ประมวลผลวิทยาศาสตร์ ป.5
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAXAYAZBABBBCBDBEBFBGBHBIBJBKBLBMBNBOBPBQBRBSBTBUBVBWBXBYBZCACBCCCDCECFCGCHCICJCKCLCMCNCOCPCQCRCSCTCUCV
1
2
ส่วนที่ 1 รหัสข้อมูลพื้นฐานนักเรียน
ส่วนที่ 2 บันทึกคำตอบนักเรียน
ส่วนที่ 3 ตรวจให้คะแนนและแปลผล
3
เขตพื้นที่การศึกษาขนาดโรงเรียนรหัสโรงเรียนชื่อโรงเรียนเลขประจำตัวประชาชนเพศข้อที่
ตรวจคะแนนข้อที่
4
ชื่อ - สกุล12467910121416182022232527293.13.23.33.48.18.28.38.413.113.213.313.419.119.219.319.421.121.221.321.424.124.224.324.428.128.228.328.430.130.230.330.451115172612467910121416182022232527293.13.23.33.48.18.28.38.413.113.213.313.419.119.219.319.421.121.221.321.424.124.2
5
(ไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ)
443322231431221432112221211122111111222111122112133335333333333333333331111111111111111111111
6
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สิริภาส น้อยเมือง
139990030747544334123143122143211221212112212111112221122111212221.53333300333333333331111100001111101111011
7
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิสิทธ์ เนื่องพนอม
139990030087041321413222132211211122211112211112212212222221212211.53303000030003030001110110011111111100011
8
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชยพล พิมพ์เพ็ง
1399000058631443123331432424132112211221122121211122112222212121123333030033330030031111101101111101011011
9
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นฐกร แล่พรม1399000060147332314231111324321211221121221211221122212211112223211.5000300333003030000010111001010011001011
10
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วีรวัฒน์ คามเขต
1399900321648443322231431241432112221221122111111122211122121233333333333333333303331111111101111111111011
11
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภูริทัต พรดอนก่อ
1399000055607443322331431221412112221221122111112122211212112133333333333033333333301111111101111111110011
12
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิทวัฒน์ สีชาติ
11031009725434422432314114244321221121111222122111221111222122231.513330000333303030331101000011111010011011
13
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กฤษฎา หาญเชิงชัย
1399900308552144431121112321332122211211121222111122212212112122223030000003000033031101101111110000111011
14
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อติเทพ บุปผสอน
1399900304930442241332431221422112112121122121112122211221112122213330000030333333301111000001111101110011
15
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พีรเดช เมืองดู่
1229901210441443312231431221432112221211221112111222221212112132313333303333333333331111111111010110111111
16
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชินดนัย ไชยพิมพ์
1399000059645443322331431222412112221221122111112222211212112133313333333033333330301111111101111111110111
17
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เดชาธร ทองผาสุข
139900005747232242121123222133121121211212112212112221112121121.52233000030303030333030010100010110100101011
18
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พงศกร พูลศรี
1399900311863443312331431221412112211221121211111221122121211233323333303033333333301111101101110011111110
19
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ภัทราวุธ สีไว
1399000054694443312331441222432112221222222111121121221212212133313333303033303330331111111100011111101010
20
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุกลวัฒน์ บุไธสง
139990029874344324123113122142211221212212111211212221122111211.51.51.513333000333033333301111100000110110110011
21
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิชาติ ป้านภูมิ
1399000052683343241321312124231121121211221211121122112211121122233033000003000030030100011111010011101011
22
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วายุ ขยันหา139990030177944443412122134234211121111112121221212121212121213221.531.530000003003000001110101011110010010010
23
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พิษณุ แสนมงคล
1399900318388422421212321321331221212121121212121122121212121121.5303300030300003033030000100001110010101011
24
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นพรัตน์ สีขาว
139990033318241442223133122134211222121112222212112112221211211.51.5321.5300033333033333001111111111111000101010
25
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชัยชนะ ฤทธิศักดิ์
139990033337941213422122132233212222122112121221212211212121211.51.51.510300000303003030031101111101110010010011
26
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐภูมิ โพธิ์สาจันทร์
1740101113023424413231321324231121222121121211212221211212122132115300000333003030030100110001110011010110
27
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วิธนัท ป้านภูมิ
1429500021379443312242111121412112221221122111112221221212112133323333303300003033301111111101111111110110
28
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กลวัชร บุญเกื้อ
139990032195814242423222142213121122121112122112222221112122221.51.511.50030030330003030030010111111110001100111
29
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วุฒิชัย ศรีเสนา
1399400061345433214231221322132111222111211122111122121121212211100303000333003030031110110011000100111011
30
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อนุสรา นามวิเศษ
139990031268143321131122112133211112211211212122212212121112121.51.51.51.53303000003003033031110010010101101000011
31
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นภัสสร โสมาบุตร
1399900310531424412242424121232122221212111211122122122211122201.51.503300003300300033031101111110100011100011
32
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภาวรรณ อินเจริญ
139900005549644334122111121133211222122112222212112112221211221.53333333300303003303031111111101111000101010
33
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วริศรา สิทธิจินดา
1399900319856443342341431224332122221212111211122122121211221211.51.533333303003333330031101111110100011100011
34
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศิริลักษณ์ หาญเชิงชัย
139900005511944423223222232133212222221221122212222221221212211.51.51.533330003330000033031101110110000000100111
35
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ชลิตา ศรีภูธร
13990000578804344242213413223421212121211212122121212121212121321.531.5300030303003030001100100001110010010010
36
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐปนิตตา บู่แก้ว
139900005395744422223121112433212222221122122212222221122121221.511.513330033333003030031101110111010000100111
37
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ขวัญจิรา สันตะวงษ์
139900005838041441122111121131212222121112222111222221121122121.51.51.523300000303003303001101111111111001110111
38
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อารียา การด112990204654941441122111422333212222121112222211222221121122121.51.5333300000303000330031101111111111000110111
39
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วราทิพย์ ดวงแสงจันทร์
139990031737341442223133122131211222121112222212112212221211211.51.5333300033333033333001111111111111000101011
40
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รัชดา เสียงเพลิน
139900005447341441122111422333212222121112222211222221221211211.51.51.533300000303000330031101111111111000110111
41
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภิสรา ช่างประดิษฐ์
111990240307441441112111121331212222121112222211222221221211211.51.5333300000003003300001101111111111000110111
42
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จรรยพร จูมพันพร้าว
1399000056255423111211424121231121122112112211211121112212112112212121.51.51.53303300033030100010010101011011010
43
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วรกานต์ พนารินทร์
139900006025244442223233122133211222121112222212112212221211211.51.5333330033330033333031111111111111000101011
44
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จรรยพร ตรีชารี
139990030719044443223222232131211222221221122212112112221212211.51.51.533330003330000033001111110110000000101010
45
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ลิชา น้อยพานิช
190980320960443124122121112443112121121221121112122222112121221.5101.51300000303003030330100101110000011101111
46
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สายธาร จันปาน
139990031940614443223222131131211222221221122211222221221212211.521.51.53030003330003003001111110110000000110111
47
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐณิชา สุนทรวัตร
139990032004843242124113132433122111122111122211222112212212111.51.531.53300030303033030030000001101100000110110
48
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภกร เหลาบับภา
139900005823112142221131112323211221211122221112122221121122441.53332.5000033303003030031111100011011011101111
49
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ยุทธชัย แสนฝ้าย
139900005363931232421123123133122111222122121112222212122222111.50003000330303033303030000000101010011100111
50
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อัมรินทร์ ไกรจันทร์
1399000059947324224221421122441121221211122121111222121121111131.51.502.5000030303303030300100111111111101111111
51
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธนิสร ธรรมลา
13990000564413231342313213212322212122122111211222221211122211001.502.5003000333003033031000100110000101100111
52
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุพัฒน์พล ชัดไธสง
1399000054449
423324231431234232112221212211122212122222112121131.51.532.5303330333333300031111111110000100010011
53
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จักรพันธ์ ทาเหล็ก
1417300047682
1441332213214314222122122221211211122221212111212001.503030000303003003301011100100110101110111
54
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พงศธร มิ่งทุม
1399900310654
13243423324244243121221122112221121212121211121121.50000000000330000000330011101101111011010010
55
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฉัตรชัย พลเดช
1103100951678
42122423143112123112122111221122212122211211221121.51.51.532.5300030333333033030100111010000000101111
56
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ศุภกฤต คงรัมย์
1399900303666
223341121431121241212121212211112121222112112211231.51.532.5003300003333033000011011110000110101111
57
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
คมกริช ดวงคำ
1399000059548
43311421112212143211112121122112111122212121211221.51.51.533303000303000033331110011111010101111111
58
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นุติพงษ์ มาลา
1399900317802
313243231242121432122211212211212212121211212122200032.5003000333000033331101101110000010010010
59
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรชัย ภูหัวเพ็ก
1399900315125
24322322123122334121222111111112212122212211211121.50000033030303033330000011111011100100101111
60
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
รพีภัทร วิชาแหลม
1100801607091
33232222143222113121222122122212112122121221121121.51.51.533000333303330333030011111101011101101110
61
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สมโชค นารอง
1399900321702
24234424142222112121222122112121112122221212121211.51.51.533030300303300333000011111101110011101111
62
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นวภัทร ทองยืน
1399000052993
44331224134122343112121212221211112212112122222121.51.5000333303303003330330100100000001111100010
63
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อัศวิน ตั้งตระกูลไพสิฐ
1399900317284
443322231431421231121211212211212221122211212212233330333333333333033030100101110000010001011
64
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อนนท์ เสนาลา
1399900325741
314244212122123231111222222222222222221112222111101.5000000000300000030030110110100011000000110
65
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เสถียรพงษ์ พลเยี่ยม
1399000062719
24314133124142114122121212221121111222212122112111.51.5303033000033003033000000100000000011110111
66
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปัญญา อุตรศรี
1209000335627
313322213241321232112122121112121122122111221211231.51.532.5003333300003033031111010001101101100011
67
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กรเมศ นิลนามะ
1399900305723
341241243111211131212222112111212121122111211212101.5002.5030000300003303030011110010100010101011
68
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ปาริชาติ ลิชผล
1399000060163
443142321131221332121221221222122212222122212212231.5003333003003033333031100111101011100010111
69
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วราภรณ์ มูลราช
1399000058088
412423241111243311121112212211121121112221112211211.5032.5300030303003300000100000110000101101001
70
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เขมิกา จันดาเวียง
1399900316369
44231121212122223122212121211121111212121212212121.50002.5330300300003330030001011110100011110010
71
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จิรนันท์ ดีทอง
1399900318426
44331222143122122212221112121112121212212111222111.51.5032.5333303303333333001101101001000101010011
72
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พรพรรณ ทองคำภา
1749901191400
443312221431223131112111221121221211111212221121101.51.532.5333303303333330030111001101110001011000
73
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กันญารัตน์ ใจซื่อ
1399900316989
44332223143122114121222122122211112122212222112111.53330333333333333333000011111101011111101111
74
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธารารัตน์ บุตรคำโชติ
1399000064908
31332122112242313211221122122112121221211122122111.51.5033003330303000030031111101101010101010101
75
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
จันจิรา เมฆวัน
1399000054228
143124241321122141212221222211121211222211221122231.501.53033030303003030000011111100000101011111
76
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐริกา อินใจ
1399000058771
1442322314312212321211222212211221221211112212121331.533030003333333333031100010101010100100010
77
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นริศราพร ทองสันต์
1399900322849
423144222311124241222212221122111112122222211121230032.5303000300003030000001100101111111110011
78
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
พัชริญา กองกุล
1209702356241
123144322441124231121211212222211111221122211121231.5002.5003000000303030030100101110011011111110
79
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
เยาวเรศ ทองภูธร
139990029836114234223144243114121221211121221222212212112222111.50002.5030303333300003000011100011001010000011
80
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อรนาฏ ทวีขวัญ
11692000947814433222314312212321212212212222121121121222211122331.502.5333333333333333031100111101011010110001
81
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ฐิติชญา นาเฮ้า
1399900316083443131321231121242121122111121222112221122112122131.51.530333000003033033001100010011110000110110
82
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กัลยรัตน์ ชาญนอก
1399000056301121212221221224431221221212121122212222122122121101.51.502.5000003303003330330000111110110100010111
83
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สุพรรษา เจริญวัย
139900005369844321321243212344212212221122212121122221112212111.51.5033333000300330030301101010111011101011111
84
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นฤมน แสงสว่าง
1129701443125321424211231423131211211211211122221221212212112130002.5000030303033030030010101111000100001110
85
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นาถสิริ รัตนดี
1399000062883443314221331221441121112221222111121212122122122103032.5333300303033333300100000101011111101101
86
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ณัฐณิชา พันธาโฮม
1839901973008443314241422124232122122111222111211221112221112231.5033333300303300030031101010011011111011110
87
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อภิรักษ์ ศิริโอษฐ
1399000058002323144234212413221122222221112221211222112221121230301.5003000330000000000101110101101001011111
88
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
มงคล เพลินภูเขียว
1399900304557313313323424324231121121111121122121212221221111201.5330003300000300030030100011011110100101101
89
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กฤษณชัย สีลาสอน
13999003018252313133323443214242121121121222211121212221221111231.51.500000300000300300001100011001011011101101
90
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ก้องกิดากร บุญโสม
1399000057936223321231443232441122221211121111121122122111212131.5333003330333300300300101111111110111101011
91
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ไกรวิชญ์ จันชะฎา
1399000058266312424231413413242121112112121121212121211121221200001.5000030333300000001100000010110101010010
92
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
นวสัตยา สงนำมา
1399900325716244133133243332431212121212122121211112112211121100003030000030000000330011011110111101011001
93
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อานัท พรมภักดี
1399000058207443142433232341141222221112211122121112121221121230331.5033003030030003000001111010000100101001
94
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
กิตติศักดิ์ โพธารินทร์
1209601560714143322241431244431122221221122122111211121122122131.5303033333303333300330101111101111100111100
95
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ทรัพย์ทองคูณ แจ้งจิ๋ว
1399900311243224314431443230441122112111121111121122122111212131.5333000300033300300300101000011110111101011
96
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ยุทธภูมิ โสภากุ
1399900301167224244442132433342121212221112222121211212212112231.5300000000000030000001100100101101000101100
97
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
อดิศักดิ์ ศรีเคน
13999003125172313133234232414212121111112221112121222122111121.51.51.5001.5000300000300303300011001011011111010011
98
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
ธันยากร พูลผ่าน
1399900306169323342344141123421212221221212211121212212221222200263003303000003030300011111101001011101101
99
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
วงศกร วงงอ1399000052748143222233431240001121221221121221112121211112222131.5001.5033033330333300000100111101110001110010
100
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ใหญ่39010219
บ้านนาดี'คุรุราษฎร์บำรุง'
สิรภัทร แซงราชา
13999003051542434222424312414311222211211211111112111211221121031.533033033300333303330101111001110111111100
Loading...