6_1 สภาวะทุพโภชนาการ.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
BCDEFGHIJKLVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
2
3
ข้อมูลสำหรับการแปลผลการเจริญเติบโตของเด็ก
7
ม.6/1 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
8
===========
9
10
ลำดับชื่อ - นามสกุล
เพศ (ช=1
วันเดือนปีเกิดวันที่ชั่ง/วัดส่วนสูง
น้ำหนัก
ส่วนสูง
11
ญ=2)
วัน
เดือน
ปีวัน
เดือน
ปี
(กิโลกรัม)
(เซนติเมตร)
12
13
===========
14
1
นายกัญจน์ เรณุมาลย์
1 11 8 2543 30 5 2561 55 166
15
2 นายจิรภัทร วังกะ1 18 3 2544 30 5 2561 58 184
16
3
นายชิษณุพงศ์ แจ่มสอาด
1 28 9 2543 30 5 2561 90 173
17
4 นายวรพล คำมาตร1 7 2 2543 30 5 2561 110 180
18
5
นายอภิสิทธิ์ เอี่ยมพลอย
1 14 2 2544 30 5 2561 51 173
19
6
นายเจตศิริ จงศิริ
1 16 5 2544 30 5 2561 58 175
20
7
นางสาวกันต์กนิษฐ์ ศรีสอาด
1 16 5 2544 30 5 2561 48 158
21
8
นางสาวนริศรา หนูแก้ว
2 9 2 2544 30 5 2561 62 167
22
9
นางสาวพัชราภา เสริฐพรรนึก
2 21 6 2543 30 5 2561 65 160
23
10
นางสาวมธุรดา ชัยบุรินทร์
2 13 2 2543 30 5 2561 48 165
24
11
นางสาวศศิกานต์ ศรีชัย
2 13 11 2543 30 5 2561 65 167
25
12
นางสาวศุภนิดา ท้วมเอื้อ
2 16 12 2543 30 5 2561 55 160
26
13
นางสาวสุรภา อินทรเกษตร
2 3 2 2544 30 5 2561 52 158
27
14
นางสาวสุวพัชร กันท้วม
2 4 11 2543 30 5 2561 44 160
28
15
นางสาวอารีญา ยอดดำเนิน
2 21 4 2543 30 5 2561 46 166
29
16
นางสาวเกตุแก้ว บุญพร
2 13 5 2544 30 5 2561 50 160
30
17
นางสาวจิรัสยา โพธิ์อินทร์
2 18 11 2543 30 5 2561 41 150
31
18
นางสาวณัฏฐณิชา ชี้แจง
2 16 1 2544 30 5 2561 40 155
32
19
นางสาวตรีรัตน์ มีโพธิ์
2 22 10 2543 30 5 2561 60 159
33
20
นางสาวธัญสินี เกตุดี
2 19 3 2543 30 5 2561 40 158
34
21
นางสาวธันยา รัตนพันธ์
2 9 9 2543 30 5 2561 85 172
35
22
นางสาวปิยะนันท์ ขันติวงษ์
2 23 8 2543 30 5 2561 45 165
36
23
นางสาวพีรญาณ์ อินทโชติ
2 15 12 2543 30 5 2561 54 156
37
24
นางสาวภัณฑิรา สิทธิบุญ
2 1 3 2544 30 5 2561 54 158
38
25
นางสาววิกาวี ศรีจันทร์
2 5 10 2543 30 5 2561 46 165
39
26
นางสาวศศินา กองสันเทียะ
2 23 9 2543 30 5 2561 56 168
40
27
นางสาวสตกมลวรรณ ครุธาโรจน์
2 30 6 2543 30 5 2561 66 168
41
28
นางสาวณิชกานต์ ไวยมุกข์
2 17 7 2543 30 5 2561 43 160
42
29
นางสาวปรียาภรณ์ กิมสวัสดิ์
2 23 8 2543 30 5 2561 45 162
43
30
นางสาวพรรณพร คงฤทธิ์
2 9 6 2543 30 5 2561 58 163
44
31
นางสาวพิมพ์ลภัส สิริภัคนนท์
2 8 1 2544 30 5 2561 51 168
45
32
นางสาวรักษิณา ครุธช่างทอง
2 28 8 2544 30 5 2561 49 164
46
33
นางสาววิภาวรรณ ชูเกตุ
2 19 10 2543 30 5 2561 52 162
47
34
นางสาวศศิวิมล โพธิ์บุญ
2 28 6 2543 30 5 2561 60 165
48
35
นางสาวตติยา ช่างเกวียน
2 23 8 2543 30 5 2561 47 156
49
36
นางสาวทันชนก ยังแหยม
2 3 3 2544 30 5 2561 43 163
50
37
นางสาวธัญสุดา ผ่อนตาม
2 2 10 2543 30 5 2561 55 158
51
38
นางสาววรรณิดา ศรีประเสริฐ
2 25 9 2543 30 5 2561 55 168
52
39
นางสาวธัญชนก นาคบัว
2 19 7 2543 30 5 2561 45 159
53
40
นางสาวธัญลักษณ์ สุภาพัฒน์
2 21 2 2543 30 5 2561 49 169
54
41
นางสาวปิติยา สวยปาน
2 24 7 2543 30 5 2561 41 154
55
42
นางสาวอภิสรา อินทโน
2 25 3 2544 30 5 2561 47 168
56
43
นางสาวนารดา กิจพฤกษ์
2 25 1 2544 30 5 2561 47 162
57
44
58
45
59
46
60
47
61
48
62
49
63
50
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
PrintMenu
98
Anthropometry data & Nutrition Status
Go to Menu
99
/pprk1..aa13~r{?}~gcrq
{blank a14..j113}{blank k14..o113}{blank a5}{blank b7}{blank l7}{blank bv17}
100
{menucall menu}
{goto}br1~{goto}bv17~
101
{branch \0}
102
103
104
Loading...
Main menu