ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
แบบประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษา ตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ ในการจัดการเรียนการสอน
3
สัปดาห์ที่........หน่วยที่....................ภาคเรียนที่................ปีการศึกษา.....................ระดับชั้น......................สาขา.....................................
4
วิชา........................................................................รหัสวิชา............................................ผู้สอน.....................................................................
5
ลำดับที่12345678*รวม**คะแนนเฉลี่ย
6
ขยันประหยัดซื่อสัตย์มีวินัยสุภาพสะอาดสามัคคีมีน้ำใจ
7
ชื่อ-สกุล
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ลงชื่อ.............................................. ผู้ประเมิน
31
(............................................)
32
วันที่............../........................./......................
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100