09 10 62 - 9.00-11.30 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
30/9/2019, 11:42:08
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123931
นางสาวไพลิย ต๊ะแปงปัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
3
30/9/2019, 11:42:17
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123936นางสาวนน หมอกเงิน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
4
30/9/2019, 11:42:19
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123925นางสาวนพมาศ พาจรทิศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
5
30/9/2019, 11:42:54
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123922
นางสาว อธิชา ก่ำบุตร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
6
30/9/2019, 11:44:24
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123911
นางสาวอมรรัตน์ ตาจุมปา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
7
30/9/2019, 11:46:46
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123928
นายนวดล พรพิริยะวงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
8
30/9/2019, 11:47:25
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123910
นางสาวรัตติกาล บุญมา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
9
30/9/2019, 11:56:05
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125005
นางสาววิลาภรณ์ บุญมาปะ
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์พืชสวน
10
30/9/2019, 11:57:20
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125011นางสาวณัฐชา วงค์โสดเทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์พืชสวน
11
30/9/2019, 11:58:14
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125012
นางสาวณภัทรินทร์ เป็งใจ
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์พืชสวน
12
30/9/2019, 11:59:39
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125032
นางสาวนัทธมน หงษ์วงค์
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์พืชสวน
13
30/9/2019, 11:59:47
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123926นายวัชระ อินถา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
14
30/9/2019, 12:55:23
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123929นางสาว สิริกร มะลาว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
15
30/9/2019, 12:56:16
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123912
นางสาว พิมพ์ชนก กันชนะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
16
30/9/2019, 12:57:25
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123935นางสาวผกามาศ แปงอุด
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
17
30/9/2019, 19:00:06
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123903นายพลภัทร วิเศษศิริ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
18
1/10/2019, 15:01:08
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142246นางสาว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฝรั่งเศสธุรกิจ
19
1/10/2019, 15:03:11
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142246
นางสาว พัชธีรา ชมภูมิ่ง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
20
2/10/2019, 9:18:40
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144310
นางสาวจิตราภรณ์ ปาวัณณะ
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
21
2/10/2019, 9:18:41
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144303
นางสาว พัชราภรณ์ เมืองอินทร์
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
22
2/10/2019, 9:18:43
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144321น.ส.จุฑามาศ อินต๊ะปาวิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย?
23
2/10/2019, 9:18:45
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144307
นางสาว​ จุฑามาศ​ สุนัน​ต๊ะ​
วิทยาการจัดการ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
24
2/10/2019, 10:11:17
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59144329
นายจิรายุทธ ศรีทาสร้อย
วิทยาการจัดการ
การบริกทรัพยากรมนุษย์
25
2/10/2019, 13:04:33
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123361
นางสาว อังคณา ระวังกาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
26
2/10/2019, 13:05:00
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123347
นางสาวสุภาวดี ลุงหลู่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
27
2/10/2019, 13:05:18
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123367นางสาวชวิศา บุตรตา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
28
2/10/2019, 13:05:35
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123346
นางสาว พิไลลักษณ์ ลุงซุนนะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
29
2/10/2019, 13:05:55
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123352
น.ส.จุฑามาศ นันทรักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
30
2/10/2019, 15:25:09
วันพุธ ที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-11.30 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123918จตุพร จูสิงห์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ฟิสิกส์
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...