Active Learning (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAI
1
โรงเรียนอำเภอนักเรียนทั้งหมด
นักเรียนเข้าร่วมโครงการ“ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละปฏิบัติ(รายละเอียด)ไม่ปฏิบัติ(เพราะ)ปฏิบัติ(รายละเอียด)ไม่ปฏิบัติ(เพราะ)ปฏิบัติ(รายละเอียด)ไม่ปฏิบัติ(เพราะ)ปฏิบัติ(รายละเอียด)
ไม่ปฏิบัติ(เพราะ)
ปฏิบัติ(รายละเอียด)ไม่ปฏิบัติ(เพราะ)ปฏิบัติ(รายละเอียด)
ไม่ปฏิบัติ(เพราะ)
ปฏิบัติ(รายละเอียด)ไม่ปฏิบัติ(เพราะ)ปฏิบัติ(รายละเอียด)ไม่ปฏิบัติ(เพราะ)ปฏิบัติ(รายะเอียด)
ไม่ปฏิบัติ(เพราะ)
สถานศึกษาผู้บริหารครูนักเรียนชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก
2
10/9/2018, 10:57:23บ้านเมืองเสือพยัคฆภูมิพิสัย149149100กิจกรรมการเล่นดนตรีสากล(กีตาร์)
ร่วมกันจัดกิจกรรมหมุนเวียนตามสาระการเรียนรู้
ได้สร้างภาคีเครือข่ายจาก อบต.เมืองเสือ. และได้รับความร่วมมือวิทยากรที่มีความรู้หลากหลายเข้ามาช่วย
จัดคาบเรียนสุดท้ายทุกวันในระดับ ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาเรียน ทุกวันพุธ
ครูประจำชั้นประเมิน
ให้นักเรียนจัดกิจกรรมโชว์
จัดโครงการหนูน้อยอัจฉริยะ
ครูประจำชั้นและผู้บริหารชุมชนร่วมกันนิเทศผการจัดกิจกรรมโครงการมีกิจกรรมเข้าร่วมทักษะทางวิชาการที่หลากหลายสาระเกิดความภาคภูมิใจเกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนากว้างขึ้นมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่เน้นactive learning ชัดเจนยิ่งขึ้น8085
3
10/9/2018, 11:09:18
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองทุ่ม
วาปีปทุม13311787.97
ศึกษาคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน
สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานให้เเก่คณะครูเเละบุคลากร
เชิญวิทยากรมาให้ความรู้
ปรับตารางเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
ออกเเบบกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับช่วงวัยเเละความต้องการของผู้เรียน
ประเมินความก้าวหน้าในการจัดทำกิจกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องตามสภาพจริง
นำผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน
ร่วมกันปรับปรุงเเละพัฒนา กิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผูเรียนได้วางเเผน เเบ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ นำเสนอเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เเละสรุปข้อมูลจากการศึกษา การเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆทำให้ผู้เรียนได้เผชิญกับสภาพจริงที่หลากหลาย ได้สัมผัสได้รับประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้
สรุปประเมินผลในการทำกิจกกรมเเละวางแผนในการพัฒนากิจกรรมต่อไป
รวบรวมข้อมูลนำเสนอเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เเละสรุปข้อมูลจากสภาพจริง1171
4
10/9/2018, 11:27:46บ้านเม็กดำพยัคฆภูมิพิสัย29926889.63
แบ่งนักเรียนเป็นระดับ ชั้น ป.1 - 3 ป 4 - ุ6 ม. 1-3 ให้นักเรียนเลือกตามควาสนใจ
ประชุมครูในโรงเรียนในการกำหนดกิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้เข้าร่วม ชี้แจงนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนจ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สถานีตำรวจภูธร องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
กำหนดให้จัดกิจกรรม 2 ชั่วโมง/สัปดาห์จัดกิจกรรมบูรณาการกับรายวิชาพื้นฐานวัด ประเมินผล การผ่านกิจกรรม เป็น ผ่าน / ไม่ผ่าน
คณะครู แลกเปลี่ยนเมื่อสุดสุดภาคเรียน
นิเทศโดยผู้บริหาร หัวหน้างาน
จัดทำในทุกภาคเรียน โดย กิจกรรม AARเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้บริหารงานแบบมีส่วนร่วมสามารจัดกิจกรรมได้ตามความสามารถของตนเอง100100
5
10/9/2018, 11:14:04
บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา
วาปีปทุม4545100
ศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
เชิญวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ความรู้
มีการจัดการตารางเรียนโดยการเพิ่มชั่วโมงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
บูรณาการให้เข้ากับวิชาการงานและเทคโนโลยีมีการประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ
มีการทบทวนหลังการดำเนินกิจกรรม เพื่อพัฒนาต่อไป
ให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ร่วมกันปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ต่อยอดโดยการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้มีการบูรณาการให้เข้ากับรายวิชางานการอาชีพและเทคโนโลยี451
6
10/9/2018, 11:15:35
บ้านกระยอมหนองเดิ่น
วาปีปทุม4343100
มีโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในแผนปฎิบัติราชการ
ประชุมวางแผนการปฎิบัติงานร่วมกัน
มีภูมิปัญญาชาวบ้านเข้ามาร่วมสอนนักเรียน
กำหนดช่วงเวลาเรียน 14.30 -15.30
การ้อยมาลัยบูรณาการกับวิชาต่างๆได้อย่างเหมาะสมเข่นการนับแถวมาลัยกับวิชาคณิตศาสตร์ บูรณาการกับทุกรายวิชา
รายงานโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ร่วมกันประชุมผลที่เกิดจากการเรียน
ร่วมกันวิเคราะห์รายงานผลการเรียน
คณะครูร่วมกันนิเทศการเรียนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้รางวัลที่นักเรียนได้รับผู้บริหารภาคภูมิใจผลงานรางวัลผู้ฝึกสอน4343
7
10/9/2018, 20:14:51บ้านนกเหาะยางสีสุราช102102100
ได้กำหนดนโยบาย เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้: Active Learning ลงในหลักสูตรสถานศึกษา มีการจัดทำโครงการที่เน้นผู้เรียนลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ ทำงานเป็นทีม เผชิญประสบการณ์ตรง เรียนรู้ด้วยตนเอง และได้ค้นพบศักยภาพของตนเอง โดยกิจกรรมเพิ่มเวลารู้เน้นเป้าหมายการพัฒนา 4H ประกอบด้วย การพัฒนาสมอง (Head) การพัฒนาจิตใจ (Heart) การพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) และการพัฒนาสุขภาพ (Health) เชื่อมโยงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน 5
ประการ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน 8 ประการ และบุรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระ
มีการประชุมวางแผนสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
มีบุคคลจากภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน เช่น พระสงฆ์มาสอนคุณธรรมจริยธรรมทุกวันศุกร์
จัดคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ใบคาบสุดท้ายวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วัน
บูรณากับชั่วโมงชุมนุม ชั่วโมงเศรษฐกิจพอเพียงและชั่วโมงคุณธรรมจริยธรรม หลังสอบปลานยภาคสิ้นปีการศึกษาครุแต่ละคนจะจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อสอนทักษะบูรณาการกับกลุ่มสาสะการเรียนรู้ต่างๆเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในด้านต่างๆ เช่น สอนโครงานการทำขนมไทย โครงงานทำอิฐบล็อค โครงงานจักสาน โครงงานประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น
วัด ประเมินผล และรายงานผลในทุกปีการศึกษา
ทบทวนหลังการปฏิบัติทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อเป็นการทบทวนวิธีการทางานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผู้อำนวยการและฝ่ายวิชาการนิเทศติดตามทุกภาคเรียน
มีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในทุกสิ้นปีการศึกษา
มีหลักสูตรสถานศึกษา มีโครงการเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผุ้บริหารเห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรมเวลาเรียนลดเวลารู้
คณะครูตระหนัก เห็นคุณค่าและตื่นตัวในการการจัดกิจกรรมเวลาเรียนลดเวลารู้
นักเรียนได้รับความรู้ ทักษะชีวิตจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผู้ปกครองพึงพอใจและชื่นชมกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
8
10/9/2018, 11:20:28
บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
นาเชือก78คน78100ปฏิบัติ-
9
10/9/2018, 11:21:38
ราชประชานุเคราะห์16
วาปีปทุม309178100
ประชุมครูสร้างความเข้าใจในการดำเนินนโยบาย
สร้างความเข้าใจกับกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน
ใช้วิทยากรท้องถิ่นมาช่วยในการดำเนินกิจกรรม
จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
จัดทำกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจและความต้องการของนักเรียนเป็นรายบุคคล
แบบสังเกต
มีการปรชุมครูหาข้อดีข้อเสียของแต่ละกิจกรรม
มีการจัดปฏิทินการนิเทศแต่ละกิจกรรม
มีการประชุมหารือกันเป็นระยะ แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมมีแนวทางการขับเคลื่อนและตัวชี้วัดความสำเร็จติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่องมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ178178
10
10/9/2018, 11:28:55บ้านโนนสูงดอนหลี่พยัคฆภูมิพิสัย117117100
1.มีการกำหนดไว้ในแผนงานโครงการ​2.มีการนิเทศติดตาม​
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีการประชุมดำเนินนโยบาย
1.ตำรวจได้มาอบรมเรื่องยาเสพติด
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในตารางการจัดการเรียนรู้
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆทุกกลุ่มสาระประเมินตามงานที่ได้คือผ่านและไม่ผ่าน
ประชุมปรึกษาหารืจุดเด่นจุดด้อยเพื่อพัฒนา
ประชุมเพื่อต่อยอดการจัดกิจกรรม
ประเมินผลร่วมกันและเสนอแนะต่อยอดกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เน้นให้นักเรียนได้แสดงออกและปฏิบัติจริงได้ค้นหาศักยภาพทั้งครูและนักเรียนได้พัฒนาทั้งครูและนักเรียน117250
11
10/9/2018, 11:43:36บ้านหนองหว้าวาปีปทุม9292108
ปฏิบัติ ด้วยการจัดจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนครบทั้ง 4 H และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติด้วยการประชุมวางแผนและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมให้ชัดเจนร่วมกัน
ปฏิบัติด้วยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น สถานีตำรวจ อบต. รพ.สต.
ปฎิบัติด้วยการวัดชั่วโมงเวลาจัดกิจกรรม 1ชม./วันปฏิบัติ โดยการบูรณาการร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ปฎิบัติ โดยการวัดประเมินผลโดยกาใช้แบบรสอบถามสำรวจความพึงพอใจและความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ แต่ไม่ตัดเกรดผลการเรียน
ปฎิบัติด้วยการนำผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
ปฏิบัติ โดยผู้บริหารและครูร่วมกันสังเกตุการร่วมปฎิบัติกิจกรรม
มีกิจกรรมที่หลากหลายให้นักเรียนได้ร่วมปฏิบัติ
พัฒนาขับเคลื่อนหลักสูตรสถานศึกษา รูปแบบการดำเนินกิจกรรม
ออกแบบกิจกรรมพัฒนานักเรียน
ได้ร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่ตนเองถนัดและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักเรียน
12
10/9/2018, 11:40:21โนนจานวิทยาพยัคฆภูมิพิสัย195195100
มีการกำหนดนโยบาย กรอบปฏิบัติ มีการกำหนดในหลักสูตร และกำหนดชั่วโมงในตารางเรียนของนักเรียน
มีการประชุมทำความเข้าใจคณะครู ผุ้ปกครองและนักเรียน ในเรื่องของการทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
มีครูแดเข้ามาอบรมเรื่องยาเสพติด มีพระสงค์เข้ามาอบรมธรรมนักเรียน
มีการกำหนดในหลักสูตร และกำหนดชั่วโมงในตารางเรียนของนักเรียนและตารางสอนของครู
มีการบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆเช่น มีการร้อยมาลัย งานใบตอง การประดิษฐ์ดอกไม้ การทำอาหารฯ
เมื่อเสร็จกิจกรรมมีการวัดและประเมินผลโดยการทำแบบวัดผลประเมินผล และให้คณะครูร่วมวัดผลประเมินผล แล้วสรุปรายงาน
นักเรียนนำผลการไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง
มีการติดตามและทำความเข้าใจ ให้ความรู้เพิ่มเติมในการแก่นักเรียนในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้
มีการประเมินผลร่วมกันในด้านความสำเร็จและสิ่งที่ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยให้นักเรียนเป็นผู้หาข้อบกพร่องในการทำกิจกรรมนั้นและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
มีหลักสูตรการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เหมาะแก่นักเรียนและเหมาะแก่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ผุ้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและข้อมูลหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เอาใจใส่ต่อการทำกิจกรรมของนักเรียน
ได้ทราบทางในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อให้เหมาะแก่นักเรียนและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ได้รับความรู้จากกิจกรรมและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และบูรณาการความรู้กับวิชาอื่นได้
มีชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
13
10/9/2018, 11:45:29บ้านสระบากพยัคฆภูมิพิสัย152152100
ศึกษาคู่มือการบริหารจัดการเวลาเรียน จัดตารางเรียนเพิ่มเวลาเรียนลดเวลารู้ให้นักเรียน
ประชุมคณะครู ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มีหน่วยงานจากชุมชนมาช่วยจัดกิจกรรม เช่น สถานนีอนามัยมาช่วยพานักเรียนออกกำลังกายเต้นแอโรบิค
มีการจัดทำโครงการ จัดทำหลักสูตร จัดตารางเรียนให้คุณครู และนักเรียนทุกระดับชั้นให้มีกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
จัดกิจกรรมบูรณาการวิชาต่างๆ เข้ากับลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เช่น กิจกรรมพับกระดาษรูปทรงเรขาคณิต กิจกรรมพับดอกไม้ใบเตย กิจกรรมร้อยพวงมาลัย
มีการวัดและประเมินผล โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และรายงานผลกิจกรรมให้ผู้บริหารรับทราบ
มีการติดตามและนำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปใช้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
มีการติดตามและนำผลผลิต ความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมมาต่อยอดและปรับใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียน
ร่วมกันอภิปรายกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลาเรียน ลดเวลารู้ เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกภาคเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้วางแผน แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูลนำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปข้อมูลจากการศึกษาโดยมีส่วนร่วมในชุมชน ทำให้ได้เผชิญกับสภาพจริงที่หลากหลาย ได้ปฏิบัติ และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้
มีการติดตามผลการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละภาคเรียน เพื่อนำมาพัฒนา และจัดกิจกรรมที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพ
ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียน โดยจัดทำแผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และได้ประสบการณ์ตรงจากการเรียนรู้ ทำให้นักเรียนพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สนุกในการทำกิจกรรมและเรียนอย่างมีความสุข
ชุมชน ผู้ปกครอง สถานนีตำรวจและสถานนีอนามัย เข้ามามีส่วนร่วม และให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
14
10/9/2018, 11:38:07บ้านอีโต้นาเชือก6767100
ประชุมครู บุคลากร เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมของสถานศึกษา
ประชุมคณะครู บุคลากร เพื่อกำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ ปรับโครงสร้างเวลาเรียน จัดทำแผนการดำเนินงาน
มีพระจากวัดในชุมชน มาให้ความรู้ จัดกิจกรรมทำสมาธิ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในนักเรียน
ปรับโเวลาเรียนและจัดทำตารางเรียนให้เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
15
10/9/2018, 11:31:52
บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
นาดูน7171100
16
10/9/2018, 11:31:55
บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
วาปีปทุม4747100164710
17
10/9/2018, 11:31:55บ้านหนองบัวสันตุยางสีสุราช14211983.8
ปฏิบัติ มีโครงการประชุมคณะครู ในการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ปฏิบัติ
18
10/9/2018, 11:32:52บ้านหนองหน่องยางสีสุราช8383100
19
10/9/2018, 11:32:57บ้านหนองผงนาดูน554072.72
มีการประชุม อบรม แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับทราบนโยบาย กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้.. นำเสนอแก่คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ประชุมชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
บูรณาการกิจกรรมเข้ากับรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีกิจกรรมการเรียนรู้กับครู D.A.R.Eมีการวัดผล ท้ายกิจกรรมที่ปฏิบัติ แต่ยังไม่ประเมินผล เนื่องจากยังไม่สิ้นภาคเรียน
ทำการนิเทศโดยครูและผู้ปกครองนักเรียน
มีพืชผักสอนครัว มาเสริมสำหรับประกอบอาหารกลางวันโรงเรียน(จากการจัดกิจกรรม)​
มีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้4055
20
10/9/2018, 11:33:23บ้านตาลอกพยัคฆภูมิพิสัย5959100
21
10/9/2018, 11:33:45
บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง
วาปีปทุม121121100
1.กำหนดในแผนปฏิบัติการ 2.มีการนิเทศติตามผล 3. มีการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
โรงเรียนดำเนินการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้ และร่วมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตามกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีชั่วโมงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในทุกวัน
1.โรงเรียนทำกิจกรรมโครงการทำนา 1 ไร่ ได้แม่กลับบ้านบูรณาการร่วมกับกลุ่มสารการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
2. กิจกรรมกลองยาว บูรณาการรวมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สิลปะ
1. แบบสอบถาม
2. แบบประเมินความพึ่งพอใจ
3. สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
มีการปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะและความรู้ในการปฏิบัติ
มีการนิเทศโดยผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยกันปรับปรุง และหาแนวทางการจัดกิจกรรมให้เกิดผลต่อผู้เรียนมากยิ่งขึ้น
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศปรึกษาร่วมกันในปัญหาที่เกิดจากการทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อพัฒนากิจกรรมต่อไป
1สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทำนา 1 ไร่ ได้แม่กลับบ้าน 2มีกิจกรรมกลองยาง
ผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
คุณครูจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง100100
22
10/9/2018, 11:34:00อนุบาลนครจัมปาศรีนาดูน480480100
ได้มีการจัดทำเป็นนโยบายของโรงเรียน และมีวางแผนงาน จัดทำโครงการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อขับเคื่อนการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ :Active Learning
มีการประชุมชี้แจง ให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รับทราบ มีการร่วมกันวางแผนร่วมกัน..มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
- โรงพยาบาลนาดูนได้ร่วมกับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการระเบิดพุง เพื่อควบคุมโรคอ้วน
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนาดูน ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการ อย.น้อย
- ครูแดร์ (ครูตำรวจ) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องยาเสพติด
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณแม่เคียบ พารคพวก ได้เข้ามาให้ความรู้เรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้
- ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสัมพันธ์ อุดมศิลป์ ได้เข้ามาสอนเรื่องการทำน้ำยาเอนกประสงค์
จากน้ำหมัก มะกรูด
- วิทยากร นำออกกำลังกาย เต้นแอโรบิก ทุกชั่วโมงสุดท้ายของวันพุธ
- พระสงฆ์ และผู้มีความรู้ ความสามารถ มาให้ความรู้เรื่องคุณธรรม และฝึกสมาธิ
ทุกวันศกร์ ในชั่วโมงสุดท้าย
มีการกำหนดเวลาเรียนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning
- ได้กำหนดเวลาเรียน เพื่อสนับสนุนการขับเคื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดังนี้
- ใช้เวลาเรียน ในช่วงเวลา 14.30 - 15.30 ของทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ - วันศุกร์ดังนี้
- วันจันทร์ กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ
- วันอังคาร กิจกรรมเสริมทักษะชีวิต
- วันพุธ กิจกรรมเต้นแอโรบิก
- วันพฤหัสบดี กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์
- วันศุกร์ กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม
มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระศิลปศึกษา และกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายวิธี เช่น การใช้แบบทดสอบ การปฏิบัติจริง การสอบถาม การสัมภาษณ์ การสำรวจความพึงพอใจ ทั้งจากตัวครูผู้สอน ตัวผู้เรียน และจากชุมชน
มีการทำผลการประเมินมาสรุปผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ของแต่ละกิจกรรม
ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และทำเป็นรายงานนำเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ต่อไป
มีการนิเทศติดตามผลอย่างเป็นระบบ และอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา นำผลการนิเทศ มาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อย ของแต่ละกิจกรรม กิจกรรมไหนดีมีประโยชน์ ก็คงไว้และส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมต่อไป กิจกรรมไหนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็นำมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป
มีการทำปฏิทินการนิเทศร่วมกัน และนิเทศตามปฏิทิน นำผลการนิเทศท่ีได้รับมาประชุมปรึกษาหารือกัน เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริม หรือแก้ไขปัญหาร่วมกัน
นักเรียนมีทักษะทางวิชาการ มีทักษะชีวิต มีสุขภาพที่ดี เป็นคนดี และมีความสุข
ส่งผลให้นักเรียนมีความสุขในการมาโรงเรียน นักเรียนมีการขาดเรียนน้อยมาก นักเรียนมีสุขภาพดี.
122480480
23
10/9/2018, 11:34:19
บ้านหนองคลองใหม่หัวนาคำ
วาปีปทุม62621001232231111112
24
10/9/2018, 11:34:32บ้านโกทานาดูน235235100
จัดในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์,พุธ, ศุกร์ และชั่วโมงแรกของวันอังคาร
ประชุมครูวางแผนการจัดกิจกรรม แบ่งกลุ่มนักเรียน
ครูแดร์ได้เข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในเรื่องยาเสพติิด
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพธิ์ทองเข้ามาจัดกิจกรรมให้นักเรียนตรวจสุขภาพด้วยตนเอง
วิทยากรภายนอกเข้ามาให้ความรู้เรื่องการปลูกดอกดาวเรือง
โครงสร้างเวลาเรียน
หลักสูตรโรงเรียน
ตารางเรียน
ยาเสพติด การตรวจสุขภาพ บูรณาการกับวิชาสุขศึกษา และวิทยาศาสตร์
ปลูกดอกดาวเรือง บูรณาการกับวิชาการเกษตร
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจ
ทบทวนการจัดกิจกรรมภาคเรียนละ 1 ครั้งเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมในภาคเรียนต่อไป
เดิอนละ 1ครั้งกำหนดปฏิทินการนิเทศและนิเทศตามกำหนด
นักเรียนมีทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้น มีความสุขในการเรียนรู้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ
112179179
25
10/9/2018, 12:03:00บ้านป่าแดงนาเชือก104104100
1. ศึกษานโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน
3. จัดทำแผนการดำเนินงาน "ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้"
มีการประชุมครู ผู้ครองนักเรียนเกี่ยวกับกิจกรรมหรือนโยบาย เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับครูและผู้ปกครอง
1. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาในชั้นเรียน
บูรณาการการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับมอบหมายให้ช่วยกันปลูกผักบุ้ง คาบวิชาสุดท้าย ของวันพุธ (14:30-15:30 น.)
สถานศึกษาพอเพียง
1. สนับสนุนนโยบายหรือโครงการ
2. ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
1. ครูเป็นผู้ให้คำแนะนำแก่นักเรียนในการดำเนินงาน
2. นิเทศก์และติดตามผลที่ได้ดำเนินงานตามนโยบาย
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียง
2. นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน
3. นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการทำกิจกรรมต่างๆ
26
10/9/2018, 11:34:37บ้านเสือโก้กวาปีปทุม136136100
กำหนดโครงการลดเวาเรียนเพิ่มเวลารู้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
ประชุมวางแผนและแบ่งภาระหน้าที่งานตามความเหมาะสมเป็นช่วงชั้น
กำหนดโครงการลดเวาเรียนเพิ่มเวลารู้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
1. บูรณาการการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับรายวิชาในชั้นเรียน
บูรณาการการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับรายวิชาพื้นฐาน และฝึกให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รับมอบหมายให้ช่วยกันปลูกผักบุ้ง คาบวิชาสุดท้าย ของวันพุธ (14:30-15:30 น.)
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจ
ประชุมปรึกษาหารืจุดเด่นจุดด้อยเพื่อพัฒนา
มีการนิเทศติดตามโดยการประชุมสรุปผล
มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้มีความพึงพอใจในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครูมีความสุขและความพึงพอใจในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
1. นักเรียนได้ฝึกทักษะการใช้ชีวิตให้อยู่อย่างพอเพียง
2. นักเรียนได้ฝึกการแก้ปัญหาในการดำเนินงาน
3. นักเรียนได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง
ชุมชนและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และให้ความช่วยเหลือ แนะนำในการทำกิจกรรมต่างๆ
27
10/9/2018, 11:35:30บ้านนาฝายนาดูน13210893.93
28
10/9/2018, 11:37:04
บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง
นาดูน7171100iiiiiii
i
iii
i
iiiii
i
iiiii
29
10/9/2018, 11:36:33บ้านขามเรียนพยัคฆภูมิพิสัย251251100%
30
10/9/2018, 11:37:34
บ้านเขวาไร่(ดรุณวิทยา)
นาเชือก133133100
31
10/9/2018, 11:38:16บ้านขามเรียนพยัคฆภูมิพิสัย251100100%
32
10/9/2018, 11:38:20บ้านโคกล่ามวิทยาพยัคฆภูมิพิสัย4545100กิจกรรมกีฬาเซปักตะกร้อ-
นักเรียนได้ใช้ทักษะทางด้านกีฬาเพื่อตอบสนองนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
-
โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและชุมชนบ้านโคกล่าม
-5 ชั่วโมง/สัปดาห์
-
บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคมศึกกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
-นักเรียนสามารถเล่นกีฬาเซปักตระกร้อได้
-
นักเรียนสามารถนำลูกตะกร้อไปฝึกทบทวนที่้บ้านและเล่นกีฬาตะกร้อที่สนามของชุมชนบ้านโคกล่ามได้
-
มีการนิเทศติดตามทุกสัปดาห์และผู้ได้รับการนิเทศได้พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาตะกร้อดีขึ้นทุกสัปดาห์
-ผู้นิเทศและผู้รับการนิเททศประเมินร่วมกัน โดยนักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬาเซปักตะกร้อเพิ่มมากขึ้น
-
มีนักเรียนได้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมีความพึงพอใจในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ครูมีความสุขและความพึงพอใจในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้45500
33
10/9/2018, 11:38:34บ้านปลาขาวนาเชือก173173100
34
10/9/2018, 11:39:34
บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย
วาปีปทุม4747100นโยบาย
35
10/9/2018, 11:40:07บ้านโคกสะอาดพยัคฆภูมิพิสัย93931001234567891011121314
36
10/9/2018, 11:40:32บ้านขามป้อมวาปีปทุม2525100
37
10/9/2018, 11:44:29บ้านโนนแคนพยัคฆภูมิพิสัย7777100
1.ได้กำหนดนโยบายโดยได้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการโรงเรียนบ้านโนนแคน2.กำหนดปฏทินนิเทศติดตาม3.มี AARกันทุกเดือน4.มีเวทีให้เด็กได้นำเสนอผลงาน5.มีการรายงานผล
ประชุมคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง. คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนได้สร้างภาคี จากคณะกรรมการ สถานศึกษา ครู นักเรียน และอบต.เวียงสะอาด รพ.สต.ดอนหมี ครู DEARแต่ละห้อง
แต่ละห้อง ป.1-6 จัดกิจกิจกรรมในคาบสุดท้ายเช่น ประดิษฐ์หมวกจากกล่องนม
จัดบูรณาการครบทั้ง8 สาระสะท้อนคิดผลภาคเรียนละ1 ครั้ง
เมื่อกิจกรรมจบแล้วมีการสะท้อนความคิดและนำผลไปใช้ในชีวิตประจำวันเช่นการทำขนม การเล่นกีฬา
มีการนิเทศติดตามโดยการประชุมสรุปผล
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันกิจกรรมกีฬา กิจกรรมเล่นดนตรีไทยมีความรู้และมีวิสัยทัศน์กว้างขึ้นมีความเข้าใจในกิจกรรมมากขึ้น7777
38
10/9/2018, 11:42:33บ้านสระแก้วหนองคูวาปีปทุมึ73 คนึ73 คน100- ประชุมคณะครู เพื่อร่วมกันวางแผน
- กำหนดกิจกรรม และดำเนินการสอนตามกิจกรรม
39
10/9/2018, 11:42:42บ้านแก่นท้าวพยัคฆภูมิพิสัย 9066.67มีแผนงาน/โครงการประชุมครู/นักเรียนอบต./รพ.สต.จัดแบบบูรณาการบูรณาการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการประเมินผล ผ่าน/ไม่ผ่าน
มีการสรุปผล ผ่าน/ไม่ผ่าน
มีการนิเทศภายในโดยผู้บริหารโรงเรียน
มีการสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้บริหารงานแบบมีส่วนร่วมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรียนรู้อย่างมีความสุขเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้
40
10/9/2018, 11:43:49
บ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี
วาปีปทุม219187100
1 กำหนดในแผนปฏิบัติการ 2 มีกาีนิเทศติดตามผล 3 มีการรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรม
มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ถึงแนวทางการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียน
โรงเรียนดำเนินการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้และร่วมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้มีชั่วโมงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในทุกวัน
กิจกรรมการคัดแยกขยะ การจำหน่ายขยะในโรงเรียน บูรณาการกับกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวบูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย กลุ่มสาระสังคมศึกษา และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กิจกรรมการเลี้ยงปลาดุกบูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ใช้การประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม
นักเรียนมีความสุขกับการทำกิจกรรมสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
คณะผู้บริหารเข้าทำการนิเทศในแต่ละกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
คณะผู้บริหารและครูผู้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนากิจกรรมสถานศึกษาได้รับรางวัลเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้บริหารส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เป็นอย่างดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อไป
ครูให้คำปรึกษาหาแหล่งเรียนรู้ ให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียน100100
41
10/9/2018, 11:44:50บ้านหนองบัวแดงนาเชือก146146100
1.กำหนดนโยบายในหลักสูตรสถานศึกษา แผนงาน โครงการ ปฏิทินการนิเทศ
2.กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยแบ่งเป็น 4 ด้านคือ Head Hand Heart Health
3.มีการประชุมวางแผนตามแนว PLC
4.มีเวทีจัดแสดงผลงานของผู้เรียน
1.ประชุม วางแผน ร่วมกับคณะครู บุคลากร และชุมชน
2.แบ่งหน้าที่ ผู้ร่วมผิดชอบทั้ง 4 กิจกรรม
3.ให้นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความถนัด ความสนใจ
4.ปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงที่ 6 ของทุกวัน
5.วัดประเมินผล นิเทศติดตาม
1.ครูD.A.R.E (ตำรวจ) สอนเรื่องการห่างไกลยาเสพติด ได้เรื่อง Health Heart
2.โรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบลให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ ได้ Health
3.เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนโบราณ ได้ Health Hand
4.เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการอ่านกราฟ น้ำหนัก ส่วนสูง ได้Head Health
1.สำรวจความต้องการ กำหนดกิจกรรม วิเคราะห์ผู้เรียน เพื่อเรียนให้ตรงกับกิจกรรมที่ต้องการ
2.จัดการเวลาเรียนโดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 5 ชม/สัปดาห์
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 3 ชม/สัปดาห์ โดยบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
3.แบ่งกิจกรรออกเป็น 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมพัฒนาสมอง (Head) หมายถึง เพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
กิจกรรมพัฒนาจิตใจ (Heart) หมายถึง ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ทำประโยชน์เพื่อสังคม
กิจกรรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติ (Hand) หมายถึง ฝึกการทำงาน ฝึกทักษะทางอาชีพ ค้นหาศักยภาพและความถนัดของตนเอง
กิจกรรมพัฒนาสุขภาพ (Health) หมายถึง สร้างเสริมสุขภาวะสมรรถนะทางกาย
3.เมื่อเรียนจบ 1 ภาคเรียนมีแบบวัดและประเมินผล โดยครูผู้สอนสร้างขึ้น
1.สถานศึกษาจัดตารางเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อให้เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เข้าด้วยกัน และมีการนำความรู้ดังกล่าวไปประยุกต์และลงมือปฏิบัติจริง เช่น อาจให้ผู้เรียนรวมกลุ่มช่วยกันคิดบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน
2.เพิ่มเวลารู้ จัดการเรียนรู้บูรณาการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาษาไทย คณิตศาสตร์
ฯลฯ ซ่อมเสริม/ และกิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา กิจกรรม Head
3.กิจกรรม Hand บูรณากับการงานอาชีพ
4.กิจกรรม Health บูรณาการกับ พลศึกษา สุขศึกษา
4.กิจกรรม Heart บูรณาการกับ สังคม และมีการจัดตั้งชมรม ธรรมะเพื่อชีวิต
1.ออกแบบและพัฒนากิจกรรมเพิ่มเวลารู้
2.ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมเพิ่ม
3.วางแผนการประเมิน
- ศึกษาตัวชี้วัดของหลักสูตร
- กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามตัวชี้วัด
- เลือกวิธีการประเมิน
- สร้าง/จัดหาเครื่องมือ
- เกณฑ์การประเมิน
4.ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตัดสินใจ คุณลักษณะและค่านิยม สุขภาวะ
5.ประเมินความก้าวหน้าระหว่างและหลังการจัดกิจกรรม
6.ส่งผลการประเมินให้ครูประจำชั้น/
ครูที่ปรึกษา/ครูประจำรายวิชา
7.รายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
1.นำผลการประชุม วางแผน มาปรับใช้กับบริบทของตนเอง
2.ทำตารางสรุปผลจุดเด่น จุดด้อย ของกิจกรรม เพื่อพัฒนาและปฏิบัติกิจกรรมในปีการศึกษาถัดไป
1.ผู้บริหารนำโดย ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบ เลขานุการ จัดนิเทศการจัดกิจกรรม ทุกเดือน และ ให้ข้อเสนอแนะกับครูผู้สอน
2.นำผลการนิเทศมาต่อยอด เพื่อพัฒนาสู่กิจกรรมอื่น ๆ และนำความรู้ไปสู่ ชุมชน สังคม
1.การประเมินผลตามสภาพจริงโดย มีผู้บริหารร ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบ และภาคีเครือข่ายร่วมกันประเมิน
สถานศึกษามีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย รองรับกับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
ผู้บริหารสามารถนำนโยบายไปปรับใช้ในสถานศึกษา โดยเป็นแกนนำในการบริหารจัดการกิจกรรม
ครูได้นำความรู้ ความสารถ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมได้ตรงตามความถนัดของตน
146146
42
10/9/2018, 11:57:46บ้านโคกแะวาปีปทุม352880
มีการประชุมครูและนักเรียนเพื่อดำเนินการตานโยบาย
มีการประชุมครูและนักเรียนเพื่อดำเนินการตานโยบาย เพื่อสร้างความตระหนักในการดำเนินงาน
1.ครูD.A.R.E (ตำรวจ) สอนเรื่องการห่างไกลยาเสพติด ได้เรื่อง Health Heart
2.โรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบลให้ความรู้เรื่องสุขบัญญัติ 10 ประการ ได้ Health
3.เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลให้ความรู้เรื่อง การนวดแผนโบราณ ได้ Health Hand
4.เจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ให้ความรู้เรื่องการอ่านกราฟ น้ำหนัก ส่วนสูง ได้Head Health
กำหนดช่วง เวลา 13.30-15.30บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆทุกกลุ่มสาระครูผู้รับผิดชอบจัดทำแบบประเมิน เช่นแบบบันทึกการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ
ร่วมกันประชุมผลที่เกิดจากการเรียน
ผู้อำนวยการและฝ่ายวิชาการนิเทศติดตามทุกภาคเรียน
ร่วมกันปรับปรุง และพัฒนากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานมีส่วนร่วมในการ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ในการดำเนินงานมีกิจกรรมส่งเสริม และสนับสนุนนักเรียน2840
43
10/9/2018, 11:44:22บ้านมะโบ่พยัคฆภูมิพิสัย243243100
เพิ่มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในตารางเรียน
เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาประชุมกัน
มีโครงการ ครู DARE สอนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด, อบต.ลานสะแกให้ความรู้เรื่องพยาธิใบไม้ในตับและนำนักเรียนเข้ารวมปฏิบัติธรรม
กำหนดกรอบเวลาให้เหมาะสมกบกิจกรรม เพิ่มกิจกรรมลดวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในตารางเรียน
ประชุมคณะครูเพื่อตกลงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ประชุมผู้ปกครองนักเรียน และประชุมนักเรียนเพื่อแบ่งกลุ่มตามความสนใจกิจกรรมนั้นๆ
โดยการวัดพัฒนาการของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม
มีการสะท้อนผลเพื่อปรับปรุง เมื่อมีปัญหาจะหาทางแก้ไขร่วมกัน
กิจกรรมไหนที่ดีน่าสนใจ ก็จะมีวิธีการต่อยอดเพิ่มเติม
มีการนิเทศโดยท่านผู้บริหาร
มีการประเมินผลการนิเทศร่วมกันทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศสถานศึกษามีผลผลิตจากไข่ใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
ผู้บริหารมีความพึงพอใจกับงานที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตรงกับนโยบายจากการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ครูมีความภูมิใจที่นักเรียนสามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้
นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเพาะเลี้ยงไก่ไข่ มีการทำงานอย่างเป็นระบบและเป็นทีม
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้เห็นบุตรหลานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
44
10/9/2018, 11:45:35
โรงเรียนบ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้
นาเชือก6867ร้อยละ 97
ผู้บริหาร ประชุมเพื่อแต่งตั้ง ครูผู้รับผิดชอบ
ปรับโครงสร้าง จัดทำตารางเรียน กำหนดกิจกรรม
เชิญบุคลากรภายนอกมาให้ความรู้ เช่น สถานีตำรวจในวันต้านยาเสพติด โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพ ให้ความรู้ด้าน ตามโครงการคุณแม่วัยใส
แบบและจัดกิจกรรม สนับสนุนสื่อ แหล่งเรียนรู้ งบประมาณบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักครูผู้รับผิดชอบจัดทำแบบประเมิน เช่นแบบบันทึกการประเมิน แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามความพึงพอใจ
สะท้อนผลการจัดกิจกรรมเพื่อต่อยอดและ ปรับปรุงโครงการ พัฒนาโครงการ
ครูการกำกับกับผู้รับการนิเทศและผู้้รับนิเทศรับฟังข้อคิดเห็นและแสดงความคิดเห็นร่วมกันเพื่อพัฒนาต่อไปสถานที่ในการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษา สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการจัดกิจกรรมให้คำปรึกษาผู้เรียน ติดตามกำกับให้กำลังใจ100100
45
10/9/2018, 11:45:51บ้านหัวงัววาปีปทุม282810011111111111111
46
10/9/2018, 11:46:22
บ้านหนองแฮหนองเหล็ก
นาเชือก5252100
ได้ลงในแผนปฏิบัติการโครงการของโรงเรียน ชื่อโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มีการประชุมเพื่อสร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนโครงการระหว่าง
ผู้บริหารและครู คณะครูในโรงเรียน ประชุมครูกับนักเรียนและครูกับผู้ปกครอง
47
10/9/2018, 11:46:43บ้านหนองแต้วาปีปทุมึ7777100
มีโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการโรงเรียน
มีการประชุมครูและนักเรียนเพื่อดำเนินการตานโยบาย เพื่อสร้างความตระหนักในการดำเนินงาน
มีการเชิญวิทยากรภายนอกคือ การนมัสการพระคุณเจ้ามาให้ความรู้เรื่องธรรมมะเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในชั่วโมงสุดท้ายในแต่ละวัน
มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาการงานอาชีพ
มีการวัดผลประเมินผลการการจัดกิจกรรม นักเรียนนำเสนอผลงาน
เมื่อจบจากการจัดกิจกรรมแล้วคณะครูทุกชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีการนิเทศจากเพื่อนครูรายชั้น และครูประชั้นที่ได้รับการนิเทศนำไปปรับปรุงผลงานในชั้นเรียนของตัวเอง ดูได้จากสมุดนิเทศของชั้นเรียน
ผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดกิจกรรมมีการนิเทศและประเมินผลกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างต่อเนื่องมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและจำหน่ายส่งเสริมสนับสนับกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครูมีความภูมิใจที่นักเรียนสามารถบริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้
ได้มีการวางแผนการทำงาน ทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนับสนุนยกย่องชมเชยและเป็นท่ี่ยอมรับของชุมชนและองค์กรภายนอก
48
10/9/2018, 11:49:41
บ้านหนองสนมดอนติ้ว
พยัคฆภูมิพิสัย154154100
จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาและจัดทำตารางเรียนให้เอื้อต่อกิจกรรม
มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงาน
1.มีการจัดทำโครงการรักษ์รักษ์สุขภาพ จากรพสต.2.โรงเรียนปลอดขยะจากรพ.พยัคฆภูมิพิสัย 3. การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยครูdare
จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและตารางเรียนให้เอื้อต่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และบูรณาการให้เข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
49
10/9/2018, 11:50:05บ้านหนองหว้าเฒ่าพยัคฆภูมิพิสัย5454100
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติกับคณะครู
2.กำหนดกิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน และครูกำหนดกิจกรรมเพิ่มเติม
3.แบ่งครูรับผิดชอบกิจกรรมตามความสนใจและจัดทำแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
มีการประชุมชี้แจงถึงความสำคัญของการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพื่อสร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
1โรงเรียนได้ร่วมกับสถานีอนามัยบ้านหนองหว้าเฒ่าร่วมจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคและการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อสุขภาพ
2. มีการเชิญวิทยากรเพื่อทำกิจกรรมทำกระติบข้าวจากชาวบ้านในท้องถิ่น
1. จัดชั่วโมงลดเวลาเรียนในทุกวันจันทร์-ศุกร์
2.มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาและสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
1.การบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษาและสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี และสาระการเรียนรู้ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์
มีการวัดและประเมินผลโดยการให้นักเรียนเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจ และให้ครูเป็นผู้รายงานผลการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
มีการทบทวนหลังการปฏิบัติงานสะท้อนการจัดกิจกรรมโดยการพูดคุยถึงผลการดำเนินงานและสภาพปัญหาในการตัดกิจกรรม
มีการนิเทศและติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บริหารสถานศึกษาเป็นระยะอย่างเป็นระบบ
1.มีการประเมินผลร่วมกันทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีการประชุมหารือถึงผลการจักกิจกรรม ปัญหาและอุปสรรค หารือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
1.มีผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมเพื่อจัดจำหน่ายกับโครงการอาหารกลางวันและสู่ชุมชน เช่น การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกพืชผักสวนครัว การปลูกมะนาว ปลูกข้าวโพด การเลี้ยงปลาดุกเป็นต้น
ผู้บริหารมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี
ครูมีความตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมและจัดกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี
5460
50
10/9/2018, 11:51:23บ้านขี้เหล็กพยัคฆภูมิพิสัยุ6464100
ผู้บริหารประชุมครู ชี้แจงนโยบายให้คณะครูทราบ มีการวางแผนการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active learning มีการกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน มีการนิเทศติดตามการทำงาน มีเวทีให้เด็กได้แสดงผลงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม
ประชุมครู ชี้แจงแนวนโยบายของกระทรวง สพฐ. เพื่อสร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
เสาะแสวงหาวิทยากรบุคคลภายนอกผู้มีความชำนาญในแต่ละด้านขอความร่วมมือมาให้ความรู้แก่นักเรียน
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในชั่วโมงสุดท้ายในแต่ละวัน
ครูประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละกิจกรรม
ๅๅๅึึึาาาาาาาาาาาาาาาุ6425
51
10/9/2018, 11:52:24บ้านโนนท่อนวาปีปทุม4040100
กำหนดหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ประชุมชี้แจงคุณครูและนักเรียน
ครูแดเข้ามาสอนเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด
กำหนดโครงสร้างหนักสูตร โครงสร้างเวลาเรียนบูรณาการเข้ากับทุกวิชาวัดโดยใช้เกณฑ์การ ผ่าน/ไม่ผ่าน
พูดคุยทบทวนการจัดกิจกรรม ปรับปรุงแก้ไข
ติดตามการปฎิบัติงานในทุกกิจกรรม
คณะครูร่วมกันนิเทศในแต่ละกิจกรรมมีผักปลอดสารพิษไว้บริโภคและจำหน่ายพึงพอใจในการจัดกิจกรรมพึงพอใจในการจัดกิจกรรมมีความรับผิดชอบมากขึ้น
มีความพึงพอใจและมีส่วนช่วยสนับสนุนผลผลิตของนักเรียน
52
10/9/2018, 11:53:06
โรงเรียนบ้านชาดฝางหัวเรือ
วาปีปทุม220220100มีการเข้าอบรมฝึกปฏิบัติปฏิบัติ
ให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง
ปฏืบัติ
ครูแดร์์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรงพยาบาลส่งเสริมต.หัวเรือให้ความรู้เกี่ยวสุขภาพ
มีการบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาการงานอาชีพ
มีการประเมินผลจากการปฏิบัติของนักเรียน
ประชุมครูผู้รับผิดชอบ/สรุปขั้นตอนการทำกิจกรรม
ผู้้บริหารมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอ
มีีการประผลงานร่วมกันความพึ่งพอใจเป็นแหล่งเรียนรู้แบ่งานครูรับปิดชอบทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนักเรียนได้คิดมีความรับผิดชอบ
ผู้ปกครองให้ความสนใจช่วยสนับสนุนผลผลิตของนักเรียน
53
10/9/2018, 11:54:29บ้านหัวดงนาดูน130130100
ผู้บริหารประชุมครู ชี้แจงนโยบาย วางแผนจัดการเรียนการสอนในชั่วโมงสุดท้ายของวันจันทร์-วันศุกร์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประชุมคณะครูเพื่อดำเนินกิจกรรม อบรมนักเรียน แบ่งกลุ่มนักเรียน
ครูแดร์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวดงให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ กิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระทุกวันศุกร์
โครงสร้างเวลาเรียน ตารางเรียนแต่ละชั้นเรียน
กิจกรรมการเพาะเห็ด การเลี้ยงกบ บูรณาการกับวิชาการงานอาชีพ คุณธรรมบูรณาการกับวิชาสังคมศึกษาฯ
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียน ความสำเร็จของการจัดกิจกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจ
โรงเรียนประชุมทบทวนร่วมกันภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อวางแผนกิจกรรมในภาคเรียนต่อไป
เดือนละ 1 ครั้ง ทำปฏิทินการนิเทศ ปฏิบัติตามปฏิทินนิเทศ รายงานผลการปฏิบัติงานมีโครงงงานอาชีพเพาะเห็ด เลี้ยงกบ เพื่อประกอบอาหารกลางวัน115130130
54
10/9/2018, 11:55:21
บ้านหนองคูไชยหนองขาม
วาปีปทุม9090100
ประชุมวางแผน กำหนดวิธีการ ฝึกปฎิบ้ติกิจกรรมการเรียนการสอน การนิเทศติดตามประเมินผล
ได้ร่วมมือกับอบต.หนองแสง โรงพยาบาลวาปีปทุม สถานีตำรวจภูธรอำเภอวาปีปทุม
อบต.หนองแสงสนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมโดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลวาปีปทุม และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอวาปีปทุม
เวลา 14.30-15.30น วันจันทร์ถึงวันศุกร์การฝึกปฎิบัติในช่วงพักกลางวันมีฟัน ขาว สะอาด และแข็งแรง และปราศจากยาเสพติด
ให้นักเรียนฝึกปฎิบัติทุกๆวัน
ผู้บริหารมีการนิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอ
มีการฝึกปฎิบัติร่วมกันโดยมีผู้นิเทศติดตามอย่างสม่ำเสมอเป็นสถานศึกษาฟันสุขภาพดีและมีวินัยในตนเองปราศจากจากเสพติดส่งเสริมสนับสนับกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
มีความรู้ในการแปรงฟันที่ถูกวิธีและมีวินัยในตนเอง
มีการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือในการร่วมมือกับโรงเรียน
55
10/9/2018, 11:56:32
บ้านหลุบควัฯเมืองหงส์
นาดูน2525100
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มีปฏิทินการปฏิบัติงาน การนิเทศ กำกับติดตาม
ประชุม อบรม ผู้ปกครองนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอนาดูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างของหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียนของชั้นเรียนโครงสร้างของหลักสูต
รายวิชาพื้นฐานวัดพัฒนาการของผู้เรียน ตัดสินผลการเรียน
การสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรม มีการประชุมสรุป
มีการนิเทศภายใน การจัดกิจกรรม
การสรุปผลความพึงพอใจ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีการปฏิบัติอย่างจริงจังการออมของนักเรียนสนับสนันกจิกรรมตลอดเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน2560
56
10/9/2018, 11:56:35อนุบาลดงเมืองน้อยยางสีสุราช141141100
57
10/9/2018, 11:57:04
บ้านนำ้สร้างหนองบะ
พยัคฆภูมิพิสัย201201100
ประชุมผูับริหาร คณะครู และบุคลากร วางแผนงานตามนโยบายลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ใส่ในแผนงาน/โครงการ/ จัดทำคู่มือบริหารจัดการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมต่างๆจัดแบ่งออกเป็นช่วงชั้น แต่ละกิจกรรมทีกำหนดขึ้นมาจัดตามความชอบความและความถนัดของผู้เรียน และตามบริบทของโรงเรียน
ผู้บริหาร ครู ประชุมทำความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ จัดกิจกรรมตามตารางเรียน ผู้บริหารออกนิเทศ มีการวัดผล ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
1. โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เข้ามาอบรมให้นักเรียนได้รับความรู้ต่างๆเช่นการป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร การวางแผนครอบครัว การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ เป็นต้น โดยนักเรียนได้เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมและมีส่วนร่วม
2. วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย เข้าแนะแนวอาชีพการศึกษาต่อ และฝึกปฏิบัติให้ความรู้ด้านงานช่างซ่อมเครื่องยนต์ต่างๆ
3. การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยนักเรียนและองค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวลได้มีส่วนร่วมศึกษาสวนเศรษฐกิจพอเพียงของนายบัวพันธ์ พวงศรีเคน
1. จัทำโครงการ/แผนงาน การจัดกิจกรรม
2. ออกคำสั่งผู้รับผิดชอบ
3.ดำเนินกิจกรรมตามตาราง
4.นักเรียนมีสวนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม
5.นิเทศ ติดตาม วัดผล ประเมินผล การทำกิจกรรม
1. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนว เรื่องการประกอบอาชีพ
2. บูรณาการกับกิจกรรมชุมชุม/ลูกเสือเนตร-นารี ในกิจกรรมดนตรีพาเพลิน กีฬา และคอมพิวเตอร์
1. ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จที่ตั้งไว้ในคู่มือ
2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
3. แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครอง
4.แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
1. แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (AAR)รายบุคคล
2. ครูผู้รับผิดชอบ สังเคราะห์หลอมรวมเป็นของโรงเรียน
3. สรุปขั้นตอนการทำกิจกรรมที่ทำได้/ทำไม่ได้/ข้อจำกัดในการทำกิจกรรม
4. กำหนดแนวทางแก้ไข นำผลการจัดกิจกรรมมากำหนดและปฏิบัติตามในครั้งต่อไป
1. ผู้อำนวยการออกนิเทศติดตาม โดยสังเกตจากการจัดกิจกรรม ว่ามีการใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ หน่วยงานต่างๆมาร่วมหรือไม่ หรือจัดกิจกรรมไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่ โดยพิจารณาตามรายการที่กำหนด ในประเด็นการนิเทศในคู่มือ พร้อมให้ผลการสะท้อนกลับแก่ครูผู้สอน
2.หรือผู้นิเทศนิเทศโดย การซักถาม จากนักเรียน ผู้ปกครอง ว่ามีส่วนร่วมอย่างไรบ้าง
ผู้นิเทศกับผู้รับการนิเทศ ร่วมสรุปผลการทำกิจกรรม ทำAAR ร่วมกันเพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติงาน
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นเลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา เลี้ยงกบ รวมไปถึงปลูกผักลอยน้ำขาย และใช้ในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
บริหารจัดการด้านงบประมาณ และอำนวยความสะดวก พร้อมประชาสัมพันธ์ลงในสื่อต่างๆ
แนะนำ ให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียนมีส่วนร่วม และให้เห็นคุณค่าของอาชีพ
นักเรียน201 คน มีส่วนร่วมผู้ปกครองร้อยละ 60
58
10/9/2018, 11:57:57บ้านดงใหญ่วาปีปทุม126126100
ประชุมวางแผนวางแนวทางการจัดกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ กำหนดกิจกรรม จัดทำตารางเรียน
-
- ประชุมครูผู้รับผิดชอบและนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเลือกกิจกรรมตามความสนใจ
1. เชิญภูิมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม
2. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิค
ในชั่วโมงที่ 6 ของทุกวันจะจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
59
10/9/2018, 11:59:42บ้านหนองโพธิ์นาเชือก146146100
ทางโรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ได้นำนโยบายเข้าที่ประชุมและจัดแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลดเวลาเรียน-เพิ่มเวลารู้ ให้แก่ผู้เรียนและกำหนดเวลาเรียนตั้งแต่เวลา 14.30-15.30 น.โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านกีฬา ดนตรี-นาฏศิลป์ ธรรมมะ และการเกษตรตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
ปลูกฝังค่านิยมในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยเน้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
มีการเชิญวิทยากรภายนอกคือ การนมัสการพระคุณเจ้ามาให้ความรู้เรื่องธรรมมะเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน
มีการจัดการเรียนรู้วันจันทร์ -วันศุกร์ตั้งแต่เวลา 14.30 - 15.30 น.
ได้บูรณาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญแก่ผู้เรียนอย่างสูงสุด
ทางโรงเรียนมีการวัด ประเมินผล และรายงานผลของกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆตามที่โรงเรียนกำหนดเพื่อนำผลการการรายงานมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
ทางโรงเรียนมีการประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรม เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป
ผู้บริหารมีการนิเทศและประเมินผลงานของกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ กำลังใจ ให้แก่คณะกรรมการและผู้เรียน พร้อมพัฒนากิจกรรมต่างๆให้ดียิ่งขึ้นไป
ผู้บริหารและคณะกรรมการการจัดกิจกรรมมีการนิเทศและประเมินผลกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ทางโรงเรียนมีชื่อเสียงและได้รับคำชมเชยจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครองและโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ผู้บริหารเป็นที่ยอมรับของครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเครือข่ายในการบริหารจัดการ
ครู เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเป็นที่ประจักษ์ของผลงาน เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง และชุมชนในเขตบริการ
146150
60
10/9/2018, 11:59:23บ้านโพนทองนาดูนุ654569.23
ประชุมคณะครู จัดทำหลักสูตร จัดทำตารางเรียน ปฏิทินการนิเทศ
ประชุมคณะครูนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา จัดให้มีการอบรม
สถานีตำรวจ(ครูแด) รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ครูพระ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
โครงสร้างหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
จัดบูรณาการกับกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ประเมินกิจกรรม ใช้เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน
มีการประชุมหารือการสะท้อนผลของการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้
มีการนิเทศติดตามผลต่อยอดกิจกรรม
ประชุม ประเมินผลการนิเทศร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมต่อไปเพิ่มแนวทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่หลากหลาย
การบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ ให้เห็นในเชิงประจักษ์
เพิ่มแนวทางในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่หลากหลาย4570
61
10/9/2018, 12:00:33บ้านโคกยาวนาดูน8686100
กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปี มีปฏิทินการปฏิบัติงาน การนิเทศ กำกับติดตาม
ประชุม อบรม ผู้ปกครองนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
สถานีตำรวจ ที่ว่าการอำเภอนาดูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุชภาพชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงสร้างของหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงสร้างเวลาเรียนของชั้นเรียน
รายวิชาพื้นฐานวัดพัฒนาการของผู้เรียน ตัดสินผลการเรียน
การสะท้อนผลหลังการจัดกิจกรรม มีการประชุมสรุป
มีการนิเทศภายใน การจัดกิจกรรม
การสรุปผลความพึงพอใจ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีการปฏิบัติอย่างจริงจังการออมของนักเรียนให้การสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงให้กับนักเรียน86150
62
10/9/2018, 12:01:15
บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม
นาเชือก7979100
มีโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บรรจุลงในแผนปฏิบัิตของโรงเรียน
มีการประชุมและคำสั่งแต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบโครงการ
มีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก คือเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรงเป็นแกนนำการออกกำลังกายของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนสัปดาห์ละ 3 วัน
โรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมได้บริหารจัดการเวลาเรียน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายดังนี้
วันทร์ กิจกรรมทางวิชาการ
วันอังคาร กิจกรรมงานบ้าน/งานเกษตร
วันพุธ กิจกรรมพลศึกษา/สุขศึกษา/นันทนาการ
วันพฤหัสบดี กิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี
วันศุกร์ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระก่อนเลิกเรียน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับจัดกิจกรรมเพิ่มเวลาเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านชุมแสงโนนเหลี่ยมโดยการบูรณาการกับวิชารายพื้นฐานเช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
และวิชาในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เมื่อจบจากการจัดกิจกรรมแล้วคณะครูทุกชั้นเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
มีการนิเทศจากเพื่อนครูรายชั้น และครูประชั้นที่ได้รับการนิเทศนำไปปรับปรุงผลงานในชั้นเรียนของตัวเอง ดูได้จากสมุดนิเทศของชั้นเรียน
ทางโรงเรียนมีการนิเทศร่วมกันทั้งผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ เช่นมีการพูดคุยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่หลากหลาย ที่เด่นชัด เช่น กิจกรรออมทรัพย์ เบี้ยงปลาในบ่อดิน ยิ้มไหว้ทักทายกัน เป็นต้น
ผู้้บริหารให้การสนับสนุนและนิเทศติดตามปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนักเรียน 79 คน มีความประหยัดอดออม
ให้ความร่วมมือและสนับสนุนและมีความเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของโรงเรียน
63
10/9/2018, 12:07:40
บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
นาเชือก78 คน78 คน100
องค์การบริหารส่วนตำบลสันป่าตองได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
โรงเรียนบ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
64
10/9/2018, 12:01:22บ้านโคกใหญ่วาปีปทุม2626100
ประชุุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 1. กำหนดแผนงาน/โครงการ 2. จัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตาม รายงาน 3. จัด AAR เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน 4. จัดเวทีให้นักเรียนนำเสนอผลงาน 5. รายงานผล
ประชุมครู ประชุมนักเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน สร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน
สร้างเครือข่ายดังนี้ 1. ชุมชน 2. รพ.สต.บูรพาพัฒนา
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้จันทร์ Head, อังคาร Hand, พุธ Health, ศุกร์ Heartประชุมครู นักเรียนเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานเป็นระยะ หาแนวทางในการดำเนินงาน การปรับปรุง พัฒนา
ผู้บริหารนิเทศกิจกรรม วิเคราะห์ผลที่เกิดเพื่อพัฒนา ปรับปรุง เพื่อต่อย่อดในกิจกรรม
ผู้บริหารนิเทศ คณะครูนิเทศ มีกิจกรรมเพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมีผลการดำเนินงานตามนโยบายมีกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนนักเรียน
สามารถคิดวิเคราะห์ มีสุขภาพที่ดี มีคุณธรรม มีทักษะวิชาชีพ
มีความมั่นใจในการบริหารจัดการของโรงเรียน
65
10/9/2018, 13:49:42
โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน
นาเชือก176176100
มีโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการโรงเรียน
มีการประชุม มีคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
มีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกคือ เจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด การป้องกันอุบัติเหตุ พระมาให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรม เจ้าหน้าที่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาให้ความรู้เรื่องสุขภาพ
โรงเรียนบ้านปอพานหนองโน ได้บริหารจัดการเรียน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ดังนี้ วันจันทร์กิจกรรมวิชาการ
วันอังคารกิจกรรมงานอาชีพ
วันพุธกิจกรรมพลศึกษา
วันพฤหัสบดีกิจกรรมลูกเสือ
วันศุกร์กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ของโรงเรียนบ้านปอพานหนองโน โดยการบูรณาการกับรายวิชาพื้นฐานกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดูพัฒนาการของนัเรียน
วิธีการวัดคือ 1.การสังเกตุ
2.กาทดสอบ
เครื่องมือประเมินผล
1.แบบสังเกตุ
2.แบบทดสอบ
การสะท้อนผลหลังจากการจบกิจกรรม ครูพูดคุยกันถึงความยากง่ายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้น หรือครูคุยกับนักเรียน
ผู้อำนวยการนิเทศครู ครูนิเทศครู
ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดกิจกรรมมีการนิเทศและประเมินผลกิจกรรมต่างๆร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ประชุมประเมินผลการนิเทศร่วมกันเพื่อพัฒนากิจกรรมต่อไป การสรุปผลความพึงพอใจ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
วงดุริยางค์ผู้บริหารให้การสนับสนุนทางด้านกิจกรรม และด้านงบประมาณ
มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรี จนทำให้นักเรียนสามารถนำความรู้จากวงดุริยางค์ ไปช่วยเหลือชุมชนตลอดปี เช่น งานศพ
นักเรียนมีความสามารถในการเล่นดนตรีได้และสามารถดำรงชีวิตอย่างมีความสุข
ได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน ผู้ปครอง และองค์กรภายนอก จากการบริหารจัดการของโรงเรียน
66
10/9/2018, 13:49:33บ้านหนองแสงนาเชือก123123100
มีโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้บรรจุลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
มีการประชุม คำสั่งแต่งตั้ง มอบหมายผู้รับผิดชอบ
มีการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง ยาเสพติด การป้องกันอุบัติเหตุ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
โรงเรียนบ้านหนองแสง ได้บริหารจัดการเวลาเรียน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามนโยบาย ดังนี้ วันจันทร์ จัดกลุ่มชมรมสาระด้านงานวิชาการ (ภาษาไทย,คณิต,อังกฤษ,คอมพิวเตอร์,กีฬา), วันอังคาร จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม,วันศุกร์กิจกรรมสวดมนต์ไหว่้พระนั่งสมาธิและฝึกมารยาทไทย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองแสงโดยบูรณาการกับวิชาพื้นฐานกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ดูพัฒนาการของนักเรียน
วิธีการวัด เครื่องมือประเมิน
1. สังเกต 1. แบบสังเกต
2. ทดสอบ 2. แบบทดสอบ
การสะท้อนผลหลังจากที่จบกิจกรรม ครูได้พูดคุยกันถึงความยากง่ายของหลักสูตรในแต่ละระดับชั้นหรือครูคุยกับนักเรียน
ผู้อำนวยการนิเทศครู, ครูนิเทศครู
- ผู้บริหารและคณะกรรมการจัดกิจกรรมมีการนิเทศและประเมินผลกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ,ประชุมประเมินผลการนิเทศร่วมกันพื่อพัฒนากิจกรรมต่อไป , การสรุปผลความพึงพอใจ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศมีการปฏิบัติอย่างจริงจัง
เป็นโรงเรียนในฝัน, โรงเรียนแม่เหล็ก,โรงเรียนสุจริต และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) เป็นที่ 1 ของอำเภอนาเชือก
ผู้บริหารให้การสนับสนุนและนิเทศติดตามครูมีความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) ได้ลำดับที่ 1 ของอำเภอนาเชือกและลำดับที่ 9,3 และ 9 ของเขตในปีการศึกษา 2557,2558 และ 2559 ตามลำดับ
ผู้ปกครองให้ความร่วมมือสนับสนุนยกย่องชมเชยและเป็นท่ี่ยอมรับของชุมชนและองค์กรภายนอก
67
10/9/2018, 12:02:10บ้านหนองบัวสันตุยางสีสุราช142142100
โรงเรียนมีการจัดทำโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ระบุลงในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนร่วมกันประชุมวางแผนในการดำเนินกิจกรรมแต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ชุมชนได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวสันตุให้การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาทำให้นักเรียนได้เล่นกีฬาสุขภาพแข็งแรง
นักเรียนแต่ละชั้นเรียนได้ดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในชั่วโมงสุดท้าย
มีการจัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 Hมีการวัดผลประเมินผลการการจัดกิจกรรม นักเรียนนำเสนอผลงาน
หลัังจากเรียนเสร็จ ครูนักเรียนร่วมกันสะท้อนผลการจัดกิจกรรมว่าเราควรปรับแก้ตรงไหน
ครู
68
10/9/2018, 12:02:22
บ้านหนองสนมดอนติ้ว
พยัคฆภูมิพิสัย154154100
จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและตารางเรียนให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรม
มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดำเนินงาน
1.มีการจัดทำโครงการรักษ์รักษ์สุขภาพ จากรพสต.2.โรงเรียนปลอดขยะจากรพ.พยัคฆภูมิพิสัย 3. การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยครูdare
จัดทำโครงสร้างหลักสูตรและตารางเรียนให้เอื้อต่อกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และบูรณาการให้เข้ากับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน ประชุมนักเรียนเพื่อหาความถนัดของนักเรียน เพื่อหากิจกรรมในเหมาะสมกับนักเรียน
การวัดผลจากผลงานของนักเรียน การให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม
หลังจากการปฏิบัติกิจกรรมเสร็จในแต่ละครั้ง ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการทำงาน หาข้อดีและข้อเสียของผลงานที่นักเรียนได้ปฏิบัติ
ได้รับการนิเทศจากผู้บริหาร และคณะครูในโรงเรียน สอบถามถึงปัญหาและสนับสนุนแนวความคิดต่างๆ ในผลงานที่เกิดขึ้น
มีการนิเทศผู้บริหาร ครูในโรงเรียนและนักเรียน ได้ร่วมกันติ ชมผลงานที่นักเรียนได้ทำในแต่ละกิจกรรม เพื่อใช้ในการปรับปรุงครั้งต่อไป
สถานศึกษามีผลผลิตจากไก่ไข่มาใช้ในการประกอบอาหารโครงการอาหารกลางวันมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มีความภาคภูมิใจที่นักเรียนสามารถฝึกให้นักเรียนทำงานร่วมกันเป็นทีม และมีความรับผิดชอบในการทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้มีการวางแผนการทำงาน ทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ
ได้มีการวางแผนการทำงาน ทำงานเป็นทีม ได้เรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการทำงานอย่างเป็นระบบ
69
10/9/2018, 12:02:41
บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วาปีปทุม89 คน89100
1. กำหนดนโยบายเป็นของสถานศึกษา/แผนงานโครงการ
2.กำหนดในโครงสร้างเวลาเรียนในสาระเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2 3 3.กิจกรรมชุมนุมครอบคลุม ๔ ด้าน ได้แก่ head, heart, hand,health
4.จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน
5.จัด ให้มีการ (AAR)กันภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
6.จัดแสดงผลงานในกิจกรรม open houer
7.มีการนิเทศติดตามผล
-ประชุมคณะครูในโรงเรียนชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติ และจัดทำแผนงาน
-ประชุมนักเรียนให้เพื่อหาข้อมูล ความสนใจของนักเรียน เพื่อนำไปจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน
-ประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียน
-แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
-ลงมือปฏิบัติตามแผนงาน
-ประเมินผลเมื่อสิ้นภาคเรียนการศึกษา
-องค์การบริหารส่วนตำบลแคน โครงการกีฬาต่อต้านยาเสพติดนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อกพัฒนาด้านHealth )ด้านสุขภาพให้แข็งแรงและHeart
- กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมในวันศุกร์ เจ้าอาวาสวัดโนนสีลาบ้านตำแย ได้มาอบรมธรรมะ สอนการนั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันศุกร์ นักเรียนได้ฝึกพัฒนาจิต นั่งสมาธิ พัฒนาHeart - โครงการครูแด จาก สภ.นาข่ามาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
70
10/9/2018, 12:04:49บ้านดู่วาปีปทุม8282100
ประชุมคณะครูและบุคลาการว่าด้วยเรื่องการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยกิจกรรมต่างๆ แบ่งออกเป็นหลากหลายกิจกรรมตามความสนใจ ความชอบของเด็กนักเรียน ตามบริบทของโรงเรียน
ผู้บริหาร ครูประชุม ได้จัดตารางเรียนเป็นชั่วโมงๆ (ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ) ตามโรงเรียนวังไกลกังวล
โดยความร่วมมือกับสถานีอนามัย เข้าอบรมนักเรียน มีการจัดกิจกรรมให้เด็กมีส่วนร่วม
โดยความร่วมมือกับครูแดร์ เข้ามาอบรมเกี่ยวกับยาเสตติด
จัดทำโครงการ / แผนงาน / การจัดกิจกรรม
ออกคำสั่งผู้รับผิดชอบ
ดำเนินกิจกรรมตามตาราง
นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม
ประเมินผลการจัดกิจกรรม
บูรณาการกับสาระสุขศึกษาและพลศึกษา - การเล่นกีฬา วอลเลย์บอล / ฟุตซอล
บูรณาการกับกิจกรรมแนะแนว - เรื่องการประกอบอาชีพ ทักษะการมีงานทำ
ประเมินตามตัวชี้วัดความสำเร็จ
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน
แบบสอบถามสำหรับผู้ปกครอง
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
แบบบันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน รายบุคคล
ครูผู้รับผิดชอบ สังเคราะรวบรวมเป็นของโรงเรียน
สรุปขั้นตอนที่ทำได้ ทำไม่ได้ ข้อจำกัดในการจัดกิจกรรม
กำหนดแนวทางแก้ไข นำผลการจัดกิจกรรมมากำหนดและปฏิบัติงานในครั้งต่อไป
ผู้อำนวยการนิเทศโดยสังเกตการจัดกิจกรรม มีการใช้แหล่งเรียนรู้เป็นไปตามแผนการจัดกิจ พร้อมให้ผลสะท้อนกลับให้ครูผู้สอน
นิเทศโดยการพูดคุย ซักถามจากผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครอง ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
มีหลักสูตรการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เหมาะแก่นักเรียนและเหมาะแก่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ผุ้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและข้อมูลหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เอาใจใส่ต่อการทำกิจกรรมของนักเรียน ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ครููเป็นพี่เลี้ยงให้แก่เด็กนักเรียน
นักเรียนมีส่วนร่วม มีความรับผิดชอบมากขึ้น เรียนรู้อย่างมีควาสุข
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ
71
10/9/2018, 12:06:09
บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา
พยัคฆภูมิพิสัย201201100
1. กำหนดนโยบายเป็นของสถานศึกษา/แผนงานโครงการ
2.จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
3.กำหนดกิจกรรมครอบคลุม ๔ ด้าน ได้แก่ head, heart, hand,health
4.จัดทำปฏิทินกการดำเนินงาน
5.จัด ให้มีการ (AAR)กันเดือนละ ๑ ครั้ง
6.จัดแสดงผงงานในกิจกรรม open houer
7.มีการนิเทศติดตามผล
1.จัดทำแผนงาน/โครงการประจำปีของสถานศึกษา
2.ให้ผู้เรียนเลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ
3.จัดตารางการจัดการเรียนรู้
4.จัดหาสื่ออุปกรณ์
5.วัดและประเมินผล
1.สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เช่นปราชท้องถิ่น วิทยาลัยการอาชีพ เกษตรอำเภอ แหล่งเรียนรู้ อื่นๆ
บูรณาการเข้ากับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวนไม่น้อยกว่า 120 ชั่วโมง/สัปดาห์
บูรณาการในกิจกรรมแนะแนว ชุมนุม ลูกเสือ - เนตรนารี และกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ประเมินผลตามสภาพแท้จริง และมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานในกิจกรรม open houer
จัดกิจกรรม(AAR) เดือนละ ๑ ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศน์ติดตามสมำ่เสมอ เดือนละ ๑ ครั้ง
แต่งตั้งกรรมการการประเมินผลประกอบด้วย ผู้อำนวยการ/ครูวิชาการ/บุคลภายนอก
สถานศึกษามีกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ตามความสนใจ และเป็นการพัฒนาให้ผู้เรียนได้มีอาชีพสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
1.ขับเคลื่อนนโยบายและอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
2.ส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรม
3.นิเทส กำกับ ติดตาม
1.วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล2.จัดกิจกรรมที่สอดคล้องตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนและพัมนาต่อยอดเป็นอาชีพที่ยั่งยืน
201201
72
10/9/2018, 12:25:17บ้านป่าตองหนองงูนาเชือกึ7171100
มีการประชุมวางแผนและกำหนดการทำกิจกรรม พร้อมตารางกิจกรรมตามชั้นเรียน
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองรับทราบถึงการจัดกิจกรรม
ได้รับการสนับสนุนจากตำรว ครูแดร์ สอนเรื่องยาเสพติด
มีการจัดตารางเรียนตามหลักสูตร
สามารถจัดกิจกรรมให้เข้ากับนักเรียนและตรงความต้องการครบทั้ง 8 สาระ
มีการวัดและประเมินผลจากผลงานของนักเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
ทำผลการประเมินมาปรับปรุงให้เข้ากับบริบท
ผู้บริหารและครูมีการนิเทศผลงานนักเรียน
ผู้บริหารและครูได้นิเทศและติดตามผลงานได้รับรางวัลโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงพอใจกับผลงานที่เกิดขึ้นกับนักเรียนได้รับการพัฒนาและฝึกทักษะเพิ่มเติมึ71ึ75
73
10/9/2018, 12:28:44บ้านหนองปอนาเชือก8484100
มีการประชุม อบรม แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อรับทราบนโยบาย กำหนดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้.. ปฏิบัติ ด้วยการจัดจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนครบทั้ง 4 H และนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรม นำเสนอแก่คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง
ปฏิบัติด้วยการประชุมวางแผนและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมให้ชัดเจนร่วมกัน ประชุมคณะครู ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ปฏิบัติด้วยการประสานความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆ เช่น ชุมชน เชิญวิทยากรภูมิปัญญาชาวบ้านมาให้ความรู้
จัดทำโครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบาย
มีการบูรณาการเข้ากับวิชาต่างๆ จัดทำกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจและความต้องการของนักเรียน เช่น งานใบตอง การทำขนม การทำอาหาร การเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ ฯ จัดทำกิจกรรมที่นักเรียนมีความสนใจและความต้องการของนักเรียน
เมื่อเสร็จกิจกรรมมีการวัดและประเมินผลโดยการทำแบบวัดผลประเมินผล และให้คณะครูร่วมวัดผลประเมินผล แล้วสรุปรายงาน
ปฎิบัติด้วยการนำผลการประเมินการจัดกิจกรรมมาวิเคราะห์ และสะท้อนผลการจัดกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
นิเทศโดยผู้บริหาร หัวหน้างาน ติดตามและทำความเข้าใจ ให้ความรู้เพิ่มเติมในการแก่นักเรียนในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นๆได้
มีการประเมินผลร่วมกันในด้านความสำเร็จและสิ่งที่ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยให้นักเรียนเป็นผู้หาข้อบกพร่องในการทำกิจกรรมนั้นและร่วมกันหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
มีหลักสูตรการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่เหมาะแก่นักเรียนและเหมาะแก่สภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ผุ้บริหารให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและข้อมูลหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เอาใจใส่ต่อการทำกิจกรรมของนักเรียน ติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
ครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้นักเรียน โดยจัดทำแผนกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ พร้อมทั้งเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย มีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
8484
74
10/9/2018, 12:41:03บ้านโพธิ์ชัยวาปีปทุม159159100ปฏิบัติตามนโยบาย
สร้างความตระหนักตามนโยบาย
สร้างภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอกจากวิยาลัยเทคนิค
จัด2 ชั่วโมงต่อชั้นเรียนต่อสัปดาห์บูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการวัดผลและประเมินผล รายงานผล
จัดทบทวนหลังการปฏิบัติจ
เวทีการแสดง
นิเทศภายใน เพื่อพัฒนาต่อยอด
ร่วมกันประเมินผลการนิเทศทั้งสองฝ่ายนำผลงานสู่ชุมชน ร่วมงานกับหน่วยงานนอกนำผลงานจัดนิทรรศการ พัฒนาอย่างสร้างสรรค์ได้ร่วมจัดกิจกรรม อย่างมีความสัมพันธ์
75
10/9/2018, 12:46:20บ้านก่อวาปีปทุม104104100
ประชุมวางแผนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ครบทั้ง4็็็้
ทั้ง 4 H
ประชุมครู คณะกรรมการสถานศึกษา สร้างความเข้าใจ ถึงการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ภาคเรียนที่ 1ประสานและได้รับความอนุเคราะห์จาก สภอ.วาปีปทุม ให้นายตำรวจมาให้ความรู้ตามโครงการครูแดร์
บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและรายวิชาเพิ่มเติมอิงกับการสอนทางไกลผ่นดาวเทียม
สังเกตพฤติกรรม ประเเมินผลงาน
ทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อเป็นการทบทวนวิธีการทางานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น
นิเทศตืดตามเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
โครงการผลิตน้ำยาสมุนไพรอเนกประสงค์เพื่อใช้ล้างถ้วยชาม ห้องน้ำ ในดรงเรียน
พึงพอใจและสนับสนุนการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องครูคอยอำนวยความสะดวกและดูแลอย่างใกล้ชิดในกาจัดกิจกรรม
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขพึงพอใจในผลงานของตนนำผลงานจัดแสดงและเป็นของฝากแก่ผู้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน
ชุมชนพอใจในการจัดกิจกรรมและให้การสนับสนุนโดยอุดหนุนซื้อน้ำยาอเนกประสงค์ผลงานของลูกหลาน
76
10/9/2018, 12:46:55บ้านแวงดงหนองยางยางสีสุราช6014.30ถึง15.30100
ประชุม ชี้แจงนโยบายและแนวการดำเนินกิจกรรม
ประชุมครู. ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อกำหนดกิจกรรม
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรอื่นเช่น อบต. อำเภอ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศึกษาเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา. โครงสร้างหลักสูตร บูรณาการ
บูรณาการร่วมกับรายวิชาเพิ่มเติมและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วัดประเมินผลโดยการสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติกิจกรรม
นักเรียนนำผลจากการปฏิบัติกิจกรรมไปฝึกทำที่บ้าน
ผู้บริหาร ครู คณะกรรมสถานศึกษา ผู้ปกครอง ร่วมติดตามผลการปฏิบัติกิจกรรมทุกครั้ง
พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ผลการร่วมทำกิจกรรมของนักเรียนมาเป็นผลผลิตทางอาหารและสินค้าเพื่อจำหน่ายได้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นที่ยอมรรับจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องครูเป็นแบบอย่างที่ดีในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนมีรายได้เสริมในระหว่างเรียน 60
ชุมชนยอมรับและมีความภาคภูมิใจในการพัฒนาต่อยอดผลผลิตจากการปฏิบัติของนักเรียน
50
77
10/9/2018, 12:56:19บ้านหนองแต้น้อยนาดูน111 คน111 คน100
ประชุมชี้แจง จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา จัดทำตารางเรียน
ประชุมครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ครูเข้ารับการอบรม
เจ้าหน้าที่อนามัย เจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้ พระภิกษุมาเทศน์
มีโครงสร้างในหลักสูตร ลดเวลาเรียน มีตารางเรียน
จัดกิจกรรมบูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม
การประเมินผลนักเรียนจากการเรียน ตามหลักเกณฑ์ ผ่าน หรือ ไม่ผ่าน
หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนลดเวลาเรียนมีการสนทนาและร่วมปรึกษา plc
ผู้บริหารให้คำปรึกษาหาแนวทางเพื่อแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้น
ผู้บริหารนิเทศการจัดกิจกรรมครูและนักเรียนรับการนิเทศ ปรับปรุงกิจกรรมมีไข่ไก่ มีหมูป่า มีผัก สำหรับทำอาหารกลางวันแต่ไม่สมำ่เสมอ
บริหารงบประมาณตามกิจกรรมหรือโครงการ มีผลการดำเนินงานเชิงประจักษ์
มีกิจกรรมสู่นักเรียนที่หลากหลายเน้นพื้นฐานอาชีพ และสิ่งที่นักเรียนชอบนักเรียนร่วมกิจกรรม 111 คนผู้ปกครองมีความพึงพอใจ 93 คน
78
10/9/2018, 13:01:10บ้านโคกใหญ่วาปีปทุม2626100
ประชุุมผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อกำหนดนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการ ดังนี้ 1. กำหนดแผนงาน/โครงการ 2. จัดทำปฏิทินการนิเทศ ติดตาม รายงาน 3. จัด AAR เพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน 4. จัดเวทีให้นักเรียนนำเสนอผลงาน 5. รายงานผล
ประชุมครู ประชุมนักเรียน เพื่อวางแผนการดำเนินงาน สร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน
สร้างเครือข่ายดังนี้ 1. ชุมชน 2. รพ.สต.บูรพาพัฒนา
บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้จันทร์ Head, อังคาร Hand, พุธ Health, ศุกร์ Heartบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้
ประชุมครู นักเรียนเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงานเป็นระยะ หาแนวทางในการดำเนินงาน การปรับปรุง พัฒนา
ผู้อำนวยการโรงเรียนนิเทศ ครูนิเทศ เพื่อปรับปรุง พัฒนา แก้ไขปัญหาที่พบ
ผู้นิเทศ ผู้รับการนิเทศ ร่วมกันวิเคราะห์ หาแนวทางร่วมกันในการพัฒนา ปรับปรุง การดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
มีกิจกรรมที่หลากหลายตามนโยบายมีผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายมีแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับนโยบาย
รู้จักคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพที่แข็งแรง มีทักษะวิชาชีพ
มีความเชื่อมั่น และพึงพอใจในการบริหารของโรงเรียน
79
10/9/2018, 15:00:02บ้านโคกไร่วาปีปทุม137137100
มีการกำหนดแผนงานกิจกรรมลดเวลาเรียนลงในหลักสูตรสถานศึกษาและเห็นชอบคัดกิจกรรมเด่นในโรงเรียน เช่น กิจกรรมสวดมนต์แปล 2. กิจกรรมงานสวนพฤกษศาสตร์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
มีการประชุมครูนักเรียนและประสานงานร่วมกับองค์กรต่างๆในชุมชน เช่น ผู้ปกครองในเขตบริการ อบต. อสม. ตำรวจ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่ายขึ้นมารับรองเพื่อดำเนินงาน
1.สวดมนต์แปลได้รับความอนุเคราะห์จากพระอาจารย์สิทธิชัยวัดลำนารายณ์จังหวัดลพบุรี
2. เต้นแอโรบิคได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์วิทยาลัยพละศึกษษมหาสารคาม
3.งานสวนพฤกษศาสตร์ได้ที่ปรึกษาจากโรงเรียนงัวบาวิทยาคมมาเป็นที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่จากลำตระคลองคอยแนะนำและเป็นที่ปรึกษานักเรียนสามารถนำมาปฎิบัติได้
การกำหนดเวลาเรียนของโรงเรียนบ้านโคกไร่
วันจันทร์ กิจกรรมแนะแนววิชาการ
วันอังคาร กิจกรรมงานสวพฤกษศาสตร์
วันพุธ กิจกรรมเต้นแอโรบิค
วันพฤหัสบดี กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
วันศุกร์ กิจกรรมสวดมนต์แปล
กำหนดเวลาทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา 14.30- 15.30 น. และดำเนินจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับผู้เรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียนสามารถบูรณาการเข้าได้ทุกวิชาสำหรับโรงเรียนบ้านโคกไร่เราจะเรียนวันละวิชาในหนึ่งชั่วโมงของกิจกรรมลดเวลาเรียน
ผู้บริหารมีการจัดการนิเทศและประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ
มีการประชุมและร่วมกันหาปัญหาการปฏิบัติงานสอบถามความพึงพอใจทั้งผู้ปฏิบัติและผู้ให้ปฏิบัติมาสะท้อนผลงานที่เกิดขึ้น
มีการจัดทำปฎิทินการออกนิเทศผู้บิหารและคณะกรรมการสถานศึกษาครูนักเรียนมีการนิเทศและสะท้อนผลงานอย่างต่อเนื่อง
ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศร่วมกันสรุปปัญหากิจกรรมจุดเด่นต้องพัฒนาจุดด้อยต้องแก้ไข
สถานศึกษาเราเป็นสถานที่ยอมรับของคนทั่วประเทศเพราะเราสามารถสร้างชื่อเสียงสวดมนต์แปลในระดับระดับภูมิภาคและประเทศ
ผู้บริหารสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบายและสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมต่างๆจนประสบความสำเร็จ
ครูต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและสามารถพัฒนานักเรียนในทุกๆด้านโดยเสมอภาค
นักเรียนมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถใช้ทักษะในการดำรงชีวิตประจำวันได้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำกิจกรรมและยอมรับผลงานอย่างภาคภูมิใจ
80
10/9/2018, 13:29:06บ้านโนนรังยางสีสุราช238238100
1.กำหนดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
2.ให้คุณครูแต่ละช่วงชั้น อบ.1,2 คุณครูระดับชั้น ป.1 - 3 , ป 4 - ุ6 และม. 1-3 กำหนดกิจกรรมที่จะปฏิบัติ
3. ดำเนินการตามแผนงาน
4. รายงานผลการดำเนินงานแต่ละระดับชั้น
ประชุมคณะครู ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ชี้แจง ถึงความสำคัญในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนรัง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับรักษ์สุขภาพ
2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัยรุ่นกับการปฏิบัติตนในสังคม
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด
3. สภาเด็กและเยาวชนอำเภอยางสีสุราช ให้ความรู้เกี่ยวการเลือกตั้งสุจริต
4.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนบุตรหลาน สานสัมพันธ์ ในกิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานจักสาน งานฝีมือ
5.นำนักเรียนไปทำบุญตักบาตร เพื่อให้พระได้เทศนาสั่งสอน อบรมคุณธรรม
6. กศน. แนะนำอาชีพ และให้บริการความรู้ อบรมอาชีพ ตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า
7.วิทยาลัยการอาชีพอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย มาอบรมเกี่ยวกับซ่อมคอมพิวเตอร์ให้กบนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน
จัดทำโครงสร้างบริหารหลักสูตร โครงสร้างเวลาเรียน
บูรณาการในรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ชั่วโมงสอนซ่อมเสริม
กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมชุมนุม
บูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกสาระการเรียนรู้
มีการวัดและประเมินผล โดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนขณะปฏิบัติกิจกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน ในกิจกรรมแต่ละกิจกรรม แต่ไม่ตัดเกรดผลการเรียน
และรายงานผล
ออกแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจในการจัดกิจกรรลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คือคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นำผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อมาปรับปรุงทบทวนกิจกรรม
1.ออกแบบและพัฒนากิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
2.ศึกษารายละเอียดของกิจกรรมเพิ่ม
3.วางแผนการประเมิน
- ศึกษาตัวชี้วัดของหลักสูตร
- กำหนดพฤติกรรมบ่งชี้ตามตัวชี้วัด
- เลือกวิธีการประเมิน
- สร้าง/จัดหาเครื่องมือ
- เกณฑ์การประเมิน
4.ประเมินวิเคราะห์ผู้เรียน
พัฒนาการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตัดสินใจ คุณลักษณะและค่านิยม สุขภาวะ
5.ประเมินความก้าวหน้าระหว่างและหลังการจัดกิจกรรม
6.รายงานผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
คณะครู แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ เมื่อสุดสุดภาคเรียน
มีการนำผลการประเมินมาสรุปผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม ของแต่ละกิจกรรม
ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และทำเป็นรายงานนำเสนอผู้บริหาร เพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศ ต่อไป
1.จัดทำปฏิทินนิเทศ 2. มีการนิเทศกำกับติดตามผลการดำเนินงาน โดยผู้บริหาร ครูวิชาการช่วงชั้น มีการนิเทศติดตามผลอย่างเป็นระบบ และอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา นำผลการนิเทศ มาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อย ของแต่ละกิจกรรม กิจกรรมไหนดีมีประโยชน์ ก็คงไว้และส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมต่อไป กิจกรรมไหนที่ไม่ประสบผลสำเร็จก็นำมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขต่อไป 3.โรงเรียนมีกิจกรรม Open House เพื่อเป็นการนำเสนอผลงานเด็ก เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้ปกครองได้รับรู้กิจกรรมที่โรงเรียนดำเนินการ 4. รายงานผลต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษามีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย รองรับกับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน
ผู้บริหารมีความพึงพอใจกับงานที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติตรงกับนโยบายจากการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ครูได้นำความรู้ ความสารถ ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมได้ตรงตามความถนัดของตน
แต่จะไม่ไหวเวลาที่ต้องการผลโอเน็ต เพิ่ม
นักเรียนมีความพึงพอใจเพราะจะได้ไม่ต้องเรียนให้หนักสมอง ได้เล่นบ้างได้ใช้ทักษะต่างๆในการทำงาน ร่วมกันเป็นทีม
ผู้ปกครองมีความพึงพอใจที่ได้เห็นบุตรหลานมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
ผู้ปกครองบางส่วน ต้องการให้เน้นวิชาการมากกว่าให้ทำกิจกรรมอื่นๆ บอกว่ากิจกรรมเหล่านี้ที่บ้านก็ทำ (แต่หารู้ไม่ว่า ทำแต่ผู้ปกครอง นักเรียนไม่ได้ทำ)
81
10/9/2018, 13:34:57บ้านหนองบัวสันตุยางสีสุราช142142100
กำหนดโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ลงในแผนงานของโรงเรียน
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ประชุมวางแผนในการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน
เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียน และให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม
มีการจัดกิจกรรมในคาบสุดท้ายของแต่ละวัน
มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกับกลุ่มสาระต่างๆ และนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
กิจกรรมที่จัดขึ้นมีการนำเสนอหน้าชั้นเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ้งกันและกัน
หลังจากดำเนินกิจกรรมแต่ละครั้งมีการสะท้อนผลในการจัดกิจกรรมทุกครั้ง
ผู้บริหารให้ความสำคัญติดตามประเมินผลตลอดปีการศึกษา
โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมร้องเพลงขับขานประสานเสียง ได้เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมครูมีความสุขจากการเห็นผลงานของนักเรียน นักเรียนมีทักษะทั้ง 4 H
นักเรียนได้นำเอาความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพได้
ชุมชน ผู้ปกครอง ให้การสนับสนุนเต็มที่ในการจัดกิจกรรม และชุมชนมีความสุขที่เห็นนักเรียนำกิจกรรมมาใช้ในชุมชน
82
10/9/2018, 14:26:51
โรงเรียนบ้านหนองป้าน
นาดูน15413688.31
นำนโยบายลงสู่การปฏิบัติโดยกำหนดไว้ในแผนงานโครงการ จัดทำโครงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ มีเวทีให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่นนำนักเรียนไปแสดงผลงานในการประเมินหมู่บ้าน อปพร.กระทรวงมหาดไทย ในระดับจังหวัด การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมการศึกษาพัฒนาตลาดประชารัฐระดับอำเภอ
ประชุมครูพูดคุยนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้รายละเอียดแก่นักเรียน แบ่งกลุ่มสนใจ บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมนุม
1.องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอนาดูน จัดหาบุคลากรภูมิปัญญาท้องถิ่นมาฝึกสอนกิจกรรมการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดอบรมผู้นำเยาวชนตำบลหนองคู เรื่องการบริหารงานผู้นำเยาวชน การจัดทำโครงการ
2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองแต้น้อย ตำบลหนองคู ให้ความรู้การป้องกันสารเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
3. สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาดูน ให้ความรู้การป้องกันสารเสพติด (ครูแดร์)
4. พระมาสอนคุณธรรมทุกวันศุกร์
จัดทำโครงสร้างหลักสูตรเวลาเรียน กำหนดกิจกรรมในชั้นเรียน บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมนุม
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและชุมนุมโดยเฉพาะกิจกรรมเสริมทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพ ศิลปะและพลศึกษา
เมื่อเสร็จกิจกรรมมีการวัดผลประเมินผลตามกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมชุมนุม การประเมินกิจกรรม เป็น ผ่าน / ไม่ผ่าน โดยการทำแบบวัดผลประเมินผล แบบสอบถามความพึงพอใจ และให้คณะครูร่วมวัดผลประเมินผล แล้วสรุปรายงาน

ทบทวนหลังการปฏิบัติกิจกรรมทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อเป็นการทบทวนวิธีการทางานทั้งด้านความสำเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการสอนลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ มีการทบทวนหลังการปฏิบัติแต่ไม่เป็นรูปแบบที่เป็นทางการ ไม่มีการจดบันทึก เพียงพูดคุยกันในวงสนทนาในประเด็นปัญหาและแก้ไขในบางส่วน
ผู้อำนวยการและฝ่ายวิชาการนิเทศติดตามทุกภาคเรียน
มีการประเมินผลเพื่อการปรุบปรุงและพัฒนาในทุกสิ้นปีการศึกษาสถานศึกษามีกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรมมีความพึงพอใจมีความสุขในการสอน12070
83
10/9/2018, 14:35:17
โรงเรียนอนุบาลดงเมืองน้อย
ยางสีสุราช141 คน141 คน100
โรงเรียนได้ดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยได้จัดทำไว้ในแผนงานโครงการ ในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียน ชื่อโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน 8สาระหลัก และในชั่วโมงแนะแนวด้วย
-
ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสร้างความตระหนักโดย ประชุมวางแผนงานร่วมกันดังนี้
- ประชุมกับคณะครูสายผู้สอนร่วมตกลงกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 4 H
-ประชุมระหว่างครูผู้สอนและนักเรียนเพื่อสร้างความตระหนักความสนใจในกิจกรรมที่สนใจในการเรียนรู้
ประชุมผู้ปกครองเพื่อให้มีส่วนร่วมในการคิดเห็นและมีร่วมมือในการจัดกิจกรรมให้แก่บุตรหลาน
-
ทางโรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากภายนอกอื่น เช่น ภูมิปัญญท้องถิ่น ตำรวจ พยาบาล มีให้ความรู้ด้านสุขภาพ ด้านยาเสพติด ด้านฝีมืออาชีพ เป็นต้น
-
ทางโรงเรียนได้กำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตร มีโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระหลักและในชั่วโมงแนะแนว ชั่วโมงHome room
-
ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไว้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการใน 8 กลุ่มสาระหลักและในชั่วโมงแนะแนว ชั่วโมงHome room
-
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ทุกกิจกรรม ได้จัดทำแบบประเมินผลและมีกิจกรรมรายงานนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางพัฒนา หรือแนะนำ แก้ไข
-
หลังการปฏิบัติการจัดกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้แล้ว ทางโรงเรียนได้ประชุมให้สะท้อนความคิดระหว่าง ผู้เรียนกับผู้สอน ระหว่างผู้บริหารกับคณะครูสายผู้สอน เพื่อเป็นแนวทางพัฒนา หรือแนะนำ แก้ไข ต่อไป
เมื่อดำเนินกิจกรรมแล้ว จะมีการนิเทศภายในของผู้อำนวยการโรงเรียน และสายผู้สอนระดับชั้น
เมื่อดำเนินกิจกรรมแล้ว จะมีการประเมินผลนิเทศร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับคณะครูสายผู้สอน ระหว่างครูกับครู เพื่อสรุปผลความพึงพอใจ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติพัฒนาต่อยอด เพื่อปรับปรุงแก้ไข ต่อไป
ผลสำเร็จการดำเนินการในภาพรวมของโรงเรียนคือ มีไก่ไข่ มีปลา สำหรับให้แม่ครัวของโรงเรียนใช้ในการการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนเพียงพอ และเหลือไว้จำหน่ายให้กับชุมชน
ผู้บริหารให้ความร่วมมือ สนับสนุน และมีความพึงพอใจกับกิจกรรม
ครูสายผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีความพึงพอใจ มีความสุขกับการจัดกิจกรรม
นักเรียนรักการทำงาน รักการได้ร่วมกิจกรรม รักการมาโรงเรียน
ผู้ปกครองชื่นชมผลงาน และมีความพึงพอใจกับผลงานบุตรหลานตนเอง
84
10/9/2018, 14:38:59บ้านขามเรียนพยัคฆภูมิพิสัย271271100
คณะครู PLC ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดทำหลักสูตรหน่วยการเรียนรู้แต่ละช่วงชั้น
ประชุมร่วมกันทุกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องในการรับทราบนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในทุกระดับชั้น
ชุมชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเป็นวิทยากรในการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทักษะอาชีพ
ร่วมกันจัดทำหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้ครบทั้ง 4 ็ ทุกระดับชั้น
ได้จัดทำตารางเรียนหน่วยการเรียนที่สอดคล้องกับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
มีรายงานผลการดำเนินงานโครงการ จัดทำ AAR ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ครูและนักเรียนร่วมกันสะท้อนผลการจัดกิจกรรมเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
มีการนิเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาครั้งต่อไป
การนิเทศแบบกัลยามิตรสะท้อนผลการจัดกิจกรรมการดำเนินงานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
นำนโยบายมาสะท้อนขยายผลให้กับคณะครูจนสำเร็จลุล่วงตามโครงการ
มีความสุขในกิจกรรมที่จัดให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติ
ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นำความรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ไปต่อยอดในการใช้ชีวิตต่อไป
ชุมชน ผู้ปกครองพอใจในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดประสบการณ์ให้กับนักเรียนและได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
85
10/9/2018, 14:42:52บ้านจอกขวางวาปีปทุม8888100
86
10/9/2018, 14:43:51บ้านจอกขวางวาปีปทุม8888100
87
10/9/2018, 14:53:56บ้านหนองบึงนาเชือก121 คน121 คน100
จัดทำโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ในแผนปฏิบัติการ จัดทำโครงสร้างหลักสูตร
จัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจนโยบาย และเข้าใจตรงกัน
เชิญวิทยากรภายในท้องถิ่นที่มีความรู้เฉพาะทางมาให้ความรู้กับนักเรียน
จัดเวลาเรียนให้บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้และชั่วโมงสุดท้ายของตารางเรียน
จัดกิจกรรมให้ครบทั้ง 4 ด้าน ที่เหมาะสมกับความต้องการและวัยของผู้เรียน
วัดผล ประเมินผลตามสภาพจริง และรายงานผลหลังกิจกรรมทุกครั้ง
ประชุมครูเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมหาข้อดี ข้อด้อย เพื่อพัฒนาต่อไป
นิเทศโดยผู้บริหาร และคณะครูในสถานศึกษา
มีการประเมินผลการนิเทศร่วมกัน เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานต่อไป
โรงเรียนมีหลักสูตร มีกิจกรรมที่ดีและเหมาะสมกับความต้องการและวัยของผู้เรียน ที่ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจริงได้
ผู้บริหารมีความพึงพอใจกับนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และสนับสนุนทุกด้าน
ภูมิใจที่นักเรียนได้รับความรู้เพิ่มเติมจากหลายๆด้าน
มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ผู้ปกครองพึงพอใจในกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้น ให้การสนับสนุนด้วยดี
88
10/9/2018, 15:54:56
โรงเรียนบ้านเครือซูด
นาดูน9191100
กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning สำหรับนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง วิชาภาษาอังกฤษ โดยครูจัดแบ่งกลุ่มนักเรียน ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะคละนักเรียนที่ เก่ง ปานกลาง อ่อน อยู่รวมกันเพื่อให้นักเรียนคนที่เก่งได้ช่วยเหลือเพื่อนที่ไม่เก่งหรืออ่อน เพื่อไม่ให้เกิดความแตกต่าง ในการเรียนรู้ เพื่อทำกิจกรรม โดยครูจัดแบ่งกลุ่ม ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นผู้สอนน้องของแต่ละกลุ่ม เวลาในการเริ่มทำกิจกรรม คือ 14.30 น. สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีครูที่เป็นผู้รับผิดชอบ คอยให้คำปรึกษา คอยชี้แนะ ในสิ่งที่นักเรียนสงสัย หรือนักเรียนเกิดความไม่แน่ใจ จะมีครูประจำอยู่แต่ละกลุ่มนั้น
คณะครูร่วมกันปรึกษาหารือ เพื่อเสนอแนวคิด และจัดครูผู้รับผิดชอบในกิจกรรม พี่สอนน้อง ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีครูประจำ ภายใต้การดูแล และการให้คำปรึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน ผู้ปกครองของนักเรียน ในการส่งเสริมกิจกรรม สนับสนุนให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้เชื่อมโยงระหว่างชุมชนและโรงเรียน
ในส่วนของการบริหารจัดการเวลาเรียน สำหรับนโยบายลดเลาเรียน เพิ่มเวลารู้นั้น ทางโรงเรียนได้จัดสรรเวลา ตามประกาศโครงการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning เวลา 14.30 น. สัปดาห์ละ 3 วัน คือ วันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
เป็นการบูรณาการระหว่างรายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ควบคู่กันไป โดยจะเริ่มจากการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ในแต่ละหมวดต่างๆ เพื่อฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ในส่วนของคำศัพท์ต่างๆที่พี่นักเรียนชั้น ป.6และ ป.5 นำมาสอนน้อง โดยให้น้อง ป.1- ป.4 ได้ฝึกอ่าน ฝึกเขียน ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
ในส่วนของการวัดผลและประเมิน ในกิจกรรมพี่สอนน้อง จะวัดจากการทำกิจกรรมโดยครูแต่ละกลุ่ม จะจัดการวัดโดยให้นักเรียนอ่านคำศัพท์ที่พี่สอนน้องมาแล้ว เป็นการทบทวน ในการสิ่งนักเรียนได้เรียนรู้ โดยครูจะมีแบบวัดการอ่านคำศัพท์ที่นักเรียนชั้นป.6 และป.5 เตรียมนำมาสอนน้อง ครูแต่ละห้องจัดทำแบบฝึกคำศัพท์ที่พี่นำมาสอนน้อง มาให้นักเรียนแต่ละคนภายในกลุ่มอ่านพร้อมสะกดตัวอักษร เพื่อที่จะวัดได้ว่านักเรียนอ่าน สะกด และรู้ความหมายหรือไม่
ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูร่วมกันปรึกษาถึงปัญหาที่ครูแต่ละกลุ่มพบเจอ แล้วนำมาสนทนาแลกเปลี่ยนปัญหาและกาทางแก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยมีผู้บริหารคอยให้คำชี้แนะ สำหรับคณะครู
จากกิจกรรมพี่สอนน้อง ในวิชาภาษาอังกฤษ จุดเริ่มต้นของกิจกรรมพี่สอนน้อง วิชาภาษาอังกฤษ คือคำศัพท์ ถ้าผู้เรียนไนแต่ละระดับไม่รู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษทำให้การเรียนวิชาภาษาอังกฤษนั้นต้องติดขัด และไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้ในทั้ง 4 ทักษะ คือการฟัง พูด อ่าน และเขียน ดังนั้นโรงเรียนจึงจัดให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ขึ้น เพื่อพัฒนาการอ่าน แล้วต่อยอดไปการพูด ฟัง เขียน หลังจากนั้นนำไปสู้ทั้ง 4 ทักษะอย่างเต็มศักยภาพ
คณะครูที่รับผิดชอบในแต่ละกลุ่มร่วมกันปรึกษาหารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทำกิจกรรม ซึ้งครูจะสังเกตพฤติกรรมในการร่วมกิจกรรมของนักเรียนแต่ละคน แล้วนำมาแลกเปลี่ยนถึงปัญหาและช่วยกันหาทางแก้ไขร่วมกัน
คะแนนต่างๆที่ส่งผลต่อสถานศึกษา ที่เกิดจากการร่วมมือของ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครอง
ดูแล สร้างกำลังใจให้แก่คณะครู นักเรียน รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมพี่สอนน้อง
เกิดความร่วมมือของคณะครูภายในโรงเรียนเพื่อให้กิจกรรมสำเร็จไปอย่างลุล่วง โดยคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ
มีความรู้ความเข้าใจในการเรียนรู้คำศัพท์เป็นพื้นฐานสำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษ เพื่อจะนำไปต่อยอดสู่การสื่อสารภาษาอังกฤษ
เกิดความภาคภูมิใจในผลผลิตของนักเรียนทำให้เกิดประสิทธิผลต่ออนาคตต่อผู้เรียน
89
10/9/2018, 16:33:50บ้านหนองโนทับม้านาดูนุ6565100มีแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
1. มีการประชุมคณะครู นักเรียน ในการปฏิบัติกิจกรรม
2.เชิญผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ลงความเห็นในการจัดกิจกรรม
3. ประชุมนักเรียนกำหนดการเรียน
ได้รับความร่วมมือจากองค์กรภายนอกมาให้ความรู้เช่น สถานีตำรวจภุธร ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยเกษตรกรรมมาให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
มีแผนการจัดการเรียนรู้ในการจัดทำการทำโครงงานถนอมอาหาร
มีแผนการจัดการเรียนรู้กา่รพัฒนาการอ่านการเขียน
มีการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับสาระการเรียนรู้ในกลั่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่ม และเมื่อสิ้นสุดการเรียนมีการรายงานผลต่อผู้บริหารสถานศึกษา
มีการวัดและประเมินผล ทุกกิจกรรม
เมื่อสิ้นสุดการจัดกิจกรรมมีการประชุมชี้แจงรายงานผลปัญหาในการจัดกิจกรรม
มีการนิเทศติดตามผลโดยผู้ลริหารและคณะครู นำผลการนิเทศไปปรับปรุงพัมนาให้ดีขึ้น
ประชุมสรปการจัดกิจกรรมโรงเรียนมีผักปลอดสารพิษใช้ในการทำอาหารกลางวันพอใจมีความรู้ในการจัดกิจกรรมและมีความพึงพอใจได้ปฏิบัติจริงมีความสุขในการเรียนได้รับการตอบรับจากชุมชนเป็นอย่างดี
90
10/9/2018, 17:14:07บ้านไก่นาวาปีปทุม129129100
มีการกำหนดใว้ในนโยบายแผน มีการนิเทศอย่างเนื่องเพื่อเป็นการเสนอแนะหลังจากที่ทำกิจกรรม และมีแผนการนำเสนอผลงานที่เกิดขึ้นจากนักเรียน
มีการประชุมครู ผู้ปกครอง ตลอดจนนักเรียนเพื่อให้มีความเข้าใจว่ากิจกรรมลดเวลาเรียนนี้จะให้นักเรียนเลือกตามความสมัครใจเพราะหากนักเรียนเป็นคนเลือกก็จะทำกิจกรรมนั้นได้ดี
มีวิทยากรจากหมู่บ้านมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทอเสื่อกก การทำกล้วยฉาบ นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการที่มาให้ความรู้และฝึกปฏิบัติคือสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดมหาสารคาม
การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะบูรณาการกับกิจกรรมชุมนุมในวันพุธชั่วโมงสุดท้าย โดยให้นักเรียนเลือกตามความสนใจ
บูรณาการกับกิจกรรมชุมนุม บูรณาการกับสาระสุขพละศึกษา
ในการประเมินผลจะเริ่มตั้งแต่การมาเข้าเรียน การร่วมกิจกรรมและประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน
จะมีการสะท้อนผลอย่างสมำ่เสมอเพื่อที่จะช่วยแก้บัญหา และส่งเสริมในกืจกรรมที่ไม่มีปัญหา
ในการนิเทศจะมีทั้งการนิเทศด้วยผู้อำนวยการและเพื่อนครูเพื่อส่งเสริมให้กำลังใจและช่วยในการแก้ปัญหา
การนิเทศโดยครูและผู้บริหารผลเป็นที่พอใจมีชื่อเสียงด้านการกิจกรรม BBLผู้บริหารเป็นที่ชื่นชมของโรงเรียนอื่นมีความภูมิใจมากขึ้นมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความชื่นชมและรู้จักโรงเรียนมากขึ้น
91
11/9/2018, 12:42:37บ้านคึมบงนาเชือก9393100
ทางโรงเรียนได้ประชุมคณะครู คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบาย ลดเวลาเรียน เพี่มเวลารู้ โดยกำหนดการจัดกิจกรรม ตั้งแต่เวลา 14.30 - 15.30 นในวันจันทร์ และวันพุธของทุกสัปดาห์ โดยจัดเป็นชมรม ดังนี้ ชมรมนันทนาการ ชมรมเกษตรปลอดสารพิษ และชมรมหัตถกรรม และออกคำสั่งให้ครูรับผิดชอบในแต่ละชมรม ให้นักเรียนสมัครในชมรมที่ตนเองตามความสนใจและถนัด
ได้ดำเนินการสร้างตระหนักความเข้าใจกับนักเรียนให้เห็นความสำคัญในการจัดกิจกรรมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจร่วมกัน ปลูกฝังค่านิยมให้เห็นความสำคัญโดยเน้นการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ สอดแทรกหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
ได้ดำเนินการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกเช่น เชิญมาเป็นวิทยากร เชิญภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสาธิต ให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือในกิจกรรมของชมรมต่างๆ
ได้กำหนดบริหารจัดการเวลาเรียนดังนี้ ตั้งแต่เวลา 14.30 - 15.30 น ในวันจันทร์ และวันพุธในแต่ละสัปดาห์
ในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ได้มีการบูรณาการสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกิจกรรมที่ปฏิบัติ
มีการวัดและประเมินผล รายงานผลการดำเนินการต่อที่ประชุมเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และนำผลการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้งานประสบความสำเร็จตามเป้าหมายยิ่งขึ้น
นำผลการวัดและประเมินและคำแนะนำจากวิทยากรมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ได้รับการนิเทศติดตามผล ให้กำลังใจและสนับสนุนจากผู้บริหารและชุมชนอย่างต่อเนื่อง และนำผลที่ได้รับมาต่อยอดในกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้รับการประเมินผล การนิเทศร่วมกันทั้งผู้นิเทศ และผู้รับการนิเทศ มีการแลกเปลียนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่เนื่อง
ทางโรงเรียนได้รับความชมเชย และเป็นที่ยอมรับของชุมชน
ผู้บริหารได้ให้กำลังใจตลอดสนับสนุนด้านงบประมาณ และให้คำปรึกษาตลอดมีการนิเทศอย่างสม่ำเสมอ
ครูผู้รับผิดชอบได้รับคำชมเชยจากชุมชนและผู้ปกครอง
นักเรียนได้ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจและถนัด มีการเรียนรู้อย่างมีความสุข ภูมิในในผลงานของตนเอง
ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก ภมูิใจในการจัดกิจกรรม และให้การสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดี
92
11/9/2018, 9:30:15บ้านแก่นเท่าวาปีปทุม4343100
ได้กำหนดนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกับคณะครูและนักเรียน
1.กิจกรรมครูแดร์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
2.กิจกรรมร่วมกับ อบต.ในการแข่งขันการเต้นออกกำลังกายในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
3.กิจกรรมร่วมกับ รพ.สต.ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลร่างกายโรคภัยต่างๆ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในช่วงชั่วโมงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
บูรณาการเข้ากับทุกวิชามีการวัดและประเมินผลโดยใช้เกณฑ์ ผ่าน กับ ไม่ผ่าน
มีการประชุมร่วมกับคณะครูเพื่อประเมินผลที่เกิดขึ้นว่ามีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานหรือไม่เพื่อหาแนวทางแก้ไขส่งเสริมต่อไป
มีการนิเทศผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง
คณะครูร่วมกันนิเทศผลการปฏิบัติงานสถานศึกษามีการจัดการที่สามารถส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตามศักยภาพมีความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมมีความร่วมมือช่วยกันในการดำเนินงาน
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการทำงาน
93
11/9/2018, 9:43:25บ้านหัวฃ้างนาเชือก101101100
โรงเรียนกำหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ดังนี้
๑. นำหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
๒. บริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตาม
ความสนใจและถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล
๓. สถานศึกษาบริหารจัดการเวลาเรียน และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” ได้อย่างเหมาะสม ทั้งด้านวิชาการ ด้านปฏิบัติ นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
ตามความสนใจและถนัดของแต่ละบุคคล
๔. นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ พัฒนา
ตนเองตามความสนใจและความถนัดอย่างเต็มตามศักยภาพ และมีความสุขกับการเรียนรู้
๕. พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
สถานศึกษาได้สร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning ให้ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังนี้
1. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเพิ่มพูนทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะชีวิต ทักษะการแก้ปัญหา
การทางานเป็นทีม สร้างเสริมคุณลักษณะ ค่านิยมที่ดีงามและความมีน้าใจต่อกัน
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมหลักองค์ ๔ แห่งการศึกษา ได้แก่
2.1 ด้านพุทธิศึกษา
2.2 ด้านจริยศึกษา
2.3 ด้านหัตถศึกษา
2.4 ด้านพลศึกษา
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สนองตอบความสนใจ ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน
ทุกคน โดยคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
4. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เพิ่มโอกาสให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง
มีประสบการณ์ตรง สร้างความรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างมีความสุข
5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีความหมายและเชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ใช้ชุมชน
ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศรอบตัวเป็นแหล่งเรียนรู้
6. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้วางแผน คิดวิเคราะห์ อภิปราย สรุปความรู้
นาเสนอ จุดประกายความคิด สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหาและ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา
มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ
8. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม เป็นการเรียนรู้ในระหว่างการทางาน
ที่ทุกคนในทีมเน้นความเป็นระบบ มีวิจารณญาณร่วมกันตลอดเวลาว่ากาลังทาอะไร จะทาให้ดีขึ้นอย่างไร แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความสามัคคี มีน้าหนึ่งใจเดียวกัน มีความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
9. จัดกิจกรรมเรียนรู้ควบคู่กับการประเมินผลการเรียนรู้ที่เน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) โดยใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความสาคัญกับการประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)
สถานศึกษาได้สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก ในการเข้ามาให้ความร่วมมือและสนับสนุน การดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning เช่น วัด สถานีอนามัย โรงพยาบาล ตลาด หอสมุด พิพิธภัณฑ์
โรงพยาบาล ผู้รู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น
สถานศึกษามีการบริหารจัดการเวลาเรียน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning โดย
1. จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร จำนวน 3 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. จัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” หมวดที่ 2-4 จำนวน 5 ชั่วโมง/สัปดาห์
3. วิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง และมีการบูรณาการวิชาหน้าที่พลเมืองลงสู่กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการอยู่แล้ว (โดยไม่เพิ่มชั่วโมงเรียน)
เวลา 8.15 – 11.30 น.
จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือเรียนเนื้อหา สาระ ภาควิชาการ
เวลา 12.30 - 14.30 น.
- จัดให้เรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชาเพิ่มเติม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และภาคปฏิบัติ
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จัดเป็นกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้” บังคับตามหลักสูตร
เวลา 14.30 - 15.30 น. ปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
การวัด ประเมินผล และรายงานผล จัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ : Active Learning ดำเนินการ โดยใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลที่หลากหลายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยเน้นการประเมินสภาพจริง (Authentic Assessment) ใช้เทคนิควิธีการประเมินสภาพจริงที่หลากหลาย ที่ให้ความสาคัญกับการประเมินการปฏิบัติ (Performance Assessment)
1. หมวดที่ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วย กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ให้ตัดสินผลการประเมินเป็น “ผ่ำน” และ “ไม่ผ่ำน” ตามเกณฑ์การประเมินที่หลักสูตรกาหนด และเป็นส่วนหนึ่งของการจบหลักสูตรสถานศึกษา
2. หมวดที่ 2 - 4 กิจกรรมสร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ กิจกรรมสร้างเสริมคุณลักษณะและค่านิยม และกิจกรรมสร้างเสริมทักษะการทางาน การดารงชีพและทักษะชีวิต ให้ประเมินผลความก้าวหน้าพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล และประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผู้เกี่ยวข้อง โดยบันทึกผลการประเมินเป็นแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ของนักเรียนรายบุคคล
การทบทวนหลังการปฏิบัติ ( AAR ) การจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ Active Learning
โดย
1.ใช้การนิเทศภายใน การเสวนาสะท้อนผลหลังการปฏิบัติ (After Action Review : AAR) เป็นเครื่องมือในการศึกษาและพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการและกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และเป็นเครื่องมือการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอ ต่อเนื่อง
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนา “กระบวนการบริหารจัดการเวลาเรียน” อย่างเป็นระบบ
1. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
2. ประชุม เสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) นำผลไปใช้ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. สรุปรายงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครองมีการร่วมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ และนำผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน
สถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษา ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักการ
ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
1. เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ระดับโรงเรียน และการบริหาร
จัดการเวลาเรียนที่เอื้อต่อการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. อำนวยความสะดวก ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยต่าง ๆ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ
3. ประสานและแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาแล ะ
ภูมิปัญญาต่าง ๆ มาร่วมในการบริหารจัดการเวลาเรียน การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้”
4. นิเทศ กากับ ติดตาม อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
5. จัดเวทีเสวนาทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)
6. นำผลการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) และผลการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการเวลาเรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ให้ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน
1. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความสนใจ
ความถนัดและความต้องการ จาแนกเป็นระดับชั้นเรียน และเป็นรายบุคคล
2. มีการออกแบบกิจกรรม เพิ่มเวลารู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล หลักการและ
แนวทางการจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
3. มีการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” โดยเน้นการสร้างแรงจูงใจ
นักเรียนให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ จัดการเรียนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ และกิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
4. ร่วมเสวนา ทบทวนหลังการปฏิบัติ และนำผลมาพัฒนาการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
5. ประเมินและพัฒนานักเรียนเต็มตามศักยภาพของนักเรียนแต่ละคน
6. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. รายงานผลการเรียนรู้ของนักเรียน
1. สนใจและเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางเรียน และวิธีการเรียนรู้ที่กาหนดอย่างกระตือรือร้น
และสนองตอบต่อกิจกรรมเต็มตามศักยภาพและขีดความสามารถของตนเอง
2. สำรวจความสนใจ ความต้องการ และศักยภาพของตนเองเพื่อวางแผนการเรียนรู้ และ
พัฒนาตนเอง
3. มีการค้นหาความถนัด ความต้องการของตนเอง
4. มีการฝึกฝน พัฒนาเพิ่มพูนความสามารถของตนเอง
5. มีการประเมินและปรับปรุงวิธีการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. มีการให้ข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูผู้สอน
7. เข้าร่วมนำเสนอผลการเรียนรู้ของตนเองอย่างภาคภูมิ
1. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียนในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” และ
ให้ความร่วมมือกับโรงเรียน ในการดาเนินงานตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”
2. ให้ข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ของผู้เรียน
3. ประเมินความก้าวหน้าการปฏิบัติกิจกรรมของผู้เรียน และร่วมชื่นชมผลงานของผู้เรียน
94
11/9/2018, 10:09:51
โรงเรียนบ้านเหล่ากว้าง
นาเชือก2424100
มีการจัดประชุมบุคลากรภายในโรงเรียนร่วมกันวางแผนและแนวทางในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
มีการประชุมครูและนักเรียนร่วมกันวางแผน เพื่อกำหนดกิจกรรมร่วมกัน
มีการเชิญวิทยากรในชุมมาให้ความรู้แก่นักเรียน เช่น การเรียนในเรื่องคุณธรรมจริธรรม การฝึกสมาธิ โครงการส่งเสริมสุขภาพ
มีการจัดกรรมของแต่ละชั้นเรียน ป.1-3 เน้นเน้นกิจกรรมอ่านออกเขียนได้ และจัดกรรมร่วมกันอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ในคาบสุดท้าย กิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ
จัดกิจกรรมบูรณาการเข้ากับทุกกลุ่มวิชา ดูจากพัฒนาการของนักเรียนและความร่วมมือในการทำกิจกรรม
ร่วมประชุมครูและนักเรียนหลังจากการจัดกิจกรรม
มีการนิเทศติดตามอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
ร่วมกันวิเคราะห์ผลการปฏิบัติโครงการ
ครูและนักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน มีผลผลิตเพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
ผู้บริหารมีความพึงพอใจกับงานที่ทุกคนร่วมกันปฏิบัติในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ครูมีความพึงพอใจในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
นักเรียนมีทักษะเพิ่มมากขึ้น ความสุขในการเรียนรู้ในกิจกรรม
ชุมชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
95
11/9/2018, 10:30:59บ้านบุ่งง้าวยางสีสุราช117117100
1) ประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันวางแผนเพื่อหาแนวทางการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน
2) จากการประชุมสรุปผลได้ ดังนี้ คือ การดำเนินงานจะสอดคล้องกับโครงการโรงเรียนปลอดขยะ โดยการนำขยะมาจัดสรรให้เกิดประโยชน์ในช่วงลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
3) จากนั้นจึงนำไปสู่การขยายผลสู่การปฏิบัติ
สร้างความตระหนักในการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ : Active Learning โดยการประชุมผู้ปกครองเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางการปฏิบัติของโรงเรียน ซึ่งได้รับความสนับสนุนเป็นอย่างดี
การสร้างภาคีเครือข่ายกับประชาชน ผู้ปกครองโดยมีนักเรียนเป็นตัวช่วยประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยมีการสนับสนุนนำปราชญ์ชาวบ้านมาเป็นวิทยากรช่วยในการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านบุ่งง้าว
การบริหารจัดการเวลาเรียน โรงเรียนบ้านบุ่งง้าวจัดตารางเรียนทุกคาบสุดท้ายของวันจันทร์ ถึงวันพุธ เป็นระยะเวลา 3 วัน สำหรับคาบลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ให้กับนักเรียนในแต่ละชั้นดำเนินการได้อย่างเต็มที่และเกิดผลประโยชน์กับนักเรียนอย่างสูงสุด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สามารถบูรณาการกับการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลารู้ :Active Learning ในคาบเรียนทั้ง 3 วัน ได้อย่างเหมาะสม จะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมในแต่ละสัปดาห์
1) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมตามแนวทาง นโยบาย “ ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ” ได้ครบทุกคน
2) ร้อยละ 15 ของโรงเรียนได้รูปแบบการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มสาระหลักในห้องเรียนที่สอดคล้องกับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตร
3) ร้อยละ 100 ของโรงเรียนมีรูปแบบการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่สอดคล้อง กับมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรอย่างน้อย 2 กลุ่มสาระหลัก
การทบทวนหลังการปฏิบัติ (ARR) จะดำเนินการหลังจากได้ดำเนินการไปแล้วในแต่ละภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษา
การนิเทศภายในโรงเรียนจะดำเนินการเป็นประจำปีการศึกษา จะช่วยกันประชุมปรึกษาหารือร่วมกัน
ร่วมกันประชุมปรึกษาหารือร่วมกันทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ
ได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะและร่วมเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ได้เข้ามามีส่วนร่วมประสานงานกับชุมชนมากขึ้นได้นำชิ้นงานของนักเรียนไปต่อยอดเกิดโครงงาน และผลงานต่างๆได้นำไปต่อยอดใช้ความรู้ในครอบครัวและชุมชนได้เป็นชุมชนแห่งการปลอดขยะในอนาคตต่อไป
96
11/9/2018, 10:50:18อนุบาลนครจัมปาศรีนาดูน47936275.57
มีการกำหนดนโยบายเป็นของโรงเรียน ประชุมวางแผนงานและทำเป็นโครงการเพื่อขับเคลื่อนนโยบยลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มีประชุมชี้แจงนโยบาย ของโรงเรียน ให้บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทราบ แต่งตั้งคณะทำงาน และวางแผนงานและโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
มีการสร้างภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีตำรวจ จัดส่งครูแดร์ มาสอนเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันสารเสพติด สาธารณสุขอำเภอ และโรงเรียนบาล มาสอนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ โภชนการ และการออกกำลังกาย ภูมิปัญญาท้องถิ่น มาสอนเกี่ยวกับทักษะอาชีพ เช่นการประดิษฐ์ดอกไม้ งานใบตอง การทำขนมไทย พระสงฆ์เข้ามาสอนเกี่ยวกับการฝึกสมาธิ คุณธรรม และจริยธรรม
มีการบริหารการจัดการเวลาเรียนเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ดังนี้
วันจันทร์ ทักษะทางวิชาการ
วันอังคาร ทักษะชีวิต
วันพุธ ส่งเสริมการออกกำลังกาย (เต้นแอโรบิก)
วันพฤหัสบดี จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์
วันศุกร์ คุณธรรม จริยธรรม
มีการจัดกิจกรรมบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนตามกลุ่มสาระ ภาษาไทย กลุ่มสาระคณฺตศาสตร์ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระศิลปะ และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
มีการวัดผลประเมินผล ทั้งการทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ์ การสำรวจ และการปฎิบัติจริง แล้วสรุปผลการประเมิน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
มีการนำผลการประเมินมาประชุมชี้แจงและปรึกษาหารือ ในส่วนที่บกพร่องและมีปัญหา ได้หาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ในส่วนที่ดีอยู่แล้วได้หาแนวทางส่งเสริมให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
มีการนิเทศติดตามภาคเรียนหละ 2 ครั้ง โดยทำเป็นแผนนิเทศ และปฏิทินนิเทศติดตาม และออกนิเทศโดย ผู้บริหาร หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตามปฎิทินที่กำหนด
หลังการการนิเทศ มีการสรุปการนิเทศ และหาแนวทางส่งเสริมพัฒนา และแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ส่งผลให้นักเรียน มีความสุขในการเรียน นักเรียนรักโรงเรียน ลดการขาดเรียนอย่างเห็นได้ชัด และได้ปฏิบัติตามนโยบายการขับเคลื่อนนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ผู้บริหาร มีความพอใจ และมีผลสำเร็จในเรื่องนโยบายเพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ได้ปฏิบัติตามนโยบายของโรงเรียน ในการขับเคลื่อนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เป็นคนดี มีความสุข และเป็นคนเก่ง มีทักษะทั้งทางด้านวิชาการ และทักาะชีวิต
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน มีความพอใจที่เห็นบุตรหลานเป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
97
11/9/2018, 11:07:19จตุคามประชาสรรค์ยางสีสุราช138138100
ประชุมครูเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้และร่วมกันออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ประชุมนักเรียนเพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมต่างๆ
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(ร้อยเอ็ด)ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนเรื่องการปลูกหม่อน และดำเนินการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสาธิตการแปรรูปใบหม่อนเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งทำให้โรงเรียนมีกิจกรรมการทำสวนหม่อน (Hand)
จัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้วันละ 1ชั่วโมง เวลา 14.30 น. - 15.30 น. โดยครูประจำชั้นเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรม
วันจันทร์ Head ได้แก่ เกมหมากฮอส เกมโดมิโน เกมจิ๊กซอว์ กิจกรรมบันเทิง
วันอังคาร Hand ได้แก่ การทำขนมทำอาหาร การเรียนรู้อาชีพในท้องถิ่น การทำสวนหม่อน สวนกล้วยและมะละกอ
วันพุธ Health ได้แก่ การละเล่นแบบไทย การเต้นแอโรบิก การเล่นกีฬาสากล
วันพฤหัสบดี PPHeart ได้แก่ ฝึกมารยาทไทย ร่วมประเพณีท้องถิ่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์
วันศุกร์ Heart กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระสุดสัปดาห์
บูรณาการในทุกกลุ่มสาระตามความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูประจำชั้นแต่ละชั้น
ครูประจำชั้นเป็นผู้วัดและประเมินผลการจัดกิจกรรมและนำมาสรุปผลเพื่อรายงานผลการจัดกิจกรรม
มีการทบทวนหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้งเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และประยุกต์ใช้เพื่อต่อยอดในการทำกิจกรรมต่อไป
มีการจัดทำปฏิทินการนิเทศภายในโดยผู้บริหารสัปดาห์ละครั้งในแต่ละระดับชั้น
ประเมินเพื่อรับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
ได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้สอดคล้องกับกิจกรรม และสามารถสอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น
ได้นำผลดีจากการจัดกิจกรรมเพิ่มเวลาเรียนลดเวลารู้ไปสู่ชุมชน
จัดกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของนักเรียนมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสนใจและนำไปพัฒนาความสามารถของนักเรียนได้
ได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ได้รับความร่วมมือที่ดีจากชุมชน ผุ้ปกครอง และองค์กรภายนอกในการประสานงานกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
98
11/9/2018, 11:44:25บ้านหนองห้างพยัคฆภูมิพิสัย11010797.27
ได้กำหนดโครงการลดเวลาเรียนเ้พิ่มเวลารู้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
ประชุมวางแผนและแบ่งภาระหน้าที่งานตามความเหมาะสม ระดับชั้น อบ. 2 - อบ.3 ป.1 - ป.3 และ ป.4 - ป.6
มีบุคคลภายนอกมาให้ความรู้กับนักเรียนคือโครงการพระสอนธรรมในโรงเรียน ทุกวันพุธ และโครงการครูแดร์ตำรวจให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
มีการจัดคาบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ในคาบสุดท้ายวันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วัน
บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทุกกลุ่มสาระประเมินตามงานที่ได้คือ ผ่านหรือไม่ผ่าน
มีการประชุมหลังการจัดกิจกรรมเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
นิเทศโดยผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกันอภิปรายกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาได้รับการยกย่องชมเชยจากชุมชน
ผู้อำนวยการโรงเรียน เห็นความสำคัญของกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ภาคภูมิใจในพฤติกรรมของนักเรียน ในการซื่อสัตย์และการเก็บออม
นักเรียนมีคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ ด้านความซื่อสัตย์ เช่น กิจกรรมของหายได้คืน
ให้ความร่วมในการจัดกิจกรรม
99
11/9/2018, 12:04:10
บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)
วาปีปทุม8989100
-กำหนดโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในแผนปฏิบัติการประจำปี
-กำหนดเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในตารางเรียนคาบสุดท้ายแต่ละวัน วันจันทร์ พัฒนาด้านhead(ตามกลุ่มสาระ) วันอังคาร พัฒนาhealth(กีฬาชนิดต่างๆ) วันพุธพัฒนาhand และheart(ขนมไทย ดนตรี นาฏศิลป์งานใบตอง) วันพฤหัสบดี พัฒนาheart วันศุกร์พัฒนาheart (สวดมนต์ไหว้พระ
-ประชุมครู ประชุมนักเรียน ประชุมผู้ปกครอง เพื่อชี้แจงกิจกรรม ชีแจงเวลาเรียนจัดกิจกรรม และครูผู้รับผิดชอบ
- อบต เข้าร่วมกีฬาต้านยาเสพติด
- โครงการครูแดร์
- โครงการอบรมธรรมทุกวันศุกร์ โดยเจ้าอาวาสวัดบ้านโนนสิลา
-เชิญวิทยากรท้องถิ่น
- กำหนดเวลาลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ในตารางเรียนคาบสุดท้ายแต่ละวัน นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ
วันจันทร์ พัฒนาด้านhead(ตามกลุ่มสาระ)
วันอังคาร พัฒนาhealth(กีฬาชนิดต่างๆตามความสนใจ)
วันพุธพัฒนาhand และheart(ขนมไทย ดนตรีนาฏศิลป์)
วันพฤหัสบดี พัฒนาheart ลูกเสือเนตรนารี
วันศุกร์พัฒนาheart (สวดมนต์ไหว้พระ)
บูรณาการกับสาระพื้นฐาน คณฺิต วิทย์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาสมอง และบูรณษการกับกิจกรรมชุมนุม กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี
-วัดพัฒนาการของเด็ก การเข้าร่วมกิจกรรม ตรวจผลงาน (ผ่าน ไม่ผ่าน)
-จัดนิทรรศการ สินปีการศึกษานำผลงานจัดนิทรรศการ
- มีการสรุปผลการปฏิบัติงาน ครูผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรม นักเรียนนำเสนอผลงาน จัดนิทรรศการในวันปัจฉิมนิเทศ
- ครู นักเรียน ชุมชนพึงพอใจในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมตามความสนใจ สนุกสนาน ได้ฝึกปฏิบัติ ได้ความรู้ ได้ผลงาน
- คณะครู นักเรียน สรุปแต่ละกิจกรรม
- กิจกรรมใดเป็นที่สนใจของนักเรียน ผอ คณะครูให้การสนับสนุนให้รางวัล ชื่นชม ยกย่อง
ผอ คณะครู ให้การสนับสนุน ชื่นชมผลงานให้ขวัญกำลังใจ
กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
- กิจกรรมขนมไทยพื้นบ้าน
- กิจกรรมดนตรี เป่าขลุ่ย
- กิจกรรมนาฏศิลป์ รำวงมาตรฐาน
- กิจกรรมงานใบตอง
- กิจกรรมกีฬาต่างๆ
ผู้บริหารพอใจในกิจกรรมที่นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทุกกิจกรรม ค่อยเสนอแนะ ชี้แจง สนับสนุน
ครูผู้รับผิดชอบ พอใจ และชื่นชมในกิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบ นักเรียนให้ความสนใจ ได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้ทำขนม ได้เป่าขลุ่ย ได้รำวงมาตรฐาน ได้ฝึกงานใบตอง
นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมสนุกสนาน มีความสุขเรียงตามลำดับ
-ขนมไทย กีฬา รำวงมาตรฐาน งานใบตอง เป่าขลุ่ย
ชุมชน ผู้ปกครอง และองค์กรภายนอก พอใจในผลงานของนักเรียน โดยเฉพาะขนมไทย นักเรียนได้นำผลผลิตจำหน่ายหลังเลิกเรียนตามตลาดนัดชุมชน ร้านค้า สหกรณ์ ซึ่งเป็นที่รู้จักดีของชุมชน ทำให้นักเรียนมีรายได้ในระหว่างเรียน

ตอนที่ 3 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาการดำเนินโครงการตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : Active Learning
-เวลาในการทำกิจกรรมไม่พอ เวลาน้อยต้องบูรณาการกับกิจกรรมชุมนุม หรือกิจกรรมแนะแนว
- บางกิจกรรมนักเรียนสนใจมาก บางกิจกรรมนักเรียนสนใจน้อยต้องกำหนดจำนวนไว้ให้แน่นอนแล้วเรียนเป็นฐาน นักเรียนจะได้เข้าเรียนทุกกิจกรรม
100
11/9/2018, 12:05:30
บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์
นาเชือก78 คน78 คน100
ประชุมคณะครู กำหนดนโยบายจัดทำโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
-
จัดประชุมทุกฝ่ายเพื่อรับทราบนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ในทุกระดับชั้นเรียน
-
เชิญวิทยากรในท้องถิ่นมาให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น ตำรวจ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
-
บริหารจัดการเวลาเรียนทีเหมาะสมในการเรียนรู้คือเวลา 14.30 น.-15.30 น.ของวันจันทร์
-
จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
-มีการวัดผล ประเมินผล และรายงานผลหลังจัดกิจกรรมทุกครั้ง
-
หลังจากปฏิบัติกิจกรรมแล้ว โรงเรียนจะมีการประชุมเพื่อทบทวนและสท้อนความคิดเห็นและผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรม
-
มีการนิเทศติดตามผลเพื่อพัฒนากิจกรรมโดยครูและผู้บริหาร
-
จะมีการประเมินผลการนิเทศร่วมกันทั้งผู้บริหาร คณะครู เพื่อสรุปผลความพึงพอใจ เพื่อนำไป่ต่่อยอดและแก้ไขกิจกรรม
-
โรงเรียนมีหลักสูตร มีกิจกรรมที่ดี เหมาะสม ผูเรียนสามารถปฏิบัติกิจกรรมได้
ผู้บริหารมีความพึงพอใจต่อผลสัมเร็จในกิจกรรมมีความภูมิใจในผลงานผลสำเร็จที่ได้ร่วมกันจัดทำ
มีความรูความเข้าใจในกิจกรรมสามารถนำไปปฏิบัติต่อยอดได้
Loading...
 
 
 
สำเนาของ การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น2
การตอบแบบฟอร์ม 1
แผ่น3