4_10 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.4/10 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายเขตโสภณ รัตนวิจิตร
1 28 9 44 31 5 2561 53 173
15
2
นายนรวิชญ์ มุขแก้ว
1 3 12 45 31 5 2561 71 174
16
3
นายปวริศ บุญปั้น
1 26 3 46 31 5 2561 59 175
17
4 นายสมาธิ มาแจ้ง1 28 6 45 31 5 2561 85 175.5
18
5
นายกรกฤต จันทร์ฤทธิ์
1 25 6 46 31 5 2561 95 175
19
6
นายคณวัฒน์ ขวัญค้างพลู
1 12 5 46 31 5 2561 50 172
20
7 นายวงศกร รบกล้า1 29 10 45 31 5 2561 56 179
21
8
นายณภัส บัวเมือง
1 21 10 45 31 5 2561 54 167
22
9
นายณัฐภัทร ณรงค์ชัย
1 7 10 45 31 5 2561 40 163
23
10
นายศุภกร เกิดน้อย
1 16 1 46 31 5 2561 44 162
24
11
นายกิตติวัตร วัฒนะโชติ
1 14 12 45 31 5 2561 90 165
25
12
นายชุมพล ปานม่วง
1 25 1 46 31 5 2561 45 166
26
13
นายณัฐนันท์ ขุนสิงห์
1 31 5 45 31 5 2561 55 175
27
14 นายธเณศ แสนแก้ว1 17 1 46 31 5 2561 51 154
28
15
นายนิติกรณ์ ทองไพบูลย์
1 13 6 45 31 5 2561 52 179
29
16
นายพรพิพัฒน์ อุ่นสมบัติ
1 1 5 45 31 5 2561 50 170
30
17
นายวัชรากร แจ้งดี
1 18 8 45 31 5 2561 50 170
31
18
นายวุฒิชัย แป้นศิริ
1 19 12 45 31 5 2561 90 175
32
19
นายอนุวรรตน์ ปรีเปรม
1 16 7 46 31 5 2561 45 168
33
20
นายอภิสิทธิ์ พลรัตน์
1 1 3 45 31 5 2561 46 171
34
21
นางสาวณัฐณิชา โตกุล
2 12 2 46 31 5 2561 63 154
35
22
นางสาวอพัชชา บุญเก๊ะ
2 30 11 45 31 5 2561 65 162
36
23
นางสาวธีรดา บัวชื่น
2 25 9 45 31 5 2561 50 157
37
24
นางสาวกัลยกร นกใหญ่
2 14 5 46 31 5 2561 60 160
38
25
นางสาววรัญญา แสงตะคร้อ
2 4 6 45 31 5 2561 99 171
39
26
นางสาวอรวรรณ น้อยเพ็ง
2 9 7 45 31 5 2561 46 164
40
27
นางสาวกนกวรรณ คุ้มชนะ
2 3 3 46 31 5 2561 45 170
41
28
นางสาวรุจิพัชร์ ไพศาลอริยสุข
2 13 5 45 31 5 2561 52 173
42
29
นางสาววิชญาพร มีศา
2 15 8 45 31 5 2561 51 156
43
30
นางสาวศศิประภา พวงประเสริฐ
2 15 8 45 31 5 2561 60 155
44
31
นางสาวอิสรีย์ แสงทอง
2 5 1 45 31 5 2561 50
45
32
46
33
47
34
48
35
49
36
50
37
51
38
52
39
53
40
54
41
55
42
56
43
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu