ข้อมูลนักวิจัย สถาบันเทคโนโลยยานยนต์มหาชัย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลสังกัดสถานะระดับการศึกษา
ตำแหน่งทางวิชาการ
กลุ่ม (เพื่อการจัดสรรงบประมาณ)
ลักษณะของผลงานชื่อผลงาน
ปีที่ของบประมาณ/ดำเนินการ
สัดส่วนของการดำเนินงาน (% หรือ ร้อยละ)
ปีที่ทำการเผยแพร่
รูปแบบของการ เผยแพร่/แสดง/ประกวดระดับการเผยแพร่ชื่องานผู้จัดงาน
ปีที่เสร็จสิ้น
2
นายอนันตชัยศศิธรคณะเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาโทอาจารย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base Assy)
2559602559Poster Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์2559
3
นายบุญชูเกตุยงค์คณะเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาโทอาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานวิจัย
โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base Assy)
2559152559Poster Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์2559
4
นางสาวนิชนิชาจันทรมหาคณะเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาโทอาจารย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base Assy)
2559152559Poster Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์2559
5
นางสาวดวงกมลนิลจาดคณะเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาโทอาจารย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
โครงการพัฒนาการควบคุมคุณภาพความยาวของสกรูด้วยระบบเซ็นเซอร์ (Base Assy)
2559102559Poster Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์2559
6
นางสาวพัชรีกะดังงาคณะเทคโนโลยีอาจารย์ประจำปริญญาโทอาจารย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
2559502559Poster Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์2559
7
นายสมประสงค์ยุนกระโทกคณะเทคโนโลยีอาจารย์ประจำปริญญาโทอาจารย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
2559252559Poster Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์2559
8
นางนภัทรสินทรัพย์คณะเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาโทอาจารย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
งานวิจัย
โครงการพัฒนากระบวนการควบคุมพาเลทรองรับผลิตภัณฑ์ด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode)
2559252559Poster Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 และนานาชาติ ครั้งที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์2559
9
นายพัฒนามุธิตาคณะเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาโทอาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพในบทเรียนเคลื่อนไหว เครื่องจักรไอน้ำ2559402559Oral Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์
2559
10
นายธนพลเจิมสวัสดิ์คณะเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาโทอาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพในบทเรียนเคลื่อนไหว เครื่องจักรไอน้ำ2559302559Oral Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์
2559
11
นายบุญชูเกตุยงค์คณะเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาโทอาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานวิจัยการสร้างและหาประสิทธิภาพในบทเรียนเคลื่อนไหว เครื่องจักรไอน้ำ2559302559Oral Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "เทคโนโลยีการบริหารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์
2559
12
นายบุญชูเกตุยงค์คณะเทคโนโลยี
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาโทอาจารย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงานวิจัยกรณีศึกษาการลดอุณหภูมิในห้องโดยสารรถยนต์25601002560Poster Presentation (ในงานประชุมวิชาการ)ระดับชาติการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2560
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu