สถิติข้อมูลรวมหอผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ชสย2 ปี 2563
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ข้อมูลตัวชี้วัดคุณภาพประจำเดือน
2
ปีงบประมาณ 2563
3
ข้อมูลเกณฑ์ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวม
4
1. การนำระบบบริการพยาบาลไปใช้
5
1.1- Pre-conferenceครั้ง/เดือน
6
- Post -conferenceครั้ง/เดือน
7
1.2Patient Roundsครั้ง/เดือน
8
1.3Case - conferenceครั้ง/เดือน
9
2. การดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต / ฉุกเฉิน
10
2.1จำนวนผู้ป่วยที่อาการเปลี่ยนแปลงดังนี้ราย/เดือน
11
2.1.1 Air way obstructionราย/เดือน
12
2.1.2 Shockราย/เดือน
13
2.1.3 Respiratory Failureราย/เดือน
14
2.1.4 Apnea /Cardiac arrestราย/เดือน
15
2.2 จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตโดยไม่คาดคิดราย/เดือน
16
3. อุบัติการณ์ที่เกิดจากการบริการพยาบาล
17
3.1 จำนวนผู้ป่วยที่เฝ้าระวังแผลกดทับคน/เดือน
18
3.2 จำนวนวันนอนรวมของผู้ป่วยที่เฝ้าระวังแผลกดทับวัน
19
3.3 จำนวนแผลกดทับระดับ2-4ที่เกิดในwardแผล
20
3.4จำนวนแผลกดทับระดับ2-4ที่เกิดจากward อื่นแผล
21
3.5จำนวนแผลกดทับระดับ2-4ที่เกิดจากรพ.อื่น/บ้านแผล
22
4. การวางแผนจำหน่าย
23
4.1 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการวางแผนจำหน่ายทั้งหมดราย
24
4.2 จำนวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการวางแผนจำหน่ายตามเกณฑ์ราย
25
4.3 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ PCU.ราย
26
4.4- จำนวนครั้งการย้ายผู้ป่วยกลับ I.C.U.ภายใน 3 วันครั้ง
27
ข้อมูลเกณฑ์ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.ส.ค.ก.ย.รวม
28
- จำนวนผู้ป่วยที่ย้ายออกจาก ICU.ในเดือนที่รายงานราย
29
4.5 อัตราการ Re-admit ภายใน 28 วันร้อยละ
30
-จำนวนผู้ป่วย Re-admitราย
31
-จำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายกลับบ้านในเดือนก่อนหน้าราย
32
(ไม่รวมผู้ป่วย Dead)
33
5. จริยธรรมและการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย
34
5.1 อุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยไม่ได้รับข้อมูลก่อนเซ็นยินยอมครั้ง
35
รับการรักษา
36
5.2 อุบัติการณ์ที่ผู้ป่วยถูกเปิดเผยข้อมูล/ประวัติเจ็บป่วย/ครั้ง
37
การวินิจฉัยโรค
38
5.3 อุบัติการณ์เจ้าหน้าที่ปฏิเสธการช่วยเหลือผู้ป่วยครั้ง
39
6. การทบทวนการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้
40
6.1จำนวนผู้ป่วยใน 1 เดือนคน
41
6.2จำนวนchartที่สุ่มตรวจchart
42
6.3 การประเมินสภาพผู้ป่วยคะแนน
43
-คะแนนเต็ม( 6 คะแนน/ chart )คะแนน
44
-คะแนนที่ได้
45
6.4การพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาของผู้ป่วยคะแนน
46
-คะแนนเต็ม( 6 คะแนน/ chart )คะแนน
47
-คะแนนที่ได้
48
6.5การประเมินผลการพยาบาลที่สอดคล้องกับปัญหาคะแนน
49
-คะแนนเต็ม( 6 คะแนน/ chart )คะแนน
50
-คะแนนที่ได้
51
6.6ความครบถ้วนของบันทึกทางการพยาบาลคะแนน
52
-คะแนนเต็ม( 6 คะแนน/ chart )คะแนน
53
-คะแนนที่ได้
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...