Newly Added Titles 2019 (Chinese)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TitleTitleCall NumberDescription
2
台湾儒学 : 起源, 发展与转化 /
Taiwan ru xue : qi yuan, fa zhan yu zhuan hua / Chen Zhaoying zhu.
B127.C65 C429 2012
3
儒学与当代台湾 /
Ru xue yu dang dai Taiwan / Yang Huaji, Liu Denghan zhu bian ; Zhang Wenbiao zhu.
B127.C65 Z475 2010
4
中國現代學術思想史論集 /
Zhongguo xian dai xue shu si xiang shi lun ji / Dai Jingxian zhu = An anthology of the history of Chinese modern scholarship and thought / by Tai Ching-hsien.
B5231 .D343 2016
5
近世儒學史的辨正與鉤沉 /
Jin shi ru xue shi de bian zheng yu gou chen / Peng Guoxiang zhu.
B5233.C6 P4623 2013
6
台湾「鹅湖学派」研究 : 牟宗三弟子的哲学思想 /
Taiwan "Ehu xue pai" yan jiu : Mou Zongsan di zi de zhe xue si xiang / Cheng Zhihua zhu.
B5289.T282 C634 2015
7
太乙探源 /Tai yi tan yuan / Kong Lingwei zhu.BF1714.C5 K66 2018
8
Civility and its development : the experiences of China and Taiwan / David C. Schak.
BJ1533.C9 S33 2018
9
民间信仰与社会和谐 : 以闽南及台湾地区为研究视野 /
Min jian xin yang yu she hui he xie : yi Min nan ji Taiwan di qu wei yan jiu shi ye / Chen Guibing zhu.
BL1802 .C536 2010
10
台湾民族与宗教 = Taiwan minzu yu zongjiao /
Taiwan min zu yu zong jiao = Taiwan minzu yu zongjiao / He Mianshan zhu.
BL1812.G63 H426 2013
11
台湾儒学传承与政治认同 /
Taiwan ru xue chuan cheng yu zheng zhi ren tong / Chen Mingshi zhu.
BL1844 .T352214 2014
12
修心煉性 : 《呂祖疏解無上玄功靈妙真經》白話註譯 /
Xiu xin lian xing : "Lü Zu shu jie wu shang xuan gong ling miao zhen jing" bai hua zhu yi / Li Zhitian bian yi.
BL1900 .X536 2017v.1
13
道教圖像, 考古與儀式 : 宋代道教的演變與特色 /
Dao jiao tu xiang, kao gu yu yi shi : Song dai dao jiao de yan bian yu te se / Li Zhitian bian zhu.
BL1910 .D3758 2016
14
Imperiled destinies : the Daoist quest for deliverance in medieval China / Franciscus Verellen.
BL1910 .V47 2019
15
慈济人间的海峡医神 : 台湾的保生大帝信仰 /
Ci ji ren jian de hai xia yi shen : Taiwan de Baoshengdadi xin yang / He Chi, Zheng Wenqian bian zhu.
BL1975 .H423 2011
16
台湾宗教单元之社会动能研究 : 一个比较的视角 /
Taiwan zong jiao dan yuan zhi she hui dong neng yan jiu : yi ge bi jiao de shi jiao / Huang Feijun zhu.
BL1975 .H83 2016
17
臺南藝閣研究 /Tainan yi ge yan jiu / Huang Wenbo zhuBL1975 .H843 2016
18
两岸共仰漳台圣宗 : 台湾的开漳圣王信仰 /
Liang an gong yang Zhang Tai sheng zong : Taiwan de Kaizhangshengwang xin yang / Tang Yuxian zhu.
BL1975 .T372 2012
19
三大宗教在台湾 /
San da zong jiao zai Taiwan / Wang Kun bian zhu.
BL1975 .W363 2011
20
俄藏黑水城漢文佛教文獻釋錄 /
E cang Heishuicheng Han wen fo jiao wen xian shi lu / Wu Chao, Huo Hongxia jiao zhu.
BQ1013 .E336 2018v.1
21
The lotus sutra of wondrous dharma = 妙法蓮華經 /
The lotus sutra of wondrous dharma = Miao fa lian hua jing / translated and annotated by Ven. Cheng Kuan.
BQ2052.E5 C44 2014
22
敦煌佛书与传统医学 /
Dunhuang fo shu yu chuan tong yi xue / zhu bian Li Yingcun ; fu zhu bian Shi Zhenggang, Wei Yingchun ; bian wei Li Juan [and others].
BQ4570.M4 D86 2013
23
靜思語的環保人生 : 摘錄證嚴法師《靜思語》 /
Jing si yu de huan bao ren sheng : zhai lu Zhengyanfashi "Jing si yu" / Shi Deqi, Ming Han ji lu.
BQ5573.Z443 D43 2010
24
北平研究院北平廟宇調查資料匯編,
Beiping yan jiu yuan Beiping miao yu diao cha zi liao hui bian, [Nei si qu juan] / Zhongguo wen hua yi chan yan jiu yuan bian.
BQ6345.B37 B456 2018
v.1
25
二十世纪台湾佛教文化史研究 /
Er shi shi ji Taiwan fo jiao wen hua shi yan jiu / Jiang Canteng zhu.
BQ649.T32 J525 2010
26
文本中的历史 : 藏传佛教在西域和中原的传播 /
Wen ben zhong de li shi : Zang chuan fo jiao zai Xiyu he zhong yuan de chuan bo / Shen Weirong zhu bian.
BQ7604 .W463 2012
27
基督敎與中國社會文化 : 第五屆國際年青學者研討會論文集 = Studies in Christianity and Chinese society and culture : essays form the fifth International Young Scholar's Symposium /
Jidu jiao yu Zhongguo she hui wen hua : di wu jie guo ji nian qing xue zhe yan tao hui lun wen ji = Studies in Christianity and Chinese society and culture : essays form the fifth International Young Scholar's Symposium/ Lai Pinchao, Wu Xiaoxin zhu bian.
BR1285 .J56 2010
28
吳耀宗全集 = The collected works of Y.T. Wu /
Wu Yaozong quan ji = The collected works of Y.T. Wu / Xing Fuzeng bian.
BR1297.W8 A2 2015
29
無心插柳柳成蔭 /
Wu xin cha liu liu cheng yin / Ningchuan zhu.
BR85 .N56 2016
30
病榻上的祝福 /
Bing ta shang de zhu fu / Chen Huizhong zhu.
BV4510.3 .C54 2012
31
海峡两岸谱牒文化研究 /
Hai xia liang an pu die wen hua yan jiu / Zhongguo Min Tai yuan bo wu guan bian.
CS1162 .H35 2013
32
中國少數民族家譜總目 /
Zhongguo shao shu min zu jia pu zong mu / Shanghai tu shu guan bian ; Chen Jianhua zhu bian.
CS1163 .Z466 2018v.1
33
台湾百家大姓源流 /
Taiwan bai jia da xing yuan liu / Xie Junxiang zhu.
CS2990.Z9 T335 2011
34
世界知識公民 : 文化名家訪談錄 /
Shi jie zhi shi gong min : wen hua ming jia fang tan lu / Li Huaiyu.
CT3990.A2 L55 2010
35
辜鸿铭与中国近现代思想文化 /
Gu Hongming yu Zhongguo jin xian dai si xiang wen hua / Liu Zhongshu, Fu Lanmei, Wu Jingming zhu.
CT3990.G8 L58 2015
36
我所度過的時光 : 周有光百年口述 /
Wo suo du guo de shi guang : Zhou Youguang bai nian kou shu / Zhou Youguang zhu = Zhou Youguang : one hundred years in oral narrative / by Zhou Youguang.
CT3990.Z53 A3 2015
37
古代地中海和中國關係史研究 /
Gu dai Dizhong Hai he Zhongguo guan xi shi yan jiu / Yu Taishan zhu.
DE85.5.C6 Y926 2012
38
匈奴史稿 /Xiongnu shi gao / Chen Xujing zhu.DS26 .C474 2018
39
Poetic transformations : eighteenth-century cultural projects on the Mekong plains / Claudine Ang.
DS556.7 .A54 2019
40
山海经校诠 /
Shan hai jing jiao quan / Liu Dichuan jiao quan, Jiang Yinghao hui tu.
DS707.S473 L58 2017
v.1
41
頤和園藏文物大系. Compendium of the cultural relics in the collection of the Summer Palace /
Yihe Yuan cang wen wu da xi. Wai guo wen wu juan = Compendium of the cultural relics in the collection of the Summer Palace / Beijing Shi Yihe Yuan guan li chu bian.
DS714 .Y544 2018
42
两岸同根同源的文化展演研究 : 以台湾民俗村和闽台缘博物馆为例 /
Liang an tong gen tong yuan de wen hua zhan yan yan jiu : Yi Taiwan min su cun he Min Tai yuan bo wu guan wei li / Pan Feng zhu.
DS721 .P1554 2011
43
枢纽 : 3000年的中国 /
Shu niu : 3000 nian de Zhongguo / Shi Zhan zhu.
DS721 .S559 2018
44
中国地域文化通览 /
Zhongguo di yu wen hua tong lan / zhu bian Yuan Xingpei, Chen Jinyu.
DS721 .Z4975326 2013
v.34
45
消失的「國民」 : 近代中國的「民族」話語與少數民族的國家認同 /
Xiao shi de 'guo min' : jin dai Zhongguo de 'min zu' hua yu yu shao shu min zu de guo jia ren tong / Wang Ke zhu.
DS730 .W296315 2017
46
Ethnic chrysalis : China's Orochen people and the legacy of Qing borderland administration / Loretta E. Kim.
DS731.O76 K56 2019
47
中国历史年代简表.Zhongguo li shi nian dai jian biao.DS733 .Z4745 1994
48
歷史中國的內與外 : 有關「中國」與「周邊」概念的再澄清 /
Li shi Zhongguo de nei yu wai : you guan "Zhongguo" yu "Zhou bian" gai nian de zai deng qing / Ge Zhaoguang zhu.
DS734.7 .G292 2017
49
民国通志馆与近代方志转型 = Tongzhi bureaus of the Republic of China and the transformation of modern local chronicles /
Minguo tong zhi guan yu jin dai fang zhi zhuan xing = Tongzhi bureaus of the Republic of China and the transformation of modern local chronicles / Zeng Rong zhu.
DS734.7 .Z4636 2018
50
写给大家的中国简史Xie gei da jia de Zhongguo jian shiDS735 .L824 2018
51
大刀闊斧繡花針 / 李零 = Be bold and delicate : a collection of essays By Li Ling.
Da dao kuo fu xiu hua zhen / Li Lng = Be bold and delicate : a collection of essays / by Li Ling.
DS736 .L463 2015
52
风雨几星霜 : 战后中日关系亲历记 /
Feng yu ji xing shuang : zhan hou Zhong Ri guan xi qin li ji / Liu Deyou zhu.
DS740.5.J3 L5833 2018
53
民族主義與近代中日關係 : 「民族國家」、「邊疆」與歷史認識 = Nationalism and modern Sino-Japanese relations : nation state, borderland, and historical knowledge /
Min zu zhu yi yu jin dai Zhong Ri guan xi : "min zu guo jia", "bian jiang" yu li shi ren shi = Nationalism and modern Sino-Japanese relations : nation state, borderland, and historical knowledge / Wang Ke zhu.
DS740.5.J3 W285 2015
54
最后的"天朝" : 毛泽东、金日成与中朝关系 (1945-1976) /
Zui hou de "tian chao" : Mao Zedong, Jin Richeng yu Zhong Chao guan xi (1945-1976) / Shen Zhihua zhu.
DS740.5.K6 S54 2017
55
"一国两制"台湾模式 = Yiguo liangzhi Taiwan moshi /
"Yi guo liang zhi" Taiwan mo shi = Yiguo liangzhi Taiwan moshi / Li Yihu, Liu Hong, Zhang Zhirong deng zhu.
DS740.5.T28 L5318 2015
56
两岸关系和平发展的理论与实践 : 全国台湾研究会2015年学术研讨会论文选编 /
Liang an guan xi he ping fa zhan de li lun yu shi jian : Quan guo Taiwan yan jiu hui 2015 nian xue shu yan tao hui lun wen xuan bian / zhu bian Zhou Zhihuai ; fu zhu bian Yang Youyan, Yan Jun.
DS740.5.T28 Q3336 2015
57
中国台湾问题 (修订版) /
Zhongguo Taiwan wen ti (xiu ding ban) / Zhong gong zhong yang Taiwan gong zuo ban gong shi, Guo wu yuan Taiwan shi wu ban gong shi bian.
DS740.5.T28 Z47 2015
58
中国台湾问题 (修订版) : 干部读本 /
Zhongguo Taiwan wen ti (xiu ding ban) : gan bu du ben / Zhong gong zhong yang tai wan gong zuo ban gong shi, Guo wu yuan Taiwan shi wu ban gong shi.
DS740.5.T28 Z478 2015
59
西藏問题 : 民國政府的邊疆與民族政治 (1928-1949) /
Xizang wen ti : Minguo zheng fu de bian jiang yu min zu zheng zhi (1928-1949) / Lin Xiaoting zhu ; Zhu Lishuang yi.
DS740.5.T5 L56127 2018
60
李學勤讀司馬遷 : "史記・五帝本紀"講稿 /
Li Xueqin du Sima Qian : "Shi ji, wu di ben ji" jiang gao / Li Xueqin zhu.
DS741.3.S683 L482 2015
61
《竹書紀年》解謎 /
"Zhu shu ji nian" jie mi / (Mei) Ni Dewei zhu ; Wei Keqin, Xie Fang deng yi ; Shao Dongfang jiao.
DS741.3.Z483 N588127 2018
62
周代礼乐与河洛文化 /
Zhou dai li yue yu He Luo wen hua / Yang Haizhong zhu.
DS747.13 .Y46 2018
63
資治通鑑 /
Zi zhi tong jian / (Bei Song) Sima Guang bian zhuan ; Wu Guoyi jiao dian.
DS747.2 .S58 2017v.1
64
战国史料编年辑证 /
Zhan guo shi liao bian nian ji zheng / Yang Kuan zhu.
DS747.2 .Y324 2016v.1
65
文质相争与汉魏之际的治道嬗变 /
Wen zhi xiang zheng yu Han Wei zhi ji de zhi dao shan bian / Huang Qiancheng zhu.
DS748 .H83 2017
66
后秦史 /Hou Qin shi / Eqiongzhuoma zhu.
DS748.45 .E756 2018
67
Shrines to living men in the Ming political cosmos / Sarah Schneewind.
DS753 .S36 2018
68
日常生活的論述與實踐 /
Ri chang sheng huo de lun shu yu shi jian / Hu Xiaozhen, Wang Hongtai zhu bian.
DS753.2 .R5 2011
69
海权1662 : 郑成功收复台湾 /
Hai quan 1662 : Zheng Chenggong shou fu Taiwan / Zhang Peizhong zhu.
DS753.6.K6 Z4355 2016
70
国运1909 : 晚清帝国的改革突围 /
Guo yun 1909 : wan Qing di guo de gai ge tu wei / Xue'er zhu.
DS754.17 .X84 2017
71
清代碑傳全集 /
Qing dai bei zhuan quan ji / Qian Yiji deng bian.
DS754.19 .Q25633 2018
v.1
72
脆弱的新政 : 明治维新与清末新政比较 /
Cui ruo de xin zheng : Mingzhi wei xin yu Qing mo xin zheng bi jiao / Xu Zhiyuan zhu bian.
DS761 .C85 2018
73
辛亥革命与海峡两岸关系研究 : 第三届海峡两岸关系史与台湾史学术研讨会文集 /
Xin hai ge ming yu hai xia liang an guan xi yan jiu : di san jie hai xia liang an guan xi shi yu Taiwan shi xue shu yan tao hui wen ji / Zhu Shugang, Sun Jin zhu.
DS773.4 .X56 2014
74
台湾, 请听我说 /
Taiwan, qing ting wo shuo / Wu Jinxun cai fang zhuan shu.
DS773.92 .W8 2015
75
败因 : 蒋介石为什么败退台湾? = The cause of failure /
Bai yin : Jiang Jieshi wei shen me bai tui Taiwan? = The cause of failure / Wu Gengbin zhu.
DS775.4 .W824 2013v.1
76
翠亨四杰 : 孙中山、陆皓东、杨鹤龄、杨心如研究论集 /
Cuiheng si jie : Sun Zhongshan, Lu Haodong, Yang Heling, Yang Xinru yan jiu lun ji / Sun Zhongshan gu ju ji nian guan, Zhongshan Shi Sun Zhongshan yan jiu suo bian.
DS777 .C854 2018
77
譚延闓日記 /Tan Yankai ri ji / Tan Yankai zhu.
DS777.15.T34 A3 2019
v.1
78
找寻真实的蒋介石.
Zhao xun zhen shi de Jiang Jieshi. 4, Jiang Jieshi zai Taiwan / Yang Tianshi zhu.
DS777.488.C5 Y367 2018
v.1
79
蒋百里传 /Jiang Baili zhuan / Du Jidong zhu.
DS777.488.J53 D835 2018
80
1943 : 中國在十字路口 /
1943 : Zhongguo zai shi zi lu kou / Zhou Xirui (Joseph W. Esherick), Li Haotian (Matthew T. Combs) zhu bian ; Chen Xiao yi.
DS777.518 .A15127 2018
81
西南联大军事时局评论.
Xi nan lian da jun shi shi ju ping lun. yi / Dai Meizheng bian.
DS777.53 .X5636 2018
82
从南京到台北 = CongNanjing daoTaibei /
Cong Nanjing dao Taibei = CongNanjing daoTaibei / Zhang Tongxin, He Zhongshan zhu bian.
DS777.535 .C66 2003
83
国民党高官败逃台湾真相 /
Guo min dang gao guan bai tao Taiwan zhen xiang / Yang Fan zhu.
DS777.5365 .Y36 2012
v.1
84
毛澤東為什麼發動文化大革命? /
Mao Zedong wei shen me fa dong wen hua da ge ming? / Hu Ping zhu.
DS778.7 .H86 2016
85
《毛主席语录》的誕生及其他 : 唐平铸文革实录 /
"Mao zhu xi yu lu" de dan sheng ji qi ta : Tang Pingzhu wen ge shi lu / Tang Yanming, Tang Yaming zhu.
DS778.7 .T354 2019
86
毛泽东, 周恩来与台湾问题 /
Mao Zedong, Zhou Enlai yu Taiwan wen ti / Song Jihe, Zhang Zhengyu zhu.
DS778.M3 S665 2012
87
彭眞与土改 /
Peng Zhen yu tu gai / Li Changyuan bian zhu.
DS778.P38 L53 2002
88
周舵自述 : 回憶與反思 /
Zhou Duo zi shu : hui yi yu fan si / zuo zhe Zhou Duo.
DS779.29.Z469 A3 2019
89
"六四"抗暴者法庭档案 /
"Liu si" kang bao zhe fa ting dang an / Zhongguo zheng zhi ji zong jiao shou nan zhe hou yuan hui (Aodaliya) bian = Court Files of Civil Disobedience Against Government Violence on June 4th, 1989 / Support Network for the Persecuted in China (Australia).
DS779.32 .L59 2019
90
又·十年去来 : 一个台湾文化人眼中的大陆(2003-2016) /
You, shi nian qu lai : yi ge Taiwan wen hua ren yan zhong de da lu (2003-2016) / Lin Gufang, Sun Xiaoning zhu.
DS779.43 .L55 2017
91
两岸非传统安全合作 = The Taiwan strait : unconventional security cooperation /
Liang an fei chuan tong an quan he zuo = The Taiwan strait : unconventional security cooperation / Chen Xiancai zhu.
DS779.47 .C427 2018
92
民國政府的西藏專使(1912-1949) /
Minguo zheng fu de Xizang zhuan shi (1912-1949) / Zhu Lishuang zhu.
DS785 .Z58 2016
93
闽南与台湾地方文献目录 /
Min nan yu Taiwan di fang wen xian mu lu / Lin Huadong, Wu Qiyun, Wu Liqun zhu bian.
DS793 .F8 M554 2012
v.1
94
河洛文化与台湾文化 /
He Luo wen hua yu Taiwan wen hua / Zhongguo He Luo wen hua yan jiu hui, Zhonghua qiao lian zong hui bian.
DS793 .H5 2011
95
宣城右集 /
Xuancheng you ji / (Ming) Tang Binyin ji ; Wang Jingfu, Shi Wei, Tong Daqing jiao zhu.
DS793.A6 X83 2017
96
东方启动点 : 浙江改革开放史 (1978-2018) /
Dong fang qi dong dian : Zhejiang gai ge kai fang shi (1978-2018) / Hu Hongwei zhu.
DS793.C3 H8366 2018
v.1
97
河洛文化与岭南文化 /
He Luo wen hua yu ling nan wen hua / Chen Yichu zhu bian.
DS793.H5 H425 2018
98
河洛文化与闽台文化集 /
He Luo wen hua yu Min Tai wen hua ji / Deng Yongjian zhu bian.
DS793.H5 H426 2018
99
河洛文化与华夏历史文明的传承及创新 /
He Luo wen hua yu Huaxia li shi wen ming de chuan cheng ji chuang xin / Yang Chonghui zhu bian.
DS793.H5 H4266 2018
100
河洛文化与闽南文化 /
He Luo wen hua yu Min nan wen hua / Yang Chonghui zhu bian.
DS793.H5 H435 2018
Loading...