10 10 62 - 14.40-17.10 น.- INC 12 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. คณะ (Faculty) 4. สาขา (Major)
2
28/9/2019, 14:30:37
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125029
นางสาวฎาวิกรณ์ ยะวัง
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชสวน
3
28/9/2019, 14:31:55
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125009นาย ชนแดน ปัญญานนท์เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชสวน
4
28/9/2019, 14:54:47
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125147นางสาวนันทิกา ใบยาเทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์พืชไร่
5
28/9/2019, 18:21:01
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125041นาย ท๊อป โยธาเทคโนโลยีการเกษตรพืชสวน
6
28/9/2019, 18:24:32
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125019นาย ณัฐวุฒิ ธิมาคำเทคโนโลยีการเกษตรพืชสวน
7
28/9/2019, 18:25:47
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125006นาย สาธิต ทะบือเทคโนโลยีการเกษตรพืชสวน
8
29/9/2019, 13:36:03
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125015
นาย ชูชาติ สถิรกุลพงศ์
เทคโนโลยีการเกษตรพืชสวน
9
29/9/2019, 13:50:00
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125047
นาย ไวทยา ศักดิ์ศรีสมสมร
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชสวน
10
29/9/2019, 13:56:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125003
นาย ภูภิวัตน์ ทองกระโทก
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์พืชสวน
11
29/9/2019, 13:57:29
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125031นายวรชัย คำสอนเทคโนโลยีการเกษตรพืชสวน
12
29/9/2019, 14:31:22
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125042
นาย อนันต์ ชีวาวัฒนะ
เทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชสวน
13
29/9/2019, 14:32:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59125008นาย ทศพล ตาปินเทคโนโลยีการเกษตรเกษตรศาสตร์ พืชสวน
14
2/10/2019, 11:56:43
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123316นางสาว คณพร ปันใจ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ)
15
2/10/2019, 11:57:06
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123309
นางสาวอนงค์รักษ์ พันธ์พิทักษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
16
2/10/2019, 12:00:22
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123334
นางสาววริศรา ไชยวรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ อาหารและโภชนาการ
17
2/10/2019, 14:27:06
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123313
นางสาวนัฐธิการ กอนแก้ว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
18
2/10/2019, 19:51:24
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152544
นางสาววนัชพร จิตต์ใสย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
19
2/10/2019, 19:52:16
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152518นายพงศกร จันทร์ตา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
20
2/10/2019, 19:54:20
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152540นายนัฐดนัย ยารังษี
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
21
3/10/2019, 9:11:51
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152504นาย ธนพล จันทร์พวง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบ
22
3/10/2019, 9:13:30
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152504นาย ธนพล จันทร์พวง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิลปะและการออกแบบ
23
3/10/2019, 12:06:53
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123370
นายอภิสิทธิ์ รอบคอบ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
24
3/10/2019, 12:27:43
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123349
นางสาว​ ณัฐ​ชยา​ สละ​ม่วง​
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรม​ศาสตร์​
25
3/10/2019, 12:27:58
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123344
นางสาวธมลวรรณ จันทร์ผ่อง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
26
3/10/2019, 12:28:03
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123376
นางสาวนภาภร แหลมจริง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
27
3/10/2019, 12:28:50
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123357
นางสาว กนกวรรณ ใจอินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
28
3/10/2019, 12:29:40
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123388
นางสาว สุจินต์ ลุงซู่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
29
3/10/2019, 12:29:55
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123360
นางสาวฑิตฐิตา ทองคำขาว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
30
3/10/2019, 12:43:54
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123365นายธวัชชัย สิทธิพา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
31
3/10/2019, 12:43:54
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123351นาย ณัฐกรณ์. คนธรรพ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
32
3/10/2019, 17:44:33
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124876
นางสาวรัตติพร กวางกระโดด
วิทยาการจัดการการบัญชี
33
3/10/2019, 17:44:51
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124888
นางสาวชลารินทร์ ชลายนนาวิน
วิทยาการจัดการการบัญชี
34
3/10/2019, 17:45:16
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124901
นางสาวภาพิมล สันป่าแก้ว
วิทยาการจัดการการบัญชี
35
3/10/2019, 17:46:09
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124913
นางสาวณัฐริกา ประจิตร์
วิทยาการจัดการการบัญชี
36
3/10/2019, 17:49:53
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124905
นางสาว เกตศินี บุญประเสริฐ
วิทยาการจัดการการบัญชี
37
3/10/2019, 17:51:16
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124868
นางสาว กานต์ธิดา เวียงนาค
วิทยาการจัดการการบัญชี
38
3/10/2019, 17:54:08
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124869
นางสาว ณพัชญา แผ้วผุด
วิทยาการจัดการการบัญชี
39
3/10/2019, 17:58:08
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124884
นางสาวนวลวรรณ ปงคำเฟย
วิทยาการจัดการการบัญชี
40
3/10/2019, 17:59:02
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124930
นางสาวสิรินทรา อัญญาธิวัฒน์
วิทยาการจัดการการบัญชี
41
3/10/2019, 18:02:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124871
นางสาว รวิสรา ทิพจักร์
วิทยาการจัดการการบัญชี
42
4/10/2019, 15:57:31
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123215
นาย สัญญพงค์ สืบมงคลชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
43
4/10/2019, 15:57:37
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123225นายสรัล. ปินตาปวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ชีววิทยา
44
4/10/2019, 20:35:39
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59143856
นางสาวอัจฉรารัตน์ เรือนสิทธิ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาธารณสุขชุมชน
45
4/10/2019, 23:16:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124904
นางสาวสโรชา สุขเมือง
วิทยาการจัดการการบัญชี
46
4/10/2019, 23:16:59
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124897นางสาวนันทพร ลุงผัดวิทยาการจัดการการบัญชี
47
4/10/2019, 23:17:26
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59124918
นางสาว ศิริลักษณ์ แก้วกาหลง
วิทยาการจัดการการบัญชี
48
7/10/2019, 10:35:56
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142652นายกฤษดิ์ พึ่งสุยะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาจีน
49
7/10/2019, 16:17:21
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123348
นาวสาว ณิชารีย์ เจนกิจโกศล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
50
7/10/2019, 22:26:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142355นายปภพ แซ่กู้
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
51
7/10/2019, 22:26:50
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142356นางสาวฐิติมา ธิมะโน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย
52
8/10/2019, 15:51:15
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153221
นางสาว เปรมสุดา ชาติทอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
53
8/10/2019, 23:12:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142888นายอรรถพล พุ่มบัว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
54
8/10/2019, 23:19:22
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142820นางสาววราพร แซ่วะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
55
8/10/2019, 23:52:55
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142827นาย ทวิช เทโวขัติ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
56
8/10/2019, 23:58:43
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142869
นางสาว รุ่งทิพย์ กังหัน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
57
9/10/2019, 0:04:27
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142841
นางสาว ศิริลักษณ์ คำปาละ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
58
9/10/2019, 0:12:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142881
นางสาวสุปราณี แก้วหน่อเมือง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
59
9/10/2019, 0:12:57
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142880นายภูวนัย ดวงใส
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
60
9/10/2019, 0:15:43
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142885
นางสาวพิมล รักขิตาธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
61
9/10/2019, 0:22:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142950นางสาวกนกพร ขัตติยะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
62
9/10/2019, 1:12:55
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142332ศุมณฑา ศรีแก้ว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ไทย
63
9/10/2019, 8:43:10
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59123378 นางสาวภัทรภร แสงคำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์
64
9/10/2019, 15:58:10
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142831
นางสาว ภาณุมาศ จันสะวะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
65
9/10/2019, 16:03:03
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59142846
นางสาว วิรัชญา ชุ่มภิรมณ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาญี่ปุ่น
66
9/10/2019, 20:13:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152413
นางสาวจันทร์นภา มูลอิ่น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
67
9/10/2019, 20:13:51
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59152415นางสาวผกาพรรณ คำมา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
68
9/10/2019, 20:27:03
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153220
นางสาวธีรภรณ์ จิตงาม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม
69
9/10/2019, 21:20:10
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153233
นางสาว อารีซา เสียงสนั่น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
70
9/10/2019, 23:33:28
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153260
นายวชิรพงษ์ เทพวงษ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
71
9/10/2019, 23:34:39
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153204นายทักษ์ดนัย ปะมะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
72
9/10/2019, 23:35:24
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153201นายสุทธิพร แก้วการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
73
9/10/2019, 23:36:06
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153246นายชิษณุพงศ์ โนรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
74
9/10/2019, 23:37:29
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153212นายอนุรักษ์ รักร่วม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
75
9/10/2019, 23:38:12
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153241
นางสาวกันตินันท์ ลาภิยะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
76
9/10/2019, 23:38:50
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153244นายอองโตนี่ กีโวลาส
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
77
9/10/2019, 23:39:26
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59153247นายปฏิภาณ บุญเทียม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
78
10/10/2019, 8:44:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154458
นางสาวอติกานต์ พวงทอง
วิทยาการจัดการการตลาด
79
10/10/2019, 8:44:38
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154456
นางสาวฟ้าใส สิงหะคเชนทร์
วิทยาการจัดการการตลาด
80
10/10/2019, 8:45:01
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154415นางสาวนฤมล แสนอุ่นวิทยาการจัดการการตลาด
81
10/10/2019, 8:45:40
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154449
นางสาวงามศิริ วิภาสพาณิชกุล
วิทยาการจัดการการตลาด
82
10/10/2019, 8:46:09
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154448
นางสาวนิภาวรรณ ทองบ่อ
วิทยาการจัดการการตลาด
83
10/10/2019, 12:16:54
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154408นางสาวสรัลพร คำดาวิทยาการจัดการการตลาด
84
10/10/2019, 12:17:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154447นางสาววิทยาการจัดการการตลาด
85
10/10/2019, 12:17:31
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154414นางสาววิทยาการจัดการการตลาด
86
10/10/2019, 12:19:25
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154447
นางสาว แพรวพรรณ อินลา
วิทยาการจัดการการตลาด
87
10/10/2019, 12:21:21
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154431นางสาวธนัชพร ดำดงวิทยาการจัดการการตลาด
88
10/10/2019, 12:21:33
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154446
นางสาว ปัฐมวดี มะโนหาญ
วิทยาการจัดการการตลาด
89
10/10/2019, 12:23:02
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154408
นางสาวกัลยรัตน์ กุณา
วิทยาการจัดการการตลาด
90
10/10/2019, 12:26:07
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154404นายกชเมษ เศวตนันท์วิทยาการจัดการการตลาด
91
10/10/2019, 12:26:43
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154433นายธนดล อุปกิจวิทยาการจัดการการตลาด
92
10/10/2019, 12:27:17
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154447
นางสาว แพรวพรรณ อินลา
วิทยาการจัดการการตลาด
93
10/10/2019, 12:28:13
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154237นายภูริทัต กอนแสงวิทยาการจัดการการตลาด
94
10/10/2019, 12:28:19
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154445
นางสาวเกศรินทร์ พวงมาลัย
วิทยาการจัดการการตลาด
95
10/10/2019, 12:28:39
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154434นายเอกชัย ฉัตรมงคลวิทยาการจัดการการตลาด
96
10/10/2019, 12:29:16
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154425นายธนากร ธนะขว้างวิทยาการจัดการการตลาด
97
10/10/2019, 12:38:06
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154414
นางสาวกัลยรัตน์ กุณา
วิทยาการจัดการการตลาด
98
10/10/2019, 12:39:28
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154437
นายหัตถพันธ์ วงค์ป้อ
วิทยาการจัดการการตลาด
99
10/10/2019, 12:39:40
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154401
นางสาว จิราพร สิงห์แก้ว
วิทยาการจัดการการตลาด
100
10/10/2019, 12:40:36
วันพฤหัสบดี ที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.40-17.10 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC 12 (ชั้น 1 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา)
59154428
นาย กันตพงศ์ ไชยสุรินทร์
วิทยาการจัดการการตลาด
Loading...