แบบฟอร์มรายงานการแก้ไข Metadata.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
2
รายละเอียดรายการ Metadata เรื่อง ข้าว
3
4
ที่รายการข้อมูล
5
1. การพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและการพัฒนาเกษตรกร
6
1.1ชนิดพันธุ์ข้าวที่เกษตรกรนิยมปลูก
7
1.2
พื้นที่ที่ได้รับน้ำจากแหล่งน้ำชลประทาน
8
1.3
พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับน้ำจากแหล่งชลประทาน
9
1.4
พื้นที่ปลูกข้าวที่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำนอกเขตชลประทาน
10
1.5จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะ
11
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุน
12
2.1จำนวนเกษตรกรที่ปลูกข้าวทุกชนิด
13
2.2
เนื้อที่เพาะปลูกข้าว เนื้อที่เก็บเกี่ยว และเนื้อที่เสียหาย
14
2.3จำนวนผลผลิตข้าวรายปีเพาะปลูก
15
2.4ผลผลิตข้าวเฉลี่ยต่อไร่
16
2.5
ราคาข้าวเปลือกจำแนกตามประเภทข้าวต่อกิโลกรัม
17
2.6ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
18
2.7
เกษตรกรที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการผลิตข้าวตามาตรฐาน GAP
19
2.8
พื้นที่ปลูกข้าวที่ได้รับการรับรองคุณภาพข้าวตามมาตรฐาน GAP
20
2.9
ผลผลิตข้าวเปลือกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน GAP (ต้น)
21
2.10
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
22
2.11
ปริมาณการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าวเฉลี่ยต่อไร่
23
2.12
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่
24
2.13พื้นที่ผู้ปลูกข้าวเกษตรแปลงใหญ่
25
3. การพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร
26
3.1จำนวนสหกรณ์การเกษตร
27
3.2จำนวนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว
28
3.3
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร
29
3.4
จำนวนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่กู้เงินจากสถาบันการเงิน/กองทุน
30
4. การแปรรูป การเพิ่มและสร้างคุณค่า
31
4.1
จำนวนโรงสีชุมชน โรงสีสหกรณ์ และโรงสีเอกชน
32
4.2
พื้นที่ลานตากข้าวเปลือกของชุมชนและสหกรณ์
33
4.3
ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจากข้าว/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
34
5. การขนส่งสินค้า และจัดการบริหารสินค้า (Logistics)
35
5.1
ครัวเรือนที่มียุ้งฉางเก็บรักษาข้าวเปลือก
36
5.2
โกดัง หรือสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกที่ได้มาตรฐาน
37
5.3
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งข้าวจำแนกตามเส้นทาง วิธีการขนส่ง
38
6. การพัฒนาระบบการตลาด
39
6.1
มูลค่าปริมาณข้าวที่มีการขายผ่านตลาดกลางของจังหวัด
40
6.2
บรรจุภัณฑ์ตราสัญลักษณ์ที่จังหวัดให้การรับรอง
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu