ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
ใบรายชื่อสมัครสอบแข่งขันเยาวชนคนเก่งภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2565
2
สอบวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566
3
ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
4
5
6
โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
7
8
ลำดับคำนำหน้าชื่อสกุล
ระดับชั้นที่เรียน
ระดับชั้นที่สมัครสอบค่าสมัครสอบหมายเหตุ
9
1เด็กหญิงกนิษฐามณีวงษ์ป.4ประถมศึกษา50
10
2เด็กหญิงจรรยาพรชาติมนตรีป.4ประถมศึกษา50
11
3เด็กหญิงชาคริยาบัตรมาตย์ป.4ประถมศึกษา50
12
4เด็กชายภูตะวันโสมทองป.5ประถมศึกษา50
13
ป.6ประถมศึกษา50
14
ป.6ประถมศึึกษา50
15
ป.6ประถมศึึกษา50
16
ป.6ประถมศึึกษา50
17
ป.6ประถมศึึกษา50
18
ป.6ประถมศึึกษา50
19
8นายชนะชัยเพียยาม.5ประถมศึึกษา50
20
9นางสาวศิรินทราชนะบุญม.5ประถมศึึกษา50
21
10นางสาวทิฆัมพร ไชยคุณม.5ประถมศึึกษา50
22
11
23
12
24
13
25
26
15
27
16
28
17
29
18
30
19
31
20
32
รวม
33
34
35
36
หมายเหตุ1. กรณีที่มีนักเรียนสมัครจำนวนมาก กรุณาแยกรายชื่อนักเรียนตามระดับชั้นนักเรียนที่สมัครสอบ
37
2. ชำระค่าสมัครสอบโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
หมายเลขบัญชี 715-1-11017-0 ชื่อบัญชี นางศรีวรรณ ลมสูงเนิน
38
3. แนบไฟล์ใบสมัครนี้ พร้อมหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ ไปที่ https://forms.gle/PjLD8VzMNzXXsPo17
หรือ E-Mail : fldenglish.ssk@gmail.com
39
4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของการสมัครสอบแล้ว จะส่งอีเมลล์ยืนยันการสมัครสอบ
40
ผ่านการตอบกลับทางอีเมลล์
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100