ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ รพ.เชียงกลาง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ผลงานตาม เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด จำแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ ของโรงพยาบาลเชียงกลาง
2
ตัวชี้วัดเป้าหมายปี2558ปี2559ปี2560ปี 2561ปี 2562ผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดผลการประเมินปี 2562
3
(ต.ค.57- ก.ย.58)
(ต.ค.58- ก.ย.59)
(ต.ค.59- ก.ย.60)
(ต.ค.60-ก.ย.61)
( ต.ค.61- ก.ค.62)
4
1. มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือของภาคีเครือข่ายและชุมชนให้เข้มแข็ง
5
1.1 ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
6
1. จำนวนชุมชนทางภูมิศาสตร์ที่ร่วมกำหนดและใช้กติกาชุมชนเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสุขภาพดี
50หมู่บ้าน(พื้นราบ)50
จินตนา แสงจันทร์
ผ่าน
7
2. จำนวนกลุ่ม/ชุมชนตามความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มีเป้าหมายเดียวกันมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพตนเอง
20กลุ่ม/ชุมชน21
จินตนา แสงจันทร์
ผ่าน
8
3. จำนวนผู้นำการเปลี่ยน (Chang agent) ในการสื่อสารข้อมูลเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
เพิ่มขึ้น 5คน/ปี910152040
จินตนา แสงจันทร์
ผ่าน
9
1.2 จนท.และองค์กร มีส่วนร่วมในการสร้างสุขภาพ
10
4. ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพประจำปี
>ร้อยละ 9899.210098.4198.46จินตนา แสงผ่าน
11
5. ร้อยละของบุคลากรที่มีการรวมกลุ่ม/ชมรมในการสร้างสุขภาพดี (ใช้แนวปฏิบัติ 3 อ 2 ส)
ร้อยละ 80100จินตนา แสง
12
6. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) < 23> 50%39.7654.7661.72จินตนา แสงผ่าน
13
7. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 23 – 24.99
< 30%38.5524.616.41จินตนา แสงผ่าน
14
8. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 25 – 26.99
< 12 %10.8511.9114.06จินตนา แสงไม่ผ่าน
15
9. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) ระหว่าง 27 – 29.99
< 4 %6.025.564.69จินตนา แสงไม่ผ่าน
16
10. ร้อยละของบุคลากรที่มีดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 30
< 4 %4.823.173.12จินตนา แสง
17
11. ร้อยละของบุคลากรที่ค่าไขมันโคลเลสเตอรอล > 240 mg/dl
< 10 %17.4623.44จินตนา แสงไม่ผ่าน
18
12. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL น้อยกว่า 130 mg/dl
>50%N/A45.7833.7445.2467.97จินตนา แสงผ่าน
19
13. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL ระหว่าง 130 - 159
<25%N/A22.932.5322.2218.75จินตนา แสงผ่่าน
20
14. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL ระหว่าง 160 - 189
<15%N/A15.6625.320.637.81จินตนา แสงผ่าน
21
15. ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับไขมันในเลือด LDL มากกว่า 190
<10%N/A15.668.4311.915.47จินตนา แสงผ่าน
22
2. จัดบริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ
23
2.1 ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ผู้รับบริการมีความปลอดภัยและพึงพอใจ
24
16. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลัน ในผู้ป่วยเบาหวาน
< ร้อยละ 20.960.451.062.732.59น.ส.ธมภรไม่ผ่าน
25
17. อัตราการเกิด Stroke รายใหม่ในผู้ป่วย HT< ร้อยละ10.550.380.19นางอารยา
26
18. จำนวนการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD (Exacerbation rate)
< 130 ครั้ง967903758245362.96น.ส.ธมภรไม่ผ่าน
27
19. ร้อยละของผู้ป่วยSTEMI ที่มีระยะเวลาตั้งแต่มีอาการจนถึงได้รับยา fibrinolytic ภายใน 180 นาที
> ร้อยละ50NANA100500ภัทร์สิริย์
ไม่่ผ่าน
28
2.2 มีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย
29
20. อัตราความพึงพอใจของผู้มารับบริการผู้ป่วยนอก(OPD)(เก็บข้อมูลในชุมชน)
ร้อยละ ๘๐NANANA69.47
ยังไม่ได้สำรวจ
นางสุมิตราไม่ผ่าน
30
21. ร้อยละอุบัติการณ์ความเสี่ยงระดับ G-I ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ
≥ ร้อยละ80100100100100100นายภัทรพลผ่าน
31
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้วยธรรมาภิบาล
32
3.1 มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้ เก่ง ดี มีความสุข
33
22. ร้อยละของบุคลากรผ่านเกณฑ์ประเมินสมรรถนะทั้งสมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (5 core competency , technical)
ร้อยละ 80100100100100100นายสุุชาติผ่าน
34
23. ร้อยละของบุคลากรที่มาทำงานตรงเวลามาช้าไม่เกิน 15 นาที (มาสายไม่เกิน 18 ครั้ง/รอบ6 ด.)
ร้อยละ 80นายสุชาติ
35
จำนวน
36
จนท.ทั้งหมด
37
24. อัตราความพึงพอใจในบรรยากาศในการทำงาน> 75%7476.279.673.86นายพงศกร
38
25. ดัชนีชี้วัดความสุขในการทำงาน(Happinomiter)> 50%N/AN/A62.9973.86นายพงศกร
39
3.2. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และมีวัฒนธรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
40
26. จำนวนของกลุ่มงาน/ฝ่าย/งานที่มีการทำกิจกรรมคุณภาพTQM/CQI/R2R/งานวิจัย(16กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน)
อย่างน้อย 1 เรื่องN/AN/AN/A1014
นางฐิติมญชุ์ ปัญญานะ
ผ่าน
41
ร้อยละของบุคลากร รพ.เชียงกลางที่มีการทำกิจกรรมคุณภาพTQM/CQI/R2R/งานวิจัย
1871544.3573.91
42
3.3 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินหน่วยงานภาครัฐ ITA
43
27. ผ่านการประเมิน ITAร้อยละ 80N/A45.2445.242553.85สงกรานต์ไม่ผ่าน
44
3.4 รพ.เชียงกลางมีการดำเนินงานตามระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง
45
28. ผ่านการประเมินระบบการควบคุมภายในแต่ละมิติร้อยละ 70N/AN/A78.0891.78
ไม่ได้ส่ง
สงกรานต์ไม่ผ่าน
46
3.5 รพ.เชียงกลางมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
47
29. โรงพยาบาลไม่ประสบภาวะ วิกฤตทางการเงินต่ำกว่าระดับ 7(4B)7100C0B-น.ส.วิชญาพรไม่ผ่าน
48
3.6 พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและมีความปลอดภัย
49
30. ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพโดยคณะกรรมการ
ระดับคุณภาพN/AN/AN/A
ระดับพัฒนา
รอผลการประเมิน
นายกิจชัย
50
31. ผ่านการประเมินมาตรฐานGREEN & CLEANDระดับดีN/AN/Aระดับดีระดับดีระดับดีนายศุภการผ่าน
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...