ
ชื่อ - นามสกุล
เบอร์โทร
Line ID
Size เสื้อ
ระดับฝีมือ
สถาบัน
ค่าสมัคร ๕00 บาท
4
1
พงค์เทพ จันทน์เสนะ
0891554538
AirforceDog
M2 ดั้งไม่มี
ชำระเงินแล้ว
5
2
ธราวุฒิ ปราณีโชติรส
0815870072
Kukku151
L2 ดั้ง
Kim Jung Hyeop
ชำระเงินแล้ว
6
3
วิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
๐814411114
macwichL6 ดั้ง
โรงเรียนอัสสัมชัญ
ชำระเงินแล้ว
7
4
พงษ์เมธ วิโรจน์ธรรม
๐875889842
jengcungM4 ดั้งGo Family
ชำระเงินแล้ว
8
5
ด.ญ.จิดาภา วัชระมโนกานต์
961506365
bumpmindplay
M1 ดั้ง
mind go academy
ชำระเงินแล้ว
9
6
ภูริช ลามศรีจันทร์
S2 ดั้งโกะเฮ้าส์
ชำระเงินแล้ว
โอนเงินมา
10
7
ด.ช.วรท ตัณพิสุทธิ์
875889842jengcungM3 ดั้งGo family
ชำระเงินแล้ว
11
8
ด.ญ.วีรินทร์ ตัณพิสุทธิ์
875889842jengcungS1 ดั้งGo family
ชำระเงินแล้ว
12
9
ด.ช.อนพัทย์ ปาณฑะผลิน
961506365
bumpmindplay
M1 ดั้งmindplay
ชำระเงินแล้ว
13
10นายดนัย สุวัชรา
086-8682883
daikungL4 ดั้งGoHouse
ชำระเงินแล้ว
14
11
นาย นฤชิต สิงห์ปี
894166944
tikthebgsgo
L1 ดั้งbgs go
ชำระเงินแล้ว
15
12
นายธนิน บุญพาวัฒนา
L1 ดั้งโกะเฮ้าส์
16
13
ด.ญ.วณิชชา พิทักษ์วาณิชย์
M1 ดั้งโกะเฮ้าส์
17
14
ประชารักษ์ จริยาวัฒนกุล
945907013
mesmupy
L3 ดั้งKitten go
ชำระเงินแล้ว
18
15พาวี นุ้ยบุตร825732221pavee00XL3 ดั้ง-
ชำระเงินแล้ว
19
16พงศกานต์ ศรอาราL๕ ดั้งโกะเฮ้าส์
20
17ภิญญาดา ศรอาราM3 ดั้งโกะเฮ้าส์
21
18สุรภา ปัญจภักดีM1 ดั้งโกะเฮ้าส์
22
19
ธนัชชา บุญพาวัฒนา
M1 ดั้งโกะเฮ้าส์
23
20อนุชา​ ธุวโภไคย859669292
Noomaorm
L1 ดั้งไม่มี
ชำระเงินแล้ว
24
21
จักรกฤษณ์ เตชสิทธิ์ตรัย
L3 ดั้งโกะเฮ้าส์
ชำระเงินแล้ว
25
22ติณณ์ โภชนพันธ์900892226
shutto48
M2 ดั้งKPS
ชำระเงินแล้ว
26
23ไอรัก ฟูกูฮาระ628235960monmiiS2 ดั้ง
สาธิตมศวประสานมิตร
ชำระเงินแล้ว
27
24อคิรา นุัยบุตร972513065pavee00M1 ดั้ง
Happy Genius
ชำระเงินแล้ว
28
25สมภพ บูรณสมภพ970590784
somphob_tur
XL3 ดั้ง-
ชำระเงินแล้ว
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
31
35
32
36
33
37
34
38
35
39
36
40
37
41
38
42
39
43
40
44
41
45
42
46
43
47
44
48
45
49
46
50
47
51
48
52
49
53
50
54
51
55
52
56
53
57
54
58
55
59
56
60
57
61
58
62
59
63
60
64
61
65
62
66
63
67
64
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu