สำรวจนวัตกรรมเพื่อการรีบรู้ LD
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEF
1
สำรวจ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการรับรู้ของเด็ก LD
2
3
ที่
ชุื่อโรงเรียน
เครือข่าย
ชื่อ-สกุล ครูผู้สร้างนวัตกรรม
ชื่อนวัตกรรมความพร้อมสำหรับนำเสนอ
4
1
อนุบาลชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี1
5
2
บ้านชุมพลบุรี
ชุมพลบุรี1
นางนพรัตน์ ศรีสม
อ่านออกต้องเขียนได้ด้วยตาราง 4 ช่อง 7 ขั้นตอน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
6
3บ้านตึกชุม
ชุมพลบุรี1
7
4บ้านโคกสูง
ชุมพลบุรี1
8
5บ้านระหาร
ชุมพลบุรี1
นางสาวศุภรดา ณุวงศ์ศรี
แบบฝึกทักษะด้านการอ่าน เขียนสะกดคำ,ไม้บรรทัดสะกดคำ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
9
6บ้านแคนดำ
ชุมพลบุรี1
10
7บ้านสวนหม่อน
ชุมพลบุรี1
11
8
โพนทองพิทยาคม
ชุมพลบุรี1
12
9
บ้านกระเบื้องใหญ่
ชุมพลบุรี1
นางสาวลำเพย ชัญถาวร
แบบฝึกทักษะการเขียน,บัตรคำ ภาพประกอบ,ใบงาน
อยูู่ระหว่างดำเนินการ
13
10
บ้านหนองพิมาน
ชุมพลบุรี1
นางนงลักษณ์ มงคุณ
สื่อป๊อบอัพ,บัญชีคำพื้นฐาน,ไม้บรรทัดสะกดคำ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
14
11บ้านยางชุม
ชุมพลบุรี1
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเขียนพยัญชนะและสระ,สื่อบัตรภาพ/บัตรคำ, แบบฝึกแจกลูกสะกดคำ
ไม่พร้อมนำเสนอ
15
12บ้านสำโรง
ชุมพลบุรี1
นางดลพัทร สัปเสริฐไม้บรรทัดสอนอ่านไม่พร้อมนำเสนอ
16
13สนวนโคกเม็ก
ชุมพลบุรี1
17
14
บ้านเบงท่าลาด
ชุมพลบุรี1
นางสาวอัจฉริยา สุ่มมาตย์
ไม้บรรทัดสะกดคำ,ไม้หนีบคำในมาตราตัวสะกด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
18
15บ้านหัวนาคำ
ชุมพลบุรี1
19
16บ้านศรีณรงค์
ชุมพลบุรี1
20
17
บ้านทิพย์เนตร
ชุมพลบุรี1
21
18บ้านขุนหาญ
ชุมพลบุรี1
นางสาวภัทธราภรณ์ เหยียดรัมย์
บัญชีคำพื้นฐาน,ไม้บรรทัดสะกดคำ,สื่อป๊อบอัพ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
22
19
บ้านดู่นาหนองไผ่
ชุมพลบุรี2
23
20
บ้านกระเบื้อง
ชุมพลบุรี2
24
21บ้านขวาวโค้ง
ชุมพลบุรี2
25
22บ้านกระสัง
ชุมพลบุรี2
26
23
บ้านยางบ่อภิรมย์
ชุมพลบุรี2
27
24บ้านทิพย์นวด
ชุมพลบุรี2
28
25
บ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)
ชุมพลบุรี2
นางสาวศรัญญา บุญอิ้งหนังสือ Pop-Up,อ่านอย่างไรเขียนอย่างไร,สมุดสามมิติไม่พร้อมนำเสนอ
29
26
บ้านตลุงโนนกอก
ชุมพลบุรี2
30
27
บ้านขุนไชยทอง
ชุมพลบุรี2
31
28
บ้านยางขามเฒ่า
ชุมพลบุรี2
32
29บ้านโพนม่วง
ชุมพลบุรี2
นางสาวศรีประไพ ศรีเลิศ
แบบฝึกเสริมทักษะด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ/ไม้บรรทัดสะกดคำ
ไม่พร้อมนำเสนอ
33
30บ้านหนองเรือ
ชุมพลบุรี2
นางณัฐสุดา คุตมาสูญกระดานแม่เหล็กประสมคำไม่พร้อมนำเสนอ
34
31
บ้านขามโพนทัน
ชุมพลบุรี2
นางสาวอังคณา กว้างขวาง
แบบฝึกเสริมทักษะด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ/ไม้บรรทัดสะกดคำ
ไม่พร้อมนำเสนอ
35
32
บ้านยะวึก(ผจงราษฎร์วิทยาคาร)
ชุมพลบุรี3
36
33สามัคคีศึกษา
ชุมพลบุรี3
นางสาวสุรดา ซื่อสัตย์
การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคำภาษาไทย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
37
34บ้านแสนสุข
ชุมพลบุรี3
นางพิชยภา พลภูเมืองบัตรคำ ภาพประกอบ
อยู่ระหว่างดำเนินการไม่พร้อมนำเสนอ
38
35
บ้านขี้เหล็กโนนจาน
ชุมพลบุรี3
นางประสพสุข เถลิงรัมย์
การพัฒนาทักษะการอ่าน การเขียนคำภาษาไทย
อยู่ระหว่างดำเนินการ
39
36บ้านงิ้ว
ชุมพลบุรี3
นางสาวระพีพรรณ ประนมศรี
แบบฝึกทักษะการเขียน,บัตรคำ ภาพประกอบ,ใบงาน
ไม่พร้อมนำเสนอ
40
37ชุมชนบ้านซาด
ชุมพลบุรี3
นายอภินันท์ ยันรัมย์
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ
41
38บ้านโนนสัง
ชุมพลบุรี3
นายวีระชัย ปุริโสบัญชีคำพื้นฐาน,ไม้บรรทัดสะกดคำ
อยู่ระหว่างดำเนินการไม่พร้อมนำเสนอ
42
39บ้านกะทะ
ชุมพลบุรี3
นางอวยพร ถามูลเลศบัตรคำ,ไม้บรรทัดสะกดคำ
อยู่ระหว่างดำเนินการไม่พร้อมนำเสนอ
43
40บ้านยางบ่ออี
ชุมพลบุรี3
44
41
โรงเรียนบ้านบุตาโสม
ชุมพลบุรี3
นางสะอาด นามภักดิ์บัญชีคำพื้นฐาน,ไม้บรรทัดสะกดคำ
อยู่ระหว่างดำเนินการไม่พร้อมนำเสนอ
45
42
บ้านเมืองไผ่กระท่ม
ชุมพลบุรี3
46
43
บ้านโพธิ์ห้วย
ชุมพลบุรี3
47
44
สระขุดดงสำราญวิทยา
ชุมพลบุรี3
นางสาวนาตยา ยอดทองดี
ป๊อปอัพสไลด์,หนังสือป๊อปอัพชุดเรียนรู้อาชีพ,เรียนรู้เรื่องสีจากเต่าพวง
48
46
บ้านอ้อตลิ่งชัน
ชุมพลบุรี3
49
47บ้านสายสนอง
ชุมพลบุรี3
นางสาวพรรณนิภา โภคา
บัญชีคำพื้นฐาน ,บัตรคำ,บัตรภาพ,ไม้บรรทัดสะกดคำ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
50
48บ้านม่วงน้อย
ชุมพลบุรี3
นางสาวรัชณีกร ราชาภักดี
แบบฝึกหัดการอ่านการเขียนสะกดคำ,แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัดหัดอ่านภาษาอังกฤษ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
51
49
ท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม)
ท่าตูม1
นางสาวรุ้งนภา วิรุณละพันธ์
บิงโกสระ
52
50
บ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)
ท่าตูม1
53
51บ้านปราสาท
ท่าตูม1
54
52บ้านลุงปุง
ท่าตูม1
นางสาวพราวรินท์ กำจรแบบฝึกการอ่านและเขียนคำพื้นฐานอยู่ระหว่างดำเนินการ
55
53บ้านโพนทา
ท่าตูม1
นางสาวกัลยา ถมปัทม์ไม้หนีบสะกดคำอยู่ระหว่างดำเนินการ
56
54
บ้านบัลลังก์พงสวาย
ท่าตูม1
57
55
บ้านหนองบัวมิตรภาพที่ 85
ท่าตูม1
นายณัฐวุฒิ พรหมบุตรไม้บรรทัดสอนอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
58
56บ้านม่วงมูล
ท่าตูม1
59
57
บ้านไกลเสนียด
ท่าตูม1
60
58บ้านโพนงอย
ท่าตูม1
61
59
วัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ)
ท่าตูม1
นางวราพร หมื่นเจริญไม้บรรทัดสอนอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
62
60บ้านหมากมี่
ท่าตูม1
นางสาวอาริสา คงนุรัตน์
ไม้หนีบสะกดคำอยู่ระหว่างดำเนินการ
63
61บ้านตาฮะ
ท่าตูม2
นางสาวพรพจนาถ สวยรูป
แบบฝึกเสริมทักษะด้านการอ่าน การเขียนสะกดคำ
ไม่พร้อมนำเสนอ
64
62
บ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง)
ท่าตูม2
นางแก้วใจ วงศ์ฉลาดสื่อป๊อบอัพ/ไม้บรรทัดหัดอ่านอยู่ในระหว่างดำเนินการ
65
63
บ้านยางกระจับ
ท่าตูม2
นางสาวบุญยาพร. บุญคง
แบบฝึกหัดเสริมทักษะการอ่านการเขียน/ไม้บรรทัดหัดอ่าน
อยู่ในช่วงดำเนินการ
66
64บ้านเหล่า
ท่าตูม2
นางสุพิต ตลับทอง
สื่อป๊อปอัพสไสด์/สื่อสไลด์เดอร์การ์ด
67
65บ้านชายทุ่ง
ท่าตูม2
68
66บ้านหัวพี
ท่าตูม2
69
67บ้านสาโรช
ท่าตูม2
นางจิรภา. สร้างการนอกสื่อป๊อบอัพ/ไม้บรรทัดหัดอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
70
68บ้านปอหมัน
ท่าตูม2
71
69บ้านโพนครก
ท่าตูม2
72
70บ้านโพนขวาว
ท่าตูม2
73
71บ้านสะเอิง
ท่าตูม2
74
72บ้านสำโรง
ท่าตูม2
75
73บ้านกุดมะโน
ท่าตูม2
76
74บ้านตานบ
ท่าตูม2
77
75
บ้านโนนระเวียง
ท่าตูม2
นางพเยาว์ แข่งขัน
สื่อป๊อบอัพสไลด์/ใบงาน/กระบวนการสอน BBL
78
76บ้านขี้เหล็ก
ท่าตูม2
79
77บ้านน้ำอ้อม
ท่าตูม2
นางนิภา ศรีเที่ยง
แบบฝึกทักษะ สระ,บทเรียนสำเร็จรูปภาษาอังกฤษ
อยู่ในระหว่างดำเนินการ/ยังไม่พร้อมนำเสนอ
80
78บ้านบัวโคก
ท่าตูม3
81
79บ้านธรรมษา
ท่าตูม3
82
80
บ้านจันทร์งาม
ท่าตูม3
83
81บ้านหนองแสง
ท่าตูม3
นางวิไลพร โลนุชแผ่นแม่เหล็กฝึกอ่านภาษาไทยนระหว่าดำเ
84
82บ้านพิงพวย
ท่าตูม3
นายพิทยา อุดมคำไม้บรรทัดสอนอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
85
83บ้านโสมน
ท่าตูม3
นางสาวกฤษณา ใจแก้ว
ไม้บรรทัดสอนอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
86
84
ไตรคามสามัคคี
ท่าตูม3
นางสาวคำมูล ดวงทองไม้บรรทัดสอนอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
87
85ท่าศิลา
ท่าตูม3
นางสุธิสา สารสุขไม้บรรทัดสอนอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
88
86บ้านหนองตาด
ท่าตูม3
นายวีระ ชัยรัมย์บัตรคำมหาสนุกอยู่ในช่วงดำเนินการ
89
87
บ้านหนองยาง(ธนาคารกรุงเทพ10)
ท่าตูม3
นางอ่อนจันทร์ เกลียวทอง
ไม้บรรทัดสอนอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
90
88บ้านเมืองแก
ท่าตูม3
91
89
บ้านหนองคูน้อย
ท่าตูม3
92
90บ้านหนองแวง
ท่าตูม3
นางสาวปิยวดี บุญมั่นสื่อสไลด์
93
91
บ้านหนองไม้ถี่
ท่าตูม3
นางสาวยุวพา การะเกษไม้บรรทัดสอนอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
94
92บ้านทุ่งโก
ท่าตูม3
95
93บ้านบุผาง
ท่าตูม3
96
94
บ้านหนองคูใหญ่
ท่าตูม3
นางวัชรี พิมพ์ศรีนิทานสอนอ่านอยู่ในช่วงดำเนินการ
97
95บ้านนานวล
ท่าตูม3
98
96บ้านบะ
ท่าตูม4
นางสาวจามจุรี สายยศบัญชีคำพื้นฐาน,ไม้บรรทัดสะกดคำ
อยูู่่ในช่วงดำเนินการไม่พร้อมนำเสนอ
99
97บ้านโนนสูง
ท่าตูม4
นางสาวปรียนุช บุญครอง
ไม้บรรทัดสะกดคำ,ไม้หนีบคำในมาตราตัวสะกด
อยูู่่ในช่วงดำเนินการไม่พร้อมนำเสนอ
100
98บ้านเฉนียง
ท่าตูม4
Loading...
Main menu