ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TitleTitleCall NumberDescription
2
湯用彤集 / 湯用彤著.
Tang Yongtong ji / Tang Yongtong zhu.
AC150 .T335 2019
v.1
3
楚国思想与学术研究 = Chuguo sixiang yu xueshu yanjiu / 徐文武著.
Chuguo si xiang yu xue shu yan jiu = Chuguo sixiang yu xueshu yanjiu / Xu Wenwu zhu.
B126 .X84 2017
4
孔子家語校注 / 高尚舉, 張濱鄭, 張燕校注.
Kongzi jia yu jiao zhu / Gao Shangju, Zhang, Binzheng, Zhang Yan jiao zhu.
B128.C8 K83534 2021
5
鶡冠子校注 / 黄懷信校注.
Heguanzi jiao zhu / Huang Huaixin jiao zhu.
B128.H493 H834 2018
6
民族哲学与宗教(2000) / 主编巴莫阿依 ; 副主编张继选, 宮玉宽.
Min zu zhe xue yu zong jiao (2000) / zhu bian Bamo Ayi ; fu zhu bian Zhang Jixuan, Gong Yukuan.
B5231 .K58 2000
7
儒释道耶与中国文化 = Confucianism, Buddhism, Daoism, Christianity, and Chinese culture / 汤一介著.
Ru Shi Dao Ye yu Zhongguo wen hua = Confucianism, Buddhism, Daoism, Christianity, and Chinese culture / Tang Yijie zhu.
B5231 .T36127 2016
8
道, 自然与人 = Tao, nature and man / 金岳霖著.
Dao, zi ran yu ren = Tao, nature and man / Jin Yuelin zhu.
B5234.C5272 J56 2019
9
起手無悔 : 吳英璋與台灣的臨床心理學 / 吳英璋口述 ; 姜忠信 [and 6 others]執筆人.
Qi shou wu hui : Wu Yingzhang yu Taiwan de lin chuang xin li xue / Wu Yingzhang kou shu ; Jiang Zhongxin [and 6 others] zhi bi ren.
BF108.T35 J534 2019
10
启蒙 美学 文化 论集 = Enlightenment, aesthetics and culture / 毛崇杰著.
Qi meng mei xue wen hua lunji = Enlightenment, aesthetics and culture / Mao Chongjie zhu.
BH61 .M262 2020
11
Pluralism and harmony in the religions of China / Ye Xiaowen.
BL1802 .Y4 2018
12
楚国礼仪制度研究 = Chuguo liyi zhidu yanjiu / 杨华著.
Chu guo li yi zhi du yan jiu = Chuguo liyi zhidu yanjiu / Yang Hua zhu.
BL1812.R57 Y366 2017
13
文子校釋 = Wenzi jiaoshi / 李定生, 徐慧君校釋.
Wenzi jiao shi = Wenzi jiaoshi / Li Dingsheng, Xu Huijun jiao shi.
BL1900.W467 L535 2016
14
湖北道教史 = Hubei daojiaoshi / 刘固盛, 梅莉, 胡军等著.
Hubei dao jiao shi = Hubei daojiaoshi / Liu Gusheng, Mei Li, Hu Jun deng zhu.
BL1910 .L5828 2018
15
异域之神的乐土 : "丽江壁画" 及相关民俗 / 和品正著.
Yi yu zhi shen de le tu : "Lijiang bi hua" ji xiang guan min su / He Pinzheng zhu.
BL1945.L545 H39 1999
16
上帝, 信仰与政治秩序 = God, religions and political order / 罗慰年著
Shang di, xin yang yu zheng zhi zhi xu = God, religions and political order / Luo Weinian zhu
BL65.P7 L85 2020
17
洪山寶通寺志 / (清)天正編輯 ; (清)松泉, (清)達澄增輯 ; 昌學湯點校. 長春觀志 / 李理安編纂 ; 周啟志點校.
Hong Shan Bao tong si zhi / (Qing) Tianzheng bian ji ; (Qing) Songquan, (Qing) Dacheng zeng ji ; Chang Xuetang dian jiao. Chang chun guan zhi / Li Li'an bian zuan ; Zhou Qizhi dian jiao.
BQ6345.W84 H66 2018
18
祭壇與講壇 : 西南民族宗教教育比較研究 = Altar and platform : a comparative study of national religious education in Southwest China / 張詩亞著 ; 主編張詩亞 ; 副主編史波 [and others].
Ji tan yu jiang tan : Xi nan min zu zong jiao jiao yu bi jiao yan jiu = Altar and platform : a comparative study of national religious education in Southwest China / Zhang Shiya zhu ; zhu bian Zhang Shiya ; fu zhu bian Shi Bo [and others].
BV1470.C5 C43 1992
19
心安即是家 / 王赓武, 林娉婷著 ; 夏沛然译 .
Xin an ji shi jia / Wang Gengwu, Lin Pingting zhu ; Xia Peiran yi .
CT1828.W3185 A3 2020
20
我在考古现场 : 丝绸之路考古十讲 / 齐东方著.
Wo zai kao gu xian chang : si chou zhi lu kao gu shi jiang / Qi Dongfang zhu.
DS328 .Q2566 2021
21
The Chinese way of thinking = 中国人的思路 / Wang Meng.
The Chinese way of thinking = Zhongguo ren de si lu / Wang Meng.
DS721 .W33385213 2019
22
古王囯的望族後裔 : 纳西族 / 杨福泉著.
Gu wang guo de wang zu hou yi : Naxi zu / Yang Fuquan zhu.
DS730 .A14 2001 v.1:6
23
最后的母系家园 : 泸沽湖摩梭文化= Zuihoudemuxijiayuan / 陈烈, 秦振新著.
Zui hou de mu xi jia yuan : Lugu Hu Mosuo wen hua = Zuihoudemuxijiayuan / Chen Lie, Qin Zhenxin zhu.
DS731.N39 C46 1999
24
纳西族风情录 / 郭大烈著.
Naxi zu feng qing lu / Guo Dalie zhu.
DS731.N39 G86 1998
25
'99 中国丽江国际东巴文化艺术节学术会议 : 论文提要 = Academic conference of the 1999 Lijiang International Dongba Culture & Arts Festival : abstracts of theses / '99 中国国际东巴文化艺术节组委会编.
99 Zhongguo Lijiang guo ji Dongba wen hua yi shu jie xue shu hui yi : lun wen ti yao = Academic conference of the 1999 Lijiang International Dongba Culture & Arts Festival : abstracts of theses / '99 Zhongguo guo ji Dongba wen hua yi shu jie zu wei hui b
DS731.N39 G86 1999
26
祭风仪式及木牌画谱 / 和志武著.
Ji feng yi shi ji mu pai hua pu / He Zhiwu zhu.
DS731.N39 H6 1992
27
纳西紙書 = Naxi paper / 布魯斯· 里著 ; 世界文化遗产丽江古城保护委员会, 三希堂文化传播有限公司策划.
Naxi zhi shu = Naxi paper / Bulusi Li zhu ; Shi jie wen hua yi chan Lijiang gu cheng bao hu wei yuan hui, san xi tang wen hua you xian gong si ce hua.
DS731.N39 L44 2003
28
丽江第二届国际东巴艺术节学术研讨会论文集.
Li Jiang di er jie guo ji Dong Ba yi shu xue shu yan tao hui lun wen ji.
DS731.N39 L55 2005
29
秘笈古韵 : 东巴文化艺术殿堂漫游 / 杨福泉著.
Mi ji gu yun : Dongba wen hua yi shu dian tang man you / Yang Fuquan zhu.
DS731.N39 Y347 1999
30
尋找祖先的靈魂 : 重返納西古王國 / [撰文・攝影楊福泉].
Xun zhao zu xian de ling hun : chong fa Naxi gu wang guo / [zhuan wen, she ying Yang Fuquan].
DS731.N39 Y358 2001
31
普米族文化大观 = Pumizu laguan / [主编杨照辉].
Pumi zu wen hua da guan = Pumizu laguan / [zhu bian Yang Zhaohui].
DS731.P844 P86 1999
32
藏族通史・吉祥宝瓶 / 得荣・泽仁邓珠著.
Zang zu tong shi, ji xiang bao ping / Derong Zerendengzhu zhu.
DS731.T56 D47 2001
33
扎巴藏族 = Zhabazangzu : 21世纪人类学母系制社会田野调查 / 冯敏著.
Zhaba Zang zu = Zhabazangzu : 21 shi ji ren lei xue mu xi zhi she hui tian ye diao cha / Feng Min zhu.
DS731.T56 F46 2010
34
藏族族鴻与藏东古文明 / 石硕著.
Zang zu zu yuan yu Zang dong gu wen ming / Shi Shuo zhu.
DS731.T56 S55 2001
35
独龙族文化大观 = Dulongzu wenhua daguan / [主编李金明].
Dulong zu wen hua da guan = Dulongzu wenhua daguan / [zhu bian Li Jinming].
DS731.T76 D855 1999
36
云南彝学硏究. 第1辑 / 云南彝学学会编 ; 主编马立三.
Yunnan Yi xue yan jiu. Di 3 ji / Yunnan Yi xue xue hui bian ; zhu bian Ma Lisan.
DS731.Y5 Y863 2000
37
家園何處是 / 王賡武著 ; 林紋沛譯.
Jia yuan he chu shi / Wang Gengwu zhu ; Lin Wenpei yi.
DS734.9.W378 A3 2000
38
馮永軒集 / 馮永軒著, 馮天瑜整理.
Feng Yongxuan ji / Feng Yongxuan zhu, Feng Tianyu zheng li.
DS736 .F476 2019
v.1
39
Building a community of shared future for mankind / by Chen Yue, Pu Ping ; translated by Niu Yunping ; proofread by Wang Jianping.
DS740.4 .C4 2017
40
楚文化的南渐 = Chuwenhua de nanjian / 高至喜著.
Chu wen hua de nan jian = Chuwenhua de nanjian / Gao Zhixi zhu.
DS741.5 .G369 2017
41
中原楚文化研究 / 马世之著. 楚文化的东渐 / 刘和惠著.
Zhong yuan Chu wen hua yan jiu / Ma Shizhi zhu. Chu wen hua de dong jian / Liu Hehui zhu.
DS741.65 .M375 2019
42
楚国风俗志 / 宋公文, 张君著.
Chu guo feng su zhi / Song Gongwen, Zhang Jun zhu.
DS741.65 .S852 2020
43
楚国饮食与服饰研究 = Chuguo yinshi yu fushi yanjiu / 姚伟钧, 张志云著.
Chuguo yin shi yu fu shi yan jiu = Chuguo yinshi yu fushi yanjiu / Yao Weijun, Zhang Zhiyun zhu.
DS741.65 .Y367 2017
44
楚文化史 / 張正明著.
Chu wen hua shi / Zhang Zhengming zhu.
DS741.65 .Z52 2018
45
楚灭国研究 = Chumieguo yanjiu / 何浩著.
Chu mie guo yan jiu = Chumieguo yanjiu / He Hao zhu.
DS747.15 .H553 2019
46
楚国封君研究 = Chuguo fengjun yanjiu / 郑威著.
Chu guo feng jun yan jiu = Chuguo fengjun yanjiu / Zheng Wei zhu.
DS747.2 .Z453 2017
47
隋代三省制及相关问题研究 = Research on the system of three departments and related issues in the Sui dynasty / 刘啸著.
Sui dai san sheng zhi ji xiang guan wen ti yan jiu = Research on the system of three departments and related issues in the Sui dynasty / Liu Xiao zhu.
DS749.2 .L5895 2021
48
中華帝國 : 傳統天下觀与當代世界秩序 = Chinese Empire : Tianxia Tradition and the Future of Modern World Order / 蔡東杰著.
Zhonghua di guo : chuan tong tian xia guan yu dang dai shi jie zhi xu = Chinese Empire: Tianxia Tradition and the Future of Modern World Order / Cai Dongjie zhu.
DS750.82 .C35 2019
49
熊廷弼集 / 熊廷弼撰 ; 李紅權点校.
Xiong Tingbi ji / Xiong Tingbi zhuan ; Li Hongquan dian jiao.
DS753.6.X564 A25 2019
v.1
50
鄧文濱集 / (清)鄧文濱著 ; 眉睫編校.
Deng Wenbin ji / (Qing) Deng Wenbin zhu ; Mei Jie bian jiao.
DS754 .D46 2017
51
郑天挺清史讲义 / 郑天挺著;常建华等整理.
Zheng tian ting qing shi jiang yi / Zheng tian ting zhu;Chang jian hua deng zheng li.
DS754 .Z446448 2021
v.1
52
帝國之翳 : 十六至十九世紀的中國與世界 = The Self-sheltered empire : China clashed with the world in modern age / 蔡東杰 著.
Di guo zhi yi : shi liu zhi shi jiu shi ji de Zhongguo yu shi jie = The Self-sheltered empire : China clashed with the world in modern age / Cai Dongjie zhu.
DS754.18 .C25 2019
53
"铁帽子王"善耆与时代变局 / 周福振, 庞博著.
"Tie mao zi wang" Shanqi yu shi dai bian ju / Zhou Fuzhen, Pang Bo zhu.
DS763.63.S54 Z46 2021
54
吴禄貞集 = WuLuzhen ji / 吴禄貞著 ; 皮明庥, 虞和平, 吴厚智編.
Wu Luzhen ji = WuLuzhen ji / Wu Luzhen zhu ; Pi Mingxiu, Yu Heping, Wu Houzhi bian.
DS764.23.W73 A2 2016
55
辛亥首义史 = Xinhai shouyi shi / 冯天瑜, 张笃勤著.
Xin hai shou yi shi = Xinhai shouyi shi / Feng Tianyu, Zhang Duqin zhu.
DS773.4 .F46 2016
v.1
56
永懷忠烈 : 黃花崗陳更新烈士 = Remembrance of a martyr for all eternity Chen Geng Shin of Huanghuagang / 陳懷崇, 陳懷僑編 ; 陳懷東, 陳懷明譯.
Yong huai zhong lie : Huang hua gang Chen Gengxin lie shi = Remembrance of a martyr for all eternity Chen Geng Shin of Huanghuagang / Chen Huaichong, Chen Huaiqiao bian ; Chen Huaidong, Chen Huaiming yi.
DS773.42 .Y65 2021
57
田桐集 / 田桐著 ; 王杰, 张金超编.
Tian Tong ji / Tian Tong zhu ; Wang Jie, Zhang Jinchao bian.
DS777.15.T54 A2 2016
58
宋美齡全傳, 1897-2003 = All about Lady Chiang, 1897-2003 / 師永剛, 林博文編著.
Song Meiling quan zhuan, 1897-2003 = All about Lady Chiang, 1897-2003 / Shi Yonggang, Lin Bowen bian zhu.
DS777.488.C515 S52 2004
59
張難先集 / 張難先著 ; 嚴昌洪, 張銘玉, 傅蟾珍編.
Zhang Nanxian ji / Zhang Nanxian zhu ; Yan Changhong, Zhang Mingyu, Fu Chanzhen bian.
DS777.488.Z453 A25 2016
60
日本对华调查档案资料选编 / 中国第二历史档案馆编.
Riben dui Hua diao cha dang an zi liao xuan bian / Zhongguo di er li shi dang an guan bian.
DS777.52 .Z466 2020
v.1-12
61
日本对华调查档案资料选编 / 中国第二历史档案馆编.
Riben dui Hua diao cha dang an zi liao xuan bian / Zhongguo di er li shi dang an guan bian.
DS777.52 .Z466 2020
v.42-49
62
一號作戰暨戰後東亞局勢的影響 / 阮大仁 [and 3 others]合著.
Yi hao zuo zhan ji zhan hou Dong Ya ju shi de ying xiang / Ruan Daren [and 3 others] he zhu.
DS777.53 .R834 2019
63
当代中国近代史研究 (1949-2019) = Contemporary studies of modern Chinese history / 曾业英主编.
Dang dai Zhongguo jin dai shi yan jiu (1949-2019) = Contemporary studies of modern Chinese history / Zeng Yeying zhu bian.
DS777.549 .D3623 2019
v.1
64
From getting rich to getting strong : a history of China's reform and opening up / Chi Fulin, Zhang Juan, Chen Wei [editors].
DS777.55 .F7 2019
65
云烟未散 : 记忆与思考
Yun Yan Wei San : Ji Yi Yu Si kao
DS777.55 .S66 2021
66
冷戰、霸權秩序與兩岸外交 = Cold War, hegemonic order and cross-strait foreign relations / 蔡東杰著.
Leng zhan, ba quan zhi xu yu liang an wai jiao = Cold War, hegemonic order and cross-strait foreign relations / Cai Dongjie zhu.
DS777.8 .C237 2019
67
追求与命运 : 造反者自述
Zhui Qiu Yu Ming Yun : Zao Fan Zhe Zi Shu
DS778.7 .H83 2021
68
倾听黑土地 : 知青40年 (1968年-2008年) / [王铁主编].
Qing ting hei tu di : zhi qing 40 nian (1968 nian-2008 nian) / [Wang Tie zhu bian].
DS778.7 .Q528 2010
69
滕海清將軍有關內蒙古人民革命黨講話集 / 楊海英主編.
Teng Haiqing jiang jun you guan Nei Menggu ren min ge ming dang jiang hua ji / Yang Haiying zhu bian.
DS778.7 .T455 2020
v.1
70
中共中央第一支笔 : 胡乔木在毛泽东邓小平身边的日子 / 丁晓平著.
Zhong gong zhong yang di yi zhi bi : Hu Qiaomu zai Mao Zedong Deng Xiaoping shen bian de ri zi / Ding Xiaoping zhu.
DS778.H828 D554 2019
71
毛泽东探索中国农村现代化 = MaoZedong tansuo Zhongguo nongcun xiandaihua / 龚云著.
Mao Zedong tan suo Zhongguo nong cun xian dai hua = MaoZedong tansuo Zhongguo nongcun xiandaihua / Gong Yun zhu.
DS778.M3 G6649 2019
72
何方谈毛泽东外交 = Foreign policy under Mao Zedong / 何方.
He Fang tan Mao Zedong wai jiao = Foreign policy under Mao Zedong / He Fang.
DS778.M3 H424 2018
73
问路 : 毛泽东与1961年全党农村大调查 / 罗平汉著.
Wen lu : Mao Zedong yu 1961 nian quan dang nong cun da diao cha / Luo Pinghan zhu.
DS778.M3 L8675 2019
74
聂元梓遗稿 : 检查、交代、申诉及访谈
Nian Yuanzi Yi Gao : Jian Cha Jiao Dai Shen Su Ji Fang Tan
DS778.N58 A5 2021
75
改革开放四十年口述史 / 曲青山, 吴德刚主编.
Gai ge kai fang si shi nian kou shu shi / Qu Qingshan, Wu Degang zhu bian.
DS779.2 .G3545 2019
76
改革开放口述史. 地方卷 / 曲青山, 吴德刚主编.
Gai ge kai fang kou shu shi. Di fang juan / Qu Qingshan, Wu Degang zhu bian.
DS779.2 .G3548 2019
77
The eight-point regulation : codes that have changed China / Liang Xiangbin, Zhu Jie.
DS779.46 .L53713 2018
78
Witness to China's reform and opening up : series of 40 celebrities / edited by Yan Bing.
DS779.48 .W58 2019
79
流域文明视野下的东北历史与文化 = History and culture / 王禹浪 [and three others] 著.
Liu yu wen ming shi ye xia de Dongbei li shi yu wen hua = History and culture / Wang Yulang [and three others] zhu.
DS783 .W3694 2020
80
国民政府女密使赴藏纪实 : 原名康藏轺征 / [刘曼卿著] ; 主编马大正.
Guo min zheng fu nü mi shi fu zang ji shi : yuan ming Kang Zang yao zheng / [Liu Manqing zhu] ; zhu bian Ma Dazheng.
DS785 .L59 1998
81
(康熙)湖廣通志 / (清)徐國相, (清)王新命等修 ; (清)宮夢仁, (清)姚淳焘纂.
(Kangxi) Hu Guang tong zhi / (Qing) Xu Guoxiang, (Qing) Wang Xinming deng xiu ; (Qing) Gong Mengren, (Qing) Yao Chuntao zuan.
DS793.H75 G65 2019
v.1
82
湖北通史 / 章开沅, 张正明, 罗福惠主编.
Hubei tong shi / Zhang Kaiyuan, Zhang Zhengming, Luo Fuhui zhu bian.
DS793.H75 H82385 2018
v.1
83
湖北咨议局文献资料汇编 / 吴剑杰主编 ; 吴剑杰 [and four others] 编.
Hubei zi yi ju wen xian zi liao hui bian / Wu Jianjie zhu bian ; Wu Jianjie [and four others] bian.
DS793.H75 H845 2017
v.1
84
鸚鵡洲小誌 / (清)胡鳳丹編纂 ; 杜朝暉點校. 沙湖志 / 任桐輯著 ; 彭忠德點校 ; 園林春色 / 任桐輯著 ; 彭忠德點校 ; 荊楚文庫編纂出版委員會[編]
Ying wu zhou xiao zhi / (Qing) Hu Fengdan bian zuan ; Du Chaohui dian jiao. Sha hu zhi / Ren Tongji zhu ; Peng Zhongde dian jiao ; Yuan lin chun se / Ren Tongji zhu ; Peng Zhongde dian xiao ; Jing Chu wen ku bian zuan chu ban wei yuan hui [Bian].
DS793.H75 Y56 2018
85
湖北通志檢存稿 ; 湖北通志未成稿 / (清)章學誠著 ; 郭康松校注.
Hubei tong zhi jian cun gao ; Hubei tong zhi wei cheng gao / (Qing) Zhang Xuecheng zhu ; Guo Kangsong jiao zhu.
DS793.H75 Z473 2017
86
千古奇人生命的最后旅程 : 徐霞客与丽江 / 夫巴著.
Qian gu qi ren sheng ming de zui hou lü cheng : Xu Xiake yu Lijiang / Fu Ba zhu.
DS793.L4245 F78 1999
87
辽宁寺庙塔窟 = Liaoning simiao ta ku / 主编王建学 [and others].
Liaoning si miao ta ku = Liaoning simiao ta ku / zhu bian Wang Jianxue [and others].
DS793.L5 L537 2002
88
纳西东巴文化 / 和志武著.
Naxi Dongba wen hua / He Zhiwu zhu.
DS793.N22 H6 1989
89
解州安邑縣運城志 / (清)陳克鋐等修 ; (清)熊名相等纂.
Jie Zhou Anyi Xian Yuncheng zhi / (Qing) Chen Kehong deng xiu ; (Qing) Xiong Mingxiang deng zuan.
DS793.S3 J54 2018
v.1
90
解州安邑縣運城志 / (清)陳克鋐等修 ; (清)熊名相等纂.
Jie Zhou Anyi Xian Yuncheng zhi / (Qing) Chen Kehong deng xiu ; (Qing) Xiong Mingxiang deng zuan.
DS793.S3 J54 2018
v.2
91
画说往事 / 作者瞿祖庠 ; 新疆生产建设兵团上海知青联谊会编.
Hua shuo wang shi / zuo zhe Qu Zuxiang ; Xinjiang shen chan jian she bing tuan Shanghai zhi qing lian yi hui bian.
DS793.S62 H827
92
西南研究論 = On the studies of Southwest China / 徐新建著 ; 主編張詩亞 ; 副主編史波 [and others].
Xi nan yan jiu lun = On the studies of Southwest China / Xu Xinjian zhu ; zhu bian Zhang Shiya ; fu zhu bian Shi Bo [and others].
DS793.S6445 H73 1992
93
雅砻江流域民族考察报告 / 李绍明, 童恩正主编.
Yalong Jiang liu yu min zu kao cha bao gao / Li Shaoming, Tong Enzheng zhu bian.
DS793.S8 Y254 2008
94
永胜县志 / 云南省永胜县志编纂委员会编纂.
Yongsheng Xian zhi / Yunnan Sheng Yongsheng Xian zhi bian zuan wei yuan hui bian zuan.
DS793.Y7993 Y86 1989
95
云南省志. 卷六十六, 宗敎志 / 云南省地方志编篡委员会.
Yunnan sheng zhi. Juan 66, Zong jiao zhi / Yunnan sheng di fang zhi bian zuan wei yuan hui.
DS793.Y8 A15 1989 v.66
96
清代云南「夷人图说」研究 / 李立, 史青著.
Qing dai Yunnan "yi ren tu shuo" yan jiu / Li Li, Shi Qing zhu.
DS793.Y8 L425 2021
97
滇西北游历 / 杨世光著.
Dian xi bei you li / Yang Shiguang zhu.
DS793.Y8 Y356 2001
98
云南民族史 / 尤中编著.
Yunnan min zu shi / You Zhong bian zhu.
DS793.Y8 Y718 1985
v.1
99
雲南18怪尋蹤 = Tracking "the eighteen oddities" in Yunnan / 张宇丹主编.
Yunnan 18 guai xun zong = Tracking "the eighteen oddities" in Yunnan / Zhang Yudan zhu bian.
DS793.Y8 Y834 1999
100
云南跨境民族硏究 / 主编赵廷光 ; 副主编刘达成.
Yunnan kua jing min zu yan jiu / zhu bian Zhao Tingguang ; fu zhu bian Liu Dacheng.
DS793.Y8 Y8622 1998