CDHIJSTUVWX
1
คำนำหน้า ชื่อ - นามสกุลเพศ
โรงเรียนที่สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เช่น นวมินทราชูทิศ ทักษิณ
ประเภทความสามารถพิเศษที่สมัคร (เลือกได้เพียงคำตอบเดียว)
ความสามารถพิเศษด้านวิชาการอื่นๆ นอกจากคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติม
2
นางสาวมิรันตี จันทร์ทองโชติหญิงกระบุรีวิทยา1
3
นายจักรพรรธุ์ เอียดจงดีชายวัดเจดีย์งามฟุตบอลเครื่องร่อน
4
นางสาวพิสุดา ประสารแสงหญิงหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา
5
นางสาววรรณวิมล สุวรรณศรีหญิงสามบ่อวิทยาจิตรกรรม
6
นางสาววีรวรรณ แก้วหนูนาหญิงสามบ่อวิทยา
7
นายณัฐวุฒิ เทพเเก้วชายสามบ่อวิทยาฟุตบอล
8
นายศรีธรัก ยอดเงินชายบ้านนาปรัง
9
นายภูริพัฒน์ กิมาคมชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
10
นางสาวพิมพิดา แสนโคตรหญิงนวมินทราชูทิศทักษิณ
11
นางสาวภัทรวดี จิตภักดีหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
12
นางสาวภรธิดารัตน์ โต๊ะระหมานหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณจิตรกรรมเเข่งขันคัดลายมือ กีฑา
13
นางสาวอนนทพร คำสุวรรณหญิงระโนดวิทยา
14
นายทินกร ทองเเดงชายนวมินทราชินูทิศทักษิณ
15
นางสาวธิดารัตน์ สุขะกาหญิงนวมินทร์ทราชูทิศ ทักษิณ
16
นายธีรภัทร สุวรรณมณีชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
17
นางสาวหทัยนภ แซ่เล้าหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณดนตรีไทย
18
นายรุ่งตะวัน พันธฤทธิ์ชายท่าจีนอุดมวิทยา
19
นายอภิสิทธิ์ บุญแก้วคงชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
20
นายศุภกร กาสรสุวรรณชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
21
นางสาวกมลพร ชัยสวัสดิ์หญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
22
นางสาวสุพรรณิการ์ การดีหญิงท่าจีนอุดมวิทยา
23
นางสาววริษา จันทร์สว่างหญิงสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ดนตรีไทยร้องเพลง
24
นางสาวอรนุช พลายชุมหญิงเทศบาล1(คลองแหอัจฉริยะ)ภาษากีฬา และ บทอาขยาน
25
นางสาววิรากานต์ สุวรรณภูมิหญิงชะอวด
26
นางสาววริศรา สุขเเก้วหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
27
นางสาวไปรยา ขุนรงค์หญิงเทศบาล1(คลองแหอัจฉริยะ)นักร้องสุนทรพจน์ภาษาไทย
28
นางสาวชมพูนุช สุวรรณกำเหนิดหญิงนวมินทราชูทิศทักษิณ
29
นางสาวณัฐชาวดี รัษฎาเพ็ชรหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
30
นายศุภวุฒิ ไชยกูลชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
31
นางสาวธัญญารัตน์ มณีโชติหญิงเทศบาล๑(คลองแหอัจฉริยะ)
32
นางสาวกนกวรรณ จันทายนะหญิงศูนย์การศึกษานอกระบบ ก.ศ.นทุ่งหวัง
33
นายปภินวิช สังข์แก้วชายสทิงพระวิทยาดนตรีมโนราห์ศิลปะ
34
นนทิวัฒน์ บุญรัตนืชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
35
นางสาวโสรยา เหล็มม๊ะหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
36
นายฐปณต กิจโภคินวัชรชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
37
นางสาวปารวีร์ ศรีวิชิตหญิงชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพที่220
38
นายภูริพัฒน์ สุวรรณสมบูรณ์ชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
39
นางสาวชัญญา พฤษศรีหญิงชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพที่220
40
นายรัชพล ศรีเมืองชายเทศบาล 4 (บ้านแหลมทราย)ดนตรีสากล
41
นางสาวนารีรัตน์ ชัยนิกูลหญิงเทพพิยาภาณุมาศ
42
นางสาวศุภิสรา แสงทองหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
43
นายปรีติ ศรีขวัญชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
44
นางสาววิมลรัตน์ จันทร์แก้วหญิงหาดใหญ่วิทยาลัย2ภาษาภาษาเกาหลีและญี่ปุ่น
45
นายชโนดม หนูมีชายพะตงประธานคีรีวัฒน์คอมพิวเตอร์
46
นางสาวเกศกนก ศรีนวลขาวหญิงชุมชนวัดคลองรี มิตรภาพที่220
47
นางสาวภคพร สมตัวหญิงเทศบาล 1 (คลองแหอัจฉริยะ)​
48
นางสาวชนิการต์ ทองเอียดหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
49
นางสาวชนิดา หมุเส็มสะเดาหญิงคลองยางประชานุสรณ์
50
นายวรากร ชำนาญชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณดนตรี
51
นายสิทธิโชค นวลเเก้วชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
52
นางสาวปารมิตา นาคอ่อนหญิงหาดใหญ่พิทยาคม
53
เด็กชาย จิระวิน จิตภักดีชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
54
นางสาวธัญชนก บุญเต็มหญิงโพธิ์คีรีราชศึกษา
55
นางสาวฑิตฐิตา วินธชัยหญิงบ้านคูหา อ.สะบ้าย้อยนักร้อง
56
นางสาวนริตา พุ่มโพธิ์หญิงสทิงพระวิทยา
57
นายพงศ์พิสุทธิ์์ นนทพันธ์ชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณฟุตบอล-
58
นางสาวอังคณา จันทร์แก้วหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
59
นายจารุวิทย์ บุญศรีชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
60
นายวัชรศักดิ์ โทธรัตน์ชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
61
นางสาวธนภรณ์ ชอบสุขหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
62
นายณัฐวุฒิ ปะติสุวรรณชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณตะกร้อไม่มี
63
นายภูมิพสุ ขวัญเทียนชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
64
นายเดโชชัย ขันทะสามลชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
65
นายมิณฑฎา มีบุตรชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
66
นางสาวปพ​ิ​ชญา​ ธรรมธ​ิ​น​โน​หญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณนักร้อง
67
นายปาณรวุฒิ ยอดพุดชายบ้านนาปรัง
68
นางสาวศิริลักษณ์ กันเมืองหญิงเทศบาล1 คลองแหอัจฉริยะ
69
นายณรงค์เดช ยางทอง ชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
70
นางสาวลัดดา รามมาตรหญิงอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
71
นางสาวสิริกร วิหะกะรัตน์หญิงวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา
72
นางสาวสุจิตรา เทพวิไลหญิงบ้านนาปรัง
73
นายศุภกิตติ์ คงสอนชายเทศบาล5(วัดหัวป้อมนอก)
74
นางสาวอกนิษฐ์ คณะแนมหญิงนวมินทร์ทราชูทิศ ทักษิน
75
นายบัญชา มณะโสชายเทศบาลวัดอุปนันทาราม
76
เด็กหญิงสุดที่รัก นวลแก้วหญิงเทศบาล1(คลองแหอัจฉริยะ)
77
นางสาววรพรรณ คำมณีหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
78
นางสาวพัชราภา รัชสิทธิ์หญิงวัดสถิตย์ชลธารกีฬา
79
นางสาวมนัสนันท์ สุทธิมาศหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
80
นางสาวกุลธิดา พรมคงบุญหญิงเทพาภาษาวาดภาพ
81
นายภายุภัทร กสิพันธ์ชายสิริวัณวรี2สงขลาวงโยทวาธิตวงโยทวาธิต
82
นางสาวศศินา ศิริบุญหญิงชะแล้นิมิตวิทยา
83
นายพีรนันท์ รักแก้วชายนวมินทราชูทิศทักษิณฟุตบอล
84
เด็กชายวาทิต ดิสระชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์ไทย
85
นายอภิสิทธิ์ จันทร์ทองชายนวมินทราชูทิศทิศ ทักษิณฟุตบอล
86
นายณัฐพล เขียวเหลืองชายทุ่งยาวผดุงศิษย์
87
นางสาวพจนี เเก้วจนทร์หญิงอบจ.พิทยานุสรณ์
88
นายธนดล มณีรัตนาศักดิ์ชายนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
89
นางสาวเบญจรัตน์ ฆังคมณีหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
90
นางสาววันนิสา เหมมานหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
91
นางสาวณิชา บุญแก้วขวัญหญิงวรนารีเฉลิม
92
นางสาวอัยริน ลิ้มปิเวศน์หญิงสงขลาวิทยาคมเปตอง
93
นายจักรภัทร ไชยเจริญชายสทิงพระวิทยาฟุตบอล
94
นางสาวพิมพร สักแสงโสภาหญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
95
เด็กหญิง พิชชญา มียิ้มหญิงเทศบาล4(บ้านเเหลมทราย)
96
นางสาวสุนิสา บุญสิทธิ์ หญิงนวมินทราชูทิศ ทักษิณ
97
นางสาวอิงกมล เงินถาวรหญิงเทศบาล4(บ้านแหลมทราย)
98
นางสาวกาญจนา สังข์ทองหญิงอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
99
นายนัสรุน วงษ์มุสาชายส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ
100
นางสาว​จุฑามาศ เสนแก้วหญิงการศึกษา​นอก​อำเภอ​สทิงพระ​