ม.1_5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางสายสมร ภูศรีโสม นางสาวศิริพร ก้อนคำดี
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายเกริกฤทธิ์ นามเจริญ
ม.1/5
0.00FALSE
9
2
เด็กชายเจษฎา สุดถนอม
ม.1/5
0.00FALSE
10
3
เด็กชายเจษฎา แก้วน้อย
ม.1/5
0.00FALSE
11
4
เด็กชายณทิวัตถ์ ทำทอง
ม.1/5
0.00FALSE
12
5
เด็กชายณัฐวุฒิ ศิลาโคตร
ม.1/5
0.00FALSE
13
6
เด็กชายธนภูมิ ท้าวศรีสกุล
ม.1/5
0.00FALSE
14
7
เด็กชายธนาธิป สัมพะวงศ์
ม.1/5
0.00FALSE
15
8
เด็กชายธีรวุฒิ ไพเราะ
ม.1/5
0.00FALSE
16
9
เด็กชายนิรุต ชัยลิ้นฟ้า
ม.1/5
0.00FALSE
17
10
เด็กชายปรัชญา วรพันธ์
ม.1/5
0.00FALSE
18
11
เด็กชายปัณณวิชญ์ ศรไชย
ม.1/5
0.00FALSE
19
12
เด็กชายภูตะวัน ศรีคำ
ม.1/5
0.00FALSE
20
13
เด็กชายภูเบศ คำคง
ม.1/5
0.00FALSE
21
14
เด็กชายภูเบศร์ โด
ม.1/5
0.00FALSE
22
15
เด็กชายวรัท ชิณณะวิโรจน์ไพศาล
ม.1/5
0.00FALSE
23
16
เด็กชายเวสารัช อนุรักษ์ราษฎร์
ม.1/5
0.00FALSE
24
17
เด็กชายศิวกร ภาษี
ม.1/5
0.00FALSE
25
18
เด็กชายศุภกฤต จันทรังษี
ม.1/5
0.00FALSE
26
19
เด็กชายศุภวิชญ์ กวนโท
ม.1/5
0.00FALSE
27
20
เด็กชายสุวรรณ แสงสุวรรณ
ม.1/5
0.00FALSE
28
21
เด็กหญิงจิรประภา สุวรรณกูฏ
ม.1/5
0.00FALSE
29
22
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ กำลังงาม
ม.1/5
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงชฎาพร พรรณวงค์
ม.1/5
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงชนิตรา งามสุขศรี
ม.1/5
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงชลณิกา พิมสิม
ม.1/5
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงญาณิศา สินปรู
ม.1/5
0.00FALSE
34
27
เด็กหญิงฐิติพร อัมพันธ์
ม.1/5
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงณัชฎาพร แก้วกอ
ม.1/5
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงธันยา อ้นดำ
ม.1/5
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงนัทติยา ดอกอินทร์
ม.1/5
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงปณิตย์ฐา บุตรน้อย
ม.1/5
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงปพิชญา สุขหมุน
ม.1/5
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงวชิราภรณ์ บุญประกอบ
ม.1/5
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงวริศรา หวัดพล
ม.1/5
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงศศิวิมล มานุช
ม.1/5
0.00FALSE
43
36
เด็กหญิงศุภนันท์ บุระมาศ
ม.1/5
0.00FALSE
44
37
เด็กหญิงสลิลทิพย์ หมายดี
ม.1/5
0.00FALSE
45
38
เด็กหญิงสุจิรา ถนอมบุญ
ม.1/5
0.00FALSE
46
39
เด็กหญิงอารีรัตน์ สุขแสงงาม
ม.1/5
0.00FALSE
47
40
เด็กหญิงจุฑาภรณ์ ลาทา
ม.1/5
0.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu