วิทยาเขตน่าน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบจัดทำแผน / รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
หน่วยงาน...วิทยาลัยน่าน.........
3
4
ชื่อกิจกรรม แผน รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 ไตรมาส 4
5
ผล ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6
รวมทั้งสิ้น แผน3,310,200.001,365,940.00 225,000.00 562,970.00 577,970.00 660,000.00 220,000.00 210,000.00 230,000.00 930,000.00 210,000.00 490,000.00 230,000.00 354,260.00 210,000.00 136,100.00 8,160.00
7
ผล
งบแผ่นดิน
536,541.24 412,501.55 123,935.10 213,686.80 74,879.65 124,039.69 124,039.69 - - - - - - - - - -
8
งบรายได้
255,441.99 234,543.14 118,560.84 114,162.66 1,819.64 67,898.85 67,898.85 - - - - - - - - - -
9
1. กิจกรรมดำเนินงาน/บริหารทั่วไป
แผน1,344,260.00 360,000.00 100,000.00 130,000.00 130,000.00 390,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 390,000.00 130,000.00 130,000.00 130,000.00 204,260.00 130,000.00 66,100.00 8,160.00
10
ผล
งบแผ่นดิน
378,555.40 291,284.35 97,935.10 134,649.60 58,699.65 87,271.05 87,271.05 - -
11
งบรายได้
- - - - -
12
2. กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์และซ่อมบำรุง
แผน 300,000.00 90,000.00 25,000.00 35,000.00 30,000.00 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 90,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
13
เครื่องปรับอากาศ ผล
งบแผ่นดิน
157,985.84 121,217.20 26,000.00 79,037.20 16,180.00 36,768.64 36,768.64 - -
14
งบรายได้
- - - - -
15
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้
แผน 260,000.00 - - 260,000.00 260,000.00 -
16
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
17
งบรายได้
- - - - -
18
4. กิจกรรมพัฒนาสาขาวิชา แผน 80,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
19
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
20
งบรายได้
- - - - -
21
5. กิจกรรมงานประกันคุณภาพ
แผน 10,000.00 - 10,000.00 10,000.00 - -
22
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
23
งบรายได้
- - - - -
24
6. กิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์
แผน 328,950.00 328,950.00 164,475.00 164,475.00 - - -
25
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
26
งบรายได้
- - - - -
27
7. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงอาคาร
แผน 366,990.00 366,990.00 183,495.00 183,495.00 - - -
28
สถานที่สำหรับนักศึกษาและบุคลากร
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
29
งบรายได้
47,000.00 47,000.00 47,000.00 - - -
30
8. กิจกรรมค่าสาธารณูปโภค
แผน 620,000.00 200,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00 150,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 170,000.00 50,000.00 70,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 50,000.00
31
ผล
งบแผ่นดิน
- - - - -
32
งบรายได้
255,441.99 187,543.14 118,560.84 67,162.66 1,819.64 67,898.85 67,898.85 - -
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu