แบบสรุปประเมินผลอำเภอ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปผลการประเมินโครงการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชน
2
1. ข้อมูลทั่วไปเมืองน่านแม่จริมบ้านหลวงนาน้อยปัวท่าวังผาเวียงสาทุ่งช้างเชียงกลางนาหมื่นสันติสุขบ่อเกลือสองแควภูเพียงเฉลิม ฯวันที่ดำเนินการ
3
4
เพศชาย24
5
หญิง36
6
อายุ
ต่ำกว่า 30 ปี
2
7
30 - 39 ปี12
8
40 - 49 ปี19
9
50-59 ปี23
10
60 ปี ขึ้นไป
4
11
การศึกษาประถมศึกษา5
12
มัธยมศึกษา35
13
ปริญญาตรี15
14
ปริญญาโท3
15
อื่น ๆ2
16
ตำแหน่งในองค์กรประธาน3
17
รองประธาน6
18
เลขานุการ4
19
กรรมการ32
20
อื่น ๆ15
21
ตำแหน่งทางสังคมกำนัน3
22
ผู้ใหญ่บ้าน13
23
ผู้นำ อช.2
24
อช.9
25
ศอช.6
26
กพสม./กพสต./กพสอ/กพสจ.
5
27
สมาชิก อบต./เทศบาล
12
28
กม.7
29
แกนนำ0
30
แนวร่วม0
31
อื่น ๆ3
32
2. ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ (ก่อน)
33
1) การประเมินผลตามปณิธานของบุคคล/ครัวเรือนมากที่สุด3
34
มาก20
35
ปานกลาง37
36
น้อย0
37
น้อยที่สุด0
38
2) การประเมินผลตามสัญญาประชาคมมากที่สุด2
39
มาก15
40
ปานกลาง41
41
น้อย2
42
น้อยที่สุด0
43
2. ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการ (หลัง)
44
1) การประเมินผลตามปณิธานของบุคคล/ครัวเรือนมากที่สุด10
45
มาก35
46
ปานกลาง15
47
น้อย0
48
น้อยที่สุด0
49
2) การประเมินผลตามสัญญาประชาคมมากที่สุด15
50
มาก30
51
ปานกลาง15
52
น้อย0
53
น้อยที่สุด0
54
๓ การนำไปใช้ประโยชน์
55
1) สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุด5
56
มาก27
57
ปานกลาง28
58
น้อย0
59
น้อยที่สุด0
60
2) สามารถให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้เกี่ยวข้องได้มากที่สุด11
61
มาก19
62
ปานกลาง30
63
น้อย0
64
น้อยที่สุด0
65
3) มั่นใจว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานมากที่สุด15
66
มาก21
67
ปานกลาง24
68
น้อย0
69
น้อยที่สุด0
70
4) เห็นด้วยที่จะจัดกิจกรรมนี้ในครั้งต่อไปมากที่สุด35
71
มาก20
72
ปานกลาง5
73
น้อย0
74
น้อยที่สุด0
75
4. ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ
76
1) การประสานงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุด17
77
มาก32
78
น้อย11
79
น้อยที่สุด0
80
ไม่พึงพอใจ0
81
2) การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่มากที่สุด21
82
มาก35
83
น้อย4
84
น้อยที่สุด0
85
ไม่พึงพอใจ0
86
๓) การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมากที่สุด22
87
มาก29
88
น้อย9
89
น้อยที่สุด0
90
ไม่พึงพอใจ0
91
4) ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชาการมากที่สุด20
92
มาก27
93
น้อย13
94
น้อยที่สุด0
95
ไม่พึงพอใจ0
96
5) บรรยากาศในการเรียนรู้มากที่สุด19
97
มาก32
98
น้อย9
99
น้อยที่สุด0
100
ไม่พึงพอใจ0
Loading...
 
 
 
1.แผนชุมชน
2.เตรียมความพร้อมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน
3.สัมมาชีพระดับหมู่บ้าน
4. ขยายการสร้างครัวเรือนสัมมาชีพ
5. SSG
6.ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน
7. ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ
8. สำนึกดี บริหารดี
9.ส่งเสริมศูนย์สาธิตการตลาด
10. ประชุมทีมครูฝึกระดับตำบล
11. จัดเวทีทบทวน Mindset
12. Civil Society
13.จัดเวทีประชาคมถอดบทเรียน
 
 
Main menu