รายการ เสพ-ติด-แบด (19 พฤษภาคม 2561) (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHNOPQWXYZ
1
2
ตารางการการแข่งขันแบดมินตัน เสพ-ติด-แบด
3
วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
4
5
แมทที่เวลารอบแมททีม/สายชื่อทีมชื่อนักกีฬา 1ชื่อนักกีฬา 2ทีม/สายชื่อทีมชื่อนักกีฬา 1ชื่อนักกีฬา 2
6
7
109.00
มือ S รอบที่ 1
S.A1-S.A2S.A1แปดริ้วบันเทิงพิศนุ แซ่เตียวธนา เรืองเดชS.A2godji
เมธารัตน์ บรรจงเลี้ยง
วิสาขา ตระกูลตั้งไพศาล
8
2S.A3-S.A4S.A3
ตีกันไม่ว่างเว้น/พี่กะน้อง
ณัตชณิช ล้ิมธมล แสนS.A4ชมรมแบดมินตันมศวณพวรรษ แก้วพุดซาญาณพัฒน์ เล็กมณี
9
3S.B1-S.B2S.B1Mcf / du mun di
วิริยิสิษฐ์ มีสวัสดิ์
นารี อินทร์พิมพ์S.B2ชมรมแบดมินตัน มศวศุภชัย ปัญญาบรรจงอภิชชา เทวสถิตพงษ์
10
4S.B3-S.B4S.B3Strongerนาย สมพงษ์ จันเรียน
น.ส. มนทกานต์ ชนะชัยรุ่งเรือง
S.B4แม่ใหญ่
นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม
นายจุมพล ฉายวัฒนา
11
5S.C1-S.C2S.C1KTRสุริโย เนียมกลั่นประสิทธิ์ รัตตะนะS.C2304ลีลา
อัครพัทธ์ บุญกิจไพศาล
ศุภราช สร่างโศรก
12
6S.C3-S.C4S.C3หน้าสดนาย บดินทร์ คำเสือนายจสินทร์ ทองสีS.C4แปดริ้วบันเทิง
สิริศักดิ์ ผลสงเคราะห์
นายประจักษ์ พุฒศิริ
13
7S.D1-S.D2S.D1หมีน้อยตีแบดนนทกร พะลาหอมธเนศชัย เก้ากิตติ์S.D2Pech-Yorm
อนาวินทร์ ไชยหาวงศ์
เจษฎร์นรินทร์ ไชยสิทธิ์
14
8S.D3-S.D4S.D3สิงห์ hh
ปิยธิดา ฉอสุวรรณชาติ
ปิยธดา ฉอสุวรรณชาติS.D4ชมรมแบดมินตัน มศวธนัช วิไลศรีต้นฉบับ ติรสถาพร
15
909.30S.E1-S.E2S.E1KBC Thailandสายชล อัมพรเวชสมชาย คำเหลาS.E2BKBนายเอนก มิตรแย้มนายธนกฤต แซ่ฉั่ว
16
10S.E3-S.E4S.E3
สังกัดเจ้แฮมแบดมินตัน
ประกาศิต บานโพธิ์ศักดิ์ชัย สีสังข์S.E4กะโหลกกะลาอรณิชา ชลศรานนท์สมฤดี ก้องพิภพนนท์
17
11
มือ P- รอบที่ 1
P-A1-P-A2P-A1ลอดดาก กระชากเลี้ยวกฤษดา พิมบุบผาสุรศักดิ์ รัตนวิชัยP-A2หนุกหนานปรีดา ฉอสุวรรณชาติวีระยุทธ ชุมชอบ
18
12P-A3-P-A4P-A3
pki.thailand/พลเรือรบปืนใหญ่
พยนต์ บุญทองนุ่ม
กิตติศักดิ์ เพชรน้อย
P-A4PECH-YORM / MCF
ธีระวุฒิ เลิศธนาสิน
วิทูรย์
19
13P-B1-P-B2P-B1godzilla jungรชต คีตโชติบัณฑิตวุธธิรัฐ สีคงP-B2แบริ่ง13
สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
ศราวุธ เทียนคำ
20
14P-B3-P-B4P-B3Signature/ติดแบต
นิติพัฒน์ หิรัญกุลวงษ์
มงคล เอี่ยมโหมดP-B4พี่กะน้อง
ตวงรัตน์ เกียรติคณารัตน์
รติพันธ์ พันธารีย์
21
15P-C1-P-C2P-C1แปดริ้วบันเทิงวีรวิทย์ รัตนะปฏิวัติ ประสงค์P-C2ชมรมแบดมินตัน มศวนายพณภณ คำพระแย
นายณัฐวรรธน์ ตันธนะทรัพย์
22
16P-C3-P-C4P-C3Forty Upปฏิเวธ แน่งน้อยมงคล แน่งน้อยP-C4มาซารุ&KBC Thailand
ณัฐเชษฐ์ วงศ์เสริมทรัพย์
ปุริมพัฒน์ งามจิตร
23
1710.00P-D1-P-D2P-D1ครูปิ๊กอภิชาติ รโหฐานสหัส แสวงผลP-D2เกย์ตึงธีรวัฒน์ สุนทรโยธีณัฐวุฒิ คล้ายทับ
24
18P-D3-P-D4P-D3BTB BADMINTONปราโมทย์ เตือประโคนราชวัตร วงศาโรจน์P-D4Young Blood Familyสุพัตรา เกษาราชศศิกาน โสมประยูร
25
19
มือ S รอบที่ 1
S.A1-S.A5S.A1แปดริ้วบันเทิงพิศนุ แซ่เตียวธนา เรืองเดชS.A5แอ๋ว แอ๋วศิริวรรณ เตียงคีรีสุบรรณ์. อินทะลี
26
20S.B1-S.B5S.B1Mcf / du mun di
วิริยิสิษฐ์ มีสวัสดิ์
นารี อินทร์พิมพ์S.B5KTRวิชัย อินอุ่นโชติอิทธิพล ชูศิลป์
27
21S.C1-S.C5S.C1KTRสุริโย เนียมกลั่นประสิทธิ์ รัตตะนะS.C5สายไยภาณุวัตร นุชอุดมชื่นสุข นุชอุดม
28
22S.D1-S.D5S.D1หมีน้อยตีแบดนนทกร พะลาหอมธเนศชัย เก้ากิตติ์S.D5ปลุกปล้ำ
รังสฤษฏ์ ตันสุริสาร
สมชาย ทวะรุ่งเรือง
29
23S.E1-S.E5S.E1KBC Thailandสายชล อัมพรเวชสมชาย คำเหลาS.E5ชมรมแบดมินตัน มศว
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาโชติ
นายนิธิกร จำปารัตน์
30
24
มือ P- รอบที่ 1
P-A1-P-A5P-A1ลอดดาก กระชากเลี้ยวกฤษดา พิมบุบผาสุรศักดิ์ รัตนวิชัยP-A5เกย์ตึงอาทิตย์ จำปาสอน
จักรพงษ์ วิโรจน์แดนไทย
31
2510.30P-B1-P-B5P-B1godzilla jungรชต คีตโชติบัณฑิตวุธธิรัฐ สีคงP-B5T.A. Requestสุวัตน์ ดีสวัสดิ์ธีรชัย ประดิษฐ์สุข
32
26P-C1-P-C5P-C1แปดริ้วบันเทิงวีรวิทย์ รัตนะปฏิวัติ ประสงค์P-C5พลเรือปืนใหญ่เสน่ห์ พงศาปานอดิยศ นาคสุข
33
27P-D1-P-D5P-D1ครูปิ๊กอภิชาติ รโหฐานสหัส แสวงผลP-D5พลเรือปืนใหญ่วิทยา กลางโนนงิ้วสมจิตร. ศิริประโชติ
34
28
มือ S รอบที่ 2
S.A1-S.A3S.A1แปดริ้วบันเทิงพิศนุ แซ่เตียวธนา เรืองเดชS.A3
ตีกันไม่ว่างเว้น/พี่กะน้อง
ณัตชณิช ล้ิมธมล แสน
35
29S.A2-S.A4S.A2godji
เมธารัตน์ บรรจงเลี้ยง
วิสาขา ตระกูลตั้งไพศาล
S.A4ชมรมแบดมินตันมศวณพวรรษ แก้วพุดซาญาณพัฒน์ เล็กมณี
36
30S.B1-S.B3S.B1Mcf / du mun di
วิริยิสิษฐ์ มีสวัสดิ์
นารี อินทร์พิมพ์S.B3Strongerนาย สมพงษ์ จันเรียน
น.ส. มนทกานต์ ชนะชัยรุ่งเรือง
37
31S.B2-S.B4S.B2ชมรมแบดมินตัน มศวศุภชัย ปัญญาบรรจงอภิชชา เทวสถิตพงษ์S.B4แม่ใหญ่
นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม
นายจุมพล ฉายวัฒนา
38
32S.C1-S.C3S.C1KTRสุริโย เนียมกลั่นประสิทธิ์ รัตตะนะS.C3หน้าสดนาย บดินทร์ คำเสือนายจสินทร์ ทองสี
39
3311.00S.C2-S.C4S.C2304ลีลา
อัครพัทธ์ บุญกิจไพศาล
ศุภราช สร่างโศรกS.C4แปดริ้วบันเทิง
สิริศักดิ์ ผลสงเคราะห์
นายประจักษ์ พุฒศิริ
40
34S.D1-S.D3S.D1หมีน้อยตีแบดนนทกร พะลาหอมธเนศชัย เก้ากิตติ์S.D3สิงห์ hh
ปิยธิดา ฉอสุวรรณชาติ
ปิยธดา ฉอสุวรรณชาติ
41
35S.D2-S.D4S.D2Pech-Yormอนาวินทร์ ไชยหาวงศ์
เจษฎร์นรินทร์ ไชยสิทธิ์
S.D4ชมรมแบดมินตัน มศวธนัช วิไลศรีต้นฉบับ ติรสถาพร
42
36S.E1-S.E3S.E1KBC Thailandสายชล อัมพรเวชสมชาย คำเหลาS.E3
สังกัดเจ้แฮมแบดมินตัน
ประกาศิต บานโพธิ์ศักดิ์ชัย สีสังข์
43
37S.E2-S.E4S.E2BKBนายเอนก มิตรแย้มนายธนกฤต แซ่ฉั่วS.E4กะโหลกกะลาอรณิชา ชลศรานนท์สมฤดี ก้องพิภพนนท์
44
38
มือ P- รอบที่ 2
P-A1-P-A3P-A1ลอดดาก กระชากเลี้ยวกฤษดา พิมบุบผาสุรศักดิ์ รัตนวิชัยP-A3
pki.thailand/พลเรือรบปืนใหญ่
พยนต์ บุญทองนุ่มกิตติศักดิ์ เพชรน้อย
45
39P-A2-P-A4P-A2หนุกหนานปรีดา ฉอสุวรรณชาติวีระยุทธ ชุมชอบP-A4PECH-YORM / MCF
ธีระวุฒิ เลิศธนาสิน
วิทูรย์
46
40P-B1-P-B3P-B1godzilla jungรชต คีตโชติบัณฑิตวุธธิรัฐ สีคงP-B3Signature/ติดแบต
นิติพัฒน์ หิรัญกุลวงษ์
มงคล เอี่ยมโหมด
47
4111.30P-B2-P-B4P-B2แบริ่ง13
สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
ศราวุธ เทียนคำP-B4พี่กะน้อง
ตวงรัตน์ เกียรติคณารัตน์
รติพันธ์ พันธารีย์
48
42P-C1-P-C3P-C1แปดริ้วบันเทิงวีรวิทย์ รัตนะปฏิวัติ ประสงค์P-C3Forty Upปฏิเวธ แน่งน้อยมงคล แน่งน้อย
49
43P-C2-P-C4P-C2ชมรมแบดมินตัน มศวนายพณภณ คำพระแย
นายณัฐวรรธน์ ตันธนะทรัพย์
P-C4มาซารุ&KBC Thailand
ณัฐเชษฐ์ วงศ์เสริมทรัพย์
ปุริมพัฒน์ งามจิตร
50
44P-D1-P-D3P-D1ครูปิ๊กอภิชาติ รโหฐานสหัส แสวงผลP-D3BTB BADMINTON
ปราโมทย์ เตือประโคน
ราชวัตร วงศาโรจน์
51
45P-D2-P-D4P-D2เกย์ตึงธีรวัฒน์ สุนทรโยธีณัฐวุฒิ คล้ายทับP-D4Young Blood Familyสุพัตรา เกษาราชศศิกาน โสมประยูร
52
46
มือ S รอบที่ 2
S.A2-S.A5S.A2godji
เมธารัตน์ บรรจงเลี้ยง
วิสาขา ตระกูลตั้งไพศาล
S.A5แอ๋ว แอ๋วศิริวรรณ เตียงคีรีสุบรรณ์. อินทะลี
53
47S.B2-S.B5S.B2ชมรมแบดมินตัน มศวศุภชัย ปัญญาบรรจงอภิชชา เทวสถิตพงษ์S.B5KTRวิชัย อินอุ่นโชติอิทธิพล ชูศิลป์
54
48S.C2-S.C5S.C2304ลีลา
อัครพัทธ์ บุญกิจไพศาล
ศุภราช สร่างโศรกS.C5สายไยภาณุวัตร นุชอุดมชื่นสุข นุชอุดม
55
4912.00S.D2-S.D5S.D2Pech-Yormอนาวินทร์ ไชยหาวงศ์
เจษฎร์นรินทร์ ไชยสิทธิ์
S.D5ปลุกปล้ำ
รังสฤษฏ์ ตันสุริสาร
สมชาย ทวะรุ่งเรือง
56
50S.E2-S.E5S.E2BKBนายเอนก มิตรแย้มนายธนกฤต แซ่ฉั่วS.E5ชมรมแบดมินตัน มศว
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาโชติ
นายนิธิกร จำปารัตน์
57
51
มือ P- รอบที่ 2
P-A2-P-A5P-A2หนุกหนานปรีดา ฉอสุวรรณชาติวีระยุทธ ชุมชอบP-A5เกย์ตึงอาทิตย์ จำปาสอน
จักรพงษ์ วิโรจน์แดนไทย
58
52P-B2-P-B5P-B2แบริ่ง13
สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
ศราวุธ เทียนคำP-B5T.A. Requestสุวัตน์ ดีสวัสดิ์ธีรชัย ประดิษฐ์สุข
59
53P-C2-P-C5P-C2ชมรมแบดมินตัน มศวนายพณภณ คำพระแย
นายณัฐวรรธน์ ตันธนะทรัพย์
P-C5พลเรือปืนใหญ่เสน่ห์ พงศาปานอดิยศ นาคสุข
60
54P-D2-P-D5P-D2เกย์ตึงธีรวัฒน์ สุนทรโยธีณัฐวุฒิ คล้ายทับP-D5พลเรือปืนใหญ่วิทยา กลางโนนงิ้วสมจิตร. ศิริประโชติ
61
55
มือ S รอบที่ 3
S.A1-S.A4S.A1แปดริ้วบันเทิงพิศนุ แซ่เตียวธนา เรืองเดชS.A4ชมรมแบดมินตันมศวณพวรรษ แก้วพุดซาญาณพัฒน์ เล็กมณี
62
56S.A2-S.A3S.A2godji
เมธารัตน์ บรรจงเลี้ยง
วิสาขา ตระกูลตั้งไพศาล
S.A3
ตีกันไม่ว่างเว้น/พี่กะน้อง
ณัตชณิช ล้ิมธมล แสน
63
5712.30S.B1-S.B4S.B1Mcf / du mun di
วิริยิสิษฐ์ มีสวัสดิ์
นารี อินทร์พิมพ์S.B4แม่ใหญ่
นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม
นายจุมพล ฉายวัฒนา
64
58S.B2-S.B3S.B2ชมรมแบดมินตัน มศวศุภชัย ปัญญาบรรจงอภิชชา เทวสถิตพงษ์S.B3Strongerนาย สมพงษ์ จันเรียน
น.ส. มนทกานต์ ชนะชัยรุ่งเรือง
65
59S.C1-S.C4S.C1KTRสุริโย เนียมกลั่นประสิทธิ์ รัตตะนะS.C4แปดริ้วบันเทิง
สิริศักดิ์ ผลสงเคราะห์
นายประจักษ์ พุฒศิริ
66
60S.C2-S.C3S.C2304ลีลา
อัครพัทธ์ บุญกิจไพศาล
ศุภราช สร่างโศรกS.C3หน้าสดนาย บดินทร์ คำเสือนายจสินทร์ ทองสี
67
61S.D1-S.D4S.D1หมีน้อยตีแบดนนทกร พะลาหอมธเนศชัย เก้ากิตติ์S.D4ชมรมแบดมินตัน มศวธนัช วิไลศรีต้นฉบับ ติรสถาพร
68
62S.D2-S.D3S.D2Pech-Yormอนาวินทร์ ไชยหาวงศ์
เจษฎร์นรินทร์ ไชยสิทธิ์
S.D3สิงห์ hh
ปิยธิดา ฉอสุวรรณชาติ
ปิยธดา ฉอสุวรรณชาติ
69
63S.E1-S.E4S.E1KBC Thailandสายชล อัมพรเวชสมชาย คำเหลาS.E4กะโหลกกะลาอรณิชา ชลศรานนท์สมฤดี ก้องพิภพนนท์
70
64S.E2-S.E3S.E2BKBนายเอนก มิตรแย้มนายธนกฤต แซ่ฉั่วS.E3
สังกัดเจ้แฮมแบดมินตัน
ประกาศิต บานโพธิ์ศักดิ์ชัย สีสังข์
71
6513.00
มือ P- รอบที่ 3
P-A1-P-A4P-A1ลอดดาก กระชากเลี้ยวกฤษดา พิมบุบผาสุรศักดิ์ รัตนวิชัยP-A4PECH-YORM / MCF
ธีระวุฒิ เลิศธนาสิน
วิทูรย์
72
66P-A2-P-A3P-A2หนุกหนานปรีดา ฉอสุวรรณชาติวีระยุทธ ชุมชอบP-A3
pki.thailand/พลเรือรบปืนใหญ่
พยนต์ บุญทองนุ่มกิตติศักดิ์ เพชรน้อย
73
67P-B1-P-B4P-B1godzilla jungรชต คีตโชติบัณฑิตวุธธิรัฐ สีคงP-B4พี่กะน้อง
ตวงรัตน์ เกียรติคณารัตน์
รติพันธ์ พันธารีย์
74
68P-B2-P-B3P-B2แบริ่ง13
สมเกียรติ ถนอมสินธุ์
ศราวุธ เทียนคำP-B3Signature/ติดแบต
นิติพัฒน์ หิรัญกุลวงษ์
มงคล เอี่ยมโหมด
75
69P-C1-P-C4P-C1แปดริ้วบันเทิงวีรวิทย์ รัตนะปฏิวัติ ประสงค์P-C4มาซารุ&KBC Thailand
ณัฐเชษฐ์ วงศ์เสริมทรัพย์
ปุริมพัฒน์ งามจิตร
76
70P-C2-P-C3P-C2ชมรมแบดมินตัน มศวนายพณภณ คำพระแย
นายณัฐวรรธน์ ตันธนะทรัพย์
P-C3Forty Upปฏิเวธ แน่งน้อยมงคล แน่งน้อย
77
71P-D1-P-D4P-D1ครูปิ๊กอภิชาติ รโหฐานสหัส แสวงผลP-D4Young Blood Familyสุพัตรา เกษาราชศศิกาน โสมประยูร
78
72P-D2-P-D3P-D2เกย์ตึงธีรวัฒน์ สุนทรโยธีณัฐวุฒิ คล้ายทับP-D3BTB BADMINTON
ปราโมทย์ เตือประโคน
ราชวัตร วงศาโรจน์
79
7313.30
มือ S รอบที่ 3
S.A3-S.A5S.A3
ตีกันไม่ว่างเว้น/พี่กะน้อง
ณัตชณิช ล้ิมธมล แสนS.A5แอ๋ว แอ๋วศิริวรรณ เตียงคีรีสุบรรณ์. อินทะลี
80
74S.B3-S.B5S.B3Strongerนาย สมพงษ์ จันเรียน
น.ส. มนทกานต์ ชนะชัยรุ่งเรือง
S.B5KTRวิชัย อินอุ่นโชติอิทธิพล ชูศิลป์
81
75S.C3-S.C5S.C3หน้าสดนาย บดินทร์ คำเสือนายจสินทร์ ทองสีS.C5สายไยภาณุวัตร นุชอุดมชื่นสุข นุชอุดม
82
76S.D3-S.D5S.D3สิงห์ hh
ปิยธิดา ฉอสุวรรณชาติ
ปิยธดา ฉอสุวรรณชาติS.D5ปลุกปล้ำ
รังสฤษฏ์ ตันสุริสาร
สมชาย ทวะรุ่งเรือง
83
77S.E3-S.E5S.E3
สังกัดเจ้แฮมแบดมินตัน
ประกาศิต บานโพธิ์ศักดิ์ชัย สีสังข์S.E5ชมรมแบดมินตัน มศว
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาโชติ
นายนิธิกร จำปารัตน์
84
78
มือ P- รอบที่ 3
P-A3-P-A5P-A3
pki.thailand/พลเรือรบปืนใหญ่
พยนต์ บุญทองนุ่ม
กิตติศักดิ์ เพชรน้อย
P-A5เกย์ตึงอาทิตย์ จำปาสอน
จักรพงษ์ วิโรจน์แดนไทย
85
79P-B3-P-B5P-B3Signature/ติดแบต
นิติพัฒน์ หิรัญกุลวงษ์
มงคล เอี่ยมโหมดP-B5T.A. Requestสุวัตน์ ดีสวัสดิ์ธีรชัย ประดิษฐ์สุข
86
80P-C3-P-C5P-C3Forty Upปฏิเวธ แน่งน้อยมงคล แน่งน้อยP-C5พลเรือปืนใหญ่เสน่ห์ พงศาปานอดิยศ นาคสุข
87
8114.00P-D3-P-D5P-D3BTB BADMINTONปราโมทย์ เตือประโคนราชวัตร วงศาโรจน์P-D5พลเรือปืนใหญ่วิทยา กลางโนนงิ้วสมจิตร. ศิริประโชติ
88
82
มือ P รอบที่ 1
P.A1-P.A2P.A1ครูปิ๊ก
ศิวัช พงษ์เพียจันทร์
พงศธร ศิริพรหมพิทักษ์
P.A2Godji
วิจิตรา ตั้งสังขะรมย์
วรวีร์ วงศ์คีรีพิบูลย์
89
83P.A3-P.A4P.A3MCFปริญญาสุรชัย สอนกลิ่นP.A4ดอนตั้ม
รัฐนันทน์ จิตรวิจักขณ์
พิจักขณ์ ขวัญพราย
90
84P.B1-P.B2P.B1The Angel / MCFอัศนัย ภูครองนาค
พริษฐรักษ์ พันธ์เลิศ
P.B2
7Card Badminton Team
Thamakorn PhanatditSuphakit Srimechai
91
85P.B3-P.B4P.B3BTB Badmintonศตวรรษ เจริญลาภธชาดล บุรพงศ์กิติP.B4MCFธีรฌาน สุขถาวรวิริยสิทย์ มีสวัส
92
86P.C1-P.C2P.C1MCF/VC myfriendธนิสศร บุญช่วยไพศาล แสงนิลP.C27 CARDวลัยพัชร มิ่งประชาสธน พรหมเรนทร์
93
87P.C3-P.C4P.C3สายใยอิทธิกร ชุ่มเย็นสาธิตP.C4BB3
สรศักดิ์ โรจน์พจนานาวิน
เขมรัฐ ราชเมืองแก้ว
94
88P.D1-P.D2P.D1Signatureรณกร เส็งสอนปวริช ชอไชยทิศP.D2BTB/The Angleธนกร มาลาวฤษฎิ์ วาสิกศิริ
95
8914.30P.D3-P.D4P.D3Mcf
รัชธิวัสส์ อริยสิทธิศรา
ศาตนันท์ เดชมณีวงศ์P.D4มอมแมมพัชญ์ชลธรภัทรจาริน
96
90
มือ S รอบที่ 4
S.A4-S.A5S.A4ชมรมแบดมินตันมศวณพวรรษ แก้วพุดซาญาณพัฒน์ เล็กมณีS.A5แอ๋ว แอ๋วศิริวรรณ เตียงคีรีสุบรรณ์. อินทะลี
97
91S.B4-S.B5S.B4แม่ใหญ่
นายพัฒน์อนิญช์ ตระกูลอินคอม
นายจุมพล ฉายวัฒนาS.B5KTRวิชัย อินอุ่นโชติอิทธิพล ชูศิลป์
98
92S.C4-S.C5S.C4แปดริ้วบันเทิง
สิริศักดิ์ ผลสงเคราะห์
นายประจักษ์ พุฒศิริS.C5สายไยภาณุวัตร นุชอุดมชื่นสุข นุชอุดม
99
93S.D4-S.D5S.D4ชมรมแบดมินตัน มศวธนัช วิไลศรีต้นฉบับ ติรสถาพรS.D5ปลุกปล้ำ
รังสฤษฏ์ ตันสุริสาร
สมชาย ทวะรุ่งเรือง
100
94S.E4-S.E5S.E4กะโหลกกะลาอรณิชา ชลศรานนท์สมฤดี ก้องพิภพนนท์S.E5ชมรมแบดมินตัน มศว
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาโชติ
นายนิธิกร จำปารัตน์
Loading...
 
 
 
ตารางเวลา
สายการแข่งขัน
สายน็อคเอาส์
การตอบแบบฟอร์ม 1
S
P-
P
 
 
Main menu