บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2
3
ปี พ.ศ.
วันที่ลงนาม
หัวข้อ/วัตถุประสงค์หน่วยงานภายนอก
หน่วยงานเจ้าภาพ/ข้อมูลจาก
รายละเอียดเอกสาร
ภาพข่าวการ MOU
กิจกรรมหลังจาก MOU
4
255523-05-2555การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สงขลา / คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครศรีธรรมราช / คณะวิทยาการจัดการ มรภ.ยะลา / คณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุราษฎร์ธานี / คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.นครศรีธรรมราช
คณะวิทยาการจัดการ
เอกสาร
5
255511-10-2555โครงการศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินของเมืองภูเก็ตมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรศ.นิศา ชัชกุลเอกสาร
6
255515-10-2555การศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติต่อการท่องเที่ยวภูเก็ตของกลุ่มนักท่องเที่ยวอีสต์เมดิเตอร์เรเนียนสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตรศ.นิศา ชัชกุลเอกสาร
7
255623-04-2556เพื่อสร้้างความร่วมมือทางวิชาการ นำไปสู่ความเป็นเลิศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกสาร
8
255619-12-2556เพื่อพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ยะลา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกสาร
9
255706-05-2557เพื่่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สุราษฎร์ธานี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เอกสาร
10
255704-06-2557ความร่วมมือทางวิชาการตามโครงการส่งเสริมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ "สื่อมวลชนรุ่นใหม่" ประจำปี 2557สำนักงาน กสทช. กับสถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง มรภ.สวนดุสิต / มรภ.พระนคร / มศว. / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ / มรภ.ภูเก็ต / มรภ.สุราษฎร์ธานี / มรภ.อุตรดิตถ์ / ม.เชียงใหม่ / ม.เทคโนโลยีสุรนารี
คณะวิทยาการจัดการ
เอกสาร
11
255721-07-2557เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือการดำเนินกิจกรรมมหาวิทยาลัยนานาชาติเจจู สาธารณรัฐเกาหลีใต้เอกสาร
12
255717-10-2557เพื่อดำเนินการจััดทำโครงการบริการวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกสาร
13
255706-11-2557เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่ สกอ.กำหนดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องบริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)
คณะวิทยาการจัดการ
เอกสาร
14
255805-02-2558โครงการบริหารจัดการการบริการวิชาการโรงเรียนบ้านป่าคลอกคณะครุศาสตร์เอกสาร
15
255805-03-2558เพื่อดำเนินการจัดทำโครงการบริการวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเทศบาลตำบลป่าคลอกเอกสาร
16
255825-03-2558นำระบบการเรียนการสอนวิชาการดำน้ำ หลักสูตรสากล ATUS /CMAS และการดำเนินงานทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทยให้พร้อมทุกด้านสมาคมกีฬาดำน้ำ แห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
เอกสาร
17
255824-03-2558IHG AcademyIHG Academy
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
เอกสาร
18
255902-03-2559โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างอาชีพแบบบูรณาการให้แก่ชุมชนตำบลนาเตยอบต.นาเตย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เอกสาร
19
256118-09-2561ร่วมสร้างสรรค์และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาชุมชนป่าตองไปสู่ความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองป่าตอง
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสาร
20
256102-10-2561การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารบริษัท พรทิพย์(ภูเก็ต) จำกัด
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เอกสารรูปภาพ
21
256120-10-2561การบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ในโครงการ PKRU Smart University บมจ.ธนาคารกรุงไทยรูปภาพ
22
256110-12-2561เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารย์ และงานวิจัยร่วมกัน DRB-HICOM University of Automotive Malaysia ณ เมืองกวนตัน รัฐปะหัง ประเทศมาเลเซีย รูปภาพ
23
256112-12-2561สนับสนุน Young Smart Entrepreneurธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดภูเก็ตรูปภาพ
24
256117-12-2561ความร่วมมืือทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิจัยสำนัักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เอกสาร
25
256126-12-2561การจัดกิจกรรม / โครงการ ผู้นำยุวชนอาสาสมัครพิทักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารรูปภาพ
26
256127-12-2561ความร่่วมมือทางวิชาการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) (HomePro)รูปภาพ
27
256207-02-2562ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสองสถาบันบริษัท Guokai Education Groupรููปภาพ
28
256212-02-2562การพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ตรูปภาพ
29
256225-02-2562ลงนามร่วมมือวิชาการ National Pintung University เพื่อสร้างร่วมมือกันในด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม การแลกเปลี่ยนบุคลากร การร่วมมือด้านวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการNational Pintung University (NPTU) ประเทศไต้หวัน รูปภาพ
30
256208-03-2562เพื่อสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรที่สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่ทั้ง 2 ฝ่าย เห็นตรงกันสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนา
เอกสารรูปภาพ
31
256217-03-2562เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพทางดนตรีให้มีความหลากหลาย ทันสมัย สร้างเครือข่ายทางวิชาการดนตรีที่จะเป็นประโยชน์ในทางวิชาการเเละสุนทรียะสถาบันดนตรียามาฮ่ารูปภาพ
32
256202-04-2562เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การดำเนินกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)เทศบาลตำบลรัษฎา อบจ.ภูเก็ต สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตรูปภาพ
33
256222-04-2562
เพื่อบันทึกความร่วมมือในการรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการคัดเลือกตามมาตรฐานของโรงแรมเพื่อเข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าทำงานเป็นพนักงานในโรงแรมหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพหากได้รับการพิจารณาจากสถานประกอบการดังกล่าว
โรงแรมโคโม่ พ้อยท์ยามู (COMO Point Yamu)
รูปภาพ
34
256214-05-2562
โครงการฝึกอบรมและฝึกงานงานนักศึกษานานาชาติด้านการโรงแรม หรือ International Students for Hospitality Internship Program เพื่อนำนักศึกษาจากประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียใต้ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ฝึกอบรม และฝึกงานด้านการโรงแรมในประเทศไทย
นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมภาคใต้ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ ผู้บริหาร Chira Academy และนางชญานิศา คานิยอร์ จากบริษัท จี บีซี โอเวอร์ซีส์ คอนซัลแตนส์ จำกัด
สำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
รูปภาพ
35
256216-05-2562
โครงการวุฒิบัตรรับรองทักษะความรู้ดิจิทัลระดับมาตรฐานสากล พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ดังที่ปรากฏใน Reprofiling และแผนยุทธศาสตร์ของ PKRU ที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 และ Thailand 4.0 โดยพัฒนาความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่นักศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้มีการจัดการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต พัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
มูลนิิธิประเทศสีเขียว และ ICDL Thailand
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รูปภาพ
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...