ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รหัส O-NET ของโรงเรียนในสพป.ขอนแก่น เขต 2
2
ลำดับที่รหัส O-NETชื่อโรงเรียนอำเภอจังหวัด
3
11140100071กรุณาศึกษาบ้านไผ่ขอนแก่น
4
21040020079กุดขอนแก่นท่าเกษมมัญจาคีรีขอนแก่น
5
31040020044เก่านาโนมีวิทยาบ้านไผ่ขอนแก่น
6
41040020105แก่นเท่าโสกน้ำขุ่นมัญจาคีรีขอนแก่น
7
51040020045จตุรมิตรบ้านไผ่บ้านไผ่ขอนแก่น
8
61040020158ชุมชนโนนแสนสุขชนบทขอนแก่น
9
71040020182ชุมชนบ้านโคกโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
10
81040020137ชุมชนบ้านชนบทชนบทขอนแก่น
11
91040020020ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศบ้านไผ่ขอนแก่น
12
101040020069ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรีมัญจาคีรีขอนแก่น
13
111040020059ชุมชนบ้านหัวขัวเปือยน้อยขอนแก่น
14
121040020203ชุมชนบ้านแฮดบ้านแฮดขอนแก่น
15
131040020180ดอนหมูโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
16
141040020060ไตรคามประชาพัฒนาเปือยน้อยขอนแก่น
17
151040020002ไตรคามประชาสรรค์บ้านไผ่ขอนแก่น
18
161040020043ไตรมิตรประชาบำรุงบ้านไผ่ขอนแก่น
19
171040020121ไตรมิตรศึกษามัญจาคีรีขอนแก่น
20
181040020170นาจานซับสมบูรณ์โคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
21
191040020122โนนเขวาประชารักษ์มัญจาคีรีขอนแก่น
22
201040020181โนนคูณอัมพวันโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
23
211040020139โนนพะยอมพิทยไพศาลชนบทขอนแก่น
24
221040020113โนนสวางวิทยาสรรค์มัญจาคีรีขอนแก่น
25
231040020100บัวเหลืองมัญจาคีรีขอนแก่น
26
241040020103บัวเหลืองสาขาบ้านหนองบัวมัญจาคีรีขอนแก่น
27
251040020119บ้านกอกป่าผุวิทยามัญจาคีรีขอนแก่น
28
261040020030บ้านกุดเชือกบ้านไผ่ขอนแก่น
29
271040020133บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ชนบทขอนแก่น
30
281040020134บ้านกุดเพียขอมเหนือชนบทขอนแก่น
31
291040020014บ้านเก่าน้อยบ้านไผ่ขอนแก่น
32
301040020019บ้านเกิ้งบ้านไผ่ขอนแก่น
33
311040020175บ้านแก้งค้อโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
34
321040020054บ้านโกน้อยเปือยน้อยขอนแก่น
35
331040020207บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุงบ้านแฮดขอนแก่น
36
341040020120บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์มัญจาคีรีขอนแก่น
37
351040020031บ้านขามป้อมบ้านไผ่ขอนแก่น
38
361040020101บ้านขามป้อมดอนยูงมัญจาคีรีขอนแก่น
39
371040020208บ้านขามป้อมประชานุกูลบ้านแฮดขอนแก่น
40
381040020110บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูลมัญจาคีรีขอนแก่น
41
391040020022บ้านขามเรียนบ้านไผ่ขอนแก่น
42
401040020074บ้านขุมดินมัญจาคีรีขอนแก่น
43
411040020075บ้านเขวามัญจาคีรีขอนแก่น
44
421040020080บ้านคำแคนมัญจาคีรีขอนแก่น
45
431040020081บ้านคำโซ่มัญจาคีรีขอนแก่น
46
441040020082บ้านคำน้อยมัญจาคีรีขอนแก่น
47
451040020083บ้านคำปากดาวมัญจาคีรีขอนแก่น
48
461040020003บ้านแคนเหนือบ้านไผ่ขอนแก่น
49
471040020004บ้านโคกโกบ้านไผ่ขอนแก่น
50
481040020152บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยงชนบทขอนแก่น
51
491040020190บ้านโคกสำราญบ้านแฮดขอนแก่น
52
501040020104บ้านโคกสูงพิทยาคารมัญจาคีรีขอนแก่น
53
511040020127บ้านแจ้งมัญจาคีรีขอนแก่น
54
521040020106บ้านแจ้งทัพม้ามัญจาคีรีขอนแก่น
55
531040020070บ้านโจดมัญจาคีรีขอนแก่น
56
541040020023บ้านชีกกค้อบ้านไผ่ขอนแก่น
57
551040020168บ้านซับแดงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
58
561040020169บ้านซับบอนโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
59
571040020162บ้านโซ่งเหล่านาดีชนบทขอนแก่น
60
581040020191บ้านดงหนองเกี่ยวบ้านแฮดขอนแก่น
61
591040020159บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุงชนบทขอนแก่น
62
601040020192บ้านดอนปอแดงบ้านแฮดขอนแก่น
63
611040020005บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้าบ้านไผ่ขอนแก่น
64
621040020024บ้านดู่ใหญ่บ้านไผ่ขอนแก่น
65
631040020012บ้านทางพาดหนองแวงโองบ้านไผ่ขอนแก่น
66
641040020138บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อยชนบทขอนแก่น
67
651040020160บ้านท่าม่วงชนบทขอนแก่น
68
661040020088บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์มัญจาคีรีขอนแก่น
69
671040020089บ้านท่าสวรรค์มัญจาคีรีขอนแก่น
70
681040020015บ้านทุ่งมนบ้านไผ่ขอนแก่น
71
691040020163บ้านทุ่มห้วยชนบทขอนแก่น
72
701040020144บ้านแท่นชนบทขอนแก่น
73
711040020084บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือมัญจาคีรีขอนแก่น
74
721040020102บ้านนาข่ามัญจาคีรีขอนแก่น
75
731040020107บ้านนางามมัญจาคีรีขอนแก่น
76
741040020128บ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคารมัญจาคีรีขอนแก่น
77
751040020135บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่าชนบทขอนแก่น
78
761040020171บ้านนาตับเต่าโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
79
771040020176บ้านนาแพงสงแดงโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
80
781040020067บ้านนาเสียวโคกสว่างเปือยน้อยขอนแก่น
81
791040020111บ้านนาฮีมัญจาคีรีขอนแก่น
82
801040020185บ้านโนนกระยอมกุดลอบโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
83
811040020153บ้านโนนข่าชนบทขอนแก่น
84
821040020112บ้านโนนคุตมัญจาคีรีขอนแก่น
85
831040020090บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์มัญจาคีรีขอนแก่น
86
841040020091บ้านโนนเค็งมัญจาคีรีขอนแก่น
87
851040020177บ้านโนนงามโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
88
861040020145บ้านโนนแดงน้อยชนบทขอนแก่น
89
871040020092บ้านโนนตุ่นศึกษามัญจาคีรีขอนแก่น
90
881040020178บ้านโนนทองวิทยาคมโคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
91
891040020199บ้านโนนทันบ้านแฮดขอนแก่น
92
901040020193บ้านโนนพันชาติบ้านแฮดขอนแก่น
93
911040020061บ้านโนนสว่างเปือยน้อยขอนแก่น
94
921040020114บ้านโนนสวางสาขาห้วยหินเกิ้งมัญจาคีรีขอนแก่น
95
931040020179บ้านโนนสาวเอ้โคกโพธิ์ไชยขอนแก่น
96
941040020129บ้านโนนสำนักมัญจาคีรีขอนแก่น
97
951040020076บ้านบัวมัญจาคีรีขอนแก่น
98
961040020151บ้านปอแดงชนบทขอนแก่น
99
971040020053บ้านป่างิ้วหนองฮีบ้านไผ่ขอนแก่น
100
981040020085บ้านป่าดู่มัญจาคีรีขอนแก่น