ประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
บัญชีรายชื่อนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๒(กลางปี)
2
หน่วย กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด.
3
ลำดับชื่อ -สกุลกองร้อยที่
เลขที่
สังกัด
วัน เดือน ปีอายุภูมิลำเนาศาสนา
หมู่เลือด
สำเร็จการศึกษาสูงสุด
จากสถาบันการศึกษา
เมื่อปี
4
1น.ส.ต.กฤตวิทย์ ทิพย์มณี
กองร้อยที่ 1
1ตชด14/12/19962373 หมู่ 16 ต ท่าแซะ อ ท่าแซะ จ ชุมพร 86140พุทธA
ปวส.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร2560
5
2น.ส.ต.กฤษฎา นบนุ่น
กองร้อยที่ 1
2ตชด.7/9/2000196 ม.4 ต.พะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพรพุทธAม.6กศน. (เมืองสุราษฎร์ธานี2562
6
3น.ส.ต.กฤษฎา. พลพิชัย
กองร้อยที่ 1
3ตชด.29/7/199723
25ม5ต. ถ้ำพรรณรา อ. ถ้ำพรรณรา. จ. นครศรีธรรมราช
พุทธ0ม.6โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้2559
7
4น.ส.ต.กฤ​ษณ์​ไทย​นุกูล​
กองร้อยที่ 1
4ตขด.3/3/20011957/1ม.2ต.ครนอ.สวีจ.ชุมพรพุทธBม.6โรงเรียนศรียาภัย2562
8
5น.ส.ต.กฤษณ์ ต่วนมูดอ
กองร้อยที่ 1
5ตขด.6/8/199921110 ม.1 ต.เจ๊ะเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาสอิสลามAม.6โรงเรียนตากใบ2560
9
6น.ส.ต.
กฤษณวัฒน์ เหลืองนันทกุล
กองร้อยที่ 1
6ตชด.8/8/199425
42 หมู่ 2 ตำบล บางนอน อำเภอ เมือง จังหวัด ระนอง
พุทธABม.6โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร2556
10
7น.ส.ต.
กิตติคุณ เสียมศักดิ์ศรี
กองร้อยที่ 1
7ตชด.21/10/19962336/2 หมู่3 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพรพุทธOปวส.วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร2558
11
8น.ส.ต.กิตติพงษ์ ชิตสะกูล
กองร้อยที่ 1
8ตชด20/5/199920504 ม.5 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรพุทธAม.6โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก2561
12
9น.ส.ต.กิตติพศ คงสนอง
กองร้อยที่ 1
9ตชด.8/12/20001951 ม.5 ต.เวียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี 84110พุทธOม.6โรงเรียนไชยาวิทยา2562
13
10น.ส.ต.กิตติภณ ทองร่มเย็น
กองร้อยที่ 1
10ตชด2/2/199624
88/5 ม.13 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000
พุทธBม.6โรงเรียนเบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช2558
14
11น.ส.ต.กุลธร ทรัพย์หนุน
กองร้อยที่ 1
11ตชด.2/7/199524162ม. 5 ต. นาโพธิ์. อ. สวี จ. ชุมพรพุทธเอป ตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้2561
15
12น.ส.ต.
เกียรติศักดิ์ แก้วประไพ
กองร้อยที่ 1
12ตชด.12/10/254121280/1ม.5ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพรพุทธBปวส.ช่างไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคชุมพร2562
16
13น.ส.ต.คงกฤช ชัยมงกุฎ
กองร้อยที่ 1
13ตชด.15/5/2540222/3 ม.2 ต.เชี่ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง 85120พุทธAปวส. เกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง2561
17
14น.ส.ต.คุณากร กิ่งเเก้ว
กองร้อยที่ 1
14ตชด.11/10/199821296 หมู่8 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพรพุทธBม.6นิรมลชุมพร2560
18
15นสต
จักรพันธ์ จักรพันธ์ เพชรรักษ์
กองร้อยที่ 1
15ตชด.15/8/199440/2 ม.3 ต.ช้างขวา อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานีพุทธ
19
16น.ส.ต.ชณาวีร์ สุขหาญ
กองร้อยที่ 1
16ตชด.1/4/200119สภ.เมืองชุมพร ต.ท่าตะเภา อ.เมือง จ.ชุมพรพุทธOม.6โรงเรียนศรียาภัย2562
20
17น.ส.ต.ชยุต ปิ่นเวหา
กองร้อยที่ 1
17ตขด.18/5/199624195/6 ม.1 ต.กระเปอร์ อ.กระเปอร์ จ.ระนอง 85120พุทธAม.6โรงเรียนสตรีระนอง2557
21
18น.ส.ต.ชยุตม์ บำรุงยุติ
กองร้อยที่ 1
18ตขด.28/5/20001943/1 ม.3 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ. ชุมพร 86230พุทธBม.6โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา2562
22
19น.ส.ต.ชลกมล ดอนนกลาย
กองร้อยที่ 1
19ตชด.21/12/253527
3/3 ม.8 ต.คลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ 81120
พุทธOม.6รร.อ่าวลึกประชาสรรค์2554
23
20น.ส.ต.ชัยสิทธิ์ ลาภศึก
กองร้อยที่ 1
20ตชด.18/4/199426428 ม.13 ต.นาขา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110พุทธOม.6การศึกษานอกระบบ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี2558
24
21น.ส.ต.ชิตพล องคไทร
กองร้อยที่ 1
21ตชด.14/5/19962360 ม.8 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพรพุทธBม.6โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา2557
25
22น.ส.ต.ซูลกีฟลี มามะ
กองร้อยที่ 1
22ตชด5/5/19972256 หมู่6 ต.ปูโยะ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 96120อิสลามBป.ตรีม.ราชภัฏสวนสุนันทา2562
26
23น.ส.ต.ฑิฆัมพร เพชรพิรุณ
กองร้อยที่ 1
23ตชด.13/10/199327138 ม. 8 ต. ปากจั่น อ. กระบุรี จ. ระนองพุทธABป.ตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง2560
27
24น.ส.ต.ณรงค์ศักดิ์ วีระวงศ์
กองร้อยที่ 1
24ตชด.19/9/199425
65/1 ม.3 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130
พุทธBม.6โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา2556
28
25น.ส.ต.ณัชพล อำพันกาญจน์
กองร้อยที่ 1
25ตชด.9/6/19942529/2 ม.5 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000พุทธBป.ตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง2556
29
26น.ส.ต.ณัฐพงศ์ ชุ่มสนิท
กองร้อยที่ 1
27ตชด.1/11/199921
12 หมู่5 บ้านทุ่งน้ำผุด ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140
พุทธAม.6โรเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก2561
30
27น.ส.ต.ณัฐพงษ์ วุฒิระวัฒน์
กองร้อยที่ 1
28ตชด.17/1/199426358 ต.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110พุทธABป.ตรีม.สวนดุสิต2559
31
28น.ส.ต.ณัฐพล เอกนันทดำรง
กองร้อยที่ 1
29ตชด.3/3/20202377 ม.7 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 86140พุทธOม.6โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก จ.ชุมพร2558
32
29น.ส.ต.ณัฐวัตร มากเอียด
กองร้อยที่ 1
30ตชด.12/10/19922746 หมู่ที่8 ต.หัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราชพุทธBป.ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช2558
33
30น.ส.ต.ณัฐวุฒิ โสธารัตน์
กองร้อยที่ 1
31ตชด14/6/199426159/1 ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000พุทธOป.ตรีม.รังสิต2561
34
31น.ส.ต.ทศพล แก้วกาญจน์
กองร้อยที่ 1
32ตขด.2/12/1992278/31 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง 85000พุทธBป.ตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
2558
35
32น.ส.ต.ทักษ์ดนัย วศินวรกุล
กองร้อยที่ 1
33ตชด.13/1/253924124/4 ม.2 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86190พุทธAป.ตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง2561
36
33น.ส.ต.ธนกฤต กลับส่ง
กองร้อยที่ 1
34ตชด.5/4/202026101 ม.2 ต.พรุเตียว อ. เขาพนม จ.กระบี่ 81140พุทธAม.6โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม2556
37
34น.ส.ต.ธนเดช ป่านอุดม
กองร้อยที่ 1
35ตชด.19/8/200019
95 หมู่7 ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร 86140
พุทธOม.6โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก2561
38
35น.ส.ต.ธนพงศ์ เต่าทอง
กองร้อยที่ 1
36ตชด.5/2/200119133 หมู่ 7 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรพุทธABม.6โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก2544
39
36น.ส.ต.ธนพร รัชวการ
กองร้อยที่ 1
37ตชด.19/12/19952414/2 ม.4 ต.บางลึก อ.เมือง จ.ชุมพรพุทธABปวช.บัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร2557
40
37น.ส.ต.ธนภาค สกุลปักษ์
กองร้อยที่ 1
38ตชด.11/4/20011967 หมู่ 2 ต.นากระตาม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรพุทธABม.6โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา2561
41
38น.ส.ต.ธนากร บุญบัวเกิด
กองร้อยที่ 1
39ตชด.23/6/20001927/16 ต.ท่าจะเภา อ.เมือง จ.ชุมพร 86000พุทธAม.6โรงเรียน ศรียาภัย2562
42
39น.ส.ต.ธาวิน คงศักดิ์
กองร้อยที่ 1
40ตชด.14/12/199920
68 หมู่ที่ 7 ตำบล ยางค้อม อำเภอ พิปูน จังหวัด นครศรีธรรมราช 80270
พุทธOม.6โรงเรีพิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ2560
43
40น.ส.ต.ธีรวัฒน์ เผือกเนียร
กองร้อยที่ 1
41ตชด.1/12/199920129 ม.2 ต.หง์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพรพุทธOม.6โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก2561
44
41น.ส.ต.ธีระศักดิ์ วัฒโนภาษ
กองร้อยที่ 1
42ตชด.9/11/199326
99 หมู่5. ตำบล คุริง อำเภอ ท่าแซะ จััััังหวัด ชุมพร
พุทธOม.6กศน.ท่าแซะ2560
45
42น.ส.ต.ธีระศักดิ์ นราอาจ
กองร้อยที่ 1
43ตชด13/7/20202512/14 ม.9 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพรพุทธBป.ตรีม.รามคำแหง2559
46
43น.ส.ต.นราธิป ช่วยเต็ม
กองร้อยที่ 1
44ตชด.18/5/20001911หมู่4 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130พุทธAม.6โรงเรียนสวีวิทยา2561
47
44น.ส.ต.นิตินันท์ เทพมณฑา
กองร้อยที่ 1
45ตชด9/4/19982278/138 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ ระนองพุทธBม.6พิชัยรัตนาคาร2560
48
45นสต.เนติลักษณ์ คงแป้น
กองร้อยที่ 1
46ตชด.13/5/1995242/1 ม.1 ต.บ้านชะอวด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
49
46น.ส.ต.บุณยกร ทับทอง
กองร้อยที่ 1
47ตชด.17/1/20011910/2 หมู่ 2 ต.จปร อ.กระบุรี จ.ระนองพุทธไม่ทราบม.6โรงเรียนปากจั่นวิทยา2562
50
47น.ส.ต.ปฏิพัทธ์ ยังสวัสดิ์
กองร้อยที่ 1
48ตชด.17/12/19972219/1 ม.6 ต.ตากแดด อ.เมือง จ.ชุมพรพุทธOม.6โรงเรียนเทศบาล๑(บ้านท่าตะเภา)2559
51
48น.ส.ต.ปฐมพงษ์ สุขเกตุ
กองร้อยที่ 1
49ตชด.11/3/19962473/1 ม.8 ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชึมพรพุทธOปวสวิทยาลัยอาชีวะศึกษาชุมพร2559
52
49น.ส.ต.ปภังกร พิม​กสิ​มพ์​
กองร้อยที่ 1
50ต​ชด.28/10/1999203/3 หมู่​1​ตำบล​ทุ่ง​คา​ อำเภอ​เมือง ​จังหวัด​ชุมพร​พุทธOปวช.อาชีวศึกษา​ชุมพร​2560
53
50น.ส.ต.ปรมินทร์​ จิ๋วพัฒนกุล
กองร้อยที่ 1
51ตชด6/9/199426
4​ หมู่​ 5​ ชุมชนทางข้าม​ ต.ดอนสัก​ อ.ดอนสัก​ จ.สุราษฎร์ธานี
พุทธOปวส​ ช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี2557
54
51น.ส.ต.ประจักษ์​ อินแป้น
กองร้อยที่ 1
52ตชด1/8/199623
97/2​ หมู่4​ บ้านทับหลี​ ต.มะมุ​ อ.กระบุรี​ จ.ระนอง​ 85110
พุทธABปวส.ปกครองท้องถิ่นวิทยาลัยชุมชนระนอง2561
55
52น.ส.ต.ปัณณธร เดชมณี
กองร้อยที่ 1
53ตชด.7/2/200020106 ม.2 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 84250พุทธBม.6โรงเรียนพนมศึกษา2562
56
53น.ส.ต.พงศกร นครพิน
กองร้อยที่ 1
54ตชด.29/12/19972216/2 ม.7 ต.ทุ่งคา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86100พุทธBป.ตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง2561
57
54น.ส.ต.
พงศ์พิสุทธิ์ สัญญาธิกุล
กองร้อยที่ 1
55ตชด.22/5/253923
130/38 หมู่1 ตำบลมะขามเตี่ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
พุทธOปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี2561
58
55น.ส.ต.พงษ์ศิริ คชกุล
กองร้อยที่ 1
56ตชด.19/9/199722112/2 หมู่3 ตำบลนาโพธิ์ อำภอสวี จังหวัดชุมพรพุทธBม.6โรงเรียนทุ่งตะโกวิทยา2556
59
56น.ส.ต.พนธกร สีดา
กองร้อยที่ 1
57ตชด.7/4/202019357/18 ม. 1 ต. ตลาดไชยา อ. ไชยา จ. สุราษฎร์ธานีพุทธBม.6มัธยมพุทธนิคม2561
60
57น.ส.ต.พล​กฤต​ ​กฤต​สุ​ท​ธ​า​ชีวะ​
กองร้อยที่ 1
58ตชด.7/2/254419106/1ม.4ต.ประสงค์​อ.ท่าชนะ​จ.สุรา​ษฎร์ธานี​84170​พุทธBม.6
ศูนย์การศึกษานอกระบบต.เขาถ่านอ.ท่าฉางจ.สุราษฎร์ธานี​
2561
61
58น.ส.ต.พันธพงษ์ สุวรรณฤทธิ์
กองร้อยที่ 1
59ตฃด.24/10/19932647 ม.9 ต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 82110พุทธOม.6ร.ร.ตะกั่วป่า"เสนานุกูล"2555
62
59น.ส.ต.พิพัฒน์ ขาวมรดก
กองร้อยที่ 1
60ตชด.21/11/25402269 หมู่2 ต. สองพี่น้อง อ. ท่าแซะ จ. ชุมพร 86140พุทธOม.6รร. ท่าแซะรัชดาภิเษก2559
63
60น.ส.ต.พิภัชพงศ์ จีนด้วง
กองร้อยที่ 1
61ตชด.4/12/199722110/1 ม.5 ต.ท่าเรือ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราชพุทธOม.6
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์นครศรีธรรมราช
2559
64
61น.ส.ต.เพ็ญเพชร บุตรโสภา
กองร้อยที่ 1
62ตชด.14/10/199920227/2 ม.3 ต.เขาทะลุ อ.สวี จ.ชุมพร 86130พุทธBม.6โรงเรียนสวีวิทยา2560
65
62น.ส.ต.ภัททิยดนย์ สยมภาค
กองร้อยที่ 1
63ตขด.6/7/19932676/1 หมู่3 ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพรพุทธOป.ตรีม.ธุรกิจบัณฑิตย์2558
66
63น.ส.ต.ภัทรวุธ คุ้มบุญ
กองร้อยที่ 1
64ตชด.29/3/25382563 หมู่19 ต.นาพญา อ.หลังสวน จ.ชุมพร 86110พุทธBป.ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2561
67
64น.ส.ต.มีโชค เชี่ยวชาญ
กองร้อยที่ 1
65ตชด.16/11/200019249/21 หมู่ 4 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนองพุทธBม.6โรงเรียนสตรีระนอง2562
68
65น.ส.ต.เมธาวี ฉิมรุ่ง
กองร้อยที่ 1
66ตชด.22/10/19982120/138 หมู่3 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษพุทธAม.6โรงเรียนสุราษฎร์ธานี2560
69
66น.ส.ต.ยุทธพงษ์ ศรียาภัย
กองร้อยที่ 1
67ตชด.18/9/199326105 ม.4 ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110พุทธA
ปวส. เทคนิคคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคระนอง2557
70
67น.ส.ต.ระพีพัฒน์ ชิตรัตถา
กองร้อยที่ 1
68ตชด.17/12/20001993 หมู่ 6 ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนองพุทธAม.6โรงเรียนกระบุรีวิทยา2562
71
68น.ส.ต.ราชฤทธิ์ ซังธาดา
กองร้อยที่ 1
69ตขด.22/4/20202578 ม.3 ต.ช่องไม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 86220พุทธBป.ตรี รัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา2559
72
69น.ส.ต.วธิพล ศรีฟ้า
กองร้อยที่ 1
70ตชด.26/1/199723174 หมู่ 5 ต. จปร. อ. กระบุรี จ. ระนอง 85110พุทธOม.6โรงเรียนศรียาภัย จ. ชุมพร2558
73
70น.ส.ต.วรัญญู หวามา
กองร้อยที่ 1
71ตชด.12/8/199425 ปี16 หมู่ 3 ต.ชะเมา อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชพุทธAป.ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช2561
74
71น.ส.ต.วริศ กันตังกุล
กองร้อยที่ 1
72ตชด.27/9/19962341/18 ม.4 ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพรพุทธBป.ตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง2561
75
72น.ส.ต.วัชรพงษ์ สุขอนันต์
กองร้อยที่ 1
73ตชด.5/3/20002098 ม.4 ต.นาโพธิ์ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชพุทธAม.6โรงเรียนทุ่งสง2562
76
73น.ส.ต.วีรวัฒน์ วงค์แสนคำ
กองร้อยที่ 1
74ตชด.31/7/20001918/51. ม.7. ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนองพุทธ-ม.6โรงเรียนกะเปอร์วิทยา2562
77
74น.ส.ต.วีระ เพ็ญ
กองร้อยที่ 1
75ตชด.25/10/19972323 หมู่ 3 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพรพุทธAม.6โรงเรียนสวนศรีวิทยา2558
78
75น.ส.ต.ศราวุฒิ เมืองหนู
กองร้อยที่ 1
76ตชด6/2/19982260 ม. 11 ต. หงษ์เจริญ อ. ท่าแซะ จ. ชุมพรพุทธOม. 6โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก2558
79
76น.ส.ต.ศราวุฒิ ศรีวิเชียร
กองร้อยที่ 1
77ตชด.15/6/20002097/7 ม.10 ต.ต้นยวน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานีพุทธAปวช.ช่างกลวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี2562
80
77น.ส.ต.ศักรินทร์ เพชรสวี
กองร้อยที่ 1
78ตชด.12/7/19962339/2 ม.4 ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร 86130พุทธBป.ตรีมหาลัยรามคำแหง2561
81
78น.ส.ต.ศิริพงษ์ นาคสังข์
กองร้อยที่ 1
79ตชด.20/2/199723118/1 ม.3 ต.วังใหม่ อ.เมือง จ.ชุมพรพุทธAB
ป.ตรี เทคโนโลยียานยนต์บัณฑิต
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร2562
82
79น.ส.ต.ศิวกร รัตนสาม
กองร้อยที่ 1
80ตชด.3/3/25441930/3 ม.3 ต.ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร 86130พุทธAม.6โรงเรียนสวีวิทยา2562
83
80น.ส.ต.ศุภนัฐ สุภามาตย์
กองร้อยที่ 1
81ตชด30/4/254220152 ม.23 ต.รับร่อ อ.ท่าเเซะ จ.ชุมพรพุทธ-ม.6โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา2560
84
81น.ส.ต.ศุภฤกษ์ ขมัน
กองร้อยที่ 1
82ตชด.12/2/199524
130 หมู่8 ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130
พุทธOป.ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี2560
85
82น.ส.ต.ศุรสิทธิ์ ศิริสังข์
กองร้อยที่ 1
83ตชด19/11/19932755/1ม.1ต.ถ้ำสิงห์ อ.เมือง จ.ชุมพรพุทธBป.ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี2559
86
83น.ส.ต.สหภาพ ธนบัตร
กองร้อยที่ 1
84ตชด.22/10/19942542/1ม.5ต.น้ำจืดน้อยอ.กระบุรีจ.ระนอง85110พุทธABป.ตรีม.กรุงเทพธนบุรี2560
87
84น.ส.ต.สหรัฐ มาเมือง
กองร้อยที่ 1
85ตชด.21/10/19991955/2 ม.2 ต.ละแม อ.ละแม จ.ชุมพร86170
88
85น.ส.ต.สัณห์ภพ คำรัตน์
กองร้อยที่ 1
86ตขด.30/5/25432032/9 หมู่9 ต.วังไผ่ อเมือง จ.ชุมพร 86190พุทธOม 6รร สอาดเผดิมวิทยา2561
89
86น.ส.ต.สิทธิพงษ์ จันทศรี
กองร้อยที่ 1
87ตขด.30/9/1994246 ม.5 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
90
87น.ส.ต.สิริภพ บำรุงราชภักดี
กองร้อยที่ 1
88ตชด.18/11/199326
363/2 ม.1 ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี 84210
พุทธOม.6กศน.พระแสง2558
91
88น.ส.ต.สุขสันต์ ไก่แก้ว
กองร้อยที่ 1
89ตชด.17/9/199326
หมู่บ้านควนอารี บ้านเลขที่ 27/1 หมู่9 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี 84240
พุทธOป.ตรีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์2559
92
89น.ส.ต.สุธาวุฒิ วิเชียร
กองร้อยที่ 1
90ตชด.15/2/200119159 ม.1 ต.พลูเถื่อน อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานีพุทธAม.6โรงเรียนพนมศึกษา2562
93
90น.ส.ต.อนุพงศ์ วิลาประไพ
กองร้อยที่ 1
91ตชด.30/10/199425122 หมู่3 ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่พุทธAป.ตรีมหาวิทยาลัยรามคำแหง2560
94
91น.ส.ต.อภิรักษ์ สิทธิโม
กองร้อยที่ 1
92ตชด.23/2/19972365/6 หมู่6 ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี จ.ระนอง 85110พุทธAม.6โรงเรียนปากจั่นวิทยา2558
95
92น.ส.ต.อภิวัฒน์ บุญกวย
กองร้อยที่ 1
93ตชด.31/8/19982371/4 ม.3 ต.สวี อ.สวี จ.ชุมพร 86130พุทธBม.6โรงเรียนสวีวิทยา2558
96
93น.ส.ต.อริย์ธัช มัฎฐารักษ์
กองร้อยที่ 1
94ตชด.17/5/253824
บ้านเลขที่ 110/50 ม.3 ถ.เลี่ยงเมือง ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
พุทธBป.ตรี.มหาวิทลัยสงขลานครินทร์2562
97
94น.ส.ต.อิทธิกร ฉิมมณี
กองร้อยที่ 1
95ตชด25/10/19972398/83 ม.7 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000พุทธBม.6ศรียาภัย2558
98
95น.ส.ต.อิบรอฮีม ชมวงษ์
กองร้อยที่ 1
96ตชด.16/1/199426
276/3 ถ.ปัตตานีภิรมย์ ต.อาเนาะรู อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
อิสลามAปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์2559
99
96น.ส.ต.อิสริช โตะยีหล๊ะ
กองร้อยที่ 1
97ตชด.9/4/199326
23/3 ซ.ชลเจริญ ถ.ประชาบำรุง ต.สะเดา อ.สะเดา จ.สงขลา
อิสลามBป.ตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช58
100
97น.ส.ต.อุดมศักดิ์ จันทนะ
กองร้อยที่ 1
98ตขด.17/1/199822153/1ม.4ต.ตลาดไชยาอ.ไชยาจ.สุราษฎร์ธานีพุทธAม.6โรงเรียนไชยาวิทยา2560
Loading...