ข้อสอบภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖: ครูจันทร์งาม ขวัญเพ็ง (การตอบกลับ)