5ค่าเช่าบ้าน ปี 2560.xlsx.xlsx
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
บัญชีสรุปรายการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
ที่
ชื่อ-สกุลตำแหน่ง
อัตราการเบิก
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
เบิกเช่าซื้อ
รวม
4
ต่อเดือน255925592559256025602560256025602560256025602560
สิ้นก.ย.
5
1นางนภาพร พลหิรัญนวช.การศึกษาฯ4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 24,000.00
6
2นายมานิตย์ สีสง่าศึกษานิเทศก์4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 24,000.00
7
3นายสุวรรณ จันทร์ศรีนักทรัพยากรฯ -
8
4นายทวีป คงศิริรอง ผอ.สพป.4,0004,0004,000 8,000.00
9
5นางศิรกานต์ ศรลัมภ์นักจัดการฯ4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 24,000.00
10
6
นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา
นวช.การศึกษาฯ3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 21,000.00
11
7นางสมสวย เจียรนัยนักทรัพยากรฯ3,5003,5003,5003,5003,5003,500 17,500.00
12
8
นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐ
นักวิเคราะห์ฯ3,5003,5003,5003,5003,5003,500 17,500.00
13
9น.ส.ปภัสสร มากดีนวช.การศึกษาฯ3,0003,0003,0003,0003,0003,000 15,000.00
14
10
นางสาวจันทร์อำไพ คำผา
นวช.การศึกษาฯ4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
15
11นางสาวนงนุช สีสันต์ศึกษานิเทศก์4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
16
12นายจำลอง พึ่งโพธิ์นักจัดการฯ3,5003,5003,5003,5003,5003,500 17,500.00
17
13น.ส.บุปผา มากแก้วนวช.การตรวจสอบฯ4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
18
14นางสมทรง ภิรมย์รสนักทรัพยากรฯ3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 21,000.00
19
15นางสริษา แสงอุทัยรอง ผอ.สพป.4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 24,000.00
20
16
นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ
นักทรัพยากรฯ4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
21
17นางสาววราพร สีเมฆนวช.การศึกษาฯ3,0003,0003,0003,0003,0003,000 15,000.00
22
18
นางนุสรา ชื่นประสงค์
นวช.การศึกษาฯ4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
23
19น.ส.ปราณี จงศรีศึกษานิเทศก์ฯ4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
24
20
นายศักดิ์ชัย ปัญญาหาญ
เจ้าหน้าที่การเงินฯ
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 18,000.00
25
21นางณัทสรณ์ รบแคล้วนักจัดการฯ3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 21,000.00
26
22นางสาวสุณี พู่พวงนวช.การศึกษาฯ3,3003,3003,3003,3003,3003,300 16,500.00
27
23นายสมสันต์ ลือกำลังรอง ผอ.สพป.4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
28
24นายวิรุตติ์ ราศีนิติกร3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 18,000.00
29
25
นางเกศรินทร์ กวางทอง
นักประชาสัมพันธ์ฯ3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 21,000.00
30
26
นางสุภัตรา สุขสวัสดิ์
นักทรัพยากรฯ3,5003,5003,5003,5003,5003,500 17,500.00
31
27
นางสมจิตร์ ชลยุทธ์ประพันธ์
นักวิชาการฯ3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 21,000.00
32
28นายสมควร รัชตวิมล
ผอ.โรงเรียนบ้านเขาแดง
4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
33
29
ว่าที่ ร.ต.ธนสาร แกมไทย
ผอ.โรงเรียนนเรศวรห้วยผึ้ง
4,0004,000933 4,933.00
34
30นางอารยา ช่ออังชัญศึกษานิเทศก์ -
35
31นางสิรินดา กรรมาชีพ
ผอ.โรงเรียนบ้านไร่บน
4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
36
32นางสุมาลย์ พรมสะอาด
ครูร.ร.บ้านหนองน้ำกลัด
3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 21,000.00
37
33
น.ส.สมลักษณ์ ปานไพรศล
ครูโรงเรียนบ้านพุน้อย
3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 18,000.00
38
34
นางบุศรินทร์ ศักดิ์ชัยสถาพร
ครูร.ร.บ้านหนองน้ำกลัด
3,5003,5003,5003,5003,5003,500 17,500.00
39
35
นางสาวสุนทร แซ่เตียว
ผอ.โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
40
36นางสาวศิริพร สีขำครูร.ร.3,5003,5003,5003,5003,5003,500 17,500.00
41
37นางมาลี เบ็ญจกุลครูร.ร.3,5003,5003,5003,5003,5003,500 17,500.00
42
38นางสุนีย์ ชิวปรีชา
ครูโรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง
3,4003,4003,4003,4003,4003,400 17,000.00
43
39
นายวีระพล มหาวีระรัตน์
ผอ.โรงเรียนบ้านหนองจิก
4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
44
40นางศิริภรณ์ ว่องไว
ครูร.ร.บ้านหนองตะเภา
3,5003,5003,5007,000 14,000.00
45
41
นางสาวมลิวัลย์ พยุหกฤษ
ครูร.ร.บ้านพุใหญ่ -
46
42
นางสมจิตร์ เลิศอาวาส
ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม
3,5003,5003,5003,5003,5003,500 17,500.00
47
43
นางน้ำทิพย์ เรียนเวช
ครูโรงเรียนบ้านหนองหอย
4,0004,0004,0004,0004,0004,000 20,000.00
48
44นางธนีญา พลายงาม
ครูร.ร.บ้านหนองยิงหมี
3,5003,5003,5003,5003,5003,5003,500 21,000.00
49
45
นางสาวศริญดา เทียมหมอก
ครูร.ร.บ้านป่าถล่ม3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 18,000.00
50
46นางจงกลนี วรรณพิรุณนวช.การศึกษา 3,500 3,5003,5003,5003,5003,500 17,500.00
51
47
นางประภาวดี เมืองเกลี้ยง
ผอ.รร.บ้านหนองน้ำกลัด
-
52
48
นางสาวสิริกร บุญเที่ยง (เริ่ม 8 พย.55)
ผอ.รร.บ้านโป่งกะสัง 3,000 3,0003,0003,0003,0006,000 18,000.00
53
49นางนิยม ตั้งธรรมผอ.กลุ่มนโยบายและแผน4,0004,0004,0004,0004,0004,0004,000 24,000.00
54
50นายสุนาจ แก้วสุขผอ.สพป.ปข.22,194 2,193.55
55
51
นางสาวไพลิน เกตุธิโภค
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
3,500 3,5003,5003,5003,5003,5003,500 21,000.00
56
฿166,700฿168,894฿160,133฿63,000฿158,700159,200158,2000000000868,127
57
นางสาววาทินี ผู้ให้ข้อมูล
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
แผ่น1