สำเนาของ ม.4/2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ผู้ประเมิน 1. ........................................................... 2. ..........................................................................
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1นายเทวราช รักดี0.00FALSE
8
2นายรัฐพล พูลภาพ0.00FALSE
9
3
นายธีระชัย ตะนุมาตร
0.00FALSE
10
4
นายกฤษธิศักดิ์ ครามสูงเนิน
0.00FALSE
11
5
นายระพีพัฒน์ บัวสด
0.00FALSE
12
6
นายกสิกร ไกยสิทธิ์
0.00FALSE
13
7
นายวุฒิพงษ์ บำรุงผล
0.00FALSE
14
8
นายโกวิทย์ ประวันนา
0.00FALSE
15
9
นายชาคริต โนนทะวงษ์
0.00FALSE
16
10นายธนพล หมูนแพง0.00FALSE
17
11
นายพุทธินันท์ ศักดิ์สิงห์
0.00FALSE
18
12
นายวชิระวุธ บัวขาว
0.00FALSE
19
13
นางสาวกนกพรรณ คำภีระ
0.00FALSE
20
14
นางสาวศศิภา รงค์ทอง
0.00FALSE
21
15
นางสาวอรวรรณ โทบุตร
0.00FALSE
22
16
นางสาวอภิญญา พลพิทักษ์
0.00FALSE
23
17
นางสาวนันทิญา แสงงาม
0.00FALSE
24
18
นางสาวชลทิชา สินราช
0.00FALSE
25
19
นางสาวปิยะนุช ท้าวแปง
0.00FALSE
26
20
นางสาววิไลวรรณ จูมดอก
0.00FALSE
27
21
นางสาวกนกพร เฉียวฉกรรจ์
0.00FALSE
28
22
นางสาวพัชรินทร์ พันธ์สูง
0.00FALSE
29
23
นางสาวจารุวรรณ แก้วเนตร
0.00FALSE
30
24
นางสาวศศิรุดา พันธุ์วงศ์
0.00FALSE
31
25
นางสาวพรชิตา จูมคำ
0.00FALSE
32
26
นางสาวชนิภรณ์พรรณ ศุภสวัสดิ์โชติ
0.00FALSE
33
27
นางสาวฐิติวรดา ลำภา
0.00FALSE
34
28
นางสาวทับทิม จันทร์ไชย
0.00FALSE
35
29
นางสาวธารพระพร ศรีทัศน์
0.00FALSE
36
30
นางสาวปภัสรา สานุช
0.00FALSE
37
31
นางสาวรัตนาพร บุเงิน
0.00FALSE
38
32
นางสาวลักษณารีย์ บุญสอง
0.00FALSE
39
33
นางสาววชิราภรณ์ สายแวว
0.00FALSE
40
34
นางสาววรรณภา โพธิปัตย์
0.00FALSE
41
35
นางสาวอาภาพร กำไรงาม
0.00FALSE
42
36
นางสาวอารียา แสงทอง
0.00FALSE
43
370.00FALSE
44
380.00FALSE
45
390.00FALSE
46
400.00FALSE
47
410.00FALSE
48
420.00FALSE
49
430.00FALSE
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1