ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรี
2
(การช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ)
3
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560
4
อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
5
(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2562)
6
ที่ภารกิจของกรม
ลักษณะกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือ
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย(คน)
งบประมาณ(บาท)หมายเหตุ
7
1โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
8
2โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ (Way of life)ส่งเอกสาร
9
3โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนแก่ครัวเรือนยากจน
10
4โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)
11
5โครงการสานพลังประชารัฐ (SE)
12
6กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
13
7โครงการไทยนิยม ยั่งยืน
14
15
16
17
หมายเหตุ : 1. ให้อำเภอรายงานทุกวันที่ 18 ของเดือน
18
2. ลักษณะกิจกรรมที่ให้ความช่วยเหลือ เช่น การอบรม ,สัมมนา ,ประชุม ,การสนับสนุนต่าง ๆ ฯลฯ
19
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ให้ระบุเฉพาะ ผู้มีรายได้น้อยที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการเพื่อสวัสดิการ
20
แห่งรัฐที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ 1 – 7
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100