ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
Championship
106# BVC Wrestling Championships
Consolation
2
1. Blake Hoover HL
3
4
Loser to 5711. Blake Hoover HL
5
6
Bye
7
Loser to 114851. Blake Hoover HL
Pin 1:20
8
Bye
9
113
10
Loser to 572ByeBye
11
12
Bye57
13
1551. Blake Hoover HL
14
ByeBye
15
141
16
Loser to 583ByeBye
17
18
Bye58
19
Loser to 113862. Riley Peterson LB
20
ByeBye
21
114
22
Loser to 5842. Riley Peterson LB1st 1. Blake Hoover HL
23
2nd 2. Riley Peterson LB
24
2. Riley Peterson LB3rd
25
4th
26
27
ARC0
28
CR0
29
HL18
30
LB10
31
MCC0
32
NB0
33
PG0
34
RIV0
35
VB0
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100