สำเนาของ ม.4/2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายเทวราช รักดี4444444444433.92ดีมาก
8
2นายรัฐพล พูลภาพ4444444444433.92ดีมาก
9
3
นายธีระชัย ตะนุมาตร
4444444444433.92ดีมาก
10
4
นายกฤษธิศักดิ์ ครามสูงเนิน
4444444444343.92ดีมาก
11
5
นายระพีพัฒน์ บัวสด
4444444444343.92ดีมาก
12
6
นายกสิกร ไกยสิทธิ์
4444444444343.92ดีมาก
13
7
นายวุฒิพงษ์ บำรุงผล
4444444444343.92ดีมาก
14
8
นายโกวิทย์ ประวันนา
4444444444343.92ดีมาก
15
9
นายชาคริต โนนทะวงษ์
4444444444343.92ดีมาก
16
10นายธนพล หมูนแพง4444444444433.92ดีมาก
17
11
นายพุทธินันท์ ศักดิ์สิงห์
4444444444433.92ดีมาก
18
12
นายวชิระวุธ บัวขาว
4444444444433.92ดีมาก
19
13
นางสาวกนกพรรณ คำภีระ
4444444444433.92ดีมาก
20
14
นางสาวศศิภา รงค์ทอง
4444444444433.92ดีมาก
21
15
นางสาวอรวรรณ โทบุตร
4444444444433.92ดีมาก
22
16
นางสาวอภิญญา พลพิทักษ์
4444444444433.92ดีมาก
23
17
นางสาวนันทิญา แสงงาม
4444444444343.92ดีมาก
24
18
นางสาวชลทิชา สินราช
4444444444343.92ดีมาก
25
19
นางสาวปิยะนุช ท้าวแปง
4444444444343.92ดีมาก
26
20
นางสาววิไลวรรณ จูมดอก
4444444444343.92ดีมาก
27
21
นางสาวกนกพร เฉียวฉกรรจ์
4444444444343.92ดีมาก
28
22
นางสาวพัชรินทร์ พันธ์สูง
4444444444343.92ดีมาก
29
23
นางสาวจารุวรรณ แก้วเนตร
4444444444343.92ดีมาก
30
24
นางสาวศศิรุดา พันธุ์วงศ์
4444444444433.92ดีมาก
31
25
นางสาวพรชิตา จูมคำ
4444444444433.92ดีมาก
32
26
นางสาวชนิภรณ์พรรณ ศุภสวัสดิ์โชติ
4444444444433.92ดีมาก
33
27
นางสาวฐิติวรดา ลำภา
4444444444433.92ดีมาก
34
28
นางสาวทับทิม จันทร์ไชย
4444444444433.92ดีมาก
35
29
นางสาวธารพระพร ศรีทัศน์
4444444444433.92ดีมาก
36
30
นางสาวปภัสรา สานุช
4444444444433.92ดีมาก
37
31
นางสาวรัตนาพร บุเงิน
4444444444343.92ดีมาก
38
32
นางสาวลักษณารีย์ บุญสอง
4444444444343.92ดีมาก
39
33
นางสาววชิราภรณ์ สายแวว
4444444444343.92ดีมาก
40
34
นางสาววรรณภา โพธิปัตย์
4444444444433.92ดีมาก
41
35
นางสาวอาภาพร กำไรงาม
4444444444433.92ดีมาก
42
36
นางสาวอารียา แสงทอง
4444444444433.92ดีมาก
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu