แผนดำเนิงานปี 60.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
2
แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕60
3
เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
4
ลำดับยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนาจำนวนโครงการที่ดำเนินการคิดเป็นร้อยละของโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปีจำนวนงบประมาณคิดเป็นร้อยละของงบประมาณที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาสามปีหน่วยดำเนินการ
5
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านพัฒนาระบบเศรษฐกิจ
เทศบาลเมืองพะเยา
6
แนวทางการพัฒนา
7
1๑.๑.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวทาง741.18117800004.77
8
เศรษฐกิจและการดำรงชีวิตของประชาชน
9
2
๑.๒ พัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม และบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
17.7540000.05
10
กิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
11
3
๑.๓ เสริมสร้างอาชีพในชุมชนและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน
24075000050.85
12
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
13
14
15
16
รวม1028.57125840003.62
17
- ๔ -
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ส1
ส2
ส3
ส4
ส5
ย1.1
ย1.2
ย1.3
ย2.1
ย2.2
ย2.3
ย2.4
ย2.5
ย2.6
ย2.7
ย3.1
ย3.2
ย4.1
ย4.2
ย4.3
ย5.1
ย5.2
ย5.3
ย5.4
Sheet4
 
 
Main menu