กรอกข้อมูลขอค่าพาหนะภาคเรียนที่ 1/2561)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ประทับเวลาใส่รหัสโรงเรียน 3901........ชื่อโรงเรียนตำบลวัน/เดือน/ปี ที่เริ่มนำนักเรียนไปเรียนรวม (เช่น 16 พฤษภาคม 2559 , 1 พฤศจิกายน 2560)จำนวนนักเรียนทั้งหมด ภาคเรียนที่ 1/2561 (ตอบเป็นตัวเลข)จำนวนครูทั้งหมดโรงเรียนหลัก ที่นำนักเรียนไปเรียนรวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดโรงเรียนหลักจำนวนครูทั้งหมดโรงเรียนหลักระยะทางที่นำนักเรียนไปเรียนรวม (ตอบเป็นตัวเลข กิโลเมตร เช่น 3 )จำนวนนักเรียนที่ไปเรียนรวม ชั้น อนุบาล 2จำนวนนักเรียนที่ไปเรียนรวม ชั้น อนุบาล 3จำนวนนักเรียนที่ไปเรียนรวม ชั้น ประถม 1จำนวนนักเรียนที่ไปเรียนรวม ชั้น ประถม 2จำนวนนักเรียนที่ไปเรียนรวม ชั้น ประถม 3จำนวนนักเรียนที่ไปเรียนรวม ชั้น ประถม 4จำนวนนักเรียนที่ไปเรียนรวม ชั้น ประถม 5จำนวนนักเรียนที่ไปเรียนรวม ชั้น ประถม 6กรอกรายชื่อนักเรียนทั้งหมดที่ไปเรียนรวม ชื่อ และ หมายเลขโทรศัพท์ สำหรับประสานงาน
2
23/5/2018, 16:12:4039010120บ้านหนองเล้าข้าวบ้านถิ่น463บ้านถิ่น134161.525000000
1.เด็กชายรัชชานนท์ ภูเงิน ชัั้น อบ.2
2.เด็กหญิงกชนุช ในทอง ชั้น อบ.2
3.เด็กชายวรนนท์ ดอนหลาบคำ ชัั้น อบ.3
4.เด็กชายธนากร จำปาหวาย ชัั้น อบ.3
5.เด็กหญิงมีนา สมบูรณ์ ชัั้น อบ.3
6.เด็กหญิงศันสนีย์ ผลพะเลิศ ชัั้น อบ.3
7.เด็กหญิงพรรณอร สินชัย ชัั้น อบ.3
นางสาวอภันตรี โยธี 0951681645
3
31/5/2018, 12:46:2539010217บ้านโปร่งแจ้งหันนางาม213เมืองใหม่วิทยา92552300000302
1.ด.ช.นครินทร์ ลาดบัวขาว ป.4. 2.ด.ญ.ปาริตา พิมพ์มงคลชัย. ป.4
3.ด.ญ.สุธินัน สมบัติหลาย ป.4 4.ด.ช.จักริน ปะนาทัง ป.6. 5.ดชนนทกร เพ็งดี ป. 6
นางพิไลลักษณ์ สดีเดช 0819748661
4
31/5/2018, 15:14:1939010024บ้านอ่างบูรพาโนนทัน22 พฤษภาคม 2561453ร่มกล้า472285000002108
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยเมือง ชั้น ป.4
2. เด็กหญิงชาคริยา มณีวงศ์ ชั้น ป.4
3. เด็กหญิงชาคริยา มณีวงศ์ ชั้น ป.5
4. เด็กชายนลธวัช ไชยเมือง ชั้น ป.5
5. เด็กชายภานุวัฒน์ บริรักษ์พัฒนกุล ชั้น ป.5
6. เด็กชายวัชระ พิชชนะชน ชั้น ป.5
7. เด็กชายวัชรการ รักสกุล ชั้น ป.5
8. เด็กหญิงถิรมน เสริฐศรี ชั้น ป.5
9. เด็กหญิงสุทธิดา โกนกระโทก ชั้น ป.5
10. เด็กหญิงอารญา สมมา ชั้น ป.5
11. เด็กหญิงพยุงลักษณ์ คำคลี่ ชั้น ป.5
12. เด็กหญิงพรพิมล ภูศรี ชั้น ป.5
13. เด็กชายเจษฎาภรณ์ บุญกว้าง ชั้น ป.6
14. เด็กชายศักดา ศรีนวล ชั้น ป.6
15. เด็กชายณัฐพงษ์ รักษาภักดี ชั้น ป.6
16. เด็กชายวรวุฒิ ปุ้งแป้น ชั้น ป.6
17. เด็กหญิงอภิญญา โกนกระโทก ชั้น ป.6
18. เด็กหญิงปิยพร นามพิมล ชั้น ป.6
19. เด็กหญิงกมลลักษณ์ แสนวงศ์ ชั้น ป.6
20. เด็กชายนาบุญ เห็มโพธิ์ ชั้น ป.6
นางสาวขวัญใจ โฆษิต เบอร์ 0807405092
5
31/5/2018, 16:42:4839010174
บ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
โนนสะอาด16 พฤษภาคม 256095
หินตลาดศรีสง่าวิทยา
28417500000054
1. เด็กชายธนวัฒน์ อุปปิด ป.5
2. เด็กชายกิตติธร พรมลี ป.5
3. เด็กชายองอาจ ขันรักษา ป.5
4. เด็กชายจีระแพทย์ ดาโสภา ป.5
5. เด็กหญิงพรนภา อุ่นเวียง ป.5
6. เด็กชายมีชัย หล้าประเสริฐ ป.6
7. เด็กชายมีโชค หล้าประเสริฐ ป.6
8. เด็กหญิงกนกวรรณ คำลือ ป.6
9. เด็กชายนพรัตน์ สุภานัส ป.6
0988791488, 0844199712
6
1/6/2018, 8:22:1239010029
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
บ้านขาม16 พฤษภาคม 2561162บ้านข้องโป้1079643312012
1.ด.ช.รัชชานนท์ อ่อนเหล่า ชั้น อบ.2 2.ด.ช.ประพลเดช รันรัตติญา ชั้นอบ.2 3.ด.ช.ประกฤษฎิ์ สมพันธ์ ชั้นอบ.2 4.ด.ช.วีรพล ศรีชื่อ ชั้นอบ.2 5.ด.ช.ปณวัตร รันรัตติญา ชั้นอบ.3 6.ด.ช.กฤษณะ บุญพิมพ์ ชั้นอบ.3 7ด.ช.พีรพล ฤทธิธานันท์ ชั้นอบ.3 8.ด.ช.ประดิษฐ์ สมิงไพร ชั้นป.1 9.ด.ญ.ณัฐธิดา บุญพิมพ์ ชั้นป1 10.ด.ญ.ปวีณา รัตพลที ชั้นป.1 11.ด.ช.ธันวา บุญพิมพ์ ชั้นป.2 12.ด.ช.ธนวัฒน์ ภาชนัย ชั้น.3 13.ปุชนะ รันรัตติญา ชั้นป.3 14.ด.ช.ภูริภัทร สีด้วงชั้นป.5 15.ด.ช.พงพิพัฒน์ ภาชนัย ชั้นป.6 16.ด.ช.ภูริภัทร สามารถ ชั้นป.6
นางเบญจมาศ หันชะนา 0811836343
7
1/6/2018, 9:11:5039010184บ้านโนนสว่าง
ต.เมืองใหม่อ.ศรีบุญเรืองจ.หนองบัวลำภู39180
16พฤษภาคม256056
5คนผอ.1ภารโรง1ธุรการ1
23148141.75000001175
1.ดช.ณรงค์ชัยฤทธิ์นายมป.42.ดช.เดชสิทธิ์จัทรโศกช้ั้นป.43.เด็กชายทิวากรงามฉวีชั้นป.44.เด็กชายธานินทร์อินทร์เพชรชั้นป.4 5.เด็กชายปริพัฒน์บุญหลงชั้นป.4 6.เด็กชายวงศกร เสียงอ่อนชั้นป.4 7.เด็กชายอมรเทพ สีสมบัติชั้นป.4 8.เด็กชายอภิรัชนินทร์ แก้วคำบันชั้นป.4 9.เด็กหญิงนรินทิพย์ สีหราชชั้นป.4 10.เด็กหญิงปภัสสร สีลาลังชั้นป.4 11.เด็กหญิงแววลี สิทธิโสกเชือกชั้นป.4 12.เด็กชายทินวัฒน์ หอมอ่อนชั้นป.5 13.เด็กชายชยทัต ประวันเตาชั้นป.5 14.เด็กหญิงชุติกาญจน์ กองจรชั้นป.5 15.เด็กหญิงมนลวี มังคะกาลชั้นป.5 16.เด็กหญิงศศินา คุ้มเสาร์ชั้นป.5 17.เด็กหญิงอรนุช ปินะเตชั้นป.5 18.เด็กชายกรวิชญ์ เปดีชั้นป.5 19.เด็กชายขวัญชัย คุณต่ายชั้นป.6 20.เด็กชายนนทกานต์ ป้านภูมิชั้นป.6 21.เด็กชายอภิวัฒน์เคเมืองชั้นป.6 22.เด็กหญิงกิตสุดาพร ศรีแก้วชั้นป.6 23.เด็กหญิงปาริดา คงค์กระพันชาตรี
0973461017 /0945233777
8
1/6/2018, 9:16:0339010085บ้านกุดคอเมยกุดดู่16 พฤษภาคม 2561602บ้านหนองม็ก138102000004615
1.ด.ญ.กาญจนาภรณ์ ประดับวงศ์
2.ด.ญ.วิภาดา ผาวิชัย
3.ด.ญ.วรุณา วงษ์คำ
4.ด.ช.สันติพจน์ นิวาสวงษ์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
5.ด.ช.อติชาติ มาน้อย
6.ด.ช.นัฐพงษ์ งานสมบัติ
7.ด.ช.รัชกร พรแก้ว
8.ด.ช.อัครชัย ประทุมทอง
9.ด.ญ.สุพิตตา เหล่าทา
10.ด.ญ.มนฑิตรา จันทร์โชติ
ชันประถมศึกษาปีที่ 5
11.ด.ช.โชคชัย วรรณพงษ์
12.ด.ช.ศุภกร พรมนอก
13.ด.ช.วีระพล นิชวัน
14.ด.ช.ณภัทร ฮาตวิเศษ
15.ด.ช.ธนวัฒน์ ประเสริฐ
16.ด.ช.สิรภพ อ้ายล้อม
17.ด.ช.ชุติเทพ จันทร์เกต
18.ด.ญ.ยุพาพร คำสิงห์โสกเชือก
19.ด.ญ.ณิชชา สีกอง
20.ด.ญ.ปิ่นปินัทธ์ ขันภา
21.ด.ญ.สิริยากร ศรีซุย
22.ด.ญ.ปิยดา บุตรพิเศษ
23.ด.ญ.สิริรัตน์ ศรีชัย
24.ด.ญ.นัฏฐมน ประดับวงศ์
25.ด.ญ.สุขิตา ศรีหวัง
นายพงษ์พันธ์ เกตุพัด 0933957373
9
1/6/2018, 9:29:4239010017บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้น16 พฤษภาคม 2561230โนนคูณ2723.5000008610
1.เด็กชายกิตติวินท์ สุวรรณเวียง ป.4
2.เด็กชายสุธีรภัธร พินิจมนตรี ป.4
3.เด็กชายศุภโชค จาริยวงศ์ ป.4
4.เด็กชายธีรเดช สุวรรณเวียง ป.4
5.เด็กชายจักรเพชร ปรากฎรัตน์ ป.4
6.เด็กชายฤทธิ์มินทร์ ผลาผล ป.4
7.เด็กหญิงสุกัญญา เลพล ป.4
8.เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ หาญสุโพธิ์ ป.4
9.เด็กชายธนากร อ่อนสอาด ป.5
10.เด็กชายนฤเบศทร์ มูลพงษ์ ป.5
11.เด็กชายวัชรชัย ธรรมวงศ์ ป.5
12.เด็กหญิงอรพิชญ์ รัตนเพชร ป.5
13.เด็กหญิงบัณฑิตา แสงจันทร์ ป.5
14.เด็กหญิงสุพรรษา เนตนี ป.5
15.เด็กชายรัฐศาสตร์ แสนบุตร
16.เด็กชายสรชัช ลือคำหาร
17.เด็กชายภูษิต ผาทอง
18.เด็กชายอาทิตย์ ฤทธิ์คุ้ม
19.เด็กชายธราเทพ ต้อมทอง
20.เด็กชายณัฐวุฒิ ชำนิ
21.เด็กชายจิรัฎฐ โคตะมะ
22.เด็กหญิงฐิติมา ชำนิ
23.เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปรากฎรัตน์
24.เด็กหญิงดรุณี แท่งทอง
นายโชคชัย ขันบุตรศรี 0966702056
10
1/6/2018, 9:48:4939010180บ้านห้วยไผ่เมืองใหม่16 พ.ค 2561363หนองม่วงชมพูทอง124143.7 กม.44002963
อบ.2 1ดช.ธนากร 2ดช.ชาตินันท์ 3.ดญ.กนิษฐา 4.ดญ.ชนานิน อบ.3 1ดช.ณัฐวุฒิ 2ดช.อนุชิต 3ดญ.รักตาภา 4ดญ.ปาริฉัตต์ ป3. 1ดช.ธนภัทร 2ดญ.อรุณวรรณ ป4 1ดช.ธันวา 2ดช.พุทธินันท์ 3ดช.สิรวิชญ์ 4ดช.อนุวัต 5ดช.อภิสิทธิ์ 6ดช.อภิรักษ์ 7ดญ.ภัทราวดี 8.ดญ.สุนิสา 9.ดช.ตะวัน ป5 1ดช.สุทธิพงษ์ 2ดช.วีระพงษ์ 3ดญ.ปลายฟ้า 4.ดญ.รุ่งอรัญ 5.ดญ.อนัญญา ป6 1ดช.ธีรภัทร 2ดช.พงษ์พัฒน์ 3.ดญ.กัลยรัตน์
นายโยธิน ทองทิพย 081 2608830
11
1/6/2018, 10:02:0939010114บ้านท่าศิลาบ้านค้อ16 พฤษภาคม 2559453บ้านหนองทุ่ม7051100000467
1.เด็กหญิงณัชนิตา โรจนโญธิน ป.4 2.เด็กหญิงธิดารัตน์ ฉิมพระราช ป.4 3. เด็กหญิงปริญญา สีผุ ป.4 4.เด็กหญิงรุ่งไพลิน ทองโคตร ป.4 5.เด็กชายพงศพัศ วงศ์สาวัต ป.5 6.เด็กชายศุภกร ดวงตาไท้ ป.5 7.เด็กหญิดลรญา เหนือเก่ง ป.5 8.เด็กหญิงเบญญาภา เหนือเก่ง ป.5 9.เด็กหญิงณิชา ดวงตาไท้ ป.5 10.เด็กหญิงวรรณษา ดวงเนตร ป.5 11. เด็กชายนิยม โสกงโสด ป.6 12. เด็กชายนิตินัย สีพลี ป.6 13.เด็กชายกมลชัย มาลาศิริ ป.6 14.เด็กหญิงราตรี สุดใจ ป.6 15.เด็กหญิงฐานะรัตน์ ฐานะ ป.6 16.เด้กหญิงศาริสา ทองหลาง ป.6 17.เด็กชายอิศรา ขันตี ป.6
878658656
12
1/6/2018, 10:23:1339010019บ้านโนนคูณโนนขมิ้น16พฤษภาคม2561272
บ้านโนนขมิ้น (นร.อนุบาล-ป.3)
603317508000
1.ด.ญ.ชญาดา เคนรั้ว อ.2
2. ด.ช.พีรภาส ศิริอรรถ อ.3
3. ด.ช.ปิยราช คงเจริญ อ.3
4. ด.ช.อาณัญชา พิชัยช่วง อ.3
5. ด.ช.ธนพัฒน์ บัวระพา อ.3
6.ด.ญ. พิมพ์ญาดา คงเจริญ อ.3
7. ด.ญ. เพชรลัดดา มีพลงาม อ.3
8 ด.ช. ธีรเดช สุริสาย อ.3
9. ด.ช.พงศธร คงเจริญ ป.1
10.ด.ช ธีระพงศ์ วงษ์สิงห์ ป.1
11 ด.ญ.พรรณธิลา สุโพธิ์ไข ป.1
12 ด.ช น้ำมนต์ นครศรี ป.1
13 ด.ช กฤตพจน์ อ้วนพรมมา ป.1
14 ด.ช ชาญชัย บัวละภา ป.3
15 ด.ช สหรัตน์ ศรีตาแสน ป.3
16 ด.ช เกียรติศักดิ์ ทูลพุทธา ป.3
17 ด.ช พิพัฒน์ คงเจริญ ป.3
18 ด.ช ภีรภัทร ทาพวง ป.3
19 ด.ญ พรพรรษา นครศรี ป.3
เมทินี ชัยภูมิ 0872298089
13
1/6/2018, 10:40:0239010118บ้านหนองนกเขียนบ้านค้อ1 พฤศจิกายน 2559172บ้านค้อ170175.100000567
1.เด็กชายภูมิรพี กิริรัมย์ป.4
2.เด็กหญิงนารีรัตน์ ภูเวียงแก้วป.4
3.เด็กหญิงวิยดา ศรีธรรมจักรป.4
4.เด็กหญิงวันวิสา ปัชชาตรีป.4
5.เด็กหญิงฐิติภา ลีแก้วป.4
6.เด็กชายศุภชัย รอดภักดี ป.5
7.เด็กหญิงวัชราภรณ์จันทรัตน์ป.5
8.เด็กหญิงมธุรดา พระวิงป.5
9.เด็กหญิงอัจฉรา ตลับนิลป.5
10.เด็กหญิงพิมชนก สะดาป.5
11.เด็กชายกฤษฎา เอี่ยมละออป.5
12.เด็กชายอาธร มาแสงศรีป.6
13.เด็กชายตากสิน ชัยปลื้มป.6
14.เด็กชายพัฒนศักดิ์ ลีแก้วป.6
15.เด็กชายพิษณุพงษ์ นาหัวนิล ป.6
16.เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แก่นชารี ป.6
17.เด็กหญิงลดาวัลย์ แก้วมาตย์ ป.6
18.เด็กชายวีรภัทร สายแขก ป.6
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์ 0951685892
14
1/6/2018, 12:02:2639010117บ้านหนองทุ่มบ้านค้อ16 พฤษภาคม 256195บ้านกุดฉิม774500009000
เด็กชาย อภินันท์ สูงนารถ
เด็กชาย ธนากร สุปัญญา
เด็กชาย ธัญญาศักดิ์ บำรุงญาติ
เด็กชาย ปภังกร ไชยโก
เด็กชาย ประดิษฐ์ ประเสริฐเหลือ
เด็กหญิง ศิรภัสสร ศรีพันธ์ดร
เด็กหญิง กานต์ธิดา ทรงจิต
เด็กหญิง ณัฐณิชา นาหัวนิล
เด็กหญิง เขมนิจ สายจันดี
วิศวะ ห้าวหาญ 0821203872
15
2/6/2018, 11:17:1739010005โรงเรียนบ้านลำภูลำภู1มิถุนายน 2561322บ้านห้วยลึก4242 3.2 ก.ม.00000360
1.เด็กหญิงวาสนา ปะนามะกา ชั้น ป.4
2.เด็กชายปาณัสม์ บำรุงรักษ์ ชั้น ป.4
3.เด็กชายธีระวัฒน์ หลักตา ชั้น. ป. 4
4.เด็กชายปราโมทย์ พิพิษ ชั้น ป.5
5.เด็กหญิงประภัสสร นครศรี ชั้น ป.5
6.เด็กหญิงพินธิดา สอนเฒ่า ชั้น ป. 5
7.เด็กหญิงนราทิพย์ กมลคร ชั้น ป.5
8.เด็กชายณัฐพล คำหงษา ชั้น ป. 5
9.เด็กชายณัฐพงษ์ คำหงษ์ษา ชั้น ป. 5
นางรุ่งรัตน์ หวันเสนา 0878616371
16
3/6/2018, 4:47:5339010149บ้านนาชุมแสงกุดสะเทียน1 พฤศจิกายน 2559161บ้านกุดแท่น12812500422002
1.เด็กชายธีรพงษ์ แซ่กั้ง ชั้น ป1
2.เด็กชายภูปกรณ์ ศรีโนนสูง ป.1
3.เด็กชายพงศกร ทัพสุริ ป.1
4.เด็กหญิงเปรมสุดา สุนเค ป.1
5.เด็กชายวายุ บุญประคม ป.2
ุ6.เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กองพล ป.2
7.เด็กชายศักดิ์ดา เวชพิทักษ์ ป.3
8.เด็กชายฐิติศักดิ์ โนนศรี ป.3
9.เด็กชายรังศิโรจน์ เพ็งกระโจม ป.6
10.เด็กหญิงศศิพร สีหายัก ป.6
0854590819 นางสาวชลธิชา ชัยชนะ
17
4/6/2018, 9:38:3039010196บ้านนาแพงศรีบุญเรือง16 พฤษภาคม 2559253เมืองใหม่วิทยา-0400000799
1. เด็กชาย วัชรากร แก้วกัญญา ป.4
2. เด็กชาย อภิวัฒน์ แก้วสีดา ป.4
3. เด็กชาย ณัฐพล แก้วหานาม ป.4
4. เด็กชาย กิตติพัฒน์ แก้วกัญญา ป.4
5. เด็กชาย ศรันดร์ชัย ไตรหล่อย ป.4
6. เด็กชาย พิชญาภรณ์ สอนโคตร ป.4
7. เด็กชาย สุภาวดี ศรีมูลเมือง ป.4
8. เด็กชาย ศักดิ์ศิริ ฝ่ายแก้ว ป.5
9. เด็กชาย สุวิจักขณ์ รักกิ่ง ป.5
10. เด็กหญิง ศิริยุพา นาใจยงค์ ป.5
11. เด็กหญิง กนกพร สาปิดตา ป.5
12. เด็กหญิง วิภาพร แก้วเขียว ป.5
13. เด็กหญิง พิชญากร พันชมภู ป.5
14. เด็กหญิง ปวีณา กงสถิตย์ ป.5
15. เด็กหญิง ฐิรัฐฐิญา หาสาง ป.5
16. เด็กหญิง วิภาพร แดงตาโคตร ป.5
17. เด็กชาย สุเมธ ไกรชา ป.6
18. เด็กชาย อนิวัต พังชาลี ป.6
19. เด็กชาย อนุรักษ์ ชูชื่น ป.6
20. เด็กหญิง รัชนีกร บุญเฮียง ป.6
21. เด็กหญิง นิตยา แสนสมบัติ ป.6
22. เด็กหญิง นลินกาต์ ลัทธิพรหม ป.6
23. เด็กหญิง พรพิชา แพงพิสาร ป.6
24. เด็กหญิง กชนันท์ คำนาค ป.6
25. เด็กหญิง ศรีประภา ภุมรา ป.6
862230910
18
4/6/2018, 12:37:2439010142บ้านนาทมกุดสะเทียน1มิถุนายน2561162
กุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ุึ675331120333
1 เด็กชายประกายเพชร ภูแม่น้ำ ชั้น อบ.2
2 เด็กชายวีรพรรณ์ บุญประคม ชั้น อบ.2
3 เด็กชายวุฒิภัทร เยี่ยมภูเขียว ชั้น อบ2
4 เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์สง่า ชั้น อบ.3
5 เด็กชายอัษฎายุธ กลมจันทร์ ป.1
6 เด็กชายศรัณย์ วงศ์สง่า ป.2
7 เด็กชายอนันตชัย ถินบุตร์ ป.2
8 เด็กหญิงพิชชาภา จันทะเข้ ป.4
9 เด็กหญิงโฟที เจริญสุข ป.4
10 เด็กหญิงพัชรี สามานัน ป.4
11 เด็กชายวัชระ เสาทอง ป.5
12 เด็กชายพงศกร หล้าลี ป.5
13 เด็กชายอริยะ กัญญาพันธ์ ป.5
14 เด็กหญิงวิชยพร ชนิดชน ป.6
15 เด็กหญิงพัชรี พลจาน ป.6
16 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์หอม ป.6
นายเสกสรร สุวรรณพรหม 0653178992
19
4/6/2018, 13:18:5839010203บ้านผาเสด็จหนองกุงแก้ว1 พฤจิกายน 2559142บ้านผาสุก5956 ก.ม.22331210
1.เด็กชายศิริชัย ภิรมย์ อ.2
2.เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงดี อ.2
3.เด็กหญิงธัญสิณี พุ่มสวัสดิ์ อ.3
4.เด็กชายชิณพัฒน์ นามมุลตรี อ.3
5.เด็กชายพัชร สุวรรณบล ป.1
6.เด็กชายอนุสรณ์ กองอ้น ป.1
7.เด็กหญิงปัญญาพร ภูอ่อน ป.1
8.เด็กชายกิตติวัฒน์ เจริญสุข ป.2
9.เด็กชายกฤเมธ คลังแก้ว ป.2
10.เด็กชายอนุชา สุขัน ป.2
11.เด็กหญิงรักษิณา โสมไทสง ป.3
12.เด็กชายณัฐภัทร พิมพ์สิม ป.4
13.เด็กหญิงธาริณี สายบุตร ป.4
14.เด็กหญิงภัทรพร ภูตะวันนะ ป.5
นางสาวจันทรา โพธิ์ศรี 0885730568
20
4/6/2018, 13:25:0739010203บ้านผาเสด็จหนองกุงแก้ว1 พฤศจิกายน 2559142บ้านผาสุก5956 ก.ม.22331210
1.เด็กชายศิริชัย ภิรมย์ อ.2
2.เด็กหญิงธิดารัตน์ ดวงดี อ.2
3.เด็กหญิงธัญสิณี พุ่มสวัสดิ์ อ.3
4.เด็กชายชิณพัฒน์ นามมุลตรี อ.3
5.เด็กชายพัชร สุวรรณบล ป.1
6.เด็กชายอนุสรณ์ กองอ้น ป.1
7.เด็กหญิงปัญญาพร ภูอ่อน ป.1
8.เด็กชายกิตติวัฒน์ เจริญสุข ป.2
9.เด็กชายกฤเมธ คลังแก้ว ป.2
10.เด็กชายอนุชา สุขัน ป.2
11.เด็กหญิงรักษิณา โสมไทสง ป.3
12.เด็กชายณัฐภัทร พิมพ์สิม ป.4
13.เด็กหญิงธาริณี สายบุตร ป.4
14.เด็กหญิงภัทรพร ภูตะวันนะ ป.5
นางสาวจันทรา โพธิ์ศรี 088-5730568
21
4/6/2018, 14:20:2239010204
บ้านผาสุกสาขาผาสวรรค์
หนองกุงแก้ว1พฤศจิกายน 2559142บ้านผาสุก5954 ก.ม.20022215
1.เด็กหญิงจงรักษ์ สิมมา อ.2
2.เด็กหญิงศิรานี ศรีหงษา อ.2
3.เด็กชายวชิรวิทย์ สูงเนิน ป.2
4.เด็กหญิงฉันทมณี อาจปาสา ป.2
5.เด็กชายธีรศักดิ์ ก้านัญชัย ป.3
6.เด็กชายนราวิชญ์ มีพวก ป.3
7.เด็กหญิงอรนิดา โสดาทุม ป.4
8.เด็กหญิงสถาพร อ่อนเวียง ป.4
9.เด็กชายณภัทร เจริญสุข ป.5
10.เด็กชายอาทิตย์ ทองหมู่ ป.6
11.เด็กชายยุทธศักดิ์ แนวถาวร ป.6
12.เด็กหญิงพัฒนาวดี คำสอน ป.6
13.เด็กหญิงจิราวรรณ ชอบภูเขียว ป.6
14.เด็กหญิงพรชนก แซ่อึ้ง ป.6
นางสาวจันทรา โพธิ์ศรี 088-5730568
22
4/6/2018, 21:55:3239010217 บ้านโปร่งแจ้งหันนางาม16. พฤษภาคม 2561213เมืองใหม่วิทยา92552300000302
1ด.ช.จักริน ปะนาทังป.6 2ด.ช.นนทกร เพ็งดี. ป. 6. 3.ด.ญ.ปาริตา พิมพ์มงคลชัย. ป.4. 4.ด.ญ.สุธินัน สมบัติหลาย ป.4. 5.ด.ช.นครินทร์ ลาดบัวขาว ป.4
819748661
23
5/6/2018, 8:02:4239010026บ้านหินคูณบ้านขาม16 พฤษภาคม 2561102บ้านดอนนาดี6253.500000037
1.เด็กชายธนพัฒน์ แสงหลงชั้นป.52.เด็กชายพงศ์โชติ สาครขันชั้นป.5 3.เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ประวิติ ชั้นป.5 1.เด็กชายจักรพันธ์ ป้อป้อม ป.6 2.เด็กชายชนาธิป น้อยทุ่ง ป.6 3.มณฑวรรษ เอกตาแสง ป.6 4.เด็กชายยุทธนา พรมสาหิง ป.6 5.เด็กหญิงสุกัลยา คำมาป.6 6.เด็กหญิงรุ่งรวี วารีศรี ป.6 7.เด็กหญิงชมพูนุช วงศ์น้อยป.6
986877857
24
5/6/2018, 9:14:0039010121นิคมโคกม่วงศรีสมพรบ้านถิ่น16 พฤษภาคม 2561263
บ้านโนนสูงหนองสวรรค์
12610400030601
1.เด็กชายจักรี คมขำ ชั้นป.2 2.เด็กชายปัญจรัตน์ นิลศรี ชั้นป.2 3.เด็กหญิงชญานี หวานอารมณ์ ชั้นป.2 4.เด็กหญิงธิราพร ยันยง ชั้นป.4 5.เด็กชายนิธิวัฒน์ แห่หล้า ชั้นป.4 6.เด็กชายพิทักษ์ นามนนท์ ชั้นป.4 7.เด็กชายจิรพัฒน์ กงกะเรียน ชั้นป.4 8.เด็กชายกิตติ ภูมิแสน ชั้นป.4 9.เด็กชายณฐกร แซ่เด่น ชั้นป.4 10.เด็กชายศิริสิทธิ์ อาสานอก ชั้นป.6
นายชัยยุทธ อุ่นใจ โทร.0892732289
25
5/6/2018, 9:26:2439010119บ้านกุดฉิมบ้านค้อ16 พฤษภาคม 2560775บ้านหนองทุ่ม715300000696
1.เด็กชายญาณวัฒน์ สุทธิแสน 2.เด็กชายพินทุสร ประสมเพชร 3.เด็กชานอัครพนธ์ ยาเนา 4.เด็กหญิงพิชญานิน แผ้วชำนาญ 5.เด็กหญิงศศิสปรีย์ยา ศาสนสุพิน 6.เด็กหญิงมยุรมาศ ผ่องใส ชั้น ป. 7.เด็กชายจักรพรรดิ์ ทองผา 8.เด็กชายณัฐวุฒิ บุญโสม 9.เด็กชายจุลจักรณ์ ทะสา 10.เด็กชายวีมนัส กัลยารัตน์ 11.เด็กชายธีรภัทร จินดา 12. เด็กชาย ปวริศ อาจหาญ 13.เด็กหญิงสุมิณีย์ คำบุศย์ 14.เด็กหญิงอุไร แก้วแก่นคูณ 15.เด็กหญิงเมธาวี ทองโคตร ชั้น ป.5 16.เด็กชายญาณภัทร์ บุญฐานะ 17.เด็กชายวฤทธิ์ศรุตกร จันทพันธ์ 18.เด็กหญิงสิริวิภา ชูรัตน์ 19.เด็กหญิงอภิญญา อ่างคำ 20.เด็กหญิงมณีรัตน์ สมบัติ 21.เด็กหญิงสิริวิมล โพธิวิชัย ชั้น ป.6
นายกรองจิต แผ้วชำนาญ 0819747588
26
5/6/2018, 9:43:5539010118บ้านหนองนกเขียนบ้านค้อ1 พฤศจิกายน 2559512บ้านค้อ170175.100000567
"1.เด็กชายภูมิรพี กิริรัมย์ป.4
2.เด็กหญิงนารีรัตน์ ภูเวียงแก้วป.4
3.เด็กหญิงวิยดา ศรีธรรมจักรป.4
4.เด็กหญิงวันวิสา ปัชชาตรีป.4
5.เด็กหญิงฐิติภา ลีแก้วป.4
6.เด็กชายศุภชัย รอดภักดี ป.5
7.เด็กหญิงวัชราภรณ์จันทรัตน์ป.5
8.เด็กหญิงมธุรดา พระวิงป.5
9.เด็กหญิงอัจฉรา ตลับนิลป.5
10.เด็กหญิงพิมชนก สะดาป.5
11.เด็กชายกฤษฎา เอี่ยมละออป.5
12.เด็กชายอาธร มาแสงศรีป.6
13.เด็กชายตากสิน ชัยปลื้มป.6
14.เด็กชายพัฒนศักดิ์ ลีแก้วป.6
15.เด็กชายพิษณุพงษ์ นาหัวนิล ป.6
16.เด็กหญิงรัชดาภรณ์ แก่นชารี ป.6
17.เด็กหญิงลดาวัลย์ แก้วมาตย์ ป.6
18.เด็กชายวีรภัทร สายแขก ป.6"
นายเธียรภัทร์ โชติพันธ์ 0951685892
27
5/6/2018, 9:51:0939010101บ้านโสกแดงนิคมพัฒนา1 พ.ย. 2559242
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
194114.1ุ65326111
1.ด.ช.สิรภัทร สระแก้ว ชั้น อ.2
2.ด.ญ.จิรัชญา คงบูรณ์ ชั้น อ.2
3.ด.ช.รุจนเรศ ชมสา ชั้น อ.2
4.ด.ช.ชิษณุพงศ์ แสนเหมทอง ชั้น อ.2
5.ด.ช.กิตติกวิน ทองสา ชั้น อ.2
6.ด.ญ.กัญญาพัชร นะราศร ชั้น อ.2
7.ด.ช.ธนวัฒน์ พิลาจันทร์ ชั้นอ.3
8.ด.ญ.กัญญาพัชร บุตรบุญ ชั้นอ.3
9.ด.ญ.ณิชกมล ธาตุทอง ชั้นอ.3
10.ด.ญ.ทิพานันท์ นวลวัน ชั้นอ.3
11.ด.ญ.ธัญจิรา แถมพยัคฆ์ ชั้นอ.3
12.ด.ญ.แพรวรุ้ง เหมเวียงจันทร์ ชั้น ป.1
13.ด.ญ.เมขลา แสนหล้า ชั้นป.1
14.ด.ญ.พรณัชชา สายสังข์ ชั้นป.1
15.ด.ญ.จีรนันท์ แสนเห็มทอง ชั้นป.2
16.ด.ช.ธนพล ไกยะล้ำ ชั้นป.2
17.ด.ช.เจตนิภัทธ์ ดอนวัน ชั้น ป.3
18.ด.ญ.จิรภิญญา ดาถ่ำ ชั้นป.3
19ด.ญ.นฤมล แสงสุข ชั้นป.3
20.ด.ญ.เอมิกา ทิพย์จันทร์ชั้น ป.3
21.ด.ญ.สิริยากร สระแก้ว ชั้นป.3
22.ด.ญ.บุณญาพร บุญเทียม ชั้นป.3
23.ด.ญ.ชไมพร น้อยมูล ชั้นป.4
24ด.ญ.ภัทราพร มะลาศรี ชั้นป.5
25.ด.ช.เกียรติภูมิ ทิพย์จันทร์ ชั้นป.6
นางน้ำทิพย์ โอฆะพนม 0872185556
28
5/6/2018, 10:55:5439010184บ้านโนนสว่างเมืองใหม่16 พฤษภาคม 2560565บ้านดินทรายอ่อน148141.75000001175
ชั้น ประถมปีที่ 4
1.ดช.ณรงค์ชัย ฤทธิ์นายม
2.ดช.เตชสิทธิ์ จันทรโสก
3.ดช.ทิวากร งามฉวี
4.ดช.ธานินทร์ อินทร์เพชร
5.ดช.ปริพัฒน์ บุญหลง
ุ6.ดช.วงศกร เสียงอ่อน
7.ดช.อมรเทพ สัสมบัติ
8.ดญ.นรินทิพย์ สีหราช
9.ดญ.ปภัสสร สัลาลัง
10.ดญ.แวววลี สุทธิโสกเชือก
11.ดช.อภิรัชนินทร์ แก้วคำบัน
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
1.ดช.ทินวัฒน์ หอมอ่อน
2.ดช.ชยทัต ประวันเตา
3.ดญ.ชุติกาจญจน์ กองจร
4.ดญ.มลลวี มังคะกาล
5.ดญ.ศศินา คุ้มเสาร์
6.ดญ.อรนุช ปินะเต
7.ดช.กรวิชญ์ เปดี
ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
1.ดช.ขวัญชัย คุณต่าย
2.ดช.นนทกานต์ ป้านภูมิ
3.ดช.อภิวัฒน์ เคเมือง
4.ดญ.กิตสุดาพร ศรีแก้ว
5.ดญ.ปาริตา คงค์กระพันชาตรี
นายนิพนธ์ นามแก้ว/0945233777
29
5/6/2018, 11:04:2239010023บ้านโนนทันโนนทัน30 มิถุนายน 25611028ร่มเกล้า472283000000017
1. เด็กชายสราวุธ ถิ่นจันดา ชั้น ป.6
2. เด็กชายนพพร โกนกระโทก ชั้น ป.6
3. เด็กชายอนุวัฒน์ บุตรน้อย ชั้น ป.6
4. เด็กชายวีรยศ ผิวสว่าง ชั้น ป.6
5. เด็กชายพิทักษ์ ไชยรส ชั้น ป.6
6. เด็กชายณชพน ทองกลิ้ง ชั้น ป.6
7. เด็กชายธนกันต์ เตรียมตั้ง ชั้น ป.6
8. เด็กชายธนธรณ์ เกตุสิงห์ ชั้น ป.6
9. เด็กชายธนากร ประสมพล ชั้น ป.6
10. เด็กชายณรงเดช ยุทธหาญ ชั้น ป.6
11. เด็กชายสมคิด มาใชย ชั้น ป.6
12. เด็กชายธนวัฒน์ ชัยศรีหา ชั้น ป.6
13. เด็กชายธนากร มีหลง ชั้น ป.6
14. เด็กชายวัชรชัย พรมหาคำ ชั้น ป.6
15. เด็กหญิงจันทร์จิรา แก้ววิชัย ชั้น ป.6
16. เด็กหญิงชนิตา ยืนยิ่ง ชั้น ป.6
17. เด็กหญิงภานุสรณ์ สุนทรวิสัย ชั้น ป.6
นางนิตยา กุสลจีรัง เบอร์ 0810518608
30
5/6/2018, 13:00:0639010181บ้านมอใต้เมืองใหม่16 พฤษภาคม 2559102
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
92540400000820
1.เด็กชายธนรัตน์ อู่นอก ป.4
2.เด็กชายอาภากร นรินทร์รักษ์ ป.4
3.เด็กหญิงธนาภรณ์ เทพา ป.4
4.เด็กชายจิระศักดิ์ เสนมา ป.4
5.เด็กหญิงเสาวภา กองแก้ว ป.4
6.เด็กชายธีรภัทร นันไชสงค์ ป.4
7.เด็กชายเจษฏาภรณ์ คำจันทร์ ป.4
8.เด็กหญิงกันยกร สายสังข์ ป.4
9.เด็กชายพุฒิกร ผาทอง ป.5
10.เด็กหญิงทัศน์วรรณ ผ่านภูมี ป.5

800115713
31
5/6/2018, 13:09:1339010027
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
บ้านขาม16 พฤษภาคม 2561202
โรงเรียนบ้านข้องโป้
1079400000424
1. ด.ช.สุริยา ผูกพันธ์ ชั้น ป.4
2. ด.ช.ณัฐวัฒน์ ภูธรอินทร์ ชั้น ป.4
3. ด.ญ.ฝนทิพย์ สมศักดิ์ ชั้น ป.4
4. ด.ญ.สุภาพร กิ่งชัยภูมิ ชั้น ป.4
5. ด.ช.ชนาธิป สามล ชั้น ป.5
6. ด.ญ.นัฐธิดา แสงกอง ชั้น ป.5
ึ7. ด.ช.นัฐวุฒิ คำพันธ์ ชั้น ป.6
8. ด.ช.อัษฎาวุธ ลาดี ชั้น ป.6
9. ด.ญ.สายธาร สาระลึก ชั้น ป.6
10. ด.ช.อานุภาพ วรพันธ์ ชั้น ป.6
นางเตือนใจ สามล เบอร์ 081-9650686
32
5/6/2018, 13:20:4139010027
โรงเรียนบ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
บ้านขาม16 พฤษภาคม 2561202
โรงเรียนบ้านข้องโป้
1079400000424
1. ด.ช.สุริยา ผูกพันธ์ ชั้น ป.4
2. ด.ช.ณัฐวัฒน์ ภูธรอินทร์ ชั้น ป.4
3. ด.ญ.ฝนทิพย์ สมศักดิ์ ชั้น ป.4
4. ด.ญ.สุภาพร กิ่งชัยภูมิ ชั้น ป.4
5. ด.ช.ชนาธิป สามล ชั้น ป.5
6. ด.ญ.นัฐธิดา แสงกอง ชั้น ป.5
ึ7. ด.ช.นัฐวุฒิ คำพันธ์ ชั้น ป.6
8. ด.ช.อัษฎาวุธ ลาดี ชั้น ป.6
9. ด.ญ.สายธาร สาระลึก ชั้น ป.6
10. ด.ช.อานุภาพ วรพันธ์ ชั้น ป.6
นางเตือนใจ สามล เบอร์ 093-0523648
33
5/6/2018, 14:03:3539010029
บ้านข้องโป้สาขาบ้านโนนหวาย
บ้านขาม16 พฤษภาคม 2561162
โรงเรียนบ้านข้องโป้
1068243312012
1.ด.ช.ประกฤษฎิ์ สมพันธ์ ชั้นอบ.2
2.ด.ช.วีรพล ศรีชื่น ชั้นอบ.2
3.ด.ช.รัชชานนท์ อ่อนเหลา ชั้นอบ.2
4.ด.ช.ประพลเดช รัรรัตติญา ชั้นอบ.2
5.ด.ช.ปณวัตร รันรัตติญา ชั้นอบ.3
6.ด.ช.กฤษณะ บุญพิมพ์ ชั้นอบ.3
7.ด.ช.พีรพล ฤทธิ์ชานันท์ ชั้นอบ.3
8.ดช.ประดิษฐ์ สมิงไพร ชั้นป.1
9.ด.ญ.ณัฐธิดา บุญพิมพ์ ชั้นป.1
10.ด.ญ.ปวีณา รัตพลที ชั้นป.1
11.ด.ช.ธันวา บุญพิมพ์ ชั้นป.2
12.ด.ช.ปุชนะ รันรัตติญา ชั้นป.3
13.ด.ช.ธนวัฒน์ ภาชนัย ชั้นป.3
14.ด.ช.ภูริภัทร สีด้วง ชั้นป.5
15.ด.ช.พิพัฒน์พงษ์ ภาชนัย ชั้นป.6
16.ด.ช.ภูริภัทร สามารถ ชั้นป.6
นางเบญจมาศ หันชะนา 0811836343
34
5/6/2018, 14:19:2439010113โรงเรียนบ้านฝายหินโนนสัง1 พฤศจิกายน 2559221
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
194101.742501253
1 ด.ญ.ณัฐชฎาภรณ์ วงค์อามาตย์ ชั้น อ.2
2 ด.ช.ชนะพล พึ่งบารมี ชั้น อ.2
3 ด.ช.ธนธร บานวิมล ชั้น อ.2
4ด.ช.ก้องภพ สมสูง ชั้น อ.2
5ด.ช.วิชญาดรณ์ สารการ ชั้น อ.3
6ด.ช.จอมพล พึ่งบารมี ชั้น อ.3
7ด.ช.จักรกฤษณ์ คำไข ชั้น ป.1
8ด.ช.พลวริษฐ์ เชิญชม ชั้น ป.1
9ด.ช.ณัฐวุฒิ พุกหน้า ชั้น ป.1
10 ด.ช.วิชญากร สารการ ชั้น ป.1
11ด.ญ.ปนัดดา วิไลวรรณ์ ชั้น ป.1
12ด.ช.ทักษ์ดนัย แสงแป้ ชั้น ป.3
13ด.ช.ธีรรักษ์ บานวิมล ชั้น ป.4
14ด.ญ.ขวัญฤทัย หะธรรมวงษ์ ชั้น ป.4
15ด.ญ.กนกพร มัคคพันธ์ ชั้น ป.5
16.ด.ช.ชัยนันท์ บำรุงสำราญ ชั้น ป.5
17.ด.ช.ชัยชนม์ โสนะชัย ชั้น ป.5
18.ด.ช.รัฐศาสตร์ แก้วมาตร ชั้น ป.5
19.ด.ช.ทักษ์ดนัย ศรีนาม ชั้น ป.5
20.ด.ช.ภควัตร แก้วมาตร ชั้น ป.6
21.ด.ญ.นฤมล ไชยยนต์ ชั้น ป.6
22.ด.ญ.มณฑิรา กรณ์งูเหลือม ชั้น ป.6
นางพรทิพย์ เสริมศรี
35
5/6/2018, 14:27:5839010048บ้านคึมชาดห้วยบงโพธิ์ชัย16 พฤษภาคม 2561504
ไทยรัฐวิทยา ๘๑ (บ้านหนองภัยศูนย์)
92123.5000001058
1. เด็กชายกิตติศักดิ์ คนว่อง ชั้น ป.4
2. เด็กชายเจษฎา คณาศรี ชั้น ป.4
3. เด็กชายณัฐพล แสนชา ชั้น ป.4
4. เด็กชายอภิวัฒน์ สุยินดี ชั้น ป.4
5. เด็กหญิงเกวลิน สุระเทวี ชั้น ป.4
6. เด็กหญิงนริศรา ทาระขจัด ชั้น ป.4
7. เด็กหญิงผริตา สารโคตร ชั้น ป.4
8. เด็กหญิงภนิดา โสมณี ชั้น ป.4
9. เด็กหญิงรวิสรา ภู่พงษ์ ชั้น ป.4
10. เด็กหญิงอภิสรา หนันตะ ชั้น ป.4
11. เด็กชายทรงวุฒิ หาสอดส่อง ชั้น ป.5
12. เด็กชายปรม ชำนาญ ชั้น ป.5
13. เด็กชายศุภกิจ ถาปามาตร ชั้น ป.5
14. เด็กหญิงเปรมมิกา ไปปอด ชั้น ป.5
15. เด็กหญิงสุชาดา ทาระขจัด ชั้น ป.5
16. เด็กชายธีรภัทร ศรีจันทะ ชั้น ป.6
17. เด็กชายนพรัตน์ กองทา ชั้น ป.6
18. เด็กชายปิติโชค หาสอดส่อง ชั้น ป.6
19. เด็กชายสรวิศ พลอยแดง ชั้น ป.6
20. เด็กหญิงจุฑามาศ คำทุ่น ชั้น ป.6
21. เด็กหญิงชญานันท์ ทูนธรรม ชั้น ป.6
22. เด็กหญิงณัฐนันท์ ทองอาจ ชั้น ป.6
23. เด็กหญิงสุกัญญา ท้าวพรม ชั้น ป.6
929128915
36
5/6/2018, 14:28:4039010102นิคมสงเคราะห์ 4นิคมพัฒนา1 พฤศจิกายน 2559161บ้านหนองแวงงิ้วตาก194102.844212111
1 ด.ช.จักรพันธ์ อกบุตรดี ชั้น อ.2
2 ด.ช.ภิมิภัทร โสทะรักษ์ ชั้น อ.2
3 ด.ญ.ฐิตาพร สุวรรณเพ็ชร์ ชั้น อ.2
4 ด.ช.ธนกร ประเสริฐสังข์ ชั้น อ.2
5 ด.ญ.พัชราภรณ์ บุญตา ชั้น อ.3
6 ด.ญ.ณัฐิดา หระสิทธิ์ ชั้น อ.3
7 ด.ช.ภควัฒน์ แก้วคูณ ชั้น อ.3
8 ด.ช.นพนิต นันทแสง ชั้น อ.3
9 ด.ญ.ชนาภา รัตนจันทร์ ชั้น ป.1
10 ด.ช.นฐกร สุขพัฒน์ ชั้น ป.1
11 ด.ช.จิรโชติ สุวรรณเพ็ชร์ ชั้น ป.2
12 ด.ช.ปิยพงษ์ แสงศักดิ์ ชั้น ป.3
13 ด.ญ.นันทกานต์ คุ้มญาติ ชั้น ป.3
14 ด.ช.ณัฐวัฒน์ หล้าโนนตุ่น ชั้น ป.4
15 ด.ญ.มนัสชนก คุ้มญาติ ชั้น ป.5
16 ด.ช.นันทวุฒิ หล้าโนนตุ่น ชั้น ป.6
นางภาวินี อุปะรถา
37
5/6/2018, 14:39:0239010155บ้านโคกล่ามนากอก16 พฤษภาคม 2561142
บ้านหนองผือท่าปากเป่ง
583501002524
1.เด็กชายวสันต์ กัลยาวงศ์ อนุบาล2 2.เด็กหญิงปวีณา ภูจำปา ชั้น ป.3 3.เด็กหญิงชลดา ลาวรรณา ชั้น ป.3 4.เด็กชายอนุพงษ์ เอี่ยมนูญ ชั้น ป.4 5.เด็กชายพีรภัทร โพธิ์ชัย ชั้น ป.4 6.เด็กชายวัชรากร รัตนวงค์ ชั้น ป.4 7.เด็กชายกวี มองเพ ชั้น ป.4 8.เด็กหญิงสาวิตรี เจริญผล ชั้น ป.4 9.เด็กชายพุธนันท์ จำปา ชั้น ป.5 10.เด็กชายจิรายุส อยู่ทน ชั้น ป.5 11.เด็กชายธิชากร แดงตู้ ชั้น ป.6 12.เด็กชายธนพัฒน์ ธิตะเชียง ชั้น ป.6 13.เด็กชายอัมรินทร์ กินนารักษ์ ชั้น ป.6 14.เด็กหญิงสุรีย์นิภา ไชยวงษ์ ชั้น ป.6
เสมอมาตย์ ประทุมสิทธิ์ 0909052792
38
5/6/2018, 18:14:4339010142บ้านนาทมกุดสะเทียน 1 มิถุนายน 2561162
โรงเรียนบ้านกุดสะเทียนใหม่ศรีทอง
ึุ675431120333
1 เด็กชายประกายเพชร ภูแม่น้ำ ชั้น อบ.2
2 เด็กชายวีรพรรณ์ บุญประคม ชั้น อบ.2
3 เด็กชายวุฒิภัทร เยี่ยมภูเขียว ชั้น อบ2
4 เด็กหญิงศิริรัตน์ วงษ์สง่า ชั้น อบ.3
5 เด็กชายอัษฎายุธ กลมจันทร์ ป.1
6 เด็กชายศรัณย์ วงศ์สง่า ป.2
7 เด็กชายอนันตชัย ถินบุตร์ ป.2
8 เด็กหญิงพิชชาภา จันทะเข้ ป.4
9 เด็กหญิงโฟที เจริญสุข ป.4
10 เด็กหญิงพัชรี สามานัน ป.4
11 เด็กชายวัชระ เสาทอง ป.5
12 เด็กชายพงศกร หล้าลี ป.5
13 เด็กชายอริยะ กัญญาพันธ์ ป.5
14 เด็กหญิงวิชยพร ชนิดชน ป.6
15 เด็กหญิงพัชรี พลจาน ป.6
16 เด็กหญิงกัญญารัตน์ จันทร์หอม ป.6
นายเสกสรร สุวรรณพรหม 0653178992
39
6/6/2018, 10:56:3139010076บ้านดอนหันหัวนา16 พฤษภาคม 2560453
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
9771000000315
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ขิงทอง ชั้น ป.4
เด็กหญิงภัทราพร บุรีเลิศ ชั้น ป.4
เด็กชายกิติพร จันทร์แสง ชั้น ป.4
เด็กหญิงวริยา ดีไธสง ชั้น ป.5
เด็กชายเตวิช ทองสุข ชั้น ป.6
เด็กชายณัทธร อรัญมิ่ง ชั้น ป.6
เด็กหญิงชุติกาญจน์ มารศรี ชั้น ป.6
เด็กหญิงมุกดา บุรีเลิศ ชั้น ป.6
เด็กหญิงสุรัมภา แก้วนารี ชั้น ป.6
นางสาวขนิษฐา สีเห็มทอง 0885613385
40
6/6/2018, 14:39:4839010149
บ้านหนองขามท่างามสาขาบ้านกุดหัวแฮด
ทรายทอง16 พฤษภาคม 255991บ้านดอนข่า463513101102
1.ด.ช.สิรภพ อุ่นเรือน อบ2
2.ด.ช.ปรีชา ตาดี อบ3
3.ด.ช.เมธี พลศรี อบ3
4.ด.ช.พิชญุตม์ ผาบสิมมา อบ3
5.ด.ญ.สิรินยาธร เสารางทอย ป.1
6.ด.ญ.ณิชานันท์ ไกรวงศ์ ป.3
7.ด.ช.รัฐภูมิ สิงห์สำราญ ป.4
8.ด.ช.โกวิท นรเนตร ป.6
9.ด.ญ.ศิรินภา วงษ์ปัน ป.6
นายณัฐพงษ์ พรหมเมตตา 0871267761
41
6/6/2018, 16:58:1939010017บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้น16 พฤษภาคม 2561624โนนคูณ2723.517506000
1 เด็กชายศุภโชค จาริยวงศ์ ป.4
2 เด็กชายกิตติวินท์ สุวรรณเวียง ป.4
3 เด็กชายสุธีรภัธร พินิจมนตรี ป.4
4 เด็กชายธีรเดช สุวรรณเวียง ป.4
5 เด็กชายจักรเพชร ปรากฎรัตน์ ป.4
6 เด็กชายฤทธิ์มินทร์ ผลาผล ป.4
7 เด็กหญิงสุกัญญา เลพล ป.4
8 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ หาญสุโพธิ์ ป.4
9 เด็กชายธนากร อ่อนสอาด ป.5
10 เด็กชายนฤเบศทร์ มูลพงษ์ ป.5
11 เด็กชายวัชรชัย ธรรมวงศ์ ป.5
12 เด็กหญิงอรพิชญ์ รัตนเพชร ป.5
13 เด็กหญิงบัณฑิตา แสงจันทร์ ป.5
14 เด็กหญิงสุพรรษา เนตนี ป.5
15 เด็กชายรัฐศาสตร์ แสนบุตร ป.6
16 เด็กชายสรชัช ลือคำหาร ป.6
17 เด็กชายภูษิต ผาทอง ป.6
18 เด็กชายอาทิตย์ ฤทธิ์คุ้ม ป.6
19 เด็กชายธราเทพ ต้อมทอง ป.6
20 เด็กชายณัฐวุฒิ ชำนิ ป.6
21 เด็กชายจิรัฎฐ โคตะมะ ป.6
22 เด็กหญิงฐิติมา ชำนิ ป.6
23 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปรากฎรัตน์ ป.6
24 เด็กหญิงดรุณี แท่งทอง ป.6
นายโชคชัย ขันบุตรศรี 096-6702056
42
6/6/2018, 17:05:3539010017บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้น16 พฤษภาคม 2561624โนนคูณ2723.5000008610
1 เด็กชายศุภโชค จาริยวงศ์ ป.4
2 เด็กชายกิตติวินท์ สุวรรณเวียง ป.4
3 เด็กชายสุธีรภัธร พินิจมนตรี ป.4
4 เด็กชายธีรเดช สุวรรณเวียง ป.4
5 เด็กชายจักรเพชร ปรากฎรัตน์ ป.4
6 เด็กชายฤทธิ์มินทร์ ผลาผล ป.4
7 เด็กหญิงสุกัญญา เลพล ป.4
8 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ หาญสุโพธิ์ ป.4
9 เด็กชายธนากร อ่อนสอาด ป.5
10 เด็กชายนฤเบศทร์ มูลพงษ์ ป.5
11 เด็กชายวัชรชัย ธรรมวงศ์ ป.5
12 เด็กหญิงอรพิชญ์ รัตนเพชร ป.5
13 เด็กหญิงบัณฑิตา แสงจันทร์ ป.5
14 เด็กหญิงสุพรรษา เนตนี ป.5
15 เด็กชายรัฐศาสตร์ แสนบุตร ป.6
16 เด็กชายสรชัช ลือคำหาร ป.6
17 เด็กชายภูษิต ผาทอง ป.6
18 เด็กชายอาทิตย์ ฤทธิ์คุ้ม ป.6
19 เด็กชายธราเทพ ต้อมทอง ป.6
20 เด็กชายณัฐวุฒิ ชำนิ ป.6
21 เด็กชายจิรัฎฐ โคตะมะ ป.6
22 เด็กหญิงฐิติมา ชำนิ ป.6
23 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปรากฎรัตน์ ป.6
24 เด็กหญิงดรุณี แท่งทอง ป.6
นายโชคชัย ขันบุตรศรี 096-6702056
43
6/6/2018, 17:38:1839010019บ้านโนนคูณโนนขมิ้น16พฤษภาคม2561624
โรงเรียนบ้านโนนคูณ (ป.4-ป.6)
2743.517508000
"1.ด.ญ.ชญาดา เคนรั้ว อ.2
2. ด.ช.พีรภาส ศิริอรรถ อ.3
3. ด.ช.ปิยราช คงเจริญ อ.3
4. ด.ช.อาณัญชา พิชัยช่วง อ.3
5. ด.ช.ธนพัฒน์ บัวระพา อ.3
6.ด.ญ. พิมพ์ญาดา คงเจริญ อ.3
7. ด.ญ. เพชรลัดดา มีพลงาม อ.3
8 ด.ช. ธีรเดช สุริสาย อ.3
9. ด.ช.พงศธร คงเจริญ ป.1
10.ด.ช ธีระพงศ์ วงษ์สิงห์ ป.1
11 ด.ญ.พรรณธิลา สุโพธิ์ไข ป.1
12 ด.ช น้ำมนต์ นครศรี ป.1
13 ด.ช กฤตพจน์ อ้วนพรมมา ป.1
14 ด.ช ชาญชัย บัวละภา ป.3
15 ด.ช สหรัตน์ ศรีตาแสน ป.3
16 ด.ช เกียรติศักดิ์ ทูลพุทธา ป.3
17 ด.ช พิพัฒน์ คงเจริญ ป.3
18 ด.ช ภีรภัทร ทาพวง ป.3
19 ด.ญ พรพรรษา นครศรี ป.3
นางเมทินี ชัยภูมิ 0872298089
44
6/6/2018, 17:42:2339010019บ้านโนนคูณโนนขมิ้น16 พฤษภาคม 2561272
โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น
6243.517506000
1.ด.ญ.ชญาดา เคนรั้ว อ.2
2. ด.ช.พีรภาส ศิริอรรถ อ.3
3. ด.ช.ปิยราช คงเจริญ อ.3
4. ด.ช.อาณัญชา พิชัยช่วง อ.3
5. ด.ช.ธนพัฒน์ บัวระพา อ.3
6.ด.ญ. พิมพ์ญาดา คงเจริญ อ.3
7. ด.ญ. เพชรลัดดา มีพลงาม อ.3
8 ด.ช. ธีรเดช สุริสาย อ.3
9. ด.ช.พงศธร คงเจริญ ป.1
10.ด.ช ธีระพงศ์ วงษ์สิงห์ ป.1
11 ด.ญ.พรรณธิลา สุโพธิ์ไข ป.1
12 ด.ช น้ำมนต์ นครศรี ป.1
13 ด.ช กฤตพจน์ อ้วนพรมมา ป.1
14 ด.ช ชาญชัย บัวละภา ป.3
15 ด.ช สหรัตน์ ศรีตาแสน ป.3
16 ด.ช เกียรติศักดิ์ ทูลพุทธา ป.3
17 ด.ช พิพัฒน์ คงเจริญ ป.3
18 ด.ช ภีรภัทร ทาพวง ป.3
19 ด.ญ พรพรรษา นครศรี ป.3
นางเมทินี ชัยภูมิ 0872298089
45
6/6/2018, 17:47:2639010017บ้านโนนขมิ้นโนนขมิ้น16 พฤษภาคม 2561624โรงเรียนบ้านโนนคูณ2723.5000008610
1 เด็กชายศุภโชค จาริยวงศ์ ป.4
2 เด็กชายกิตติวินท์ สุวรรณเวียง ป.4
3 เด็กชายสุธีรภัธร พินิจมนตรี ป.4
4 เด็กชายธีรเดช สุวรรณเวียง ป.4
5 เด็กชายจักรเพชร ปรากฎรัตน์ ป.4
6 เด็กชายฤทธิ์มินทร์ ผลาผล ป.4
7 เด็กหญิงสุกัญญา เลพล ป.4
8 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ หาญสุโพธิ์ ป.4
9 เด็กชายธนากร อ่อนสอาด ป.5
10 เด็กชายนฤเบศทร์ มูลพงษ์ ป.5
11 เด็กชายวัชรชัย ธรรมวงศ์ ป.5
12 เด็กหญิงอรพิชญ์ รัตนเพชร ป.5
13 เด็กหญิงบัณฑิตา แสงจันทร์ ป.5
14 เด็กหญิงสุพรรษา เนตนี ป.5
15 เด็กชายรัฐศาสตร์ แสนบุตร ป.6
16 เด็กชายสรชัช ลือคำหาร ป.6
17 เด็กชายภูษิต ผาทอง ป.6
18 เด็กชายอาทิตย์ ฤทธิ์คุ้ม ป.6
19 เด็กชายธราเทพ ต้อมทอง ป.6
20 เด็กชายณัฐวุฒิ ชำนิ ป.6
21 เด็กชายจิรัฎฐ โคตะมะ ป.6
22 เด็กหญิงฐิติมา ชำนิ ป.6
23 เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ปรากฎรัตน์ ป.6
24 เด็กหญิงดรุณี แท่งทอง ป.6
นายโชคชัย ขันบุตรศรี 096-6702056
46
7/6/2018, 13:45:2539010062
ไทยรัฐวิทยา81 (บ้านหนองภัยศูนย์)
หนองภัยศูนย์094120000000000000
จินตนา บุญวิเทียน 087-2352106
47
7/6/2018, 14:26:3939010058บ้านห้วยทรายหนองบัว16 พฤษภาคม 2561152บ้านภูพานทองุ695502113107
1.เด็กหญิงฑิคำพร หัตถยัง ชั้น อนุบาล 3
2. เด็กหญิงวนิดา แก้วใส ชั้น อนุบาล 3
3. เด็กหญิงนิจวิภา นนมุด ชั้น ป.1
4. เด็กหญิงสุจิตรา วงษ์เสนา ชั้น ป.2
5.เด็กชายวัชระ บู่สุข ชั้น ป.3
6. เด็กชายณรงค์ชัย ประวัติ ชั้น ป.3
7. เด็กหญิงศรินดา แก้วใส ชั้น ป.3
8. เด็กชายสกลพัฒน์ ภูสมจิตร ชั้น ป.4
9.เด็กชายอนุสรณ์ หาระโขโน ชั้น ป.6
10. เด็กชายนพรัตน์ บู่สุข ชั้น ป.6
11.เด็กชายอาวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร ชั้น ป.6
12. เด็กหญิงอรัญญา พิกุลศรี ชั้น ป.6
13. เด็กหญิงมนตรา หนองนงค์ ชั้น ป.6
14. เด็กหญิงจินดาพร วรราช ชั้น ป.6
15. เด็กชายวัชรินทร์ บรรเทิง ชั้น ป.6
นายอานุภาพ พัฒนา 0981086379
48
7/6/2018, 16:11:1039010199บ้านคอกวัวหนองกุงแก้ว4 มิถุนายน 2561304
โรงเรียนบ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
17017523011446
1.เด็กชายบุญเพิ่ม คำทอง ชั้น อ.2
2.เด็กชายบุญเรือง พัสลม ชั้น อ.2
3.เด็กหญิงพลอยนภา หงจันทา ชั้น อ.3
4.เด็กชายศิวะ สมสุข ชั้น อ.3
5.เด็กชายเพชร หงจันทา ชั้น อ.3
6.เด็กชายศรัญย์ภัทร โสภักดี ชั้น ป.2
7. เด็กชายศุภชัย แสนเวียง ชั้น ป.3
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์ หงจันทา ชั้น ป.4
9. เด็กชายศุภกรณ์ พรภักดี ชั้น ป.4
10. เด็กหญิงปาริตา กรมแสง ชั้น ป.4
11.เด็กหญิงพิมพ์พิไล เฮืองคำใส ชั้น ป.4
12. เด็กชายคุณานันท์ สีลาไชสงค์ ชั้น ป.5
13. เด็กหญิงอาริสา ศรีหงษา ชั้น ป.5
14.เด็กหญิงปนัดดา ภูตาเศษ ชั้น ป.5
15.เด็กหญิงปวรรัตน์ ชัยคำภา ชั้น ป.5
16.เด็กชายสุคิน ดวงจำปา ชั้น ป.6
17.เด็กชายกฤตพล นันตะนัย ชั้น ป.6
18.เด็กหญิงปานิดา ศรีหงษา ชั้น ป.6
19.เด็กชายธนวัฒน์ ศรีหงษา ชั้น ป.6
20.เด็กชายวีรศักดิ์ แก้วโภคา ชั้น ป.6
21.เด็กหญิงวรฤทัย นาเทวา ชั้น ป.6
นายวิชิต คำมีภา 0810518295
49
7/6/2018, 23:14:15390110207
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
หนองแก16 พฤษภาคม 2561170
บ้านหนองโกโนนประดู่วิทยา
13516304213331
1.ด.ญ.ปณิตา ชิยางคบุตร อบ.3
2.ด.ญ.สุภาภรณ์ เนื้อนิ่ม อบ.3
3.ด.ช.ไชยเชษฐ์ โสภาศรี อบ.3
4.ด.ญ.จิรัชญา อันธะเกตุ อบ.3
5.ด.ช.ณัฐชนน เคนนัน ป.1
6.ด.ญ.อัญชรีย์ สังข์กรม ป.1
7.ด.ญ. กฤษณา ลาดบัวขาว ป.2
8.ด.ช.ภูมิศิริ พละเดช ป.3
9.ด.ช.ธนวัฒน์ เพียชา ป.3
10.ด.ญ.อรัญญา สังข์กรม ป.3
11.ด.ช.ธาวิน อาสาชะนา ป.4
12.ด.ช.ศุภกิตดิ์ ทาคำใส ป.4
13.ด.ช.ชนชนะ เคนนันท์ ป.4
14.ด.ญ.ณัฐธิดา เคนนันท์ ป.5
15.ด.ช.ทวีรัฐ ศรีสวัสดิ์ ป.5
16.ด.ญ.ชาลิสา เนียงอาชา ป.5
17.ด.ญ.สุภิชา เพียปาน ป.6
นายไพโรจน์ รู้จำ 087 2350668
50
9/6/2018, 15:43:5367บ้านโคกกลางโนนงามหนองสวรรค์ 394
รร.บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
8576.500000440
1. เด็กชายพงศกร สมอาภรณ์ ป.4
2. เด็กหญิงพิมพกานต์ ขันทอง ป.4
3. เด็กหญิงปวีณา วงษ์ยา ป.4
4. เด็กหญิงนิภัทรศพร ไกยะฝ่าย ป.4
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ นิลเกตุ ป.5
6. เด็กชายอภิวัฒน์ นาจอมทอง ป.5
7. เด็กหญิงอริสรา หลวงบุญ ป.5
8. เด็กชายนฐพล ประเสริฐสังข์ ป.5
ศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์ 0863596549
51
9/6/2018, 15:52:0739010067บ้านโคกกลางโนนงามหนองสวรรค์394
รร.บ้านกองแป่มหนองสวรรค์
8576.500000440
1. เด็กชายพงศกร สมอาภรณ์ ป.4
2. เด็กหญิงพิมพกานต์ ขันทอง ป.4
3. เด็กหญิงปวีณา วงษ์ยา ป.4
4. เด็กหญิงนิภัทรศพร ไกยะฝ่าย ป.4
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ นิลเกตุ ป.5
6. เด็กชายอภิวัฒน์ นาจอมทอง ป.5
7. เด็กหญิงอริสรา หลวงบุญ ป.5
8. เด็กชายนฐพล ประเสริฐสังข์ ป.5
ศิวกร ตั้งจิตตาภรณ์ 086-3596549
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu