รายชื่อ นร 61 สค 61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
username
passwordfirstnamelastnameemailclassroom
ordinal
ระดับชั้น
512
32489Abc@32489
61-M2-01-01-ด.ช.กิตติพงษ์
นกเล็ก32489@photha.comM211ม.ต้น1
513
32492Abc@3249261-M2-01-02-ด.ช.กุลธวัชชุนเกษา32492@photha.comM212ม.ต้น2
514
32509Abc@32509
61-M2-01-03-ด.ช.จิรวัฒน์
บางวัด32509@photha.comM213ม.ต้น3
515
32511Abc@3251161-M2-01-04-ด.ช.จิรายุศรีอ่อน32511@photha.comM214ม.ต้น4
516
32517Abc@3251761-M2-01-05-ด.ช.เจษฎาสีขาว32517@photha.comM215ม.ต้น5
517
32518Abc@3251861-M2-01-06-ด.ช.เจษฎาเสาแก้ว32518@photha.comM216ม.ต้น6
518
32535Abc@32535
61-M2-01-07-ด.ช.ไชยวัฒน์
อินทร์จันทร์32535@photha.comM217ม.ต้น7
519
32611Abc@3261161-M2-01-08-ด.ช.นิพนธ์ศรีนวล32611@photha.comM218ม.ต้น8
520
32617Abc@32617
61-M2-01-09-ด.ช.ปริพัฒน์
มนุษย์ชาติ32617@photha.comM219ม.ต้น9
521
32630Abc@3263061-M2-01-10-ด.ช.พงษ์มาศเจริญจันทร์32630@photha.comM2110ม.ต้น10
522
32633Abc@32633
61-M2-01-11-ด.ช.พัชรพงค์
กองพารา32633@photha.comM2111ม.ต้น11
523
32667Abc@32667
61-M2-01-12-ด.ช.ระพีพัฒน์
ผักโปก32667@photha.comM2112ม.ต้น12
524
32675Abc@3267561-M2-01-13-ด.ช.วทัญญูวิลัย32675@photha.comM2113ม.ต้น13
525
32691Abc@3269161-M2-01-14-ด.ช.ศิริชัย
ตั้งตรัยรัตนกุล
32691@photha.comM2114ม.ต้น14
526
32730Abc@32730
61-M2-01-15-ด.ช.อธิวัฒน์
พันธ์สุข32730@photha.comM2115ม.ต้น15
527
32735Abc@32735
61-M2-01-16-ด.ช.อภิรักษ์
ยางสวย32735@photha.comM2116ม.ต้น16
528
32744Abc@32744
61-M2-01-17-ด.ช.อัฐวรรธน์
วงศ์ศิริ32744@photha.comM2117ม.ต้น17
529
32768Abc@3276861-M2-01-18-ด.ญ.กาญจนาสำเภาแก้ว32768@photha.comM2118ม.ต้น18
530
32781Abc@3278161-M2-01-19-ด.ญ.จันทิมาเกตุมณี32781@photha.comM2119ม.ต้น19
531
32786Abc@32786
61-M2-01-20-ด.ญ.จิราภรณ์
จำเหล่32786@photha.comM2120ม.ต้น20
532
32807Abc@3280761-M2-01-21-ด.ญ.ชาลิสาศรีนวล32807@photha.comM2121ม.ต้น21
533
32809Abc@32809
61-M2-01-22-ด.ญ.ชุตินันท์
จีนขาวขำ32809@photha.comM2122ม.ต้น22
534
32811Abc@32811
61-M2-01-23-ด.ญ.ชุติมณฑ์
มะลิพันธ์32811@photha.comM2123ม.ต้น23
535
32819Abc@3281961-M2-01-24-ด.ญ.ฐิติกุลศิริโต32819@photha.comM2124ม.ต้น24
536
32846Abc@3284661-M2-01-25-ด.ญ.เทวิกาผลอุดม32846@photha.comM2125ม.ต้น25
537
32855Abc@32855
61-M2-01-26-ด.ญ.ธัญวรัตน์
มักเจียว32855@photha.comM2126ม.ต้น26
538
32858Abc@32858
61-M2-01-27-ด.ญ.ธารารัตน์
เจตพุก32858@photha.comM2127ม.ต้น27
539
32876Abc@3287661-M2-01-28-ด.ญ.นัฐวราคงสิน32876@photha.comM2128ม.ต้น28
540
32877Abc@3287761-M2-01-29-ด.ญ.นันตพรรอดดอน32877@photha.comM2129ม.ต้น29
541
32881Abc@3288161-M2-01-30-ด.ญ.นันทิชาอุบลแย้ม32881@photha.comM2130ม.ต้น30
542
32909Abc@32909
61-M2-01-31-ด.ญ.ปรางค์ทิพย์
ยิ้มเชิง32909@photha.comM2131ม.ต้น31
543
32910Abc@3291061-M2-01-32-ด.ญ.ปรางทองเข็มทอง32910@photha.comM2132ม.ต้น32
544
32912Abc@32912
61-M2-01-33-ด.ญ.ปราณัตฐา
เเซ่เจี่ย32912@photha.comM2133ม.ต้น33
545
32939Abc@3293961-M2-01-34-ด.ญ.พรจิราสายเพ็ชร32939@photha.comM2134ม.ต้น34
546
32960Abc@32960
61-M2-01-35-ด.ญ.ภัคนันท์
จันทร์ใหญ่32960@photha.comM2135ม.ต้น35
547
32963Abc@32963
61-M2-01-36-ด.ญ.ภัทร์ฑิฌาภรณ์
สร้อยสยัมภู32963@photha.comM2136ม.ต้น36
548
32969Abc@3296961-M2-01-37-ด.ญ.มนัสวีน้อยเจริญ32969@photha.comM2137ม.ต้น37
549
32970Abc@3297061-M2-01-38-ด.ญ.มัชฌิมาศรีสุข32970@photha.comM2138ม.ต้น38
550
32979Abc@3297961-M2-01-39-ด.ญ.รังสิมาถวิล32979@photha.comM2139ม.ต้น39
551
32984Abc@32984
61-M2-01-40-ด.ญ.รัตน์ทธิกา
ราโช32984@photha.comM2140ม.ต้น40
552
33000Abc@33000
61-M2-01-41-ด.ญ.วรินทิพย์
สร้อยอากาศ33000@photha.comM2141ม.ต้น41
553
33007Abc@3300761-M2-01-42-ด.ญ.ศรัณยาสืบเอี่ยม33007@photha.comM2142ม.ต้น42
554
33014Abc@3301461-M2-01-43-ด.ญ.ศศิธรสุขเจริญ33014@photha.comM2143ม.ต้น43
555
33019Abc@33019
61-M2-01-44-ด.ญ.ศิริรัตน์
ขุนเครือ33019@photha.comM2144ม.ต้น44
556
33049Abc@3304961-M2-01-45-ด.ญ.สุธิตาเพ็ชรนิล33049@photha.comM2145ม.ต้น45
557
33065Abc@3306561-M2-01-46-ด.ญ.แสงดาวนิ่มนวล33065@photha.comM2146ม.ต้น46
558
33072Abc@3307261-M2-01-47-ด.ญ.อภิชญาสามพันพ่วง33072@photha.comM2147ม.ต้น47
559
33080Abc@3308061-M2-01-48-ด.ญ.อริสราสละบัวไหว33080@photha.comM2148ม.ต้น48
560
33082Abc@3308261-M2-01-49-ด.ญ.อลิชาพุกวัฒนะ33082@photha.comM2149ม.ต้น49
561
32482Abc@32482
61-M2-02-01-ด.ช.กล้าณรงค์
เกิดขำ32482@photha.comM221ม.ต้น50
562
32493Abc@3249361-M2-02-02-ด.ช.แก้วชายยาประดิษฐ์32493@photha.comM222ม.ต้น51
563
32496Abc@32496
61-M2-02-03-ด.ช.ก้องเกียรติ
-32496@photha.comM223ม.ต้น52
564
32506Abc@32506
61-M2-02-04-ด.ช.จารุพัฒน์
ก่ายโนนสูง32506@photha.comM224ม.ต้น53
565
32510Abc@32510
61-M2-02-05-ด.ช.จิรวัฒน์
อ่วมสะอาด32510@photha.comM225ม.ต้น54
566
32536Abc@3253661-M2-02-06-ด.ช.ซอกฮันคิม32536@photha.comM226ม.ต้น55
567
32551Abc@3255161-M2-02-07-ด.ช.ณัฐภัทรอ่างเหล็ก32551@photha.comM227ม.ต้น56
568
32562Abc@3256261-M2-02-08-ด.ช.ทินภัทรสอนนุชา32562@photha.comM228ม.ต้น57
569
32589Abc@32589
61-M2-02-09-ด.ช.ธันยธรณ์
โพธิ์บาทะ32589@photha.comM229ม.ต้น58
570
32595Abc@3259561-M2-02-10-ด.ช.ธีรพลสุธาพจน์32595@photha.comM2210ม.ต้น59
571
32607Abc@32607
61-M2-02-11-ด.ช.นฤบดินทร์
แอตาล32607@photha.comM2211ม.ต้น60
572
32621Abc@3262161-M2-02-12-ด.ช.ปาณรวัฐโยธากิจ32621@photha.comM2212ม.ต้น61
573
32629Abc@32629
61-M2-02-13-ด.ช.พงษ์นรินทร์
บุญป้องชีพ32629@photha.comM2213ม.ต้น62
574
32631Abc@32631
61-M2-02-14-ด.ช.พรศรันย์
เกิดฤทธิ์32631@photha.comM2214ม.ต้น63
575
32651Abc@3265161-M2-02-15-ด.ช.ภูชิชเหรียญไกร32651@photha.comM2215ม.ต้น64
576
32664Abc@32664
61-M2-02-16-ด.ช.ยุทธศักดิ์
วงษ์สมยา32664@photha.comM2216ม.ต้น65
577
32684Abc@3268461-M2-02-17-ด.ช.วีระชัช
ตันตินันทตระกูล
32684@photha.comM2217ม.ต้น66
578
32687Abc@3268761-M2-02-18-ด.ช.ศศิฏฐ์อยู่พูล32687@photha.comM2218ม.ต้น67
579
32694Abc@3269461-M2-02-19-ด.ช.ศุภกรทองคำ32694@photha.comM2219ม.ต้น68
580
32699Abc@3269961-M2-02-20-ด.ช.สรธัญโพธิ์ชุ่ม32699@photha.comM2220ม.ต้น69
581
32709Abc@3270961-M2-02-21-ด.ช.สหวัฒน์พรมมิโย32709@photha.comM2221ม.ต้น70
582
32746Abc@3274661-M2-02-22-ด.ช.อิทธิกรแซ่ลิ้ม32746@photha.comM2222ม.ต้น71
583
32749Abc@32749
61-M2-02-23-ด.ช.อิสระพงษ์
เกตุมณี32749@photha.comM2223ม.ต้น72
584
32773Abc@3277361-M2-02-24-ด.ญ.กุ้งนาง-32773@photha.comM2224ม.ต้น73
585
32792Abc@32792
61-M2-02-25-ด.ญ.จุฬาลักษณ์
ทองดอนยอด32792@photha.comM2225ม.ต้น74
586
32796Abc@3279661-M2-02-26-ด.ญ.ชญาณีดวงจันทร์32796@photha.comM2226ม.ต้น75
587
32814Abc@3281461-M2-02-27-ด.ญ.ช่อผกาชานาง32814@photha.comM2227ม.ต้น76
588
32826Abc@32826
61-M2-02-28-ด.ญ.ณัฐกานต์
จันทร์น้อย32826@photha.comM2228ม.ต้น77
589
32829Abc@3282961-M2-02-29-ด.ญ.ณัฐณิชาป่วนหลำ32829@photha.comM2229ม.ต้น78
590
32848Abc@3284861-M2-02-30-ด.ญ.ธนัญญาชื่นบุญมา32848@photha.comM2230ม.ต้น79
591
32849Abc@3284961-M2-02-31-ด.ญ.ธนาภาจินดาคำ32849@photha.comM2231ม.ต้น80
592
32874Abc@32874
61-M2-02-32-ด.ญ.นวลจันทร์
นิชี32874@photha.comM2232ม.ต้น81
593
32875Abc@3287561-M2-02-33-ด.ญ.นวิญาเทพพิทักษ์32875@photha.comM2233ม.ต้น82
594
32925Abc@32925
61-M2-02-34-ด.ญ.ปาริฉัตร
วินเหมือน32925@photha.comM2234ม.ต้น83
595
32928Abc@32928
61-M2-02-35-ด.ญ.ปาริชาติ
สอนฮั้ว32928@photha.comM2235ม.ต้น84
596
32940Abc@3294061-M2-02-36-ด.ญ.พรนัชชาสีขำมะณี32940@photha.comM2236ม.ต้น85
597
32951Abc@3295161-M2-02-37-ด.ญ.พิชชาพรเคมาชัย32951@photha.comM2237ม.ต้น86
598
32954Abc@3295461-M2-02-38-ด.ญ.พิมลพรหุมสุข32954@photha.comM2238ม.ต้น87
599
32959Abc@32959
61-M2-02-39-ด.ญ.ภัคค์วรีย์
มาด้วง32959@photha.comM2239ม.ต้น88
600
32996Abc@3299661-M2-02-40-ด.ญ.วรรณาจันทร32996@photha.comM2240ม.ต้น89
601
32998Abc@3299861-M2-02-41-ด.ญ.วรัทยาอ่อมฤทธิ์32998@photha.comM2241ม.ต้น90
602
33002Abc@3300261-M2-02-42-ด.ญ.วิภาดานิยมทัศน์33002@photha.comM2242ม.ต้น91
603
33018Abc@3301861-M2-02-43-ด.ญ.ศิริพรนนทารักษ์33018@photha.comM2243ม.ต้น92
604
33041Abc@33041
61-M2-02-44-ด.ญ.สุดารัตน์
ทองปลาด33041@photha.comM2244ม.ต้น93
605
33046Abc@3304661-M2-02-45-ด.ญ.สุธิดาโพธารส33046@photha.comM2245ม.ต้น94
606
33076Abc@3307661-M2-02-46-ด.ญ.อรจิราสมัครราษฎร์33076@photha.comM2246ม.ต้น95
607
33086Abc@3308661-M2-02-47-ด.ญ.อัจจิมาวิเศษอักษร33086@photha.comM2247ม.ต้น96
608
33094Abc@3309461-M2-02-48-ด.ญ.อารยาทองมาก33094@photha.comM2248ม.ต้น97
609
33716Abc@33716
61-M2-02-49-ด.ญ.ปาริฉัตร
พิสูตร33716@photha.comM2249ม.ต้น98
610
32494Abc@32494
61-M2-03-01-ด.ช.โกมินทร์
พลอยแดง32494@photha.comM231ม.ต้น99
Loading...