รายชื่อ นร 63 พค 63
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
usernamepasswordfirstnamelastnameemailclassroom
ordinal
ระดับชั้น
2
33206Abc@3320661-M1-01-01-ด.ช.ชุติวัตต้นษร33206@photha.comM111ม.ต้น
3
33207Abc@3320761-M1-01-02-ด.ช.เชษฐาอ้ายหนู33207@photha.comM112ม.ต้น
4
33223Abc@3322361-M1-01-03-ด.ช.ดนุสรณ์คล้ายเมือง33223@photha.comM113ม.ต้น
5
33246Abc@3324661-M1-01-04-ด.ช.ธนสิทธิศรีทองสุข33246@photha.comM114ม.ต้น
6
33289Abc@3328961-M1-01-05-ด.ช.พงศธรหุ่นเครือ33289@photha.comM115ม.ต้น
7
33300Abc@3330061-M1-01-06-ด.ช.พิพัฒน์ชิตชูตระกูล33300@photha.comM116ม.ต้น
8
33301Abc@3330161-M1-01-07-ด.ช.พิพัฒน์โพธารส33301@photha.comM117ม.ต้น
9
33311Abc@3331161-M1-01-08-ด.ช.ภัคนภศิริพิรุณ33311@photha.comM118ม.ต้น
10
33312Abc@3331261-M1-01-09-ด.ช.ภาคินกิจเจริญศรี33312@photha.comM119ม.ต้น
11
33322Abc@33322
61-M1-01-10-ด.ช.เมธิกรณ์
ทิมา33322@photha.comM1110ม.ต้น
12
33329Abc@33329
61-M1-01-11-ด.ช.รัตนโชติ
ภู่หัสดร33329@photha.comM1111ม.ต้น
13
33339Abc@3333961-M1-01-12-ด.ช.วิรุฬห์บุญสอง33339@photha.comM1112ม.ต้น
14
33349Abc@3334961-M1-01-13-ด.ช.ศุภกรโสภา33349@photha.comM1113ม.ต้น
15
33352Abc@3335261-M1-01-14-ด.ช.ศุภฤกษ์ชมภูนุช33352@photha.comM1114ม.ต้น
16
33373Abc@3337361-M1-01-15-ด.ช.อดิศรรักดี33373@photha.comM1115ม.ต้น
17
33396Abc@33396
61-M1-01-16-ด.ช.เอกพัชร์
ภูมิอินทร์33396@photha.comM1116ม.ต้น
18
33408Abc@3340861-M1-01-17-ด.ญ.กัลยาทองเนื้ออิ่ม33408@photha.comM1117ม.ต้น
19
33426Abc@3342661-M1-01-18-ด.ญ.จิราพรจีนขาวขำ33426@photha.comM1118ม.ต้น
20
33430Abc@3343061-M1-01-19-ด.ญ.จุฑามาศสีมาวงค์33430@photha.comM1119ม.ต้น
21
33440Abc@3344061-M1-01-20-ด.ญ.ชลธิชารสชุ่ม33440@photha.comM1120ม.ต้น
22
33472Abc@3347261-M1-01-21-ด.ญ.ณัฐธิดานิ่มอิ่ม33472@photha.comM1121ม.ต้น
23
33473Abc@33473
61-M1-01-22-ด.ญ.ณัฐนันทน์
มุมแดง33473@photha.comM1122ม.ต้น
24
33491Abc@3349161-M1-01-23-ด.ญ.ธนพรสิริภพกุล33491@photha.comM1123ม.ต้น
25
33513Abc@3351361-M1-01-24-ด.ญ.นันทิยาสาระภิรมย์33513@photha.comM1124ม.ต้น
26
33521Abc@33521
61-M1-01-25-ด.ญ.ปภาวรินท์
โพธิธรรม33521@photha.comM1125ม.ต้น
27
33535Abc@3353561-M1-01-26-ด.ญ.ปิยธิดารัตนซ้อน33535@photha.comM1126ม.ต้น
28
33538Abc@3353861-M1-01-27-ด.ญ.ปิยาภาพงษ์โพธิ์33538@photha.comM1127ม.ต้น
29
33541Abc@3354161-M1-01-28-ด.ญ.พนิดาเหรียญงาม33541@photha.comM1128ม.ต้น
30
33558Abc@3355861-M1-01-29-ด.ญ.พิมพาอินทรสุวรรณ์33558@photha.comM1129ม.ต้น
31
33565Abc@3356561-M1-01-30-ด.ญ.ภทรพรรณชินณบดี33565@photha.comM1130ม.ต้น
32
33567Abc@33567
61-M1-01-31-ด.ญ.ภัชวรีย์
พูลสวัสดิ์33567@photha.comM1131ม.ต้น
33
33574Abc@33574
61-M1-01-32-ด.ญ.มนัสพัฒน์
เพ็งจันทร์33574@photha.comM1132ม.ต้น
34
33581Abc@3358161-M1-01-33-ด.ญ.มุทิตาแซ่อึ้ง33581@photha.comM1133ม.ต้น
35
33590Abc@3359061-M1-01-34-ด.ญ.ลภัสรดารุณรุทธิ์33590@photha.comM1134ม.ต้น
36
33613Abc@33613
61-M1-01-35-ด.ญ.ศิริภัสสร
ขำบาง33613@photha.comM1135ม.ต้น
37
33630Abc@3363061-M1-01-36-ด.ญ.สุทธิดาหาใหม่33630@photha.comM1136ม.ต้น
38
33638Abc@3363861-M1-01-37-ด.ญ.สุพิตราใจรื่น33638@photha.comM1137ม.ต้น
39
33664Abc@3366461-M1-01-38-ด.ญ.อรวรรณเวชสุวรรณ33664@photha.comM1138ม.ต้น
40
33672Abc@3367261-M1-01-39-ด.ญ.อาภัสราชมภูนุช33672@photha.comM1139ม.ต้น
41
33676Abc@3367661-M1-01-40-ด.ญ.เอมอรวงษ์ศรีสังข์33676@photha.comM1140ม.ต้น
42
33188Abc@3318861-M1-02-01-ด.ช.จรัสมะลิซ้อน33188@photha.comM121ม.ต้น
43
33205Abc@3320561-M1-02-02-ด.ช.ชินวัตรอุ้ยฟักเจริญ33205@photha.comM122ม.ต้น
44
33257Abc@3325761-M1-02-03-ด.ช.ธีรภัทรวันเพ็ญ33257@photha.comM123ม.ต้น
45
33284Abc@33284
61-M1-02-04-ด.ช.ปีติรัตน์
สุขจันทร์33284@photha.comM124ม.ต้น
46
33286Abc@3328661-M1-02-05-ด.ช.พงศกรธรรมจง33286@photha.comM125ม.ต้น
47
33303Abc@3330361-M1-02-06-ด.ช.พิรันธรหมวดนุ่ม33303@photha.comM126ม.ต้น
48
33304Abc@3330461-M1-02-07-ด.ช.พิสัณฑ์พิริยอารีกุล33304@photha.comM127ม.ต้น
49
33305Abc@3330561-M1-02-08-ด.ช.พีรดนย์เนี๊ยะอั๋น33305@photha.comM128ม.ต้น
50
33317Abc@3331761-M1-02-09-ด.ช.ภูผาภู่คง33317@photha.comM129ม.ต้น
51
33326Abc@33326
61-M1-02-10-ด.ช.รณัสถ์ชัย
ทองประเสริฐ33326@photha.comM1210ม.ต้น
52
33330Abc@3333061-M1-02-11-ด.ช.วรากรสิงห์ทองทราย33330@photha.comM1211ม.ต้น
53
33338Abc@3333861-M1-02-12-ด.ช.วิรัตน์แย้มขยาย33338@photha.comM1212ม.ต้น
54
33369Abc@33369
61-M1-02-13-ด.ช.สุภัทรชัย
เกิดคำ33369@photha.comM1213ม.ต้น
55
33380Abc@33380
61-M1-02-14-ด.ช.อภิรักษ์
ป๊อกตั้ง33380@photha.comM1214ม.ต้น
56
33382Abc@33382
61-M1-02-15-ด.ช.อภิวัชร์
อายุมั่น33382@photha.comM1215ม.ต้น
57
33399Abc@3339961-M1-02-16-ด.ญ.กนิษฐาบุรัตน์33399@photha.comM1216ม.ต้น
58
33402Abc@33402
61-M1-02-17-ด.ญ.กมลลักษณ์
ห้วยหงษ์ทอง33402@photha.comM1217ม.ต้น
59
33425Abc@33425
61-M1-02-18-ด.ญ.จินดาวรรณ
เปลี่ยนแก้ว33425@photha.comM1218ม.ต้น
60
33442Abc@3344261-M1-02-19-ด.ญ.ชลลดาเท่าเทียม33442@photha.comM1219ม.ต้น
61
33447Abc@33447
61-M1-02-20-ด.ญ.ชุตินันท์
มีจั่นเพ็ชร์33447@photha.comM1220ม.ต้น
62
33449Abc@3344961-M1-02-21-ด.ญ.ซียอนคิม33449@photha.comM1221ม.ต้น
63
33476Abc@3347661-M1-02-22-ด.ญ.ณัฐพรสนสุทธิ33476@photha.comM1222ม.ต้น
64
33482Abc@33482
61-M1-02-23-ด.ญ.ณิชานันทน์
แซ่ลี้33482@photha.comM1223ม.ต้น
65
33492Abc@3349261-M1-02-24-ด.ญ.ธนพรเสนาธรรม33492@photha.comM1224ม.ต้น
66
33496Abc@3349661-M1-02-25-ด.ญ.ธัญกรสุคลธา33496@photha.comM1225ม.ต้น
67
33504Abc@3350461-M1-02-26-ด.ญ.ธาริกาคำสุวรรณ33504@photha.comM1226ม.ต้น
68
33514Abc@33514
61-M1-02-27-ด.ญ.นันท์นภัส
ทองชมภูนุช33514@photha.comM1227ม.ต้น
69
33547Abc@3354761-M1-02-28-ด.ญ.พรลภัสพุมมา33547@photha.comM1228ม.ต้น
70
33553Abc@3355361-M1-02-29-ด.ญ.พัชรีขำเจริญ33553@photha.comM1229ม.ต้น
71
33563Abc@3356361-M1-02-30-ด.ญ.แพรวาคำสวาย33563@photha.comM1230ม.ต้น
72
33598Abc@33598
61-M1-02-31-ด.ญ.วัชราภรณ์
แป้นมูล33598@photha.comM1231ม.ต้น
73
33615Abc@33615
61-M1-02-32-ด.ญ.ศิริวรรณ
อนุกูล33615@photha.comM1232ม.ต้น
74
33621Abc@33621
61-M1-02-33-ด.ญ.สิรินทิพย์
พุ่มฉายา33621@photha.comM1233ม.ต้น
75
33635Abc@3363561-M1-02-34-ด.ญ.สุพรรณีสิ้นแต้33635@photha.comM1234ม.ต้น
76
33642Abc@3364261-M1-02-35-ด.ญ.สุริตานกงาม33642@photha.comM1235ม.ต้น
77
33648Abc@3364861-M1-02-36-ด.ญ.โสมนัสชูเลิศ33648@photha.comM1236ม.ต้น
78
33652Abc@3365261-M1-02-37-ด.ญ.อตินุชชินนะ33652@photha.comM1237ม.ต้น
79
33656Abc@3365661-M1-02-38-ด.ญ.อพิรญาจังพานิช33656@photha.comM1238ม.ต้น
80
33659Abc@3365961-M1-02-39-ด.ญ.อภิษฏาพลเดช33659@photha.comM1239ม.ต้น
81
33662Abc@3366261-M1-02-40-ด.ญ.อรปรีญา
มานะศิริสมบัติ
33662@photha.comM1240ม.ต้น
82
33208Abc@3320861-M1-03-01-ด.ช.ฐิติกรพูนะกูล33208@photha.comM131ม.ต้น
83
33209Abc@33209
61-M1-03-02-ด.ช.ฐิติพงศ์
ยาศิริ33209@photha.comM132ม.ต้น
84
33214Abc@3321461-M1-03-03-ด.ช.ณัฐกฤตวิชชุนากร33214@photha.comM133ม.ต้น
85
33226Abc@33226
61-M1-03-04-ด.ช.ทวีวัฒน์
วงษ์พิทักษ์33226@photha.comM134ม.ต้น
86
33242Abc@3324261-M1-03-05-ด.ช.ธนภัทรมนัสสา33242@photha.comM135ม.ต้น
87
33245Abc@3324561-M1-03-06-ด.ช.ธนวัฒน์สีลาคำ33245@photha.comM136ม.ต้น
88
33251Abc@3325161-M1-03-07-ด.ช.ธราธรจันเกษม33251@photha.comM137ม.ต้น
89
33253Abc@33253
61-M1-03-08-ด.ช.ธัญพิสิษฐ์
ย้อยดี33253@photha.comM138ม.ต้น
90
33342Abc@3334261-M1-03-09-ด.ช.วุฒิชัยอุ่นเวียง33342@photha.comM139ม.ต้น
91
33358Abc@3335861-M1-03-10-ด.ช.สวิตต์ช่างเกวียน33358@photha.comM1310ม.ต้น
92
33381Abc@33381
61-M1-03-11-ด.ช.อภิรักษ์
วรภักดี33381@photha.comM1311ม.ต้น
93
33387Abc@33387
61-M1-03-12-ด.ช.อัครพนธ์
เทียนเย็น33387@photha.comM1312ม.ต้น
94
33393Abc@33393
61-M1-03-13-ด.ช.อิทธิพัทธ์
ดอกนางแย้ม33393@photha.comM1313ม.ต้น
95
33213Abc@3321361-M1-03-14-ด.ญ.ณัฐกมลหุ่นโกน33213@photha.comM1314ม.ต้น
96
33411Abc@3341161-M1-03-15-ด.ญ.กาญจนา
วิวัฒน์มงคลชัย
33411@photha.comM1315ม.ต้น
97
33450Abc@3345061-M1-03-16-ด.ญ.ญาณิศาหมื่นจง33450@photha.comM1316ม.ต้น
98
33451Abc@3345161-M1-03-17-ด.ญ.ญาตาวีหงษ์บิน33451@photha.comM1317ม.ต้น
99
33487Abc@33487
61-M1-03-18-ด.ญ.ทิพย์มณฑา
มุสิกวัต33487@photha.comM1318ม.ต้น
100
33493Abc@3349361-M1-03-19-ด.ญ.ธนัชชาพวงสด33493@photha.comM1319ม.ต้น